Revista Art-emis
Attila ?i metastaza PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 18 Aprilie 2011 10:05
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuLa noi se poate: tax? pe gropile din asfalt, (vorba nu ?tiu cui: „Aici zac banii dumneavoastr?!"), tax? pe lipsa de venit, tax? pe inventivitate, tax? pe aerul respirat, tax? pe scaune, tax? pe... Da' taxa pe prostia ?i/sau pe incompeten?a, pe reaua credin?? a guvernan?ilor ?i a parlamentarilor, când va fi legalizat? ?i aplicat?? În România anului 2011 aproape totul se contorizeaz?. Dac? ritmul ?i procedurile nu se vor modifica, pe lâng? contoarele de ap?, energie electric?, gaze ?i alte servicii, nu m-ar mira ca în cazul legaliz?rii prostitu?iei s? li se monteze contoare ?i „practicantelor" celei mai vechi meserii din lume. Ar fi de preferat ca ?i politicienilor - „adep?ii" surorii primei celei mai vechi „meserii"- s? li se monteze contoare pentru absen??, pentru starea de somnolen??, pentru dezinteres, pentru prostie, pentru fur?ciune, împreun? cu taxele fiscale aferente. În înalta lor în?elepciune, ilustrele capete patrate ale distrugerii sistematice, mai bine spus purt?torii ilegali de creiere guvernamentale, în dorin?a de a scoate bani „din piatr? seac?" - numai pe spinarea contribuabilului român, nu pe spe?ele „mai marilor" - s-au gândit c? b?trânii ar trebui u?or „rarefia?i". Cum? Simplu: prin emiterea a tot soiul de abera?ii cu rang de lege, ?i fel de fel de „porti?e" care permit interpret?ri ambigue. Bolile cronice au fost „u?urate" de gratuitatea medicamentelor obligatoriu necesare. Nu mai ai ce c?uta la medic f?r? planificare, decât cu o „contribu?ie" în afara asigur?rii medicale, ?i uite-a?a, ca la noi, la nimeni! Conform noii reglement?ri, nu mergi la medic atunci când e?ti bolnav, ci atunci când e?ti „planificat". Neinspirata programare lunar? la medicul de familie - doar aparent benefic? - a sc?pat din vedere faptul c? bolile survin pe nea?teptate. La ini?iativa domnului ministru (poart? numele str?mo?ului s?u, „Biciul lui Dumnezeu") al (ne)s?n?t??ii cet??enilor României, se aplic? mult trâmbi?atul sistem de co-plat? a medicamentelor ?i a serviciilor medicale. Care co-plat? domnule ministru? Asigurarea medical? la ce serve?te? Sumele re?inute contribuabililor zeci de ani pentru asigur?rile de s?n?tate merg la „Buget", dar numai par?ial se utilizeaz? în scopul declarat, restul iau alte destina?ii. Dup? cele mai elementare reguli economice, acest act se nume?te deturnare de fonduri, dar dac?-i vorba de guvern, se nume?te repartizare. Revenind la situa?ia s?n?t??ii publice, mai pe ?leau spus: ai bani, tr?ie?ti, n-ai bani mergi pe sens unic, spre cimitir!

Lasati romanii sa vina la AttilaPoate tr?itorii pe alte meleaguri vor fi de acord cu „co-plata", pentru c? la ei se practic?. „Sistemul" din România este atât de ?ubred ?i de bolnav, încât „orice asem?nare cu sistemele altor state este absolut întâmpl?toare". Pentru respectarea demnit??ii ?i a eticii profesionale, dar ?i pentru supravie?uire, pentru o salarizare pe m?sura preg?tirii lor, pe care statul român nu este în m?sur? s? le-o acorde, sute, poate mii de medici ?i asistente medicale iau calea exilului. Pe fondul îmb?trânirii ?i a îmboln?virii popula?iei, domn ministru ia m?suri de reducere a num?rului de paturi din spitale, f?r? a ?ine cont de faptul c? în anumite perioade ale anului zac - absolut real - câte dou? persoane într-un am?rât de pat de spital, aglomera?i, de-a valma în saloane uneori insalubre, f?r? aerisire corespunz?toare, în compania omniprezen?ilor gândaci care se plimb? ca pe bulevard prin saloane. Fondurile financiare ale spitalelor au fost ajustate sistematic, iar pacien?ii sunt trimi?i s? cumpere medicamentele de la farmacii, cu banii lor, de?i sunt cotizan?i C.A.S.. Mai nou, ministerul, s-a descotorosit de obliga?iile ce-i revin, cadorisind unit??ile spitalice?ti administra?iilor locale, f?r? îns? a le aduce mai întâi pe „linia de plutire". Maternit??i desfiin?ate, instala?ii învechite, deteriorate ?i dep??ite moral, generatoare de accidente ?i incendii soldate cu victime omene?ti. Din spitale lipsesc perfuzoarele, reactivii necesari pentru analize, filmele de radiologie, pân? ?i vata, pansamentele sterile, ca s? nu mai amintesc de deficitul de oxigen, de combustibilul necesar înc?lzirii pe timp friguros, de hrana insuficient? ?i de strictul absolut necesar tratamentului bolnavilor. Multe unit??i spitalice?ti vor fi transformate în azile de b?trâni care, la rândul lor, fiind lipsite de sprijinul necesar, se vor transforma în lag?re de exterminare lent?, pe banii contribuabililor. Dup? opera?iile efectuate în condi?ii precare, pacien?ii sunt „elibera?i", da?i afar? din spital, unii dintre ei nefiind ap?i s? stea pe propriile picioare... 67 dintre spitalele României s-au transformat în amintire. De remarcat este faptul c? prin grija ministrului Attila unit??ile spitalice?ti din jude?ele în care minoritatea maghiar? este majoritar? (Harghita ?i Covasna) au r?mas neatinse de furia reformei disper?rii.

S?n?tatea bolnav? a sistemului medico-sanitar românesc se afl? în metastaz?, iar eventualitatea ca România s? fie târât? în r?zboaie - care nu-s ale ei - impune preg?tirea celor trebuincioase pentru înmormântare.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer