Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 08 Mai 2016 22:16

Yad VashemComunicat Yad Vashem: „Nu a fost dovedit amestecul lui Antonescu în evenimentele de la Ia?i din iunie 1941!"

A?adar, la Jerusalim, unde fiin?eaz? institu?ia cea mai bine informat? cu privire la suferin?ele evreilor din perioada 1939-1945, renumitul Yad Vashem, în urm? cu câ?iva ani s-a dat un comunicat care se încheia cu fraza din titlu: „Nu a fost dovedit amestecul lui Antonescu în evenimentele de la Ia?i din iunie 1941!". La ceva vreme dup? acest comunicat, la Bucure?ti, pre?edintele Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din România, deputat, pe numele s?u Aurel Vainer, f?cea cu totul alt? declara?ie, cum c? „Antonescu este singurul responsabil pentru pogromul antievreiesc de la 29-30 iunie 1941, atunci când la Ia?i 13.000 de evrei au fost uci?i". Fraz? care, mai înainte de orice, spune multe despre nivelul intelectual ?i moral al autorului. S? moar?, asasina?i, 13.000 de oameni ?i s? existe un singur vinovat?! Unde s-a mai pomenit a?a ceva?! Acuza?ia proferat? de Vainer de la în?l?imea func?iilor sale nu este confirmat? de niciun document istoric, de nicio m?rturie. Ba dimpotriv?, avem documente clare despre interven?ia energic? a generalului Ion Antonescu, înc? din prima clip? când a aflat ce se întâmpl? la Ia?i! Interven?ie care a limitat dimensiunile pogromului, punându-i totodat? cap?t! S-au scris mii de pagini despre „duminica aceea", dar niciun autor nu a sus?inut c? Antonescu ar fi vinovat, ba chiar singurul! Fraz? derutant?, c?ci nu-?i po?i da seama ce este mai mare, tic?lo?ia sau prostia autorului! Iar acest individ se afl? în fruntea comunit??ii evreie?ti de ani de zile! S? mai spun? cineva c? evreii sunt neam de oameni de?tep?i! Cum de-l suport? pe impostor?!

Tot din comunicatele Yad Vashem desprindem alt? men?iune important? privitoare la Ion Antonescu: „Antonescu a permis, pân? în vara anului 1942, continuarea legal? a activit??ii Organiza?iei Sioniste ?i a refuzat cererea lui Gustav Richter, unul dintre adjunc?ii lui Eichman, de trimitere a evreilor din România în lag?rul mor?ii de la Belzec (Polonia), unde urmau s? fie gaza?i". În fine, mai de curând, în urm? cu un an ?i ceva, la Yad Vashem a fost schimbat? o fraz? cheie privitoare la Transnistria, provincie în care este localizat „Holocaustul f?cut de români". Fraza, cu litere de o ?chioap?, afi?at? acum în v?zul tuturor vizitatorilor de la Yad Vashem sun? în felul urm?tor: „În Transnistria au murit deporta?i dou? sute de mii de evrei" Pandantul acestui înscris se refer? la soarta evreilor din Ucraina, afla?i la dispozi?ia autorit??ii ucrainene. ?i la Yad Vashem afl?m c? „În Ucraina au fost uci?i sute de mii de evrei". Diferen?a între au murit ?i au fost omorî?i este evident? ?i clar? la Yad Vashem! Nu îns? ?i la Bucure?ti, unde Institutul Holocaustului (I.N.S.H.R.-E.W. – n.r.), condus de Alexandru Florian, ?i Federa?ia Comunit??ior Evreie?ti din România, condus? de mai sus numitul Aurel Vainer, nu au dat niciun semn c? au luat cuno?tin?? de pozi?ia Yad Vashem-ului. Cum s? catalog?m aceast? atitudine plin? de venin ?i de resentimente anti-române?ti! ?i, mai ales, cum s? ne explic?m acest comportament?! ?tim bine c? purtarea celor doi a?a zi?i lideri nu e pe placul multor evrei din România, a evreilor „normali" ?i majoritari ai comunit??ii! Iar în Israel ?tim la fel de bine c? nu sunt agreate aceste derapaje anti-române?ti, care ar putea avea efecte nedorite de autorit??ile ?i opinia public? din Israel!

Vainer ?i Florian fac disiden?? fa?? de Yad Vashem ?i fa?? de evreii din Israel?!

Cele dou? institu?ii de la Bucure?ti sunt bugetate de statul român. Dac? nu de dragul adev?rului, m?car din recuno?tin?? pentru lefurile în care se l?f?ie, Florian ?i Vainer, dac? ar fi ceva de capul lor, ar trebui s? se bucure de orice dovad? care ar mic?ora dimensiunile Holocaustului din România, ar diminua num?rul victimelor evreie?ti, al suferin?elor pe nedrept îndurate!... Ar dimina tensiunile dintre evrei ?i români! Din p?cate, în mod asem?n?tor, cei doi impostori ?i institu?iile pe care le conduc nu au reac?ionat în niciun fel atunci când pe un site oficial din Israel a fost pe larg prezentat? povestea pilo?ilor evrei c?zu?i prizonieri la români, cu ocazia raidurilor întreprinse de avia?ia anglo-american? asupra Bucure?tiului ?i Ploie?tiului. Mare?alul Ion Antonescu s-a implicat personal, afl?m de pe site-ul israelian, pentru a se asigura c? pilo?ii evrei nu ajung pe mâna germanilor, care îi cereau cu insisten??! Consider c? era de datoria liderilor evrei din România s? fi f?cut publicitate intens? acestor fapte de mare omenie prin care imaginea mare?alului Antonescu ar suferi o benefic? corectur?, o meritat? îndreptare! Oricât de mic?! S-ar fi bucurat to?i cet??enii României s? afle c? în Israel nu au fost uitate faptele care onoreaz? amintirea p?rin?ilor no?tri! Cumva pe Vainer ?i Florian tocmai asta i-ar deranja?! Cumva cei doi fac disiden?? fa?? de Yad Vashem, fa?? de evreii din Israel?!

In spatele mizeriilor semnate de Vainer sau Florian nu se afl? nici Israelul, nici evreimea mondial?! Nici m?car evreimea din România Dar se pricep s?-i fac? pe fraieri s? cread? c? au în spate tot sprijinul Israelului, al Congresului Mondial Evreiesc, al „Mossad"-ului, al „B?nai Brith"-ului etc., etc!

Voi, Vainer ?i Florian, de ce nu v? bucura?i, a?a cum se bucur? orice evreu normal când poate s? consemneze „scene de mi?c?toare solidaritate uman? între evrei ?i români" (l-am citat pe Wilhelm Filderman)?! Ce soi ciudat de antropoizi mai sunte?i, c?ci nu v? pot considera nici evrei, nici români?! Nici oameni! S? fie clar: în spatele mizeriilor de tot felul semnate de Vainer sau Florian nu se af? nici Israelul, nici evreimea mondial?! Nici m?car evreimea din România sau din Dude?ti! Cei doi, ?i înc? câ?iva ?mecheri expira?i, ca Beri? sau Ioanid, nu reprezint? decât câtimea de rebuturi umane inerente oric?rei comunit??i! Dar se pricep al naibii de bine s?-i fac? pe fraieri s? cread? c? au în spate tot sprijinul Israelului, al Ambasadei, al Congresului Mondial Evreiesc, al „Mossad"-ului, al „B?nai Brith"-ului etc., etc! Nu mai zic pe al evreilor din România! Nimic mai fals! Indivizi de teapa sus-numi?ilor nu se reprezint? decât pe sine, numele lor nu poate fi legat decât de nulitatea propriei persoane.

Avem legi care pedepsesc anti-semitismul! Foarte bine! Dar anti-românismul de ce nu este pedepsit ?i incriminat de nimeni în România? Quousque tandem, Vainere ?i Floriane, v? mai bate?i joc de noi ?i de evreii de pretutindeni?! Pân? când, Parlament ?i Guvern român, nu-?i vii în fire ?i continui s? nesocote?ti datoriile ce-?i revin ca parlament ?i guvern român?!
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer