Revista Art-emis
Basarabia, model-simbol al suferin?ei ?i al nelegiuirilor sociale PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Miercuri, 30 Martie 2016 19:12

Galina Martea, art-emisCând este vorba de suferin??, atunci ca model ar putea fi luat? Basarabia care cunoa?te din plin acest fenomen al existen?ei. Este un exemplu viu care treze?te comp?timire ?i nedumerire pentru tot ceea ce se petrece într-o societate, având în cadrul ei oameni de toate vârstele, oameni de conducere, oameni simpli cu o situa?ie social? modest? ?i destui/extrem de modest?. În aceast? societate basarabean? se petrec lucruri care, cu adev?rat, ?ocheaz? ?i impresioneaz? opinia public? interna?ional?. În special, impresioneaz? prin faptul c? în epoca modern? omul dintr-o ?ar? european? s-ar putea confrunta cu foamea, element ce supune omul la suferin?? fizic? ?i mintal?. Iar neajunsurile materiale ?i nedreptatea social? îl fac pe om s? devin?, cu adev?rat, un sclav al dezvolt?rii umane. În cazul dat, s-ar crede, clasa dominant? ar fi acea care promoveaz? ?i provoac? în mod special dezvoltarea unui asemenea fenomen social. Cine ?tie, urmeaz? de v?zut dac? aceasta este o provocare sau o inten?ie real? de a distruge un popor. Foametea din anii 1946-1947 din Basarabia a fost provocat? de sistemul sovietic existent din acea perioad? care a dorit s? distrug? modelul tradi?ional de via?? a unui popor, astfel adev?rul istoric al evenimentelor r?mânând mereu un simbol al suferin?ei umane. Cauzele foametei, fiind multiple, în rezultat, a declan?at dispari?ia prin moarte a peste 200 mii de oameni, iar a peste 350 mii de persoane au supravie?uit în stare de malnutri?ie. Adev?rul dramatic al evenimentelor se suprapune cu ac?iunile realizate de clasa de guvernare ?i puterea totalitar? a epocii respective. Astfel, putem spune c? omul puterii este acea fiin?? uman? care necru??tor se r?zbun? pe concet??eanul s?u. Ulterior, acela?i om ?i sistem al puterii a provocat dezastrul însp?imânt?tor al deport?rilor, consecin?ele pactului Ribbentrop-Molotov, fiind extrem de tragice pentru românii din Basarabia, Bucovina de Nord, ?inutul Her?a ?i sudul Basarabiei. În rezultat, conform arhivelor, sute de mii de români basarabeni, victime a regimului existent, au fost deporta?i în Siberia ?i Kazahstan în anii '40-'50 ai veacului trecut. Deci, realitatea ?i istoria adev?rat? înc? o dat? demonstreaz? c? orice suferin?? menit? unui popor este provocat? de omul puterii ce administreaz? societatea respectiv?. În a?a mod, suferin?ele continu? ?i se ?in lan? în via?a unui popor ?i, în special, în soarta poporului român din Basarabia. De necrezut, dar o asemenea realitate este prezent? ?i în zilele noastre ce domin? astfel existen?a unui popor. Este vorba de societatea basarabean?, poporul din Republica Moldova, parte din secolul al XXI-lea, care se confrunt? cu probleme serioase de a supravie?ui ca na?iune ?i specie uman?. Este o realitate aparte unde victima proceselor este acela?i om al societ??ii, sortit pentru suferin??. În pas cu problemele curente (s?r?cie exagerat?; nedreptate social? în limite de neconceput; corup?ie la toate treptele de dezvoltare uman? ?i în toate domeniile de activitate social?, cu abateri grave de la moralitate; degradare uman?/economic?/cultural?, etc.) omul se confrunt? cu clasa de guvernare care le-a subjugat via?a ?i identitatea în cel mai umilitor mod. Identitatea personal? ?i national? a poporului basarabean este îndobitocit? atât de mult, încât acesta nici nu sesizeaz? care este drumul corect spre civiliza?ie ?i o dezvoltare uman? adecvat?.

