Revista Art-emis
Agenturile str?ine de la C.N.S.A.S. (3) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 06 Iulie 2016 16:00

CNSAS 3Anchet? la C.N.S.A.S.

Recent a început la C.N.S.A.S. un control al Cur?ii de Conturi. Un control cu peripe?ii, deoarece toate documentele contabile din anul 2007 ?i, par?ial, din 2006 - atât cele în format electronic, cât ?i cele pe suport de hârtie - sunt de neg?sit, iar în perioadele respective s-au sesizat neregularit??i permanente în activitatea de investi?ii, care continu? ?i în prezent. La controlul anterior, din 2006, lui Csendes, ca vicepre?edinte, precum ?i altora li s-a imputat o mare delapidare prin falsificarea documentelor de transport, cazare ?i diurn?. Spre amuzamentul poli?i?tilor ?i procurorilor anchetatori, Csendes a prezentat facturi emise de un hotel de cinci stele din Sighetul Marma?iei, unde exist? doar un modest motel! În an¬cheta penal?, Csendes nu a recunoscut c? ar fi beneficiat de sume necuvenite, motivând c? nu a semnat personal de primirea lor. Dar i-a pus pe al?ii s? semneze, cu care a fost confruntat ?i care l-au contrazis. În ava-ri?ia sa nem?surat?, Csendes se preta ?i la însu?irea bonurilor de benzin?, iar o referent?, Barbu Ana, care a refuzat decont?rile false, a fost determinat? s? plece din C.N.S.A.S., dup? cum au constatat organele de anchet?.

Andreea Varga, consiliera personal? de la Budapesta a pre?edintelui C.N.S.A.S.

Antoniu-Ladislau Csendes nu cunoa?te ?i nici nu face nimic din ceea ce-i cere legea. Exceleaz?, în schimb, prin comportament rudimentar, violent verbal, jignitor ?i xenofob la adresa personalului, c?ruia i se adreseaz? urlând ?i cu apelative insult?toare, de neconceput pentru un demnitar. Cum nu-i convine ceva, culoarele se umplu de urletele isterice: „Români împu?i?i! La munc? cu românii..., tu-le neamu-n... ". Ne-mul?umit c? unii angaja?i din Direc?ia economic? au refuzat s?-i elibe¬reze sume necuvenite, Csendes a ripostat: „C?ca?i, c?ca?ii dracului!... Tu-v? neamu-n... de români!". Apoi a trântit u?a, sco?ând-o din perete cu toc cu tot. Activitatea cotidian? a cabinetului pre?edintelui Csendes este coordonat? de un personaj feminin cel pu?in misterios: Andreea Varga. Di¬rectorul de cabinet, Andreea Varga, nu este angajat? C.N.S.A.S. ?i nici nu prime?te vreo remunera?ie de la Bucure?ti pentru activitatea desf??urat? zilnic, care const? în primirea ?i solu?ionarea întregului volum de lucr?ri adresat pre?edintelui. Ea dispune ce trebuie s? vad? pre?edintele, cu care vorbe?te exclusiv în limba maghiar?, de fa?? ?i cu al?i angaja?i. Ea pune rezolu?ii ?i îndrum? lucr?rile, p?streaz? ?i aplic? ?tampila în absen?a secre¬tarei, coordoneaz? rela?iile externe, organizeaz? expozi?iile ?i conferin?ele în str?in?tate, îndepline?te acte de reprezentare extern? a pre?edintelui. Atitudinea lui Csendes fa?? de Varga este una de maxim respect ?i mult? deferen??, ca ?i cum aceasta i-ar fi superioar?... Andreea Varga, care în timpul liber face pe istoricul, este cet??ean al Republicii Ungaria.

Cuplurile informative Ladislau Csendes-Andreea Varga ?i Mircea Dinescu-Germina Nagâ? sau Miza arhivelor Securit??ii în r?zboiul informativ împotriva României. Ce investigheaz? Germina Nagâ? ?i ce transport? agenta curier?
În aten?ia S.R.I.: Trafic penal, furt ?i distrugeri de documente originale la C.N.S.A.S.[3]

