Revista Art-emis
Dispre?ul pentru om - civil sau militar - a atins cote f?r? precedent PDF Imprimare Email
Acad. Florin Constantiniu (+)   
Miercuri, 15 Iunie 2016 22:02

Acad. Florin Constantiniu (+)Declan?at la 1 septembrie 1939, cel de-Al Doilea R?zboi Mondial a luat sfâr?it la 9 mai 1945 în Europa (prin capitularea Germaniei) ?i la 2 septembrie acela?i an în Asia (prin capitularea Japoniei). Indiferent de pozi?iile divergente care mai apar în analiza cauzelor, desf??ur?rii ?i consecin?elor acestuia, majoritatea istoricilor sunt de acord asupra unora din caracteristicile conflagra?iei. Men?ionez, mai jos, doar câteva:
- S-a desf??urat pe teritoriul a 40 de state (pe circa 22 milioane kmp - din Europa, Asia ?i Africa, precum ?i în Oceanul Atlantic ?i Oceanul Pacific), pe o arie geografic? mult mai ampl? decât Primul R?zboi Mondial;
- A angajat, pe front sau în spatele lui, circa 110 milioane de militari (cu 40 de milioane mai mult decât în Primul R?zboi Mondial, din care 60 de milioane participan?i direct la lupte) din 61 de state cu o popula?ie de 1,7 miliarde de oameni (trei p?trimi din popula?ia de atunci a globului).
- A scos în eviden?? rolul avia?iei ?i blindatelor (ac?ionând independent, dar mai ales în cooperare), precum ?i al marinei, toate cu o mare for?? de distrugere, atât în cazul for?elor armate ale S.U.A., Uniunii Sovietice ?i Marii Britanii, cât ?i în cazul Germaniei ?i Japoniei. Mari daune materiale ?i umane au produs ?i ,,armele secrete" germane V1 ?i V2, dar ?i raidurile avia?iei aliate asupra ora?elor germane ?i japoneze. În premier? s-a folosit ?i arma atomic?, întrebuin?at? de S.U.A. împotriva Japoniei la Hiro?ima ?i Nagasaki (ora?e distruse în câteva secunde).
- Pentru ob?inerea victoriei, beligeran?ii au angajat totalitatea resurselor umane ?i materiale, a produc?iei de r?zboi, r?zboiul fiind, din acest punct de vedere total, desf??urându-se ?i pe plan doctrinar, diplomatic, propagandistic, al serviciilor secrete, al ?tiin?ei etc.
- Al?turi de r?zboiul clasic s-a manifestat ?i o ampl? mi?care de rezisten?? desf??urat? de popoarele asuprite, în cadrul c?reia au fost uci?i zeci de mii/sute de mii/?i chiar milioane de oameni nevinova?i (3.000.000 de cet??eni sovietici, 75.000 de francezi, 50.000 de greci, 40.000 de italieni etc.), dar ?i numeroase cazuri de colabora?ionism (inclusiv la nivel de guverne) ?i încerc?ri de constituire a unor unit??i ?i mari unit??i militare din statele ocupate pentru a fi folosite în r?zboi; lupta armat? a popoarelor ocupate a blocat importante for?e germane (sute de mii de militari germani în Fran?a, Iugoslavia etc.) ?i milioane de militari japonezi în China.
- A determinat numeroase victime umane (circa 50 de milioane, din care 20 de milioane militari ?i 30 de milioane civili; de aproximativ 4 ori mai mult decât în Primul R?zboi Mondial) produse de ac?iunile militare propriu-zise, dar ?i de crimele f?r? precedent (execu?ii colective, extermin?ri în mas?, genocidul etc.) asupra civililor din lag?rele de concentrare ?i exterminare (Dachau, Auschwitz-Birkenau, Maidanek, Treblinka, Neuengamme, Sachsenhausen, Florssenburg etc.) în care au fost tortura?i ?i extermina?i milioane de evrei, cehoslovaci, polonezi, iugoslavi, francezi, belgieni, olandezi, norvegieni, greci, ucraineni, bieloru?i etc. (inclusiv femei, copii, b?trâni); dup? unele surse numai în lag?rele de concentrare ?i exterminare naziste au fost murit sau au fost uci?i circa 12.000.000 de oameni, din care jum?tate au fost evrei. La un tratament extrem de dur au fost supu?i ?i prizonierii de r?zboi, precum ?i milioane de civili (în septembrie 1944 numai în Germania munceau circa 7.500.000 de cet??eni str?ini). Victimelor umane li s-au ad?ugat inestimabilele pagube materiale ?i spirituale înregistrate de majoritatea statelor angajate în r?zboi.

- Cele mai ample opera?ii militare (Moscova, Leningrad, Stalingrad, Kursk etc), care au produs falimentul „blitzkrieg-ului" ?i chiar „cotitura" r?zboiului (al?turi de opera?iile de la Midwai ?i El Alamein) s-au desf??urat pe teritoriul Uniunii Sovietice, unde au fost angajate ?i cele mai muneroase for?e militare inamice (65-70% din cele ale Germaniei ?i alia?ilor s?i). Tot Uniunea Sovietic? a înregistrat ?i cele mai mari pierderi umane (20.000.000 de oameni, adic? 10 % din popula?ie, din care jum?tate au fost civili) ?i materiale (1.710 ora?e distruse, 70.000 de sate, 32.000 de întreprinderi industriale, 98.000 de colhozuri, 1.876 de sovhozuri, 65.000 km de cale ferat? etc.). Rolul important al contribu?iei Uniunii Sovietice la r?zboi a fost în?eles de la început de c?tre F.D. Roosevelt, pre?edintele Statelor Unite ale Americii, ?i de c?tre Winston Churchill, prim-ministrul britanic, care i-au pus (necondi?ionat) la dispozi?ie ajutorul necesar, acceptând rapturile teritoriale s?vâr?ite de aceasta în perioada 1939-1940, în dezacord cu principiile pe care chiar ei le consemnaser? în Carta Atlanticului.
- For?ele armate ale Stateleor Unite ale Americii au ac?ionat (în afara teritoriului na?ional) pe aproape toate teatrele de ac?iuni militare, înregistrând circa 400.000 pierderi de vie?i omene?ti. Remarcabil a fost ?i efortul de r?zboi financiar ?i material american, care s-a cifrat la 22 de bilioane de dolari, plus datoriile de r?zboi angajate de alte state, r?mase neachitate.
- Un remarcabil efort uman, material ?i financiar a desf??urat ?i Marea Britanie, care a luptat din prima pân? în ultima zi de r?zboi) înregistrând 375.000 de victime umane.
- Mari pierderi umane au înregistrat ?i statele ?i popoarele mici, îndeosebi cele ocupate: Polonia - 6.000.000 de oameni (300.000 în lupte, restul extermina?i) ?i imense distrugeri materiale, Iugoslavia - 1.700.000 de oameni (din care 1.400.000 civili uci?i în lag?rele de exterminare din Germania), Fran?a - 600.000 de oameni (200.000 de militari uci?i în lupte ?i 400 000 de civili) etc. Raportat la num?rul popula?iei, un mare tribut de sânge au dat ?i Albania, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Grecia, Norvegia, Olanda etc. Pierderi umane ?i materiale a înregistrat ?i Italia, dup? ce a ie?it din Ax?, în septembrie 1943.
- În Extremul Orient, un mare tribut de sânge a fost dat de poporul chinez care a pierdut circa 8.000.000 de oameni, dar ?i statele ocupate de Japonia (Indochina, Indonezia, Filipine, Birmania etc.).
- Ajutor uman ?i material au furnizat Coali?iei antihitleriste ?i numeroase state din Africa ?i America Latin?, la lupte participând ?i o legiune evreiasc?.
- Mari pierderi umane ?i materiale au înregistrat ?i statele care au declan?at r?zboiul: Germania - 13.500.000 de vie?i omene?ti pierdute (trei p?trimi din popula?ie) ?i Japonia - 3.000.000 de mor?i (din care 300.000 civili).
- În timpul r?zboiului au fost ?i situa?ii în care partenerii au schimbat alian?ele. Italiei, de exemplu, dup? ce a adoptat la începutul r?zboiului o neutralitate binevoitoare Reich-ului (ca ?i Uniunea Sovietic?, prin tratatul de neagresiune din 23 august 1941) ?i a intrat în r?zboi de partea Germaniei (atacând Fran?a la 10 iunie 1941) a trecut de partea Na?iunilor Unite (3 septembrie 1943), primind chiar statutul de cobeligeran??.
- România a intrat în r?zboi (22 iunie 1941) de partea Germaniei (fiind principalul secondant al Reich-ului pe frontul est european) ?i a trecut apoi (23 august 1944) de partea Na?iunilor Unite, punând imediat la dispozi?ia alia?ilor (sovieticilor în special) un însemnat poten?ial militar (8,5% din popula?ia ??rii), introducând în lupt?, pân? la 25 octombrie 1944 (când a fost reîntregit? grani?a de vest a ??rii) peste 525.000 de militari. În continuare, Armata Român? a participat apoi la opera?iile militare desf??urate pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei ?i Austriei, pe direc?ia general? Bucure?ti-Budapesta-Viena-Praga, pân? la sfâr?itul r?zboiului. În pofida avantajelor pe care le-a adus Na?iunilor Unite dup? 23 august 1944, României i-a fost impus? (12 septembrie 1944) o conven?ie de armisti?iu cu prevederi extrem de grele, care au au fost aplicate sub stricta supraveghere (?i imixtiune) a Comisiei Aliate de Control (partea sovietic?). Situa?ia ??rii s-a agravat în octombrie 1944, în urma acordului de procentaj stabilit între Winston Churchill ?i I.V.Stalin, prin care România a fost plasat? în propor?ie de 90% în sfera de influen?? sovietic?. În cele 1.241 de zile de participare la r?zboi, Armata Aomân? a pierdut 794.562 militari (92.620 mor?i, 333.966 r?ni?i ?i 367.976 disp?ru?i).
- În final, dup? 2.194 de zile (1 septembrie 1939 - 2 septembrie 1945), victoria asupra Germaniei naziste ?i Japoniei militariste a fost ob?inut? prin eforturile popoarelor ?i statelor care constituiser? coali?ia antihitlerist? (?i a celor care li s-au al?turat pe parcurs, între care ?i România).

A?a cum aprecia academicianul Florin Constantiniu, în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, „dispre?ul pentru om - civil sau militar - a atins cote f?r? precedent", iar „animalitatea din spe?a uman? a ?â?nit la suprafa?? cu o for?? necunoscut?".

footer