Revista Art-emis
A?tept?m ?i alia?i germani? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 27 Aprilie 2016 20:59

Corneliu Vlad, art-emisÎn anul jubiliar Shakespeare, summitul N.A.T.O. de la Var?ovia pune Berlnul în fa?? unei dramatice dileme hamletiene: a fi sau a nu fi prezen?a Germania militarmente în flancul estic al N.A.T.O. (adic? ?i în România)? Dac? d?m crezare s?pt?mânalului „Der Spiegel", pre?edintele Obama va cere în mod deschis cancelarului Merkel efective militare germane în statele membre ale N.A.T.O. din estul continentului. Berlinul are de luat în calcul mai multe lucruri:
- Chiar dac? Germania nu mai are complexul istoric al culpabilit??ii, de fost? putere militarist? ?i este decis? s? devin? mai activ? în politica european? ?i mondial?, deschiderea spre exterior anun?at? de la cele mai înalte niveluri ale statului s-a produs, pân? acum, cu prec?dere în domenii non-militare: economic, politic, cultural etc. Iat? c? Berlinul e solicitat de aliatul american s?-?i asume noi responsabilit??i.
- În acela?i timp, îns?, Germania face, în mod tradi?ional, eforturi atente pentru a nu ostiliza rela?iile sale cu Rusia, fiind interesat? ?i de avantajele rela?iilor economice ruso-germane, dar ?i de un coeficient sporit de securitate proprie.
- Publicul german r?mâne, de zeci de ani, reticent fa?? de orice implicare militar? a ??rii înafara grani?elor, apreciind „cultur? pruden?ei" care a definit politic? extern? a ??rii în postbelic.
- Armata german? nu este preg?tit?, în acest moment, pentru a prelua proiectatele misiuni în cadrul N.A.T.O. Efectivele ei au fost reduse de la 600 000 în momentul reunific?rii, la 177.000. Militarii germani, afirm? Hans-Peter Bartels, înalt demnitar în domeniu, sunt „la limita capacit??ilor de interven?ie".

Berlinul oficial este con?tient de dimensiunile noii sfid?ri. „În ultimii ani, ne-am uitat în alt? parte, în timp ce crizele au venit c?tre noi, s-au apropiat de poart? noastr?", declara Wolfgang Ischinger, pre?edintele Conferin?ei pentru securitate de la München. „Indiferen?? nu este o op?iune. Germania nu poate s? se uite în alt? parte", venea, parc? în replic?, o declaratie a ministrului ap?r?rii, Ursula von der Leyden. De altfel, chiar în incinta conferin?ei de la München, în urm? cu câ?iva ani, ?i pre?edintele federal, ?i cancelarul, ?i ministrul ap?r?rii, au anun?at o politic? interna?ional? mai activ? a Berlinului. Publicul german, chiar dac? r?mâne deosebit de reticent fa?? de implicarea trupelor Bundeswehrului în felurite zone de conflict de pe glob, accept?, în propor?ie de 56 %, înt?rirea capacit??ilor de ap?rare ale ??rii.

Reunificarea Germaniei deschide un capitol nou ?i în istoria militar? a ??rii. Pe cât de tumultuous ?i de r?zboinic i-a fost trecutul, pe atât de prudent, precaut ?i strict reglementat interna?ional ?i la nivel intern, federal, este statutul de ast?zi al Bundeswehrului, dar Berlinul se afl?, ?i aici, în fa?? unor mari decizii. Dac? pân? la reunificare, în timpul R?zboiului Rece, Bundeswehrul era vârf de lance al N.A.T.O., cu misiunea de ap?rare în cazul unei invazii sovietice cu tancuri în Europa Central?, dup? dezmembrarea U.R.S.S., sfera intereselor speciale ale Alian?ei au dep??it cadrul arealul nord-atlantic, iar Germania a fost pus? în situa?ia de a-?i revedea limit?rile în vigoare. Respectiv, condi?ia pus? - ?i autoimpus? - c? armata german? s? fie subordonat? direct Bundestagului ?i nu cancelarului sau ministrului ap?r?rii (ceea ce pune mari probleme în privin?a operativit??ii militare, dar ?i în luarea unor importante decizii politice). Însu?i pre?edintele Germaniei, Joachim Gauck, avertiza c? urm?rile inac?iunii în crize interna?ionale sunt adesea mai periculoase decât riscurile ac?iunii. Iar un fost ministru polonez lansa butad? c? ar fi de temut mai degrab? de ce nu face, decât de ce face Germania. Ast?zi, circa 5.000 de militari germani ac?ioneaz? în opera?iuni desf??urate înafara grani?elor ??rii, iar declara?iile oficiale vorbesc tot mai frecvent de „cultur? responsabilit??ii ?i ajutorului", care tinde s? se substituie „culturii pruden?ei" de pân? mai ieri. „Germania vrea s? se prezinte c? un aliat pe care partenerii occidentali pot conta" - se remarc? într-un articol publicat pe site-ul nouvelle-europe.eu în aprilie 2014. Dar cancelarul Merkel nu pierde ocazia s? nuan?eze: „Niciun conflict nu poate fi rezolvat numai pe cale militar?. Politic? extern? german? implic? punerea în re?ea a oportunit??ilor civile ?i militare".

În sfâr?it, nu trebuie uitat c? la summitul N.A.T.O. de la Bucure?ti, Germania cancelarului Merkel a avut cele mai ferme obiec?ii la ideea integr?rii în N.A.T.O. a Georgiei ?i Ucrainei. Va fi, de dat? aceast?, la summitul Alian?ei de la Var?ovia, mai dispus Berlinul la noi m?suri de consolidare a ap?r?rii flancului estic al N.A.T.O.? Vom vedea în curând ?i militari alia?i germani printre noi?

footer