Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Duminică, 17 Aprilie 2016 20:38

Dr. Galina Martea, art-emisProdusul arogan?ei! Este o însu?ire, o calitate, un defect sau un element al dezvolt?rii factorului uman prin procesul evolu?iei? R?spunsul este axat pe o dilem?, îns? adev?rul argumentat al subiectului este prezent ?i ar putea fi raportat la mediul înconjur?tor prin care se dezvolt? fiin?a uman? ?i prin care aceasta î?i acumuleaz? experien?ele de via?? în corela?ie cu sistemul social de valori. Experien?a de via?? prin procesele evolutive este factorul care red? fiin?ei umane imaginea de a exista în anumite condi?ii ale vie?ii ?i în anumite circumstan?e ale mediului social respectiv. Prin experien?a vie?ii omul încearc? s? acumuleze o multitudine de calit??i, posibilit??i, oportunit??i, ac?iuni ?i situa?ii atât favorabile pentru sine, cât ?i nefavorabile. În rezultat, totalitatea însu?irilor ?i fenomenelor acumulate, în timp, prin educa?ia moral? ?i spiritual? provoaca omul la diverse situa?ii ?i confrunt?ri cu via?a, destinul ?i cu mediul social prin care se reg?se?te. Omul, fiind un produs al societ??ii, se confrunt? mereu cu existen?a, supravie?uirea ?i al?i factori care, în timp, îl fac s?-?i reformeze caracterul ?i viziunea despre modul de via??, despre propriul comportament într-un mediu social. Cu propriul comportament omul produce efectele respective asupra nivelului de dezvoltare a propriei societ??i prin care î?i men?ine existen?a. La rândul ei, societatea reflect? aceea?i imagine respectiv? ce contribuie la formarea factorului uman atât cu efecte pozitive, cât ?i negative. Într-o corela?ie de reciprocitate, societatea ?i omul sunt acei factori care redau spectrul formativ ?i non-formativ al propriet??ilor ?i valorilor prezente prin calit??i de caracter, comportament, ac?iuni, efecte. Componentele dezvolt?rii unei societ??i sunt parte fundamental? a elementelor dezvolt?rii factorului uman cu rezultatele ?i efectele corespunz?toare.

Realitatea distructiv? ?i rezultatul dezechilibrelor ce se produce în comportamentul uman este influen?at, în mare parte, de condi?iile superficiale ale mediului respectiv, alimentate de imperfec?iunea societ??ii prezent? în via?a factorului uman. La baza acestor consecin?e este incapacitatea societ??ii de a promova corect valorile, performan?ele ?i abilit??ile fiin?ei umane. În contextul dat, în dezvoltarea evolutiv? a omului, cu efecte negative, î?i manifect? atitudinea iresponsabil? ?i incorect? întreaga societate cu toate sistemele ?i subsistemele existente. Totodat?, pentru a se manifesta corect ?i trasparent în ac?iuni ?i fapte, fiin?a uman? în procesul dezvolt?rii are nevoie de o evaluare echitabil? din partea comunit??ii privind capacit??ile sale native ?i cele acumulate în timp. Apari?ia ?i existen?a omului într-o societate trebuie privit? ca o valoare ?i ca o investi?ie pentru un viitor înglobat într-un mediu social. Prin na?tere omul este deja înzestrat cu calit??i de caracter, voca?ie, talent, abilit??i ?i o personalitate anumit?. În timp, în procesul dezvolt?rii, aceste calit??i native prezente în fiin?a uman? se reformeaz?, se modific? ?i se transform? în calit??i cu ac?iuni atât pozitive, cât ?i negative în dependen?? de mediul social existent. Efectele acestor schimb?ri renasc în om în dependen?? de mediul înconjur?tor prin care tr?ie?te. În acela?i timp, omul se schimb? din momentul când î?i atribuie rolul respectiv în calitate de membru al unei societ??i. Omul, membru al unei societ??i, este un produs social care î?i determin? de sine st?t?tor existen?a ?i pozi?ia social?, urmat? deseori de neajunsuri ?i nedreptate. Pozi?ia social? a individului, plin? de neajunsuri ?i nedreptate, este ?i exprima în sine nivelul de dezvoltare a societ??ii respective. Astfel, societatea, plin? de lacune ?i nedreptate, se r?sfrânge destul de negativ prin procesul de dezvoltare a factorului uman. Anume societatea, din care face parte omul, este cauza tuturor efectelor negative exprimate prin comportamentul uman. În acest caz, calit??ile de caracter native ?i cele cultivate în timp, la o anumit? vârst? prin educa?ia moral? ?i spiritual?, pe parcurs se modific? în calit??i de caracter cu ac?iuni negative, impuse de nivelul de cultur? al societ??ii respective. În rezultat, apare ipoteza, c? pentru a supravie?ui într-un mediu social corupt ?i necinstit, plin de nedreptate ?i cruzime omul treptat se transform? într-un element care poate fi u?or manevrat ?i manipulat de condi?iile specifice realit??ii prezente. În acest mediu social, cu efecte negative pentru factorul uman, se reg?se?te omul în pas cu realitatea dur? a existen?ei ?i în pas cu calit??ile sale de caracter modificate prin procesul real de dezvoltare a propriei societ??i.

