Revista Art-emis
Problema german? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 25 Mai 2016 20:49

Forta germanaGuvernul de la Berlin a decis c? Germania s? aib? o armat? puternic?, pentru a înt?ri rolul ??rii pe plan interna?ional ?i pentru a putea reac?iona la eventuale amenin??ri - anun?au în prim?var? lui 2016 sursele de pres? oficioase. Iar un comunicat oficial f?cea cunoscut c? „armata german? va cunoa?te, pentru prima dat? de la reunificarea ??rii, o cre?tere a efectivelor, dup? reduceri continue timp de un sfert de secol". Mi?care e pus? în leg?tur? cu atentatele teroriste care au zguduit capitalele vest-europene ?i criz? migran?ilor, dar ?i cu un factor mai pu?in invocat în declara?iile oficiale ale Berlinului: tensiunea crescând? din flancul estic al N.A.T.O., pe fondul crizei ucrainene ?i a noii curse a înarm?rilor care prinde consistent? între Moscova ?i Washingon în aceast? parte a continentului. Administra?ia Obamna a solicitat public ?i cât se poate de explicit Germaniei s? se implice masiv în consolidarea flancului r?s?ritean al Alian?ei, problema care va fi un punct fierbinte pe agenda summitului anual al N.A.T.O. de la Var?ovia. Exigen?elor americane, Berlinul le poate face fa?? prin rezolvarea a cel pu?in dou? sfid?ri:
1. Dezvoltarea, în ritm rapid, a unei armate performan?e, capabil? s?-?i asume noile ?i importantele ambi?ii ?i provoc?ri de pe agenda Germaniei reunificate ?i în plin? „externalizare";
2. Salvgardarea bunelor rela?ii cu Rusia, care devine un partener economic tot mai important pentru Germania.

În ce prive?te perspectivele armatei germane, ministrul de resort Ursula von der Leyden a anun?at public abolirea limit?rii efectivelor de 185.000 de militari, instituit? în 2011, astfel încât, dup? cum scrie pres?, pân? în 2023, armata german? va înrola înc? 14.300 militari ?i 4.400 angaja?i civili (oricum, în momentul reunific?rii, efectivele militare fuseser? reduse de la 585.000 la 185.000). N.A.T.O. a?teapt? c? Germania s?-?i îndeplineasc? ?i angajamentul comun de a consacr? 3,2 % din P.I.B. pentru ap?rare. La un buget total de 34,3 miliarde €, în 2016, Germania a oferit sectorului militar doar 1,17 % din PIB, fa?? de 2,2 % Fran?a ?i 2,6 %, Statele Unite. „Este înafara oric?rei discu?ii c? avem o întârziere care trebuie recuperat?", declara categoric Wolfgang Ischinger, pre?edintele conferin?ei de securitate de la München.

Sfidarea militar? c?reia îi are de f?cut fa?? Germania are îns? semnifica?ii ?i mai sensibile, pe fondul preocup?rilor tot mai marcate în Europa (mai ales cea occidental?) c? statul german reunificat se consolideaz? treptat într-un statut de hegemon neîncoronat pe continent. „Devenit? puternic? prin succesele sale economice ?i revenind influen?? în lume, Germania a redevenit oare o putere hegemonic?, una care î?i impune legea europenilor?", se întreba politologul francez Anne-Marie Le Gloannec.Cu alte cuvinte, scria ea chiar în titlul unui articol ap?rut în publica?ia „Le Debat", „Revine problema german??". Da, sun? r?spunsul este o problema care „nu înceteaz? s? fr?mânte Europa".

Multe alte articole din pres? occidental?, semante de politologi cu autoritate, semanaleza fenomenul. Iat? doar câteva titluri , ap?rute în ultimele luni ale lui 2015: John Richard Cookson, „Na?ional Interest": „Nou? problema german?"; Roger Cohen, „The New York Times" : „Problema german? revine"; Timothy Garton Ash, „New York Times Review of Books:": „Nou? problema german?". Politologul german Hans Stark, care remarc?, ?i el, acest leitmotiv tot mai frecvent, în pres? american?, scrie: „Ast?zi, puterea german? este cea care nelini?te?te sau irit?. V?zu?i de peste Atlantic, germanii domin? Europa la un nivel pe care mai nimeni nu ?i l-ar fi imaginat decât cu greu în urm? cu 15 ani". Constatare similar? ?i pentru Europa, unde Anne-Marie Le Gloannec afirm? c? „Germania apare c? statul cel mai important din U.E. ?i cel mai influent în Consiliul Europei". La care filozoful olandez Luuk van Middelau completeaz?: „O Uniune dominat? prea vizibil de Berlin nu e viabil?". „Prin ponderea ?i centralitatea ei geografic?, Germania î?i întinde umbr? peste U.E. ?i Europa, indiferent c? vrea sau nu", conchide politologul francez le Gloannec. Iar problema german?, ast?zi mai ales, este, obligatoriu, ?i una european?. Ba chiar euroatlantic?. Summitul N.A.T.O. de la Var?ovia e chemat, ?i el, s? caute solu?ii noii, dar atât de vechii, probleme.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer