Revista Art-emis
Biocidul genocid PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 25 Mai 2016 21:15

General Br. (r) Airel I. Rogojan, art-emisÎntre 60.000 ?i 80.000 se estimeaz? a fi num?rul semenilor no?tri mor?i cu zile, a vie?ilor curmate mai devreme, în fiecare an, pentru c? oamenii care s-au internat în spitale pentru a se trata de o boal? au fost contamina?i mortal de viru?ii politici ai s?n?t??ii publice. Cifrele au fost avansate de anali?ti care lucreaz? cu datele statistice privind rata ?i cauzele mortalit??ii în spitale sau intervenite postspitalizare. Concluziile apar?in, deopotriv?, exper?ilor autohtoni ?i str?ini. Este vorba, din nou, despre aceea?i ame?itoare cifr? de 60.000, ba chiar mai mult, indus? de media în opinia public? interna?ional? ?i preluat? în rechizitoriul de condamnare la moarte pentru genocid, în 25 decembrie 1985, a pre?edintelui Republicii Socialiste România. Cine, cum ?i de ce a instrumentat genocidul imputat lui Nicolae Ceau?escu ?i a decis execu?ia acestuia, inaintea simulacrului de proces, se ?tie, chiar dac? oficial adev?rul mai este în stare de arest preventiv. Oricum, este evident, cu vârf ?i îndesat, cine au fost ?i sunt, dar mai cu seam? ce fac profitorii de pe urma loviturii de stat. Trag tunuri dup? tunuri patrimoniului ?i bugetului public, într-o nesfâr?it? saraband? a celor mai scandaloase crime, pe care fr??ia mafiei cu politica, spionajul ?i putreziciunea din justi?ie le acoper? pe band? rulant?.

Dispari?ia lui Dan Condrea are precendente în cazurile Codru? Marta, Mihai Erba?u, Florin Anghelescu, Dumitru Tinu, Mihai Ionescu ?i probabil ?i în altele necunoscute. De?i mult diferite între ele, toate cazurile men?ionate au ca numitor comun informa?iile liant între politic? ?i bani, ponturile marilor afaceri criminale, corup?ia la vârful clasei politice ?i jocul de-a ho?ii ?i vardi?tii, interpretat de to?i cei chema?i s? impun? legea. Dac? au ce ! Scandalul monopolului de?inut de „Hexi Pharma" în industria devaliz?rii bugetului s?n?t??ii publice este, de departe, cel mai grav prin consecin?ele estimate în vie?i omene?ti. Un adev?rat genocid împotriva unui segment de popula?ie, probabil inutil în economia guvern?rilor dezumanizate, care au transformat reformarea domeniului s?n?t??ii în ho?ie ?i demagogie politic?. Dar nimic nu este întâmpl?tor! Tr?ian B?sescu, Miron Mitrea ?i al?ii care au mai pus um?rul la subminarea infrastructurii feroviare a României au ierbicidat c?ile ferate cu cantit??i industriale de ap?, un ministru de la agricultur?, Gherghe Flutur, a patentat combaterea gripei aviare cu ap? chioar?, pia?a produselor deratizante ?i insecticidelor achizi?ionate de municipalit??i este monoplizat? politic de falsificatori. Dar S?n?tatea, putea s? scape cel mai important buget al asigur?rilor sociale, dup? pensii, de jumuleala politic? ?!

