Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 18 Mai 2016 22:17

Deveselu - 1Minciunile

Zilele trecute câteva personalit??i politico-militare din spa?iul Carpato-Atlantico-Pontic puse pe poante, au anun?at ?i marcat, precum Tico al meu, teritoriul american din preajma Caracalului care cic? ar apar?ine României dar este în administrarea americanilor ?i sub lupa ru?ilor. Este vorba de baza militar? de la Deveselu, unde s-ar fi dat în folosin?? oficial marele scut anti nimic. De ce spun anti-nimic? Pentru c? dup? atâ?ia ani de discu?ii pe seama ?i împrejurul acestui scut, nici românii, nici ru?ii, dar mai ales nici americanii, nu ?tiu împotriva cui este îndreptat acest scut care, dac? e s? ne lu?m dup? declara?iile oficiale, este un fel de juc?rie chinezeasc? frumoas?, inventiv?, dar inofensiv?. Conform tuturor declara?iilor, scutul nu are nici un rol ofensiv, nu face r?u nim?nui, dar absolut nim?nui, nimeni nu este vizat, dar nimeni in particular, îns? to?i la modul general, aproape c? suntem l?sa?i s? în?elegem c? de fapt nici nu este un dispozitiv militar, este probabil o Cas? de Cultur?, un Ateneu sau un car alegoric, un spectacol marca Maz?re, nu are leg?tur? cu nimeni, este total inofensiv, ca un crotal care st? la pând? sub o piatr? cu burta goal? ?i glandele pline. Când spun inofensiv m? refer la toate sensurile cuvântului. S? m? explic:

1. Când s-a pus prima oar? problema instal?rii acestui scut, oficialii americani ?i români declarau c? scutul nu are nici în clin nici în mânec? cu Europa de Est, cu inten?iile S.U.A. de a supraveghea Zona M?rii Negre sau Flota Rus? de la Sevastopol. Ba, mai mult, se spune c? scutul ar fi a?a un fel de aspirin? Baier luat? preventiv în caz c? apare gripa iranian?. Se spunea c? scutul ofer? „protec?ie în fa?a unor poten?iale atacuri din partea Iranului", iar Bogdan Aurescu, actualmente consilier preziden?ial, dar secretar de stat la M.A.E. în 2011, declara la Adunarea Parlamentar? a N.A.T.O. de la Bucure?ti, c? „Alian?a consider? Rusia ca un partener ?i nu ca o amenin?are sau un inamic" Aceast? declara?ie era f?cut? la protestele Fran?ei, Rusiei ?i... Ucrainei vizavi de Scutul de la Deveselu. Ba, mai mult, întrebat de pericolul trupelor americane în România ca urmare a nevoii de ap?rare a scutului , domnul Aurescu spunea atunci ceva ce acum este pur ?i simplu hilar: „Pe teritoriul României vor fi 150 de oameni, ceea ce nu va reprezenta o amenin?are la echilibrul geopolitic". Câ?i militari americani sunt acum pe teritoriul României? Interesant este c? totu?i scutul era opera?ional ?i activ înc? din 2015 dar i s-a t?iat mo?ul în Mai 2016 când ?i SUA ?i România sunt în campanie. D? bine la imagine, nu e a?a?