Societatea, lipsit? de motiva?ie, este subiectul transform?rilor cu efecte negative, urmat? de acuza?ii, explica?ii, r?spunsuri ?i întreb?ri cu accent pe factorul uman. Realitatea ac?iunilor prezente prin comportamentul uman se înscriu ?i fac parte dintr-o societate care este prost administrat? ?i, totodat?, este inhibat? de mari neajunsuri în dezvoltare. Dezvoltarea ?i formarea unei asemenea societ??i se întemeiaz?, în majoritatea cazurilor, pe o categorie de oameni care o administreaz?, ace?tea, la rândul lor, fiind înzestra?i cu calit??i de caracter precum arogan?a, înfumurarea, nesim?irea, ipocrizia, intoleran?a. Societatea administrat? de indivizi plini de încredere în sine, plini de mândrie autoritar? ?i arogan?? pune în pericol un întreg sistem al existen?ei, la baza caruia se afl? omul. Omul, la rândul lui, este elementul care poate fi u?or manevrat ?i indus în eroare, astfel acceptând treptat toate nedumeririle ?i neajunsurile sociale ale mediului respectiv. Deci, în cazul când societatea promoveaz? la func?ii de conducere în stat persoane cu calit??i de caracter negative, atunci imperfec?iunea social? va fi mereu în cre?tere ?i se va baza doar pe principii neclare ale existen?ei ?i ale sistemului de valori. Majoritatea persoanelor cu o cultur? inferioar? sunt oamenii arogan?i ?i orgolio?i, care se formeaz? pe parcursul vie?ii în raport de condi?iile ?i valorile promovate de societatea în cauz?. Toate acestea fac parte dintr-un sistem de valori de calitate proast?. De obicei, asemenea sisteme de valori de calitate proast? sunt recunoscute în t?rile unde factorul uman nu este apreciat la justa valoare. Cu cât o societate este mai slab dezvoltat?, cu atât mai mult cre?te num?rul persoanelor cu neajunsuri ?i defecte în comportament. Astfel, oamenii î?i schimb? caracterul în func?ie de procesele de dezvoltare intern? a mediului social. Omul imperfect este bineveit într-o societate imperfect?. Iar imperfec?iunea, la rândul ei, plin? de defecte, se men?ine ?i î?i creaz? existen?a pe persoane cu un nivel sc?zut al inteligen?ei, îns? cu un nivel al culturii plin de arogan??, îngâmfare, incorectitudine, putere autoritar?, încredere excesiv? în for?ele proprii.

Ace?ti oameni cu valori inferioare ?i cu calit??i necorespunz?toare umane se reg?sesc deseori în fruntea puterii de a conduce ?i de a administra o societate. În majoritatea ??rilor slab dezvoltate conduc?torii de întreprinderi, institu?ii, structuri, ministere, guvern sunt oameni care prin tr?s?turile sale de caracter incorecte ?tiu bine a manipula institu?ia, subalternul, societatea. Arogan?a omului, acumulat? în timp de neajunsurile societ??ii în cauz?, treptat devine ca o obsesie, astfel transformându-se într-o boal? cronic?. Aceast? boal? a societ??ii, definit? prin ipocrizie ?i arogan??, pe parcurs se transform? într-o boal? molipsitoare care cuprinde aproape întreaga mas? de oameni. Treptat, chiar ?i acei oameni cu un comportament corect ?i echilibrat, la un moment dat accept? tratamentul respectiv de transformare a propriului caracter. Societatea bolnav? î?i face prezen?a tot mai mult în via?a individului, iar omul, la rândul lui, pentru a supravie?ui prin sistemul erorilor se schimb? a?a cum sunt dictate regulile de joc ale realit??ii. Aici, lupta petru existen?? devine decisiv? prin mottoul „care este mai puternic ?i mai arogant, acela tr?ie?te mai bine". Societatea devenind terenul de lupt? „care pe care" nici nu sesizeaz? c? este în lupt? cu sine însu?i ?i cu principalul defect „arogan?a, falsitatea, neechitatea, nedreptatea", factori distrug?tori ai unui sistem de valori. Precum arogan?a este un element distrug?tor ?i o calitate de caracter în afara sistemului de valori, la fel ?i falsitatea, nedreptatea, neechitatea, ipocrizia se definesc în acela?i mod prin realitatea lucrurilor. Arogan?a, principalul defect al unui conduc?tor, este o tr?s?tura destul de periculoas? pentru activitatea managerial?. Deciziile proprii ale acestora, f?r? a lua în considera?ie opiniile subalternilor, deseori reprezint? un mare risc pentru dezvoltarea societ??ii. Prin caracterul manipulator, oamenii de conducere devin, totodat?, ?i agresivi, iar subalternii trebuie s? fie smeri?i ?i s? le execute în t?cere ordinele nejustificate. Supraestimarea de sine, încrederea excesiv? în propriile puteri ?i de a conduce, intoleran?a, agresivitatea, fudulia ?i iresponsabilitatea - toate acestea reprezint? un risc major pentru societate ?i totodat? toate acestea duc la ineficien??, faliment, riscuri financiare. Managerii arogan?i fac ce vor prin intermediul locului de munc? ?i a func?iei publice, astfel considerând problemele personale prioritare. Acumularea de bani pe c?i netransparente ?i nejustificate, imaginea excesiv? de a fi în fotoliul de a conduce, caracterul manipulator fa?? de subalterni transform? omul ?i îl face s? devin? ?i mai arogant, ?i mai corupt, ?i mai insuportabil. Caracterul insuportabil al oamenilor arogan?i se r?sfrânge destul de negativ pentru întreaga societate. Iar oamenii de bun? credin??, înzestra?i cu modestie, responsabilitate, bun?tate, simplitate, devin deseori victime intimidate de aceste persoane arogante ?i pline de ipocrizie. Pe când societatea, la rândul ei, astfel devenind o societate a arogan?ilor, pune în umbr? valorile sacre ?i supreme ale omenirii, iar componentele nejustificate ale imperfec?iunii le plaseaz? în centrul aten?iei cu locul prioritar în sistemul de valori al societ??ii respective. Aceste caracteristici se asociaz? ?i sunt specifice individului ?i cadrelor de conducere ale ??rilor slab dezvoltate (??rilor s?race), în special cele din Estul Europei, Sud-Estul Europei, Africa, America Latin?, ?i, nu în ultimul rând, un factor destul de evident pentru Republica Moldova.