Lucia Hossu-Longin se pare c? a reînc?lzit degeaba ciorba Pacepa. Guvernul nu o va numi în post la C.N.S.A.S. , ca s? nu ri?te o contestare a ei ca fost? membr? a Partidului Comunist Român. În timp ce fo?tii de?i¬nu?i politici nu sunt reprezenta?i în C.N.S.A.S. , Centrala GDS preg?te?te o alt? bomboan? pe coliva secretelor Securit??ii. Ziarul „Curentul" a reliefat recent dezastrul de la C.N.S.A.S. prin expunerea tandemului maghiar Ladislau Csendes-Andreea Varga. Investiga?iile jurnali?tilor responsabili au scos la iveal? adev?ruri grave, toate putând constitui capete de acuzare pentru mai multe infrac?iuni continuate ?i în forme calificate. Probabil din ra?iuni de protec?ie, comanditarii externi au mai redus presiunea solicit?rilor asupra acestui cuplu de agen?i, activând un altul : Mircea Dinescu-Germina Nagâ?. Nagâ? este ?efa „investiga?iilor" C.N.S.A.S. , recomandat? în aceast? slujb? de leg?turile din Ia?i (un nod al re?elei Budapesta-Moscova) ?i de pedigree, tat?l ei fiind fostul colonel de Secu¬ritate Nicolae Chiroiu (nume conspirativ: Iva?cu), transferat la Mili?ie dup? tr?darea lui Pacepa, în 1978. În ce-l prive?te pe „poetul-portofel", un serviciu secret român a documentat faptul c?, pe lâng? rela?iile sale de familie cunoscute, cu o soacr? agent U.R.S.S., i s-a asigurat ?i o excursie „"instructiv? » în Crimeea, via ??rile baltice, cu pu?in timp înainte de momentul loviturii din decembrie 1989. Din p?cate pentru adev?r, aceast? informa?ie nu apare în do¬sarele C.N.S.A.S., dar este cunoscut? de pre?edintele României, Traian B?sescu. S? fie informa?ia într-un dosar de interes actual pentru securitatea na?ional??! Potrivit surselor noastre din interiorul C.N.S.A.S., Germina Nagâ? este foarte activ? în realizarea tematicii de cercetare informativ? secret? soli¬citat? de acelea?i servicii care l-au „brichisit" ?i pe fostul secretar al Organiza?iei Uniunii Tineretului Comunist din Uniunea Scriitorilor ?i absolvent al Facult??ii de ziaristic? de la Academia de ?tiin?e Social-Politice „?tefan Gheorghiu" de pe lâng? CC al PCR. Surse din C.N.S.A.S. spun c? serviciile str?ine respective i-ar fi plasat Germinei Nagâ? ?i o subordonat? mai special?, so?ia unui cadru de n?dejde al „Antenei" din România, care s? vegheze contrainformativ asupra corectitudinii ?efului Direc?iei Investiga?ii din C.N.S.A.S. în rela?ia de colaborare secret?. Res¬pectiva doamn? este ?i agent-curier.

Ce investigheaz? Germina Nagâ? ?i ce transport? agenta-curier?

Prioritatea „0" : Copierea ?i înstr?inarea sau chiar distrugerea unor documente compromi??toare vizând re?ele ale unor servicii secrete str?ine ?i colaboratorii lor. În acest sens, chiar în acest moment exist? o investiga?ie la C.N.S.A.S. privind dispari?ia prin furt a unor documente din arhiva C.N.S.A.S. .
Prioritatea „A": Date compromi??toare despre liderii na?ionali ?i locali ai partidelor politice. Este vizat întreg e?ichierul politic, fiindc? azi sunt la putere unii, mâine al?ii. Asigurarea trebuie f?cut? pe termen lung.
Prioritatea „B": Orice tip de informa?ii prin care s? se realizeze studii de cunoa?tere ?i scenarii de ?antaj, compromitere, racolare în scopul controlului asupra magistraturii.
Prioritatea „C": Documente, inclusiv din categoria celor ce consemneaz? dela?iuni, prin care s? fie discredita?i clerul ortodox ?i înal?ii prela?i ai Bisericii Ortodoxe Române.
Prioritatea „D": Investiga?ii focalizate pe persoane incomode indicate.

Verestóy vrea s?-l înlocuiasc? pe Csendes cu un alt cadru mai de n?dejde

Pentru realizarea acestor obiective, Germina Nagâ? nu are solicit?ri oficiale, ceea ce implic? nu doar blocarea activit??ilor curente ale C.N.S.A.S., ci ?i prestarea de servicii interzise ?i cu titlu gratuit, adic? pe cheltuiala contribuabililor români, pentru ter?e entit??i ?i împotriva scopurilor din legile na?ionale. Nagâ? este sus?inut? ?i de U.D.M.R., care recent l-a somat pe Ladislau Csendes - în scris, sub semn?tura lui Attila Verestóy - s? demisioneze, fiindc? nu mai beneficiaz? de sprijin politic ?i nici de protec?ie. Refuzul a fost categoric, Csendes motivând apropia?ilor s?i c? are angajamente foarte importante, care nu pot fi transferate altor persoane. F?r? comentarii. Activitatea principal? a membrilor Colegiului C.N.S.A.S. pare s? fie traficul de dosare. Rezultatele investiga?iilor privind numeroasele cazuri certe de delatori sunt ?inute „la sertar" în scopuri de amenin?are ?i ?antaj, în schimb, sunt scose pe interval f?c?turi, pentru r?fuieli ordinare, cum sunt recentele cazuri Gic? Popescu ?i Petru Romo?an[4]4, sau mai vechiul Cezar Iv?nescu, scriitorul disp?rut, care ar trebui s? stea pe veci pe con-?tiin?a lui Dinescu.