2. Dup? interven?ia american? în Ucraina, sau cum i se mai spune eufemistic Euro-maidan ?i triplarea exerci?iilor navelor americane prin Marea Neagr?, ?i retorica s-a modificat, strategii l?sând în tot mai dese rânduri s? se în?eleag? c? de fapt scutul are rolul de a contracara inten?iile belicoase ale Rusiei care nu d?dea voie avioanelor ?i tancurilor Americane s? se apropie prea mult de grani?ele ei. Aplica?iile ?i exerci?iile N.A.T.O. în marea Neagr? ?i Baltic? declara?iile belicoase ale oficialilor americani de mâna a doua la adresa Rusiei, propaganda ?i m?surile economice de o parte ?i de alta ne arat? clar c? de fapt SUA dore?te mai mult ca oricând „apropierea de Rusia" dar nu afectiv? ci efectiv?. Dac? privim o hart? cu mi?c?rile trupelor, tehnicii ?i instala?iilor americane în ultimii ani, se vede cu ochii închi?i c? poate se strâng împrejurul Rusiei ?i c? S.U.A. face tot posibilul s? provoace un r?zboi la grani?ele cu Rusia, c?ci în Rusia nu ar îndr?zni f?r? s? î?i pun? în pericol Casa Alb?. Acum un an, William Engdahl, analist germano-american, a afirmat c? „Observ?m tot mai limpede c? S.U.A. a dat o lovitur? in Ucraina în februarie anul trecut când a pus o mân? de marionete ?i un cvasi-guvern s? creeze teroare ?i crime prin care s? încerce s? provoace Rusia la o interven?ie militar?, în a?a fel încât N.A.T.O. s? afirme c? « avem justificarea pentru a amplasa scutul antiracheta, acum trebuie s? protej?m Europa de Rusia »". Poate unii au spus atunci c? se speculeaz?. Iat? îns? ce declar?, nu întâmpl?tor ?i nici de capul lui, un analist militar cu state vechi ?i noi, domnul colonel Petrescu, occidental convins de la Revolu?ie încoace: „De altfel, România a fost în deplin? cuno?tin?? de cauz? atunci când a acceptat amplasarea, pe teritoriul s?u, a elementelor specifice unui scut anti-rachet?, strict defensiv, expresie a importan?ei ??rii noastre, al?turi de Polonia, la grani?a de est a N.A.T.O., o frontier? aliat? în curs de fortificare, ca urmare a agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, dar ?i a imprevizibilit??ii unor demonstra?ii de for??, ordonate de Kremlin, în ultimii doi ani de zile". Ai zice c? a dat cu copy-paste din cele ce spunea Endaghl acum un an. Numai c? domnul Petrescu ori este, fie un analist nepriceput, fie un repet? ce spun al?ii, pretinzând c? emite opinii originale. Dac? ne lu?m dup? declara?iile oficiale ale strategilor, nici vorb? de amenin??ri ruse?ti sau la adresa Rusiei.

3. Acum, odat? cu t?ierea mo?ului de la Deveselu oficialit??ile americane fac iar??i declara?ii diplomatice, spunând c? scutul de la Deveselu e inofensiv ?i c? nu are nici o leg?tur? cu Rusia, fiind îndreptat împotriva loviturilor venite de prin Iran. Iat? ce declara adjunctul secretarului Ap?r?rii din S.U.A., Robert Work, la t?ierea de mo?: „scutul de la Deveselu nu vizeaz? Rusia. Dac? noi hot?râm s? înfrunt?m Rusia, vom spune clar în fata acest lucru". Dar, parc? pentru a-l contrazice, sau pentru a face lumea s? nu mai în?eleag? nimic, domnul Jens Stoltenberg, Secretarul General al N.A.T.O., declar? cu aceea?i ocazie: „Am triplat num?rul for?elor N.A.T.O., am pus la punct acest task force comun ?i toate acestea sunt un r?spuns la atitudinea Rusiei. Încerc?m s? vedem ce putem face mai mult. Vom discuta mai multe la summitul N.A.T.O. de la Var?ovia"

La rândul s?u, un alt oficial american spunea în aceea?i zi: „Când am hot?rât s? demar?m acest plan am luat parte la fiecare decizie care s-a luat ?i nu a fost niciodat? vorba despre Rusia în aceast? conversa?ie, mereu a fost vorba despre o racheta care ar putea veni din Orientul Mijlociu". Ciudat, ciudat, de trei ori ciudat, pentru c? nu mai departe de data de 17 Ianuarie 2016, presa intern? ?i interna?ional? ne informa cu nespus? bucurie c? „Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? a anun?at c? Teheranul a respectat toate obliga?iile pe care ?i le-a asumat în tratatul semnat în iulie. Dup? verific?rile din teren, exper?ii Agen?iei au ajuns la concluzia c? programul nuclear iranian este destinat exclusiv unor proiecte civile". Chiar domnul John Kerry, marele Secretar de Stat al S.U.A. d?dea din coad? fericit, anun?ând c? „În schimbul m?surilor luate de Iran, Statele Unite ?i Uniunea European? vor ridica imediat sanc?iunile, deschizând astfel noi oportunit??i pentru poporul iranian".

