Revista Art-emis
Viziunea strategic? de securitate a ?efului Departamentului Securit??ii Na?ionale PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 24 Iulie 2016 14:58

Aurel I Rogojan  Factorul intern-Viziunea strategic?Serviciul Român de Informa?ii s-a revendicat f?r? echivoc ca fiind un „serviciu na?ional", ap?r?tor al valorilor ?i intereselor na?ionale - definite în Titlul I „Principii" al Constitu?iei României -, a c?ror perenitate este statuat? ?i prin imposibilitatea revizuirii textelor constitu?ionale în care sunt consfin?ite. Aceast? pozi?ie a Serviciului Român de Informa?ii nu a fost acceptat? de consilierul de stat, general Constantin Degeratu, ?eful Departamentului Securit??ii Na?ionale din cadrul Administra?iei Preziden?iale. Ca urmare, propunerile S.R.I. privind Strategia de Securitate Na?ional? au fost clasate de generalul Degeratu în categoria „greu de luat în considerare". S.R.I. a propus ca puncte forte ale strategiei de securitate promovarea ?i ap?rarea valorilor ?i intereselor na?ionale, a c?ror substan?? este peren?, neschimb?toare, ?i care au d?inuit în istorie, conferind identitate poporului român - teritoriu, limb?, cultur?, bog??iile naturale ale solului ?i subsolului - ?i pe care le reg?sim în caracteristicile constitu?ionale ale statului român, în definirea suveranit??ii na?ionale, a independen?ei, unit??ii ?i indivizibilit??ii statului, inalienabilitatea teritoriului ?i unitatea poporului.

Generalul Degeratu a fost de cu totul alt? p?rere, sus?inând c? „nu exist? valori na?ionale perene, deoarece acestea sunt definite politic ?i, ca atare, perisabile (« regalitatea », « prietenia româno-sovietic? », « cuceriri revolu?ionare », « democra?ia » etc.)". Nu putem s? nu observ?m grava eroare conceptual? a ?efului Departamentului Securit??ii Na?ionale, care, asemenea tuturor politicienilor care se cred buricul p?mântului, a confundat scopul cu mijlocul. Ce înseamn? o astfel de confuzie? C? nu vom avea niciodat? un scop, ci numai c?i, definite politic la fiecare alternan?? a puterii, dar care nu duc nic?ieri. Scopul suprem este d?inuirea Na?iei ?i a ??rii, Refacerea Patriei, dac? va fi cândva posibil. Românii, pentru a nu ie?i din istorie, au fost, de nevoie, regali?ti. Dar regalitatea a fost un mijloc de a p?stra valorile na?ionale ?i de a înf?ptui interesele na?ionale, nu scopul în sine, fiindc? regalitatea ?inea de forma, ?i nu de con?inutul existen?ei materiale a poporului. A pune „prietenia româno-sovietic?" în categoria de valoare sau interes na?ional este o confuzie din aceea?i categorie, dar mult mai regretabil? sub aspectul orizontului de gândire socio-politic?.

Consilierul Constantin Degeratu avea o mare problem? ?i cu conceptul de „identitate na?ional?", dar sub acest aspect opinia majoritar? a recomandat eliminarea din con?inutul strategiei a sintagmei „construirea identit??ii europene ?i euroatlantice", deoarece era un plagiat din strategia de securitate a Uniunii Europene. Una este identitatea colectiv? integratoare a uniunii ?i cu totul altceva este nevoia de identitate a fiec?rui popor. Ce ?i cum a ie?it se poate constata. Fiindc? s-a solicitat un punct de vedere în ceea ce prive?te resursele securit??ii na?ionale, a fost reiterat? pozi?ia S.R.I., respectiv: „o economie s?n?toas?, bazat? pe bun?starea cet??eanului ?i prosperitatea na?iunii; soliditatea sistemului financiar; protejarea resurselor naturale în scopul dezvolt?rii avu?iei na?ionale, a capitalului autohton; suveranitatea deciziilor macroeconomice; diploma?ie activ?; buna vecin?tate; educa?ia, s?n?tatea, echilibrul demografic ?i prevenirea degrad?rii mediului". Domnul consilier de stat nu a spus da, dar nu a spus nici nu.

Fragment din volumul „Factorul intern. România în spirala conspira?iilor", Bucure?ti, Ed. Compania, 2016, 554p.

footer