Clasa politic? ?i de guvernare, cu o educa?ie ?i mentalitate înc? sovietic?, dezorienteaz? poporul pentru a-i provoca ?i mai mari suferin?e în procesul de existen?? identitar?, în procesul de existen?? ?i de dezvoltare uman?, în procesul de con?tientizare ?i recunoa?tere corect? a c?rei na?iuni apar?ine. Astfel, poporului îi sunt impuse condi?ii ce le influen?eaz? negativ atât existen?a, cât ?i dezvoltarea. În linii generale, prin doctrina respectiv?, instaurat? de clasa dominant? basarabean? sau a Republicii Moldova, are loc procesul de fabrica?ie social? în cadrul c?ruia oamenii devin dezr?d?cina?i ?i îndep?rta?i complet de adev?rul istoric. Astfel, adev?rul istoric nu se asociaz? cu doctrina existent? promovat? de clasa dominant? ?i, în a?a mod, poporului basarabean nu i se acord? posibilitatea de a se încadra în adev?rata identitate na?ional?, aceasta urmând s? fac? parte din cultura neamului românesc. În consecin??, poporul basarabean este dominat de o criz? identitar? f?r? precedent, care, în acela?i timp, cu voie ?i f?r? voie, îl determin? la un proces de dezvoltare regresiv? sau a?a numita „involu?ie". Mi?carea regresiv? în dezvoltarea uman? ?i identitar?, fiind victima doctrinelor promovate de clasa politic? ?i de guvernare de dup? anii 1991 pân? în prezent, este o legatur? organic? cu s?r?cia ?i nedreptatea social? care, în timp, s-a dezl?n?uit în limite catastrofale ?i cu urm?ri destul de grave în evolu?ia omului basarabean. S?r?cia de propor?ii indiscutabile, instaurat? integral în Republica Moldova la începutul secolului al XXI-lea, s-a dezvoltat, probabil, pe principii bine gândite, fiind înso?ite de nelegiuirile clasei dominante.

Clasa dominant? a Republicii Moldova, fiind în capul puterii, pe parcursul acestor ani ?i-a asigurat propriile interese din banii publici, fara a da r?spuns poporului pentru faptele ilegale întreprinse. Prin ac?iunile ilegale ale acestora, corup?ia, ca factor extrem de distrug?tor în dezvoltarea unei societ??i, a maturizat ?i completat grup?rile criminale care au împânzit ?ara în toate domeniile de activitate. Îmbog??irea ?i scurgerea de bani din buzunarul statului pe c?i necinstite a mutilat ?i a ruinat ?ara, iar cinismul clasei politice ?i de guvernare a sfidat poporul la cele mai grele încerc?ri de a exista ?i supravie?ui. Urm?rile sunt integrate prin s?r?cia social? care scurteaz? via?a omului în mod condi?ionat. Prin neajunsurile materiale ?i financiare omul basarabean î?i limiteaz? necesit??ile cotidiene, astfel aplicând organismului o subnutri?ie insuficient?. În cele din urm?, intervin boli cronice care afecteaz? buna func?ionare a organismului ?i, respectiv, încetarea premeditat? a vie?ii. În situa?ia respectiv? se reg?se?te majoritatea popula?iei basarabene care tr?ie?te la limita minimului de existen??, în special, b?trânii cu venituri b?ne?ti foarte mici. Veniturile lunare ale acestora la 1 aprilie 2015 variau între 767 lei moldovene?ti (pensia pentru limit? de vârst? pentru lucr?torii din agricultur?) ?i 861 lei (pensia minim? pentru limit? de vîrst? pentru alte categorii de beneficiari de pensie), respectiv 41 euro ?i 46 euro (cursul valutar din acea perioad?), în raport cu co?ul minim de consum care a atins în acea perioad? cifra de 1668 lei moldovene?ti sau 