Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 12 Iunie 2016 20:10

Liviu Beri?  Holocaust sub guvernul Antonescu - 2Evrei nebuni sau evrei abjec?i? Care sunt cei mai nebuni?

Dau câteva citate, cu un comentariu minim, l?sând cititorului pl?cerea de a se descurca singuri în contact direct cu autori evrei dintre cei mai importan?i în literatura holocaustului. Cititorii no?tri sunt invita?i s?-?i aleag? citatul favorit, care îi va indigna cel mai mult. Începem cu „Cartea Neagr?", scris? de Matatias Carp - în colaborare secret? cu Ilya Ehrenbourg, carte care în 1946 a dat tonul la cântec, la aria calomniei anti-române?ti:

1. „Fascismul românesc a avut metodele sale originale de exterminare a evreilor. [...] Evreii erau b?tu?i pân? la istovire ?i expiere, sufoca?i în vagoane cu r?sufl?torile astupate, vându?i din mijlocul convoaielor pentru a fi omorî?i ?i a li se comercializa îmbr?c?mintea, pentru a fi t?ia?i buc??i pentru ca cu sângele lor s? se ung? osiile c?ru?elor [...]". Exact a?a scrie. A?adar, pe lâng? osiile c?ru?elor, toate cele ce mai sunt de uns într-o gospod?rie ??r?neasc?...
A?a scrie la pagina 23, volumul 1, edi?ia de dup? 1989! Pagina din dreapta, pe la mijloc, cules cu litere îngro?ate. Formul? memorabil?: „...Pentru ca cu sângele evreilor s? se ung? osiile c?ru?elor..."

2. Evreii interna?i la Moghilev, „neavând posibilitatea aprovizion?rii cu alimente, se hr?neau cu excremente omene?ti, iar mai târziu cu cadavre omene?ti". Da, a?i citit bine : evrei care „se hr?neau cu excremente omene?ti ?i cadavre omene?ti. Declara?ia este semnat? de un domnul M. Katz, fost pre?edinte al Comitetului Evreiesc din Moghil?u". „Cartea Neagr?" a fost recent dat? la tradus, gest în urma c?ruia se va interna?ionaliza ?i bomba asta: evrei care se hr?nesc cu excremente omene?ti! Evrei care se hr?nesc cu cadavrele altor evrei!
?i cine ne d? asigur?ri c?-i adev?rat? dintotdeauna povestea asta? Nu doar Ilya Ehrenbourg, ci îns??i întreaga onor comunitate evreiasc? din România, pre?edinte Aurel Vainer, cine altul?! Ba?ca cei trei pre?edin?i români, Iliescu, Constantinescu, B?sescu, care au plâns cu batista la nas la memorialul fecalelor mâncate de evrei în timpul Holocaustului ?i dup?! Mai ales dup? ! Cum s? nu le faci muzeu de ve?nic? amintire ?! Deci nu e glum? ?i nici limbaj de ?la figurat ! Ci pe bune: evrei care se hr?nesc cu excremente omene?ti... Evrei care se hr?nesc cu cadavre omene?ti... „Cartea Neagr?" dixit! Adic? un evreu! Trebuie scris chiar ?i cu majuscule c? în România, pentru prima oar? în istoria multi-milenar? a iudaismului, s-au g?sit evrei care s? se hr?neasc? cu excremente ?i cadavre...[8] , deci, volumul 3 din Talmudul sioni?tilor holocaustizan?i.

3. Într-o emisiune TV, un alt Katz, ceva mai mic, nu prea a ?tiut s? r?spund? la întrebarea întreb?rilor: „ce s-a întâmplat, bre, omule, cu cadavrele celor 250.000 de evrei uci?i de Antonescu în Transnistria? Unde s-au evaporat?". S-a bâlbâit ce s-a bâlbâit ?i, în cele din urm?, a scos r?spunsul penibil: „cadavrele evreilor uci?i de români au fost mâncate de câini, înainte de a interveni autorit??ile" ca s? le adune în câteva mii de gropi comune inexistente!... Avem deci de ales între doi Katzi, care este mai nebun decât cel?lalt: Katz 1 sau Katz 2? Katz 1 este cel care sus?ine c? nu ne-a mai r?mas niciun cadavru din cele 250.000 deoarece aceste cadavre au fost îngurgitate de evreii supravie?uitori, atunci când nu s-au mai g?sit fecale! Katz 2 este evreul care sus?ine c? din 250.0000 de evrei români holocaustiza?i, nu s-au putut g?si cadavre de evrei nici pentru o groap? comun? mai priz?rit? deoarece toate aceste sute de mii de cadavre au fost mâncate de câinii bagabon?i! Oricum, oricare va fi câ?tig?torul concursului nostru, s? ne bucur?m c? traducând „Cartea Neagr?...", Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din România va asigura o carier? interna?ional? str?lucit? faptului unic în istorie c? evreii din Transnistria au fost hali?i, cu fecale cu tot, de ceilal?i evrei din Transnistria, mai supravie?uitori. Evreii s-au mâncat astfel unii pe al?ii, între ei, f?r? nicio imixtiune str?in?, ba ?i-au mâncat ?i fecalele, în cea mai pur? tradi?ie autarhic? a ghettoului, vie ?i azi... Drept care a?a s-a produs alt miracol transnistrean: niciun evreu în zon? nu a murit de foame! Ba chiar la întoarcere - câ?i s-au mai întors, cam 95% -, to?i supraponderali!

Limitat la puterea de circula?ie, infim?, a limbii române, acest „adev?r": evreii mânc?tori de fecale va irumpe de mâine pe mass media mondial? prin traducerea în limba lui Céline, s? i se bucure to?i urma?ii! Ce victorie postum?, niciodat? imaginat? sau m?car visat? de vestitul antisemit! Al dr?cu?ului drac, cum le mai aranjeaz? el, mereu pe mâna proprie a altora! C? ce face ovreiul cu mâna lui... Via?a bate filmul înc? o dat?! Îl bate la fundul gol! Scor general: scor de maidan, de forfait!...

4. În iadul din Transnistria - zice Sonia Palty în „Realitatea Evreiasc?", oficiosul Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din România -, penuria de sare îi f?cea mai ales pe copila?ii evrei din Transnistria s? sufere ?i, natural, îi f?cea s? se smiorc?ie toat? ziua. De trista împrejurare profitau f?r? ru?ine vecinii fiec?rei familii cu copii, tot evrei, s?rmanii, care-?i puneau farfuria cu supa chioar? sub ochii lacrimogeni ca s?-?i s?reze astfel bucatele! Ea îns??i, Sonia Palty, m?rturise?te c? a fost astfel abuzat? de vecini... de mai multe ori! Între timp, adic? între interviul din „Realitatea Evreiasc?" ?i textul scris azi, Sonia Palty a fost exmatriculat? din Transnistria ?i din rândurile victimelor Holocaustului! Nu pentru minciuni! Pentru minciunile din cartea ei de amintiri din deportarea în Transnistria a fost premiat? ?i pl?tit? la greu de Uniunea Scriitorilor din România, ci pentru crimele s?vâr?ite în Transnistria de un membru important al familiei sale: pezevenchiul de ta-su! Crime împotriva evreilor care sc?pau neîmpu?ca?i de români! Le venea de hac tat?l Soniei! „Ce p?rere ai, amice Te?u, despre aceast? poveste cu sarea din Transnistria?", l-am întrebat cândva pe domnul Te?u Solomovici, domn pe care, o vreme, l-am suspectat c? el ar fi evreul normnal pe care-l caut cu lumînarea de câteva decenii, ultimele dou?. „E chiar u?or ingenioas? povestea, este, da, o metafor?!", mi-a explicat comprehensiv ?i filologic Te?u Solomovici când m-am ar?tat contrariat de paradox: tocmai evreilor, care sunt sarea p?mântului, s? li se ia sarea!... Cât de subtili au fost românii în cinismul lor - cine ar fi zis ?!, auzi la ei, s? nu le dea nici sare nevinova?i fra?ilor lui Josef?!

5. Din p?cate, nici cu Te?u nu mi-e ru?ine!... Iat?-l ce scrie despre scufundarea vasului „Merkure", plin ochi cu evrei: „Vasul a fost torpilat de un submarin german. Solda?ii germani i-au mitraliat pe evreii care încercau s? se salveze ?i asupra lor au fost lansa?i câini dresa?i ca s?-i ucid? în ap?"... A?adar, câini dresa?i s? fie „lansa?i" în ap? ?i s? ucid?, în largul m?rii, evrei... Câini care stau zile ?i s?pt?mâni întregi într-un submarin, domule Te?u, f?r? s? turbeze?! Câini care vin la tine înot ?i te mu?c?, te bag? cu capul la fund?!... Drag? domnule Te?u, n-ai v?zut niciodat? un câine cum înoat??! P?i nu aveai voie nici m?car s? citezi asemenea inep?ie! Iar dac? nu dai sursa acestei „informa?ii", dac? dumneata ?i-ai imaginat singur ?i nesilit de nimeni aceast? gugum?nie, cu ochi?orii min?ii matale, dac? ai vizualizat-o, atunci se întâmpl? ceva foarte grav cu mintea dumitale!... ?i z?u c? nu m? bucur ! A?a cum nu m? bucur s? aflu ?i s? ?tiu c? submarinul criminal a fost unul sovietic, nu german... Nu schimb? cu nimic destinul pasagerilor de pe „Merkure"... Dar ar trebui s? schimbe destinul c?r?ilor ?i al autorilor care propun asemenea netrebnice fantasmagorii! N-au ce c?uta pe tarabele librarilor ori în casa unor oameni normali, cu frica lui Dumnezeu! Afar? din libr?rii ?i tipografii, din biblioteci, nebunelor! Înseil?ri smintite! A?i împu?it destul planeta!
----------------------------------------
[7] Liviu Beri?, Holocaustul sub guvernul Antonescu, Bucure?ti, Editura Hasefer, 2014, 88p., p. 17.
[8] Matatias Carp, Cartea neagr?. Fapte ?i documente. Suferin?ele evreilor din România, 1940-1944, vol. I-III, Bucure?ti, 1946- 1948, vol. III, p.380.

footer