Secretele din spatele scandalului „Hexi Pharma" sunt secrete lui Polichinelle. O vast? conspira?ie a t?cerii complice ?i criminale a acoperit doar ochii, ?i a?a lega?i, ai Justi?iei. În rest, totul se vedea, totul se ?tia. Mâna politic? a sp?lat mâna afaceri?tilor voraci, sco?i în fa?? ca manechine cu înalt? protec?ie, pentru a gestiona devaliz?rile patrimoniului ?i bugetului S?n?t??ii, un minister la conducerea c?ruia s-au perindat, f?r? s? conduc? efectiv, 25 de mini?tri în 26 ani. Aceast? dinamic? nu este un joc al întâmpl?rii, ci o consecin?? net? a jocurilor de interese, multe ?i mai puternice din zonele externe, pentru care în politica mondial? a s?n?t??ii România este doar o ni??, iar popula?ia ?i bolnavii o statistic? pentru evalurea profitului. Nu-i nici-o tain? ! Tehnocra?ia din cancelariile de la Bruxelles semneaz? state de plat? multiple. Unul oficial ?i altele la monopolurile mondiale ale câtorva industrii, între care ?i cea a medicamentelor ?i serviciilor medicale. Acolo afacerile se fac la scar? european?. La „Hexi Pharma", cu 40 de plicuri/lunar, c? atât valoreaz? probitatea politrucilor din administratia s?n?t??ii publice ?i nu se ?tie, dar se poate intui valoarea conturilor secrete ale protectorilor politici. Într-un an, 60.000-80.000 de vie?i oferite mor?ii în schimbul a 480 de plicuri. Uciga?i involuntari?! Respectând propor?iile, acest experiment genocidar al boicidului contraf?cut, cu ce difer? de crimele împotriva umanit??ii s?vâr?ite de odioasele dictaturi ?

Fo?tii sefi ai Casei Nationale a Asigur?rilor pentru S?n?tate (C.N.A.S.) sunt implica?i în cauze penale grele. Fo?ti ?efule?i din umbra lor ?i de pe la casele de s?n?tate sectoriale rezide?iaz? în mici cvartale private, unde s? nu ne mir?m dac? ?i str?zile vor primi chiar numele unora dintre ei. Nu întâmpl?tor, „D.N.A. Codru?a" se face iar c? lucreaz? ?i a început s?pt?mâna cu dosarele fo?tilor pre?e?edinti ai C.N.A.S. Vasile Ciurtea ?i Irinel Popescu, plus al?i ?apte suspec?i. Numai ?apte?! Cum vor gestiona autorit??ile criza dispari?iei interfe?ei Dan Condrea? Anticipez: execrabil! Tonul l-a dat, înainte de dispari?ie, chiar Pre?edintele României prin pozi?ion?rile sale, clar partizane, din cadrul Declara?iei de Pres? de s?pt?mâna trecut?. Apoi ar fi cazul ca Onor Consiliul Superior Magistraturii ?i Inspec?ia Judiciar? s? evalueze ie?irea public? a Procurorului General al Parchetului de pe lâng? Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie în chesiunea filajului care nu ar fi fost motivat de spe?a „Hexi Pharma"? Chiar cu atâta u?urin?? jigne?te inteligen?a unui întreg popor, domnul procuror general?

Pentru desv?luirile ce le avea de f?cut, Dan Condrea trebuia protejat cel pu?in cât traseul presedintelui ??rii, a c?rei popula?ie scade anual cu cel pu?in 60.000 de locuitori din cauza biocidului genocid. Când lipsesc informa?iile necesare descifr?rii necunoscutelor bine ascunse ale unor astfel de evenimente, calea spre adev?r este cea invers?. R?spunsul la intrebarea cui folose?te, pe cine ap?r? dispari?ia lui Condrea ar trebui s? fie punctul de plecare al investiga?iilor de fond. Altmineri, abordarea simplist- tehnicist? a cazului, ?i aceasta compromis? par?ial prin maniera de ac?iune în câmpul de identificare ?i prelevare a urmelor materiale, va solu?iona , mai prost sau mai pu?in bine un dosar al unei mor?i suspecte, dar nu va elucida niciodat? fondul. Cine a dat pe mâna, ini?ial a unei afaceri de familie, un monopol? Cine sunt protectorii ?i profitorii? Tat?l disp?rutului are o istorie. Nici el nu mai este. Va fi solicitat Sorin Oprescu s?-?i u?ureze propria condi?ionare penal?, cooperând la refacerea istoricului „Hexi Pharma"? In ?irul de afirma?ii prost venite din partea pre?edintelui K. W. Iohannis, când a fost, îns?, întrebat despre opinia pre?edintelui Senatului privind o conexiune a „Hexi Pharma" cu un serviciu secret, inteligen?a i-a redevenit sclipitoare, învederându-i lui C.P. T?riceanu, deloc voalat, c? tocmai s-a autodenun?at de s?vâr?irea infrac?iunilor de omisiune de sesizare, t?inuire, complicitate, favorizare etc. etc. Bun penalist, pre?edintele nostru!