90 euro. De fapt, co?ul minim de consum real ar urma s? fie cu mult mai mare, dac? calculele respective ar lua în considera?ie toate momentele necesare pentru un trai decent ?i civilizat. Ulterior, m?rimea medie a pensiei pentru limit? de vârst? este de 1202 lei sau 65 euro. Pentru a relata nivelul de trai ?i existen?? a persoanelor cu invaliditate, atunci realitatea se prezint? ?i mai dur?, astfel fiind: pensia de invaliditate de gradul I constituie - 613 lei sau 33 euro; pensia de invaliditate de gradul II constituie - 592 lei sau 32 euro; pensia de invaliditate de gradul III constituie - 416 lei sau 22 euro[1]. Deci, popula?ia cu asemenea venituri financiare este constrânsa s? existe în condi?iile când pre?urile la produsele de consum sunt de câteva ori mai mari fa?? de cele din ??rile dezvoltate. Unul din indicatorii care indic? nivelul de trai al popula?iei este ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare. Studiul realizat de exper?ii RIA Rating spune, c? ponderea cheltuielilor de alimenta?ie din bugetul unei familii moldovene?ti în anul 2015 este de 43,8%, pe când în ??rile din Occident în acest scop se cheltuie 9-11% (RIA Rating[2].

În clasamentul european privind „cheltuielile pentru alimenta?ie", Republica Moldova se plaseaz? pe locul 39 dintre cele 40 ??ri prezente în clasament. Aceasta reprezint? o realitate care nu permite omului s? se alimenteze în condi?ii normale ?i, respectiv, acest fenomen contribuie la extenuarea organismului ?i la reducerea mai rapid? a vie?ii. Conform raportului Dezvolt?rii Umane al Programului Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare durata medie a vie?ii în R.Moldova este de 69,3 ani. Pe când durata medie de via?? a cet??enilor din UE este de 77,5 ani. Se estimeaz? c? în jurul anilor 2050 circa 35-50 la sut? din popula?ia Republicii Moldova nu va dep??i vârsta de 60 de ani. Cât despre cre?terea unui copil nici nu este cazul de-a aborda problema. La acest capitol situa?ia este ?i mai dezastruoas?, deoarece veniturile/indemniza?iile oferite de c?tre stat familiilor cu copii sunt la fel de umilitoare. De exemplu, pentru îngrijirea unui copil de pân? la un an ?i jum?tate indemniza?iile lunare sunt de 440 lei moldovene?ti sau 24 euro, iar indemniza?ia pentru îngrijirea unui copil de la un an ?i jum?tate pân? la vârsta de 3 ani este de aproximativ 1000 lei moldovene?ti sau 54 euro. Astfel, conform clasamentelor mondiale, R.Moldova (estim?ri 2015) în topul „ratelor fertilit??ii mondiale" este plasat? pe locul 187 (coef.1,56) din 224 ??ri („List by the „CIA World FactBook", 2015[3]. Deci, putem spune c?, condi?iile de via?? ?i de trai ale ??rii sunt ?i rezultatul acestui clasament la capitolul „fertilitate" sau mai bine zis „natalitate", unde femeile din R.Moldova nu mai vor s? aduc? pe lume copii în condi?iile unei s?r?cii absolute. Iar un alt raport men?ioneaz?, c? mortalitatea infantil? în R.Moldova are o medie de 11,27 mor?i la o mie de bebelu?i, cea mai ridicat? rat? în Europa. În Uniunea European? media mortalit??ii infantile este de 4,59 la o mie de nou n?scu?i (Strategia Na?ional? de Ra?ionalizare a Spitalelor pe anii 2010-2012. Datele oficiale ale Ministerului S?n?t??ii în colaborare cu Banca Mondial?. Accesat 07.09.2010, sec?iunea Societate[4].

