Revista Art-emis
Migrenele Berlinului PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 29 Iunie 2016 13:37

Corneliu Vlad, art-emisOricât de nea?teptat a fost votul anti-U.E. al britanicilor, mai toat? lumea a fost de acord cu cel pu?in asupra a dou? concluzii din noianul debitat la prilej:
1. Constructul european, ori este regândit ?i recl?dit din temelii, ori dispare;
2. Pân? una-alta, Europa Unit? devine „mai german?". Iar cele dou? certitudini se intercondi?ioneaz?.

„O Europa f?r? britanici ar deveni mai german?", avertiza, între mul?i al?ii, Robin Niblet, ?eful prestigiosului institut de rela?ii interna?ionale Chatham House din Londra. „Dup? Brexit, Germania va domin? ?i mai mult U.E.", avertiza cotidianul elve?ian „Le Temps". Dar declara?ia cea mai n?ucitoare a f?cut-o însu?i ?eful diploma?iei germane, Frank-Walter Steinmeier, care a spus-o de-a dreptul: în preajma întâlnirii - restrânse - de la Berlin a celor ?ase ??ri fondatoare ale construc?iei europene: „Nu vom las? pe nimeni s? ne ia Europa noastr?!". La cine se refer? „noastr?" e clar, cine ar vrea s? o r?peasc?, precum Jupiter pe juna Europa, eventual, e mai greu de aproximat. ?i totu?i hegemonia - chiar declarat nedorit? - a Germaniei în Europa e privit? cu rezerve ?i în ?ar?, ?i printre alia?i, iar Brexitul poten?eaz? acest aceast? percep?ie. „Germania este deja privit? cu neîncredere, din cauza predominan?ei sale economice ?i politice în U.E." - scria „Der Spiegel" în aprilie 2016 - iar f?r? contraponderea Marii Britanii, Berlinul ar fi ?i mai influent". Mai diplomat?, cancelarul Merkel prefer? s? deplâng? situa?ia Uniunii Europene ?i calific? Brexitul drept „o cr?p?tur? în ambarcatiunre". Oricum, Germania ar pierde, în institu?iile europene, prin Londra, un aliat liberal de o contrapondere comparabil? cu aceea a Fran?ei sau Italiei, ale c?ror pozi?ii sunt adesea opuse celor promovate de Berlin. Migrenele produse de Brexit Germaniei dep??esc îns? cu mult cadrul comunitar, pentru a se extinde în arealul geopolitic global. „Pentru Germania, dincolo de consecin?ele economice, e vorba de argumentele strategice ale jocului - observ? Daniela Schwartzer, directorul Biroului din Berlin al German Marshall Fund - În primul rând, ponderea Germaniei în interiorul Uniunii Europene va cre?te, fie ?i numai din cauza sl?biciunilor economice ?i politice ale Fran?ei din acest moment. Americani au deja tendin?a c? atunci când vor s? trateze cu Europa, se adreseaz? mai degrab? Bruxellesului sau Berlinului". Ceea ce, oricât ar p?rea de flatant, mai curând pune Berlinul în situa?ii incomode, stânjenitoare, care îl oblig? nu o dat? s? dea explica?ii în leg?tur? cu postura de lider informal al Europei Unite care i se atribuie. „?i nu este propriu tradi?iei politice germane c? Berlinul s? exercite de unul singur leadership-ul", explic? diplomatic directoarea berlinez? a German Marshal Fund.

Sinergia geopolitic? stimulat? de referendumul britanic nu se limiteaz? la atât. C?ci înc? din timpul vizitei în Europa a pre?edintelui american Obama, comentatorii au v?zut în eveniment un semn c? „Germania este pe cale s? înlocuiasc? Marea Britanie ca principal aliat european al SUA". ?i au avut motive. La Londra, liderul american a declarat, suficient de explicit, adresându-se gazdelor: „Statele care vor ocup? avanscena mondial? în secolul 21 nu sunt cele care merg de unul singur". Pre?edintele american p?rea s? confirme, ?i el, înc? o dat?, spusele premierului britanic din secolul al XIX-lea, lordul Palmerston: „Na?iunile nu au prieteni ?i alia?i permanen?i, ele au doar interese permanente". Faimoasele „rela?ii speciale" anglo-amrericane par s?-?i fi sec?tuit în mare m?sur? resursele dup? destr?marea imperiului colonial britanic ?i dezmembrarea U.R.S.S. Politologul american Richard Haas a spus-o f?r? menajamente: la Washington, Marea Britanie e în general considerat? „mai pu?in fiabil? ?i mai pu?in eficace", iar Brexitul „confirm? acest punct de vedere". Dac? Marea Britanie iese din U.E., relua cumva ideea germanul Elmar Brok, pre?edintele Comisiei de politic? extern? a Parlamentului European, „americanii se vor concentra mai mult pe Berlin ?i Paris". Iar Marco Overhaus, politolog - tot german - preciza: „Pentru Washington, Germania este singur? ?ar? cu adev?rat capabil? s? ac?ioneze în interiorul U.E.". Da, dar problema este: cum? Fondatorul institutului Stratfor, George Friedman se tot întreab? de câ?iva ani, aproape obsesiv, cum va opta Berlinul la un moment dat (c?ci va trebui , totu?i, s? o fac?, sus?ine el): cu Washingtonul sau cu Moscova? ?i nu este singurul preocupat de prezumptiva op?iune, iar r?spunsul este esen?ial, pentru c?, a?a cum spun nume canonice ale politologiei americane - Kissinger, Brzezinski, Friedman - obsesia de totdeauna a Americii a fost - ?i r?mâne - evitarea cu orice pre? au unei coliziuni germano-ruse.

Deocamdat?, Germania se confirm? hegemonul de necontestat al Europei Unite. Dar, remarc? americanul Richard Haas, „o asemenea domina?ie nu poate fi s?n?toas? pe termen lung".

footer