Nu neg?m jocul întâmpl?rii, dar circumstan?ele evenimentului, estompeaz? ?i trece în plan secund rata probabilit??ii acesteia. Monica Macovei are dubii foarte serioase. Acelea?i pe care le-am avut ?i noi. S-au înlocuit probe ?i falsificat rezultate de A.D.N. ?i în banalele cauze de stabilire a paternit??ii. Dar, când miza în aceast? spe?? este a mafiei interna?ionale a pie?ei farmaceutice, pentru care, repet, România este o ni??, iar locuitorii ei o statistic? în estimarea profitului, s? nu sper?m c? vom avea satifac?ia relev?rii adev?rului în intreaga sa hido?enie criminal?. Corul cânt?re?ilor din Comisia comun? a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit??ii Servicului Român de Informa?ii nu se putea s? nu ias? în fa??, chiar din prima. Solo trompeta de serviciu Sebastian Ghi?? („Sebi" pentru intimii din institu?ie), cu isonul ?inut de alt membru alt membru al Comisiei, nu întâmplâtor tot parlamentar de Prahova, pe deasupra ?i colonel în rezerva de aur a S.R.I. Cine oare nu observ? ?i poate l?sa nesanctionat? maniera pompieristic? în care intervine de fiecare dat? aceast? Comisie? In loc s? se asigure, preventiv, c? Serviciul î?i exercit? corect, complet ?i competent atribu?iile conferite prin lege, numita Comisie intervine la stingerea unora dintre efectele cazurilor scandaloase în care structura controlat? este sau se las? prins? ?i ca urmare a condi?ion?rilor ?i incompeten?ei politico-administrative cu care este exercitat? supravegherea parlamentar?. Vicepre?edintele Comisiei, domnul deputat (P.N.L.) Octavian Marius Popa ne-a anticipat, deja, rezultatul: „Eu cred c? trebuie s? primim ni?te r?spunsuri, c? altfel fiecare dintre noi ne putem gândi la orice - c? s-a sinucis sau c? a fost o crim?, un asasinat, cine ar fi putut s? organizeze a?a ceva, o întrebare de ce nu a fost arestat sau dac? nu a fost arestat, de ce nu era supravegheat atent. Nu ?tiu dac? vom putea primi noi informa?ia [...]. E foarte posibil ca datorit? modific?rilor ?i schimb?rilor ap?rute, S.R.I. s? nu mai fie parte a acestei ac?iuni ?i s? ne r?spund? scurt ?i sec: nu am fost noi viza?i, întrucât C.C.R. a luat anumite decizii ?i întrucât Guvernul a dat anumite ordonan?e, nu am mai avut nicio implicare, ci erau alte servicii care f?ceau supravegherea la aceast? anchet?. Eu cred c? ar trebui s? se sesizeze ?i celelalte comisii". Ce mai cale u?oar? a deschis domnul deputat fostului coleg de partid actualmente director al S.R.I.!

In timp ce vizionam relat?rile despre eveniment ?i apreciind câteva interven?ii de real? onestitate profesional?, nu puteam s? nu descifrez c? autorii lor lor sugereau ?i demisia imediat? a cel pu?in trei înal?i responsabili de afacerile comunit??ii na?ionale de informa?ii. Dar, totul pân? aici. Mai departe... Cerc închis, cerc vicios. Un caz dramatic din România înscrie în analele crimelor împotriva umanit??ii o nou arm?, licen?iat? cu peste 500 de brevete, pardon, inform?ri secrete ?i strict secrete: biocidul genocid.

footer