Dac? în ceea ce prive?te inten?iile politice lucrurile sunt clar neclare, hai s? vedem din punct de vedere tehnic ce se spune despre scut? P?i în primul rând ni s-a spus de la început c? având acest scut România este mai în siguran??, este practic cel mai protejat stat N.A.T.O. Cineva declara sus ?i tare c? niciodat? România nu a fost mai protejat? ca acum. Propun ca aceast? declara?ie s? fie trecut? în Cartea Recordurilor ca cea mai tare glum?. P?i cum s? fie a?a, atâta vreme cât ni s-a spus pe toate posturile c?:
- Scutul este pur defensiv, practic ajut? ca o frec?ie la un picior de lemn, nu are nici o component? care s? amenin?e pe cineva, deci, practic doar ne poate spune cu câteva secunde mai devreme: „Aten?ie!" Dar asta va ?ti doar cel care e la butoane în momentul plec?rii rachetei, pentru c? e posibil s? nu mai apuce s? transmit? informa?ia mai departe.
- Scutul nu ne poate ap?ra împotriva singurului poten?ial inamic de care ne temem ?i împotriva c?ruia suntem for?a?i s? ne ar?t?m din?ii rup?i, sau mai bine spus din?ii lips?, Rusia, pentru c? distan?a dintre noi ?i Rusia face imposibil? reac?ia împotriva unui eventual atac cu rachete medie de ac?iune lansate de cei pe care oficialii americani, cu un sim? al umorului nem?surat anun?? chiar c? vor s? îi protejeze dac? sunt cumin?i.
- Scutul, sau mai bine spus interceptoarele ar putea - eventual - s? ne apere împotriva unor rachete cu înc?rc?tur? conven?ional?, dar ?i alea lansate din zone din care oricum S.U.A. de?ine controlul, c?ci în alte variante, adic? a unor rachete cu înc?rc?tur? chimic? sau bacteriologic?, chiar dac? prin absurd am avea timpul necesar s? le intercept?m, interceptarea ?i distrugerea acestora în aer ar fi o catastrof?. Voi reveni.
- A?a cum spunea chiar Dacian Ciolo?, scutul „nu este îndreptat împotriva cuiva anume. Este un mijloc destinat exclusiv legitimei ap?r?ri împotriva amenin??rilor cu rachete balistice". Adic? americanii investesc miliarde de dolari în sisteme care nu vizeaz? nimic anume, doar a?a, în caz c? din spa?iu de undeva plou? cu rachete. P?i ce, ap?rarea unei ??ri sau alian?e se face a?a la nimereal?? Sau, N.A.T.O. efectiv nu mai are ce face cu banii ?i cu timpul liber ?i se apuc? s? scuture... pe ici pe colo la plezneal??

Cu alte cuvinte, scutul este - pentru români - un câine care latr? dar nu mu?c?, dar, culmea, nu latr? pentru români ci pentru al?ii. Românii, în cazul unui eventual atac nu vor mai apuca s? aud? „l?tratul". Având în vedere toate aceste lucruri, cam tot ce ni s-a spus nou românilor despre binefacerile scutului, este abureal?, am fost sc?lda?i în minciuni privind necesitatea acestui scut pentru România ?i cât de ferici?i ?i lini?ti?i vom dormi noi pe o ureche dup? ce l-am instalat. Dup? cum se vede ?i din declara?iile contradictorii date chiar cu ocazia ??ierii mo?ului, am fost min?i?i, scutul sluje?te doar interesele S.U.A. ?i atâta tot. Scutul poate anun?a Washingtonul c? România, respectiv baza de la Deveselul au fost atacate, deci urmeaz? un alt atac, în alt? parte, pentru c? a fost distrus sistemul de avertizare. Deci România va fi practic semnalul de alarm? pentru alian??, practic joac? rolul clopo?elui sau tal?ngii de la gâtul vacii nebune. Asta da protec?ie. Dar dac? stau bine s? m? gândesc nici Rusia nu st? r?u, pentru c? un eventual conflict nu se va desf??ura pe teritoriul ei ci pe al României, Ucrainei ?i Moldovei, adic? tot României. S? mai spun? cineva c? România nu are nici un rol în actualul sistem politic ?i militar mondial. Ba da, are ?i toat? Europa e cu ochii pe noi a?teptând s? aud? clopo?elul. Numai românii nu v?d ?i nu aud nimic. Nici m?car bombele care vor c?dea peste ei.

Bibliografie web

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer