Revista Art-emis
Renate Weber sau look-ul noii femei-comisar PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 13 Iulie 2016 15:51

Aurel I Rogojan  Factorul intern (episod renate Weber)Dac? n-am fi fost surprin?i de lipsa de elegan?? cu care doamna Renate Weber s-a „lep?dat de satanicele lucr?ri" de reformare a sistemului securit??ii na?ionale într-un interviu în care a plasat întreaga greutate a e?ecului pe umerii lui Claudiu S?ftoiu, n-am fi acordat aten?ie sublinierii rolului pe care ?i l-a asumat, foarte decis?, în acest proiect. Despre temeinicia implic?rii doamnei Renate Weber în coordonarea Grupului Interdepar¬tamental pentru Reforma Legislativ? a Sistemului de Securitate Na?ional? este cât se poate de elocvent episodul ce urmeaz?.

Cu doar câteva zile înainte de termenul pân? la care legea-cadru trebuia s? fie finalizat? s-a stabilit o ultim? sesiune de lucru la nivel de directori ai serviciilor de informa?ii pentru securitate ?i ?efi ai structurilor departamentale de informa?ii. Întâlnirea a avut loc la Serviciul Român de Informa?ii sâmb?t? 5 octombrie 2005, cu începere de la ora 9. Cu vreun sfert de or? înainte, de la Departamentul legislativ ?i probleme constitu?ionale al Administra?iei Preziden?iale a fost anun?at? participarea doam¬nei consilier preziden?ial Renate Weber. Am raportat imediat domnului Alexandru Radu Timofte, directorul Serviciului Român de Informa?ii, c? vom fi onora?i de prezen?a doamnei ?i am solicitat Serviciului protocol s? o întâmpine ?i s? o conduc? în locul în care va fi primit?. Alexandru Radu Timofte s-a ar?tat neîncrez?tor:
- Cum s? vin? a?a? M-ar fi c?utat s?-mi spun?. Uite, acum m-ar g?si în trening, c? am fost la sal?. Nu cred. E o alarm? fals?.
- Domnule director, este deja la poart?!
- S? o conduce?i direct la sala mare de consiliu, vin ?i eu dup? ce m? schimb.
Colonelul Ionic? ?., loc?iitor al ?efului Direc?iei Juridice, ?i un ofi?er de protocol au preluat-o pe doamna consilier, scutind-o de legi¬timare ?i trecere prin poarta detectoare. Colonelul Ionic? ?. se prezint? regulamentar ?i o informeaz? politicos c? o va conduce la sala de consiliu, care se afl? la mezanin, întrebând-o dac? prefer? accesul pe scar? ori cu liftul. Doamna, cu ironie studiat?, r?spunde „În bra?e, domnule, nu se poate, c?, uite, nu mai sunt chiar u?uric?!" , dup? care o ia b?rb?te?te pe scara monumental? din foaier.

Doamna consilier î?i face o intrare cu mult nerv în sala de con¬si¬liu ?i se opre?te la extremitatea vestic? a impun?toarei mese ovale de consiliu, în jurul c?reia era a?ezat?, pe dou? rânduri, dup? rang, elita conduc?toare a serviciilor secrete (directori sau prim-adjunc?i ai acestora, ?efi de direc?ii, consilieri ?i staff-urile tehnice). Î?i pune po?eta pe mas?, în stânga dumisale. Este invitat? s? ia loc pe unul din cele dou? scaune-fotoliu libere. Nu se a?az?. Fixeaz? sala, se sprijin? cu ambele mâini pe t?blia mesei ?i se schimb? vizibil la fa??. Privirea-i devine fulger?toare ?i, cu o voce de tunet, începe:
- Unde sunt directorii serviciilor? Cu cine discut eu aici? Ce este cu desconsiderarea asta? Am venit s? m? întâlnesc cu directorii ?i aici pe cine g?sesc?.
Parc? aflat în audi?ie live, d? buzna chestorul Virgil Ardelean, ?eful Direc?iei Generale de Informa?ii ?i Protec?ie Intern? a Ministerului de Interne, de?i prim-adjunctul s?u era de fa??.
- În sfâr?it, v?d ?i un director care a binevoit s? fie prezent. Dar de ce nu-l v?d pe directorul Serviciului de Informa?ii Externe? Unde este domnul Fulga?
Se ridic? s? se pre¬zinte adjunctul prezent, dar este ignorat. Generalul Sergiu Medar, numit cu numai dou? zile înainte director general al Direc?iei Generale de Infor¬ma?ii a Ap?r?rii, de?i prezent, nu pare a fi observat. Nici generalul T?nase, directorul Serviciului de Telecomunica?ii Speciale[1], de asemenea prezent, nu se impune aten?iei doamnei consilier, care î?i continu? perora?ia vehement?:
- Am ?tiut eu c? trebuie s? începem reforma serviciilor secrete cu directorii. Este inadmisibil, nu se poate a?a... Domnul pre?edinte m-a trimis s? m? întâlnesc aici cu directorii ?i... Brusc este întrerupt? de o voce calm?, u?or nedumerit?:
- Bun? ziua, dar cine v-a sup?rat atât de r?u, doamn?? Spune?i-mi mie ?i o s? vede?i ce-i fac! Cine a îndr?znit aici, la mine, s? v? supere atât de r?u?! În acel moment, lâng? Renate Weber a ap?rut, neobservat, venind din spate, prin accesul „de serviciu" dinspre cabinetul directorului, Alexandru Radu Timofte. Cu o fa?? luminoas? ?i un zâmbet f?cut s? potoleasc? furtuni feminine, o invit? s? se a?eze, adresând în acela?i timp asisten?ei o privire de ?trengar. Doamna se a?az? ?i î?i exprim? nemul?umirea c? nu este prezent Gheorghe Fulga.
- Doamn?, tocmai m-a sunat domnul pre¬?edinte s?-l scuze ?i s? ?inem ?edin?a f?r? domnul Fulga, fiindc? a primit o îns?rcinare special?, pe care tocmai o duce la îndeplinire cu domnul general Degeratu. Domnul Fulga era în drum spre noi când a fost chemat la Cotroceni.
- Domnul pre?edinte nu mi-a spus nimic. A? fi ?tiut ?i eu...
- Nu v? putea spune, doamn?... Au de îndeplinit o misiune pe care domnul pre?edinte le-a încredin?at-o strict personal[2].

A început analiza proiectului de Lege a informa?iilor pentru securitate na?ional?, prezentat în proiec?ie Power Point, articol cu articol. Nu au fost obiec?ii, textul fiind convenit cu dou? zile înainte ?i semnat de to?i reprezentan?ii institu?iilor din Grupul Interdepartamental, inclusiv de un expert al departamentului condus de doamna Renate Weber care a provocat cele mai încinse dezbateri în contradictoriu. Dou? zile mai târziu, di¬rec¬torii S.R.I., S.I.E., S.T.S., D.G.I.A. ?i D.G.I.P.I. au fost convoca?i la Departamentul pentru securitate na?ional? al Administra?iei Preziden?iale, unde consi¬lie¬rul de stat, general Constantin Degeratu, a dispus, cu argumentele func?iei, ca proiectul de lege s? fie redenumit „Lege privind activitatea de informa?ii, contrainforma?ii ?i securitate", precizând c?, f?r? a se opera modi¬fic?ri în con?inut, acesta trebuie s? fie restructurat pe trei sec?iuni care s? reflecte titlul legii. Indica?ia generalului Degeratu constituia nu numai o premier? mondial? în materia legifer?rii domeniului, ci ?i artificiul tactic de expediere a legii în zona regulamentelor cazone prin care au fost suprimate definitiv ?ansele sale de a fi preluat? ca ini?iativ? legislativ? a vreunui grup parlamentar. Ignoran??? Rea credin??? Sabotaj? Presiuni ale unor grupuri de interese economice amenin?ate de inten?iile legislative?!
Au trecut 11 ani ?i nici o lege din pachetul legislativ de reformare a domeniului securit??ii na?ionale ?i a activit??ii serviciilor de informa?ii nu a fost adoptat?. Presiunile extraordinare orchestrate prin O.N.G.-uri - aveam suficiente dovezi - nu exprimau punctul lor de vedere. B?t?lia se ducea între actori statali ?i nonstatali interesa?i de men?inerea dereglement?rii domeniului securit??ii ?i a activit??ii serviciilor de informa?ii.

Extras din volumul Factorul Intern. România în spirala conspira?iilor, Bucure?ti, Ed. Compania, 2016, 554p.
---------------------------------------------------
[1] A fost eliberat din func?ie prin Decretul preziden?ial nr. 1.258 din 7 decembrie 2005.
[2] Constantin Degeratu ?i Gheorghe Fulga au fost desemna?i s?-l întâlneasc? pe Omar Hayssam, care-i solicitase pre?edintelui s?-l primeasc?.

footer