Imaginea unei societ??i cu propriul sistem de valori reflect? în mod direct tabloul real al dezvolt?rii, al culturii ?i al comportamentului uman. Cu cât societatea este mai dezvoltat?, cu atât factorul uman î?i exprim? comportamentul s?u prin calit??i ?i atitudini pline de modestie, omenie, responsabilitate, respect, bun?tate, toleran??, diploma?ie. Oamenii cu asemenea calit??i de caracter fac parte din conduc?torii sau managerii eficien?i ale ??rilor dezvoltate. Ace?ti oameni de conducere nu sunt autoritari, nu sunt arogan?i ?i stiu foarte bine care este rolul omului ?i al managerului într-un sistem ?i într-o societate. Ei ?tiu a se concentra eficient pe elemente ?i obiective majore întru binele propriului popor, f?r? a pune în centrul aten?iei problemele personale. Tot ei, sunt bineveni?i în societate, deoarece ?tiu s? pre?uiasc? personalitatea cet??eanului care este v?zut? cu mult? precau?ie. O societate bazat? pe oameni cu responsabilit??i ?i cunostin?e adecvate, ?i cu un comportament adecvat sistemului adev?rat de valori - va fi mereu în cre?tere evolutiv? cu rezultate excep?ionale prin dezvoltarea social?, economic? ?i cultural?; prin protejarea echitabil? ?i aprecierea la justa valoare a oric?rui individ din societate; prin asigurarea ?i formarea corect? a calit??ilor de caracter necesare comportamentului uman. ??rile cu asemenea valori ?i tradi?ii, unde omul este considerat ca resurs? prioritar? în dezvoltarea societ??ii, promoveaz? cu succes valorile culturale, morale ?i spirituale ale omului, recunoscute prin talent, merit, competen??, motiva?ie, efort. Pozi?ia social? a factorului uman realizat? în func?ie de merite, talent ?i cunostin?e este investi?ia ob?inut? print-un proces de total? transparen?? ?i concuren?? între cei buni ?i cei mai buni. Aceasta se bazeaz? pe principiul c? o func?ie de conducere se dobânde?te printr-un efort investit cu responsabilitate ?i prestigiu social. Îns? nu se ob?ine prin mo?tenire sau prin alte forme netransparente, determinate în func?ie de nivelul comportamentului ce are la baz? elementul arogan?ei, l?comiei, incapacit??ii. ??rile dezvoltate ale Occidentului prin pozi?ia social?, nivelul de cultur? ?i de trai au demonstrat cu adev?rat care este valoarea ?i rolul factorului uman în procesul de dezvoltare uman? ?i social?. Tabloul real al dezvolt?rii acestor ??ri func?ioneaz? pe criteriul unui comportament de respect ?i echitate reciproc? dintre individ ?i societate, având la baz? un scop comun „de a face cât mai nobil ?i pl?cut via?a fiec?rui cet??ean".

Cu cât o ?ar? este mai s?rac? cu atât omul devine mai izolat ?i neînsemnat în propria societate. În asemenea ??ri pozi?ia social? a individului este un fenomen al discrimin?rii, supus? inegalit??ii, degrad?rii ?i deprecierii. Prin asemenea valori ale existen?ei se confrunt? omul cu propriile dificult??i ?i cu propria societate. În acest caz, prin ac?iunea proprie, societatea reflect? doar comportamentul arogant ?i neechitabil care produce efecte negative în comportamentul fiec?rui om. Meritele ?i capacit??ile omului, fiind mereu în subapreciere ?i menite unui proces de deformare permanent?, sunt motivul de a provoca cet??eanul la ac?iuni cu caracter involuntar care s?-i asigure existen?a social? ?i supravie?uirea prin mijloace netransparente. În a?a mod, personajul respectiv începe a-?i modifica propriile calit??i de caracter ?i propriul mod de via?? în func?ie de criteriile impuse de societate. Prin realitatea respectiv? omul devine un element al schimb?rilor prin care conduita moral? recap?t? o alt? form?, având la baz? ac?iuni contradictorii în comportament. La baza acestora se dezvolt? incorectitudinea, necinstea, ipocrizia, arogan?a ?i alte însu?iri bazate pe nedreptate ?i neomenie. O societate în care rolul factorului uman este plasat în afara sistemui de valori - va fi mereu într-o confruntare continu? cu propriile neajunsuri ?i dezacorduri, cu propriile dispropor?ii între ac?iuni ?i fapte, cu lipsa de armonie între propriile capacit??i ?i calit??i de caracter determinate de dezvoltarea mediului social. O societate prin care îi sunt acceptate metodele inechitabile ale existen?ei, pline de incorectitudine, incultur?, incapacitate, extravagan??, arogan??, nivel sc?zut al educa?iei - va fi la nesfâr?it sortit? e?ecului ?i menit? de a fi înscris? doar în lista ??rilor slab dezvoltate ?i cu patologii cronice în procesul evolutiv al comportamentului ?i intelectului uman. Punctul de pornire de la cuvânt la ac?iuni ?i fapte sau vice-versa este principalul instrument al schimb?rilor. Schimbarea urmat? de ac?iuni ?i fapte cu efecte pozitive este elementul prioritar ce poate remodela imaginea unui subiect, imaginea factorului uman ?i imaginea unei societ??i. În viziunea filozofului englez Thomas Hobbes, omul este mereu preocupat de propria existen?? ?i de propriile interese personale[1].

