Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 16 Martie 2016 15:10

Zgonea - La Cotroceni cad steleÎmi este ru?ine s? declar, dar nu mai ?tiu a cui colonie este acum ?ara noastr?, c? prea o jumule?te cine vrea. Am mai spus-o ?i m? v?d obligat s? repet: România st? cu picioarele în dou? b?rci, ?i, la prima deviere de direc?ie a uneia, risc? s? cad? în ap? ?i s? se scufunde. Pe o barc? scrie „Parteneriatul strategic cu S.U.A.", pe cealalt?, „U.E."! Dup? instalarea americanilor la Deveselu, ru?ii, în mod firesc, ca reac?ie defensiv?, înainte ca scutul antirachet? s? devin? opera?ional, au fixat preventiv reperele-?int? de pe teritoriul României, a?a c?, nu trebuie s? ne mir?m c? am putea deveni poligon de trageri. Suntem în fa?a faptului împlinit ?i dac? tot ne-am pus pielea la b?taie pentru al?ii, pentru ce avem nevoie de U.E.? Ce ne-a oferit-ofer? U.E.? Statutul de servitori-cotizan?i la bugetul conglomeratului european? Paznici la grani?a de est a Uniunii? Cet??eni de rangul doi-trei, neadmi?i în Schengen? Datornici pentru multe genera?ii la F.M.I., caseria ?i perceptorul Uniunii? Reamintesc cuvintele lui Mircea Eliade (gra?ie I.N.S.H.R.-E.W., proscrisul de ast?zi): „Istoria neamului românesc n-a fost decât o lung?, necontenit?, halucinant? hemoragie. Ne-am alc?tuit într-un uragan ?i am crescut între vifore. Popor de frontier?, luptam ?i muream pentru to?i". Nu ne-am schimbat statutul, a?a este ?i ast?zi, fiind, îns?, valabil doar pentru popor, nu ?i pentru clasa politic?. Parteneriatul cu S.U.A., bazele militare ?i conven?iile parafate impun o anumit? conduit? pe termen lung, ceea ce i-a permis „inteligentului" nostru ?ef al statului, s?-?i pun? singur eticheta de „slug? la americani". Statut de colonie, ne permite dispensarea de balastul priva?iunilor ?i deciziilor absurde ?i umilitoare la care suntem supu?i de Uniunea European?.

Or?tania ciugulea din dou? ogr?zi

Nenum?ratele proteste, interven?ia unei doamne europarlamentar dar ?i decizia celor îndrept??i?i au dat, în sfâr?it, roade mult a?teptate. Gest pozitiv, unicat de la investirea ca pre?edinte a lui Klaus Iohannis, acesta s-a conformat cererilor insistente, retr?gând unuia dintre posesorii necuveni?i distinc?ia „Steaua României". Ca reac?ie, lui Laszlo Toke? i s-a b??icat limba ?i a dat pe-afar?. Rânza s-a umflat, iar „fideaua" „revolu?iei de la Timi?oara" a declarat sus ?i tare c? prin retragerea distinc?iei ar fi „pedepsit exact pentru ce a fost persecutat înainte de decembrie '89", adic? pentru „libertatea de exprimare". Ipochimenul omite s? precizeze c? par?iva sa „exprimare" avea dubl? destina?ie: Securitatea din România, al c?rei informator pl?tit era, ?i „locatarii" cl?dirii situate pe Bulevardul Andrássy nr. 60 din Budapesta (sediul central al serviciului secret maghiar, Á.V.O.). Adic?, or?tania ciugulea din dou? ogr?zi, obicei pe care nu l-a abandonat, de?i ast?zi, „beneficiarii" poart? alte nume.