În rezultat, putem afirma c? s?r?cia/involu?ia societ??ii ?i a omului din Republica Moldova este creat? din vina clasei dominante care nu cunoa?te ce este organizare, colegialitate, umanitate, compasiune ?i bun?voin?? fa?? de semenul s?u ?i necazurile acestuia, ?i, în acela?i timp, nu este capabil? de a produce efecte pozitive în administrarea unei societ??i. Acest lucru poate fi confirmat prin faptul c?, clasa dominant? ?i-a creat o existen?? material? extrem de bun? în condi?iile când întreaga societate este bântuit? de o s?r?cie extrem?. Aceasta denot? înc? o dat? faptul c? o stare material? foarte bun? o po?i redobândi, în timp, doar pe c?i necinstite, deoarece pe c?i cinstite/transparente omul niciodat? nu va reu?i s?-?i construiasc? o asemenea avere. Aici sunt puse în joc mijloace financiare de propor?ii extrem de mari care ?i-ar asigura existen?a pentru mai multe vie?i. Pe când poporul, cu realitatea efectiv?, nu are reserve financiare nici macar pentru ziua de azi. Existen?a înso?it? de suferin?a din lipsuri materiale ?i financiare, de întunericul care persist? în tot ceea ce se nume?te via?? este un bun prileg pentru degradarea total? a omului, cât ?i a întregii societ??i. Conform statisticilor, sub pragul absolut al s?r?ciei se afl? 20-25 la sut? din popula?ia ??rii, iar popula?ia din zona rural?, fiind considerat? cu mult mai s?rac? fa?? de cea urban?, constituie 25-30 la sut?. Deci, acesta este un proces unde omul sufer? de foame, ca urmare, nutrirea organismului fiind sub nivelul minim de consum alimentar. Un asemenea proces are loc atunci când 8-10% din popula?ia ??rii (în special, clasa dominant?) are un nivel de trai foarte bun, ace?tea de?inând o parte consistent? din bog??ia statului, iar 254 cet??eni sunt considera?i milionari. Conform raportului World Ultra Wealth Report Outlook 2012-2013, realizat de Wealth-X, Republica Moldova se plaseaz? pe locul 33 din 45 state europene unde averea total? a celor mai bogate 75 de persoane din republic? este de opt miliarde de dolari ?i este cu 20% mai mare decât PIB-ul ??rii[5]. Pe când în alte ??ri, inclusiv a celor mai bogate ??ri din lume, o asemenea situa?ie este diametral opus? în compara?ie cu Republica Moldova. De exemplu, un tablou real, ponderea milionarilor în raportat la întreaga popula?ie în SUA este de 1,5%, în Canada este de 1%, în Germania 1,4 %, în Marea Britanie 1%, Elve?ia 4%[6]. În condi?iile unei s?r?cii absolute ?i de criz? financiar? total? a ??rii, un alt exemplu strig?tor la cer este c? statul moldovenesc î?i permite pentru între?inerea vilelor de la Holercani (unde clasa dominant? î?i petrece timpul liber) s? cheltuie sume colosale din banii publici. Numai în 7 luni a anului 2015 statul a cheltuit pentru între?inerea acestora aproape 2 mln. de lei moldovene?ti (1.980.000 lei) sau 10.6671 mii euro. Iar pentru deservirea acestor vile cu un spa?iu de 65,56 hectare sunt angajate 61 de persoane, salariul c?rora în 2014 a constituit aproape 3 mln lei (2.699.600 lei) sau 150.000 mii euro[7].