Aceasta este într-adev?r o caracteristic? a fiin?ei umane, îns? pe lâng? egoismul personal omul, fiind parte component? a unei societ??i, trebuie s? dea dovad? ?i de r?spundere solidar? care îi va determina caracterul ?i personalitatea într-o comunitate de interese. Leg?tura fenomenelor ?i sentimentul care îi determin? pe oameni s?-?i acorde ajutor reciproc prin modul de comportare este latura prin care se dezvolt? o societate, corelat? prin raportul de obliga?ii ?i interese cu scop nobil în ac?iuni. Numai prin realizarea unor asemenea ac?iuni pozitive cu orientare nobil?, schimb?rile vor putea fi prezente ?i în haosul instaurat în unele ??ri. Haosul prezent prin dezordine complet?, confuzie general?, neorganizare social? în ac?iuni din cadrul multor ??ri din Estul Europei, în special Sud-Estul Europei - Republica Moldova, reflect? scenariul unui film plin de incertitudine ?i goluri prin care î?i face prezen?a personajul indiferent de tot ce se întâmpl? în jurul s?u. Prin ac?iunea ?i rolul personajului nep?s?tor ?i indiferent se produc erorile ?i e?ecurile cu rezultate negative ce afecteaz? în dezvoltare o societate, o ?ar?. Lipsa de concordan?? între realitatea obiectiv?, percep?ia personal? ?i interesele comunit??ii sunt consecin?ele neîn?elegerilor dintre propria existen?? a individului ?i societatea pe care o reprezint?. Totodat?, acela?i individ nep?s?tor ?i indiferent al societ??ii reprezint? în acela?i timp propria persoan?, societatea ?i statul. În rezultat, to?i, la rândul lor, sunt acei care prin comportamentul social incorect ruineaz? existen?a propriu-zis?. Filozoful Jean-Jacques Rousseau argumenta, c? omul într-o m?sur? oarecare nu este nici bun nici rau prin natura sa, îns? societatea este aceea care îl stric? ?i îl corupe pe om, iar comportamentul uman este produsul societ??ii în care tr?ie?te[2]. La baza acestor argumente se afl? societatea cu metodele sale de organizare ?i protejare a factorului uman. La rândul lui, statul, organul reprezentativ al societ??ii, este principalul element ce contribuie atât pozitiv cât ?i negativ la formarea ?i conduita moral? a comportamentului uman. Omul pentru a exista ?i tr?i are nevoie de legile ?i deciziile transparente ale propriei societ??i ?i ale propriului stat, pline de dreptate ?i echitate social?, care trebuie s? insufle încredere ?i siguran?? în via?a de toate zilele. Omul are nevoie de protec?ie justificat? pentru a se manifesta corect în ac?iuni, fapte ?i comportament. Având la baz? respectivele, fiin?a uman? va fi capabil? de a-?i redobândi însu?irile ?i sensul tr?irilor cu scop bine determinat în sistemul de valori. Prin valorile morale ale individului, recuperate în timp, vor urma ?i schimb?rile ce vor contribui benefic la înl?turarea tuturor neajunsurilor din ori?icare societate. O societate va fi perfect? numai atunci, când factorul uman va fi perfect în ac?iuni, în comportament ?i gândire.
----------------------------------------------------
[1] Hobbes, Th. Despre om ?i societate, 1651, http://www.buybooks.ro/despre-om-societate-all/despre-om-societate-all.html
[2] Rousseau, J. Discurs asupra originii inegalit??ii dintre oameni. 1755. http://www.citate-celebre-cogito.ro/omul-este-bun-de-la-natura-dar-societatea-este-aceea-care-il-corupe/

footer