Fe?ele lui Ianus „Mircea Dinescu" - Nepot de nomenclaturist

Foarte mult? lume era enervat? de apari?iile publice ale lui Stelian T?nase, considerându-l nedemn în rolul de formator de opinie, c?ci ar fi fiul fostului nomenclaturist Gheorghe T?nase, prim-secretar al Comite¬tului Jude?ean Ialomi?a al Partidului Comunist Român ?i ?ef al Sec?iei Cadre a C.C. al P.C.R. La mijloc este îns? o confuzie între Ion T?nase ?i Gheorghe T?nase. Primul T?nase, Ion, a fost vicepre?edinte al Consiliului Popular al Jude?ului Ialomi?a ?i era tat?l lui Stelian T?nase. Al doilea T?¬nase, Gheorghe, a fost „cel mare", prim-secretar la Ialomi?a, prim-se¬cretar ?i la Vaslui, secretar al C.C. ?i ?eful Sec?iei Cadre. Dar acesta nu avea nici o leg?tur? cu Stelian T?nase, ci avea cu... Mircea Dinescu, care, dup? cum afirma înaltul demnitar al P.C.R., îi era nepot. Despre unchi ?i nepot am aflat dintr-o surs? de cea mai are încre¬dere. Gheorghe T?nase a fost rugat de mama viitorului poet, publicist ?i om de afaceri s? fac? ce o ?ti cu Mircea, s?-l ia undeva în armat? ?i s?-l fac? om pân? nu ajunge derbedeu sau - fereasc? ?l de Sus, de mai r?u ! - s? nu-l ia mili?ia pentru vreo boac?n?. Disperarea mamei a devenit ?i amenin?are la dosarul de cadre al unchiului, a?a c? acesta a sunat, pe firul scurt, la „cineva de la Interne", transmi?ându-i tale quale rug?min¬tea, de aceast? dat? ?i în nume propriu. Zis ?i f?cut, Mircea a primit ordin de încorporare în cel mai de n?dejde scut al Partidului Comunist Român, la Trupele de Securitate. Dar vai ?i aoleu! Instruc?ie grea, disciplin? la sânge, adio libertate. Mircea, el disperat de-acum, se d? de ceasul mor?ii, î?i implor? mama s? stea de vorb? cu unchiul care l-a nenorocit, c? el dezerteaz? ?i o s?-l dea la Curtea Mar?ial? ?i ocna o s?-l m?nânce. Promite c? va fi cumin?enia întruchipat?. ?i iar pune unchiul mâna pe telefon, cel cu firul scurt, ca s?-i fac? nepotului armata mai dulce. Ce putea fi mai potrivit pentru el decât furier de birou la Clubul „Dinamo", în civil, cu misiuni domestice prin împrejurimi, ba dup? covrigi, ba dup? ziare? Cozile „la ce se d?" înc? nu ap?ruser?, ?oseaua ?tefan cel Mare era plin? de zahanale, birturi populare cu l?utari. Peste tot cu numai 12,50 lei friptura, garnitura, mur?tura ?i bateria la frapier?. A?a armat?, ca o tab?r? de crea?ie, l-a deprins pe Mircea cu expedientele ?i l-a propulsat în poarta Uniunii Scriitorilor. Nu se cunoa?te cu precizie ordinea de priorit??i a responsabilit??ilor: portar, pompier, infor¬mator pârâcios, scandalagiu de serviciu sau „simpatia operativ?" a ma¬iorului (pe atunci) Victor Achim ?i... abonat la ajutoare de crea?ie. Dar, pe deasupra, s? recuno?tem, poet talentat ?i de succes. Un premiu de debut ?i apoi alte trei ale Uniunii Scriitorilor.
- Va urma -
----------------------------------------- 

[3] Vezi cuplurile-informative-dinescu-nagat-csendes-varga-in-atentia-s..., 11 august 2009.
[4] Petru Romo?an a ob?inut în justi?ie infirmarea definitiv? ?i irevocabil? a înscen?rii orchestrate împotriva sa.
footer