Ungaria a „reperat" Onoarea Coanei Joi?ica

Ca justificare a retragerii distinc?iei acestui anti-român, un istoric contemporan men?ioneaz?: „Teza conform c?rora Laszlo Töke? ar fi fost cauza revoltei de la Timi?oara este total fals?. Revolta a început la Ia?i [...] ?i a ren?scut la Timi?oara prin tentativa unui grup dur aflat în leg?turi cu Ungaria de a prelua de la cei câ?iva români revolta?i protestele lor cu caracter social. [...] întreaga desf??urare a incidentului a fost filmat? de Securitate ?i în consecin?? aceasta de?ine probele realit??ii [...] Nu s-a strigat nici o lozinc? anticeau?ist? în fa?a casei lui Tökes"[1]. De „stelele" acordate pentru „meritele" de a fi ne-prieteni declara?i ai României ?i ai românilor, au beneficiat în mod deosebit doi indivizi: „Satana în sutan?" - cum bine îl numea cineva pe Laslzo Tökes -, care a primit distinc?ia de la Traian B?sescu ?i contestatul „de?inut nr. A7713 de la... Auschwitz" (?), Elie Wiesel, c?ruia i-a cadorisit-o Ion Iliescu, pentru c? s-a adresat românilor, ar?tându-i acuzator cu degetul ?i ?ipând la ei: „A?i ucis! A?i ucis! A?i ucis!". „Bravos, na?iune, halal s?-?i fie!". Ofuscat c? i-a fost luat? juc?ria, p?guba?ul „revolu?ionar" a promis c? va proceda „... a?a cum am f?cut în decembrie 1989 la Timi?oara", adic? prin cacialma la dou? capete. Conform Agen?iei Ungare de Pres?, M.T.I., dup? ce statul român i-a retras distinc?ia „Steaua României", replica statului ungar nu s-a l?sat a?teptat?. La propunerea lui Victor Orban, Pre?edintele „??rii vecine ?i prietene" l-a decorat pe Tökes cu „Ordinul de Onoare" al Ungariei, prin care i se „recunoa?te curajul, demnitatea uman? ?i meritele lui Tokes în declan?area Revolu?iei de la Timi?oara care a condus la c?derea dictaturii comuniste ?i a deschis drumul c?tre libertate pentru România ?i maghiarii din Transilvania în 1989". Ei, bine, dac? „revolu?ionarului" din '89 i-a c?zut „steaua" pe bombeu, aplicarea loviturii de pedeaps? pentru patronul onorific al institutului inchizitorial de sub aripa protectoare a Guvernului României (I.N.S.H.R.-E.W.), care taie ?i spânzur? românii mai ceva decât Thomas de Torquemada în secolul al XV-lea, ar fi o repara?ie moral? obligatorie adus? imaginii românilor ?i ??rii! Cum? Nu crede?i?... Ave?i dreptate, s-ar sup?ra... vremurile. Unde ar mai merge Pre?edintele României, cu a sa prim? doamn? ?i urma?ii „Casei regale" a Republicii România, s? fac? temenele, s? se pun? bine ?i s? primeasc? befehl-uri?

Într-o bun? zi, românii vor înlocui imnul cu huiduiala ?i steagul cu furca

Pentru c? am amintit de Befehl-uri, Zgonea, repetând gestul la fel de „inteligent" ca poza cu ciocanul lâng? zidul Parlamentului României, se erijeaz? de aceast? dat? în sta?ie de radio-amplificare a recentelor perle ale ?efului statului, î?i dep??e?te atribu?iile în rela?iile interna?ionale, dând ordine „parlamentelor, guvernelor, organiza?iilor interna?ionale ?i societ??ilor civile din întreaga lume" precum Hans Klemm în România. S-avem pardon! Sub titlul „R?spunsuri oficiale ?i guvernamentale la antisemitism" - cui r?spunde cioc?narul, nu se ?tie, c? nu l-a întrebat nimeni? - ?eful Camerei Deputa?ilor peroreaz?: „Toate formele ?i manifest?rile de rasism ?i xenofobie sunt incompatibile cu valorile pe care s-a construit ?i se sprijin? Uniunea European?. Este imperativ ca parlamentele, guvernele, organiza?iile interna?ionale ?i societ??ile civile din întreaga lume s? adopte o politic? de « toleran?? zero » fa?? de aceste fenomene grave". Domnul Zgonea ne invit? la toleran?? fa?? de al?ii, dar uit? de drepturile cet??enilor României care l-au instalat în confortabilul fotoliu. Dac? t?cea, filosof r?mânea! Domnule Pre?edinte Iohannis, domnule Zgonea, doamnelor ?i domnilor guvernan?i, domnilor „ale?i ai neamului", cu noi, românii care nu mai suntem st?pâni în ?ara noastr? pe p?mânturile ?i p?durile noastre, cu noi, românii care de dragul altora nu mai avem voie s? inton?m Imnul Na?ional la diverse manifest?ri cum r?mâne, stimabililor? Ne preg?ti?i psihologic pentru invazia „toleran?ei" ?i a violen?elor migratorilor? Ne preg?ti?i pentru instalarea terorismului pe meleaguri mioritice? C? elitele române?ti sunt stigmatizate ?i interzise în propria ?ar? nu se vede, stimabililor? Domnilor de la Casa Poporului, anul trecut a?i votat ca oile strâmba lege 217, fapt pentru care ?i în cazul (ne)domniilor voastre „Toleran?? zero" trebuie aplicat?! Practica?i în mod condamnabil discriminarea pozitiv?, deci, s? nu v? mire c? într-o bun? zi, „Când nu vom mai putea r?bda/ Când foamea ne va r?scula,/ Hristo?i s? fi?i, nu ve?i sc?pa/ Nici în mormânt!". Atunci, românii vor înlocui imnul cu huiduiala ?i steagul cu furca. Feri?i-v?, domnule Zgonea de ziua aceea! Practica?i joggingul, c? de, nu se ?tie... s-ar putea s? nu ajunge?i destul de repede la luxosul dumneavoast? S.U.V.

Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------
[1] Alex Mihai Stoenescu, Istoria Loviturilor de Stat din România, vol IV, partea I ?i http://www.activenews.ro/cultura-istorie/Un-istoric-distruge-mitul-lui-Laszlo-Tokes-din-decembrie-1989-Teza-conform-c%C3%A3reia-sursa-revoltei-de-la-Timisoara-si-a-revolutiei-in-general-este-Laszlo-Tokes-este-fals%C3%A3.-Pe-16-decembrie-pastorul-cerea-oamenilor-sa-plece-acasa-131130

footer