Revista Art-emis
Arme silen?ioase pentru r?zboaie t?cute (2) PDF Imprimare Email
Av. Gheorghe Piperea   
Joi, 09 Iunie 2016 18:47

Av. Gheorghe Piperea, art-emisReclama este un amplificator economic care opre?te publicul de la a vedea, auzi, mirosi sau palpa ceea ce se întâmpl? în mod real. Amplificatorul[6] te oblig? s? î?i orientezi aten?ia fie c?tre sursa de zgomot, fie înspre anihilarea sau m?car atenuarea zgomotului azurzitor. Spre exemplu, dac? auzi muzica dat? prea tare în timpul zgomotului ?i nu e?ti chiar tu la la petrecere, în mod sigur vei încerca s? te aperi, închizând geamul, dând drumul la aparate care s? fac? zgomote concurente, punându-?i c??ti pe urechi; dac? treci prea aproape de un avion sau de un stadion plin cu fani, î?i acoperi urechile, ca s? nu te asurzeasc? sau s? nu te irite zgomotul; e cert, îns?, c? nu mai observi ?i nici nu mai percepi corect ce se întâmpla în rest cu tine; de aceea, ri?ti s? nu mai fi atent la traversarea str?zii, fiind concentrat pe muzica asurzitoare din c??tile tale de urechi. Exact la fel se întâmpl? ?i cu amplificatorul de lumin? (far, proiector) sau cu mercaptanul din gazul natural. Pe plan economic, exact la fel se întâmpl? în cazul reclamei ?i al publicit??ii (stradale, audiovizuale, virtuale etc.). Ca s? fie o bun? arm? silen?ioas? (de?i ea este ca muzica pus? la maxim, reclama e menit? a se adresa, pe u?a din dos sau pe u?i secrete, altor sim?uri decât cele bombardate direct), reclama trebuie s? fie f?cut? astfel încât s? par? c? se adreseaz? unui elev de 12 ani. Sugestibilitatea reclamei trebuie s? fie exact atât de ridicat? încât s? ajung? s? îl fac? pe consumator s? reac?ioneze ca acela?i grad de inocen?? ca ?i a unui copil de 12 ani - adic? un subiect care nu ?tie s? critice, nu î?i pune întreb?ri în leg?tur? cu aparen?ele ?i ia de bune aceste aparen?e, dat? fiind redus? sa experien?? de via??.

Procesul de definire ?i evaluare a acestor factori de amplificare economic? ?i de încorporare a lor în sistemul economic poate înseamn?, de exemplu, modificarea în sus sau în jos a pre?urilor la locuin?e, transmiterea unor unde de ?oc (reduceri bru?te sau cre?teri graduale, dar în perioade scurte de timp, urmate de noi reduceri de pre?uri) ?i analiza modului în care ?ocul se reverbereaz? în economie, dup? care "avionul"), dac? r?mâne întreg, este redresat ?i readus pe traiectoria dorit?, conform? cu scenariul ini?ial al operatorului armei silen?ioase. Culmea ironiei este c?, în facult??ile de economie care dau mai mereu laurea?i ai premiului Nobel pentru economie ?i unde teoria undelor de ?oc este preluat? din industria aeronautic? (în cadrul c?reia aceste unde de ?oc chiar se utilizeaz? pentru a verifica rezisten?a avionului la ?ocuri ?i turbulen?e) sub denumirea de "teorie a jocurilor". Experimentele de acest gen sunt ca ni?te jocuri pe calculator. Iar atacurile cu dronele sunt ?i ele, desigur, ca ni?te jocuri de calculator pentru operatorii care distrug ?inte directe sau colaterale (uneori, nun?i, botezuri, înmormânt?ri, ?coli, spitale, cu sau f?r? terori?ti în ele) prin simple atingeri ale ecranului calculatorului.

Ca un regret etern pentru viata din perioada uterin? (pântecul primordial, the primordial womb), toate eforturile pe care o persoan? le face pân? la finalul vie?ii sunt orientate c?tre recreerea mental?, artificial?, a acelui mediu sigur, lipsit de griji ?i de responsabilitate (the artificial womb). Omul î?i construie?te, din materiale fizice sau din rela?ii cu al?i oameni, variate feluri de substituire a pântecului primordial ?i scuturi protective care s? îl ?in?, acolo, la ad?post. Obiectivul acestor "pântece artificiale" este ob?inerea sentimentului de stabilitate într-un mediu instabil, a unui ad?post de vreme rea pentru toate procesele de cre?tere ?i de maturizare, a siguran?ei în libertate ?i a zidurilor de protec?ie în caz de atac din exterior. Ne construim to?i ziduri, pentru a ne men?ine iluzia c? suntem din nou în pântecele primordial, la ad?post, iar dac? vrem libertatea, vrem s? fie una în deplin? siguran??, ca în marsupiul copil?riei. Sau ca în sânul lui Adam. Iar aceste certitudini sunt poten?iale arme silen?ioase în r?zboaiele t?cute ale celor care vor controlul.