S?r?cia ?i situa?ia catastrofal? din societate, pe parcurs, devine tot mai pronun?at? cu efecte tot mai negative în dezvoltarea uman? ?i social?. Lipsa locurilor de munc? este o parte a problemei, iar o alt? parte a problemei (chiar ?i pentru cei angaja?i) sunt veniturile destul de mici ?i incompatibile în raport cu nivelul de trai ?i, în special, cu pre?urile la produsele de consum (alimente, medicamente, alte necesit??i umane ?i sociale). Pentru persoanele f?r? locuri de munc? (inclusiv invalizi, pensionari) unica ?ans? de supravie?uire sunt mijloacele financiare primite de la rudele plecate la munc? peste hotare. Ins? ?i acest lucru în ultima perioad? devine o problem? tot mai ap?s?toare, deoarece din str?in?tate se remit în ?ar? tot mai pu?ini ?i mai pu?ini bani. Astfel, nivelul de trai al popula?iei se înr?ut??e?te ?i mai mult de la o zi la alta, iar decalajul dintre cei boga?i (clasa politic? ?i de guvernare) ?i cei s?raci (poporul) devine o realitate tot mai dur? pentru societate. În consecin??, popula?ia vulnerabil?, reg?sindu-se la marginea pr?pastiei, nu mai are puterea de a se lupta cu mediul social ?i clasa dominant? extrem de corupt? care a s?r?cit ?i subjugat întreaga ?ar?. Poporul, nefiind protejat de c?tre stat, este inhibat în propriile greut??i existen?iale ?i, în a?a mod, reac?ioneaz? deja pasiv la procesele ce au loc în societate. O mare parte din popula?ia ??rii, în special din zona rural?, este absolut inactiv? la schimb?ri si provoc?ri, astfel acceptând s?r?cia ca o normalitate în modul de via?? existent. Cu atât mai mult, prin lipsa mijloacelor de informare a maselor (în special, popula?ia din zona rural?) poporul ?i mai mult este supus ?i înrobit, astfel f?cându-l s? cread? c? via?a nu poate exista în alt mod, decât în aceast? variant?. Nivelul de via?? al popula?iei extrem de redus din zonele rurale (la 1 ianuarie 2013 constituind 58,1% din toat? popula?ia ??rii[8] este un tablou zguduitor ce ar putea fi comparat cu nivelul de via?? al omului din epoca primitiv?. Omul de la sate (în special, de vârsta a treia, ba chiar ?i de alte vârste) nu cunoa?te fenomenele ce au loc în lumea modern?, neavând informa?ia respectiv?. Astfel, poporul este împotmolit într-un întuneric al existen?ei care îl predispune la incultur?, ne?tiin??, înapoiere, izolare, în consecin??, crezând în tot felul de abera?ii ale guvernan?ilor. Este firesc, c? un asemenea mod de via?? a fost construit de clasa dominant? a societ??ii basarabene, care de decenii nu a fost capabil? s? produc? niciun fel de modific?ri sociale în evolu?ia propriului popor. Aceast? clas? dominant? a ?tiut s? produc? efecte pozitive doar pentru propria existen?? ?i propriul con?inut material. În rest, societatea exist? singur? la voia întâmpl?rii, iar poporul exist? prin a cunoa?te doar fenomenul suferin?ei ?i al supunerii care îl induce spre eroare, degradare ?i involu?ie uman?. Îns?, cel mai dureros este faptul c? poporul basarabean este implicat, la nesfâr?it, într-un r?zboi identitar ?i psihologic care nu-i permite înc? s?-?i recunoasc? originea autentic? de neam, astfel fiind ?inut mereu într-o stare de demoralizare ?i umilin?? total?.
--------------------------------------
[1] http://agora.md/stiri/7294/care-vor-fi-pensiile-in-moldova-dupa-indexarea-de-astazi
[2] http://agora.md/stiri/15194/infografic-ria-rating-moldova-pe-penultimul-loc-in-europa-la-ponderea-cheltuielilor-pentru-produse-alimentare
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate
[4] http://adevarul.ro/news/societate/romania-republica-moldova-mortalitate-infantila-1_50aecadf7c42d5a663a07c6f/index.html
[5] http://www.timpul.md/articol/avuia-a-75-de-persoane-din-rm-mai-mare-cu-20-decat-pib-ul-arii-37235.html
[6] http://www.ziare.com/afaceri/oameni-afaceri/numar-record-de-milionari-unde-se-afla-bogatii-lumii-1244804
[7] http://agora.md/stiri/12377/infografic--vilele-de-la-holercani-in-plina-criza--statul-a-cheltuit-2-mln-de-lei-pentru-intretinerea-lor
[8] http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4104&idc=168

footer