Revista Art-emis
Ezitarea, arma secret? a Angelei Merkel PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 06 Aprilie 2016 18:35

Merkel AngelaViitorul cancelarului Merkel a devenit subiect preferat al comentatorilor europeni dup? recentele alegeri par?iale din Germania (unde C.D.U. a pierdut mult) ?i în perspectiva alegerilor generale din 2017. Dar dac? ?i cancelarul Merkel personal a pierdut sau nu în aceste alegeri, nimeni nu spune precis. Mai incitant? este îns? întrebarea: care e secretul longevit??ii politice a actualului cancelar german? De ce întrebarea? Pentru c? doamna Merkel este ast?zi singurul om politic proeminent al Occidentului Europei. Un r?puns par?ial, poate fi ?i g?sit ?i la reputatul sociolog german Ulrich Beck, care a demontat ?i descris cu meticulozitate, în cartea sa de r?sunet „Nu Europei germane", politic? ezitant? a guvernelor succesive de la Bonn iar apoi de la Berlin, mai ales în modul de abordare a problematicii europene ?i interna?ionale. Beck sus?ine c? Angela Merkel a ?tiut s? foloseasc? ocazia crizei europene pentru a transform? raportul de for?e din Europa în profitul Germaniei folosind, c? metod?, ezitarea. Sociologul Beck define?te acest tip de comportament politic drept „modelul Merkiavel", apelând la o construc?ie lingvistic? în care contrage numele Angelei Merkel cu acela al marelui diplomat ?i filosof renascentist Niccolo Machiavelli, autorul celebrei c?r?i asupra puterii „Principele". Mentor, peste timp, al multor mari oameni de stat ai lumii, acesta scria: „Prin?ul nu trebuie s?-?i ?in? cuvântul dat ieri decât dac? acest lucru poate s?-i aduc? avantaje".

Considerat? de unii c? „regina neîncoronat? a Europei", Angela Merkel, sus?ine autorul german, „î?i trage for?? tocmai din capacitatea de a-?i schimb? pozi?ia prin oportunism politic, a?a cum a dovedit-o prin adoptarea unor decizii de politic? intern? c? renun?area la centralele nuclear-electrice sau acceptarea „eurobondurilor". În descrierea pe care o face „modelului Merkiavel", Ulrich Beck desprinde patru componente esen?iale:
1. Atunci când este vorba de ajutorarea ??rilor îndatorate, Angela Merkel nu pronun?? un „Da! " sau un „Nu! " decis, ci mai degrab? un „Mmmda...". Ea are astfel grij? s? nu-i privilegieze nici pe „arhitec?ii Europei", care cer garan?ii germane, dar nici pe „suverani?tii" care se opun acord?rii de ajutor. În acest fel, ea î?i asigura deschise dou? op?iuni ?i prefer? s? condi?ioneze acordarea de credite ??rilor solicitante în schimbul accept?rii de c?tre acestea a „condi?iilor politicii germane de stabilitate", cum eufemistic se exprim? autorul c?r?ii.
2. Angela Mekel, remarc? autorul german, a reu?it s? rezolve o adev?rat? cvadratur? a cercului ?i anume „s? reuneasc? într-o singur? ?i aceea?i persoan? capacitatea de a fi realeas? în func?ie în propria ?ar? ?i în acela?i timp s? treac? drept un arhitect al Europei". Mai precis spus, „toate m?surile necesare pentru salvarea euro ?i a Uniunii Europene trebuie s? treac? mai întâi testul de aptitudine în interiorul frontierelor germane, adic?, mai pe de-a dreptul, „s? fie favorabile intereselor Germaniei ?i pozi?iei de for?? a Angelei Merkel".
3. Machiavelli se întreab? în „Principele" dac? este preferabil c? acesta s? fie iubit sau temut. „Ar trebui s? aib? parte ?i de una ?i de cealalt?, dar cum este dificil s? le împaci pe amândou?, este mai sigur dac? e?ti urât decât dac? e?ti iubit, dac? ar trebui s? alegi din dou? una". Angela Merkel, sus?ine sociologul german, aplic? acest principiu: „ea vrea s? fie temut? în str?in?tate ?i iubit? în propria ?ar?", ceea ce înseamn? neoliberalism brutal în exterior ?i consens cosmetizat cu social-democra?ie în interior". O formul? care „i-a permis s?-?i înt?reasc? propria pozi?ie de for??, dar ?i pozi?ia Europei germane".
4. În sfâr?it, Angela Merkel vrea „s? impun? partenerilor s?i ceva care trece drept o formul? magic? în Germania la nivel economic ?i politic - economisirea în folosul stabilit??ii! Numai c?, atrage aten?ia autorul german, aceast? înseamn? un liberalism de o extrem? violen??, care implic? m?suri dure în privin?a pensionarilor, form?rii, cercet?rii, infrastructurii etc.".

Un ziarist francez acreditat la Bruxelles, Ludovic Lamant, observ? c? „Beck o prezint? pe Merkel c? pe un cancelar f?r? coloana vertebral?, care a f?cut din ezitarea permanent? marca politicii sale, care refuz? s? tran?eze între linia eurosceptic? ?i cea radical pro-european? fa?? de criz?. Ezitarea c? tactic? de îmblânzire, aceast? este metod? Merkiavel. Este posibil c? ast?zi s? faci exact invers decât ai anun?at ieri ?i astfel î?i multiplici ?ansele de a câ?tig? viitoarele alegeri na?ionale". Dac? arma secret? a ezit?rii o va men?ine pe Angela Merkel cancelar înc? un an, alegerile germane din 2017 vor putea verific?, înc? o dat?, viabilitatea re?etei dup? care, în lumea de ast?zi, ezitare sau ambiguitate pot însemna în?elepciune ?i victorie.

footer