Revista Art-emis
Evreii ?i conducerea represiunii bo?evice PDF Imprimare Email
Dan Cristian Ionescu   
Miercuri, 15 Iunie 2016 21:06

BolseviciEste notoriu faptul c? în România postbelic? conducerea politic?, conducerea ministerului de interne ?i conducerea noii înfiin?ate securit??i se aflau în mîna evreilor bol?evici care s-au gr?bit s?-i aresteze ?i s?-i trimit? în temni?e ori lag?re pe cei mai buni patrio?i români. Din aceasta cauz?, nu m? voi referi la situa?ia din România. Dac? hot?rârea politic? a declan??rii represiunii bol?evice în Rusia a fost luat? în Biroul Politic, dominat în mod zdrobitor de evrei, ?i represiunea în sine a fost condus? tot de evrei. Opinia în prezent cvasi-unanim? este c? asasinarea familiei imperiale ruse, ordonat? de Lenin, a fost organizat? la data de 16 iulie 1918, la Ecaterinburg, de evreii Iacov Mihailovici Sverdlov, Iacov Mihailovici Iurovski (1878-1938) ?i ?aia Golo?cekin (probabil 1876-1941) ?i executat? de 7 solda?i ?i 3 civili. În cartea sa „Cele patru patimi ?i remediile lor" (ed. 1921), dr. Nicolae Paulescu reia din „Saturday Evening Post", Philadelphia, num?rul din 31 iulie 1920, depozi?ia colonelului Kobilinski, fostul comandant al garnizoanei ?arscoe Selo, care declarase c? întreaga familie imperial? a Romanovilor, în frunte cu ?arul Nicolae al doilea, a fost ucis? de evreii Dutzman, Peissel ?i Disler, ?efii sovietului din Ecaterinburg - probabil ca ace?tia sunt cei trei civili men?iona?i c? au participat la execu?ie (în cinstea lui Sverdlov, ora?ul Ecaterinburg a purtat între anii 1924-1991 numele de Sverdlovsk).

În anul 1917, dup? Revolu?ia din Octombrie, în pofida vârstei sale foarte fragede, evreul Iacov Grigorievici Blumkin (1898-1929) a fost numit ?eful departamentului de contraspionaj din cadrul CEKA[1]. Din cauza lipsei calit??ilor de organizator, el s-a m?rginit la a fi un simplu asasin. Unele devieri de la linia partidului, psihicul s?u instabil ?i via?a dezorganizat? au condus în final la arestarea, condamnarea la moarte ?i executarea sa. Organizatorul, în anul 1930, al lag?relor de munc? for?at? din U.R.S.S. cunoscute sub denumirea de „gulag", a fost evreul Naftali Aronovici Frenkel (1883-1960). În cea mai crâncena perioad? de represiune, între anii 1932-1937, ?eful Gulagului a fost evreul Matvei Davidovici Berman (1898-1939). Comisar al poporului pentru „Lag?rele mor?ii" a fost evreul Lev Inzhir. De?i folosit la singular, termenul nu se refer? la un singur lag?r, ci la întregul sistem de lag?re. De la înfiin?are ?i pân? în anul 1953, în aceste lag?re au fost internate peste 14 miloane de persoane dintre care conform unor date (nu am avut cum s? verific cât de oficiale) 1.053.829 ?i-au pierdut via?a.

Evreul Genrich Grigorievici Jagoda (Enoh Gher?onovici Ieguda, 1891-1938) a fost între 1923-1931 adjunctul ?efului iar între 1934-1936 ?eful poli?iei secrete CEKA (precursorul N.K.V.D.) iar evreul Lavrenti Pavlovici Beria (1899-1953, ns. în Georgia) a fost între 1938-1953 ?eful N.K.V.D. (de numele lui sunt legate epur?rile staliniste din deceniul al patrulea al secolului trecut, dar ?i masacrul de la Katyn). Evreul Abram Aronovici Slutsky (1898-1938) a fost între anii 1935-1938 ?eful Serviciului de informa?ii externe, pe atunci apar?inînd de N.K.V.D. ?eful g?rzii personale a lui Stalin a fost evreul Karl Pauker (1893-1937), fost b?rbier în Budapesta; îns?rcinat printre altele ?i cu execu?ia înal?ilor demnitari c?zu?i în dizgra?ie (printre care Zinoviev ?i Kamenev) - a sfâr?it el însu?i arestat, condamnat la moarte ?i executat. Conform unor p?reri, chiar ?i Iuri Vladimirovici Andropov (1914-1984), fost ?ef al K.G.B. între 1967-1982 ?i secretar general al P.C.U.S. între 1982-1984, ar fi fost evreu al c?rui nume real ar fi fost Lieberman. În ultimele dou? decenii, Evgheni Maximovici Primakov (Yonah Finkelstein), înainte de a deveni prim-ministru, a fost în 1991 prim-adjunct al ?efului K.G.B., iar dup? destr?marea U.R.S.S., între 1991-1996, a fost ?eful S.V.R. (Serviciul de Informa?ii Externe); Mihail Efimovici Fradkov, alt evreu, înainte de a ajunge prim-ministru, a fost ?i el adjunct al ?efului Consiliului Federal de Securitate, iar dup? executarea mandatului de prim-ministru a fost numit ?eful serviciului de informa?ii externe. Represiunea de tip bol?evic nu a fost organizat? ?i condus? de evrei numai în U.R.S.S. ?i România. Un alt exemplu elocvent este Polonia, imediat dupa cel de Al Doilea R?zboi Mondial. Evreul Jakub Berman (1901-1984) a fost considerat ca fiind între anii 1944-1953 mâna dreapt? a lui I. V. Stalin în Polonia; membru între 1944-1956 al Biroului Politic al Partidului Unit Muncitoresc din Polonia, a fost îns?rcinat cu conducerea securit??ii poloneze[2]. Pân? în anul 1953, conducerea institu?iei s-a aflat în mâna evreilor:
- Roman Romkowski (1907-1965, ns. Natan Grunspau-Kikiel) a fost ministru adjunct al securit??ii;
- Anatol Fejgin (1909-2002) a fost ?eful Departamentului 10 (Biroul Special), care se ocupa de represiunea împotriva anticomuni?tilor;
- Julia Brystiger (1902-1975, ns. Prajs) a fost ?efa Departamentului 5 (persecu?ia liderilor religio?i);
- Leon Rubinstein a fost ?eful Departamentului 2 (tehnic? operativ? ?i intercept?ri); Szymon Ela Tenenbaum a fost ?efa Biroului Buget-finan?e;
- Zygmunt Okret (ns. Izrael Nachemiasz) a fost ?eful Biroului B (Arhivele Centrale), etc.

Evreii Berman, Fejgin ?i Josef Rozanski (1907-1981, ns. Josek Goldberg, fost N.K.D.V.-ist devenit dup? r?zboi anchetator în securitatea polonez?) reprezint? simbolurile teroarei comuniste din Polonia postbelic?. Domnia evreiasc? asupra securit??ii poloneze a luat sfâr?it în anul 1953 când, dup? moartea lui Stalin ?i arestarea lui Beria, Josef Swiatlo (1915-1994 ns. Izaak Fleischfarb), supranumit „M?celarul", directorul adjunct al Departamentului 10 (adjunctul lui Fejgin), a fugit în S.U.A. (?ara „democra?iei ?i libert??ii" l-a primit cu bra?ele deschise pe „M?celar", cum a f?cut în timp cu mul?i tor?ionari bol?evici, iar Swiatlo a început s? lucreze pentru C.I.A. ?i oficina de pres? a acesteia, radio „Europa Liber?"). Dup? dezertarea lui Swiatlo, conducerea evreiasc? a securit??ii poloneze a fost decapitat?. Aresta?i în anul 1956, în anul urm?tor Romkovski ?i Rozanski au fost condamna?i fiecare la câte 15 ani de închisoare iar Fejgin la 12 ani închisoare pentru torturarea de?inu?ilor politici ?i falsificarea acuza?iilor aduse acestora.

Ungaria l-a avut între anii 1945-1952, anii cei mai represivi, ca ?ef al A.V.H.[3] pe evreul Gabor Peter (1906-1993, ns. Benjamin Eisenberger sau Auspitz, cunoscut ?i ca Beno Auspitz). În fosta R.D.G., serviciul de informa?ii externe a fost condus timp de 34 de ani de evreul Markus Johannes Wolf (1923-2006).
S? dezv?lui crimele acestor evrei bol?evici, nu poate fi considerat în nici un caz antisemitism[4].
----------------------------------------
CEKA (?? - ???????????? ????????) prima dintre organiza?iile poli?iei secrete sovietice, creat? prin decret la 20 decembrie 1917 de c?tre V. I. Lenin ?i condus? de Felix Edmundovici Dzerjinski. Numele complet al CEKA era „????????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ? ??????????????? ? ?????????" (Comisia extraordinar? pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu?iei ?i sabotajului), dar era mai bine cunoscut cu abrevierile ?.?. (CEKA) sau ?.?.?. (VECEKA). În anul 1918 denumirea organiza?iei a fost schimbat? în „????????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ? ???????????????, ??????????? ? ????????????? ?? ?????????", (Comisia extraordinar? pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu?iei, speculei ?i abuzului de putere).
[2] Urzad Bezpieczenstwa (UB) - Oficiul de securitate din Polonia.
[3] Poli?ia secret? din Ungaria.
[4] http://www.justitiarul.ro/evreii-sefi-de-servicii-secrete-si-promotori-ai-politiei-poltice-de-tip-gestapo/

footer