Principala ra?iune pentru care oamenii se reunesc într-o societate organizat? în stat este dorin?a subcon?tient? de a perpetua starea de dependen?? din perioada copil?riei. Pentru cei mai mul?i dintre noi, acea perioad? este cea mai bun?, cea mai dezirabil?, întrucât atunci nu aveam griji ?i nici responsabilit??i, c?ci altcineva trebuia s? ne îngrijeasc? ?i s? r?spund? pentru noi. Mai simplu spus, ne dorim ca Cineva s? elimine toate riscurile, „s? ne mângâie pe cap, s? ne s?rute pe obraji, s? ne pun? un pui (sau o pizza) pe mas? de fiecare dat? când ne e foame, s? ne îmbrace, s? ne a?tearn? patul pentru a ne culca ?i s? ne spun? c? totul va fi bine mâine, când ne vom trezi din somn". Aceast? ra?iune poate fi programat? - ?i este însp?imânt?tor s? observ?m c?, în realitatea de zi cu zi, acest program se manifest? ca ?i când am fi în Matrix - mai greu de perceput, dar nu invizibil. Programarea modelelor de obiceiuri sau de comportamente presupune colectarea de date ?i informa?ii cu caracter personal la scar? na?ional? sau gloabal: avantaje ?i sl?biciuni, activit??i, hobby-uri, date medicale, înregistr?ri psihiatrice (frici, furie, dispre?, adaptabilitate, reac?ii la stimuli, violen??, sugestibilitate sau hipnoz?, sfuerin??, pl?cere, dragoste, sex), mijloace de relaxare sau de evadare din realitate (consum de alcool sau droguri, distrac?ii, factori religio?i), sensibilit??i politice (ideologii, contacte personale, pozi?ie social? sau etnic?, proiecte sau obiective), toate sunt la dispozi?ia operatorului armei t?cute, mai ales c? noi în?ine ni le punem pe tav? – pe pagini de socializare, pe internet, pe diversele dispozitive electronice inteligente care ne solicit? date biometrice pentru a le accesa. Cele mai multe astfel de date sunt publice sau stocate în baze de date relativ u?or de accesat de un operator priceput. Iar demnitarii români a?a-zis tehnocra?i declar? c? discu?ia despre drepturile omului este un lux teoretic...

Cu aceste date ?i informa?ii, operatorul creeaz? situa?ii controlate: manipuleaz? economia ?i, deci, societatea; controleaz? veniturile ?i salariile, fabricarea ?i distribu?ia bunurilor ?i a serviciilor; controleaz? pre?urile (not?: asta ar trebui s? fie obiectivul legisla?iei protec?iei concuren?ei; dar este? Nu cumva aceast? legisla?ie e creat? menit? s? acopere realitatea?); din aceast? pozi?ie nici nu mai este nevoie de eforturi inovative - banii vin din rentele consecutive ob?inerii controlului, iar cu ace?ti bani se asigur? men?inerea controlului, înc? o dat?, f?r? prea mari eforturi inovative (ceea ce arat? cât de profitabil? ?i eficient? este arma silen?ioas?); controlul func?iilor legale, al circula?iei datelor cu caracter personal, al publicit??ii ?i reclamei, al mass-media ?i al programelor tv vine din iner?ie. ?i, întrucât, cu acest buton de control se poate opera u?or, distragerea aten?iei de la chestiunile reale, angajarea emo?iilor negative, dezordinea, haosul, nebunia, devin simple detalii.

Nu-i a?a c?, având în vedere cele de mai sus, afirma?iile care urmeaz?, ?i care sunt extrase din documentul citat, nu mai sunt atât de ?ocante pe cât par? „S-a decis declan?area unui r?zboi t?cut contra publicului cu obiectivul final al transferului energiilor naturale ?i sociale ?i al averii de la cei mul?i ?i indisciplina?i în mâinile celor câ?iva avu?i, auto-disciplina?i ?i responsabili. Pentru a ob?ine predictibilitatea total? a economiei, elementele clasei de jos trebuie aduse sub control total, de exemplu, sub jugul unor datorii pe termen lung începând cu vârsta cea mai fraged?, înainte de a avea ?ansa de a se întreba care este realitatea - dac?, de fapt, sunt proprietari ai caselor lor sau datornici. Familiile clasei de jos trebuie dezintegrate printr-un proces de supra-ocupare a p?rin?ilor ?i de transfer c?tre stabilimente guvernamentale de îngrijire zilnic? a copiilor lor rama?i, practic, orfani, prin separarea func?ional? de p?rin?ii ultra-ocupa?i cu plata datoriilor. Calitatea educa?iei oferite acestor copii func?ional orfani trebuie s? fie dintre cele mai s?race în scopul de a-i ?ine captivi în clasa care le-a fost destinat?."
Ce rol avem noi în acest r?zboi t?cut? S? încerc?m pilula bleu pe care ne-o ofer? Morpheus. S? fim Neo. Poate c? vom reu?i s? ie?im din Matrix.
________________________________________
[6] Amplificator = portavoce, box? de sunet, generator de reverbera?ii, ecouri sau unde de ?oc.

footer