Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Miercuri, 24 Februarie 2016 22:24

Dr. Galina MarteaPrin calitatea managerial? se subîn?elege rolul managementului, activitatea c?ruia este m?iestria conducerii, care are drept scop men?inerea ?i dezvoltarea unui sistem social, exprimat prin forme de organizare institu?ional? de micro ?i macro nivel. Managementul, fiind ?tiin?a care organizeaz? ?i conduce existen?a unit??ilor institu?ionale, având la baz? resursele umane ?i materiale respective, este, nemijlocit, procesul de producere a valorilor sociale. În acest proces social în cadrul c?ruia fiin?a uman? (fiind ?i resursa uman? corespunz?toare) ac?ioneaz? în scopul muncii pentru a crea bunuri materiale este atribu?ia care întreprinde ac?iuni într-un regim organizat de lucru coordonat de una sau mai multe persoane, astfel formând ierarhia func?iilor ca sistem de subordonare a elementelor func?ionale. În ierarhia func?iilor ?i a regimului de organizare a muncii umane vine inclus? ?i activitatea managerului, care îndepline?te toate cerin?ele de administrare a institu?iei într-o anumit? ordine evolutiv?. Pe scara acestei ierarhii func?ia managerului este în corela?ie cu complexitatea fenomenelor de remodelare permanent? a proceselor ce formeaz? con?inutul determinat de no?iunea general? a managementului. Respectiv, managementul (proces, func?ie ?i rol în activitatea de organizare ?i conducere a unei institu?ii) a format func?ia managerului, care valorific? la nesfâr?it resursele umane, materiale ?i financiare în cadrul diverselor institu?ii ?i întreprinderi a unui mediu social. Mediul social, la rândul lui, format dintr-o gam? vast? de institu?ii ?i întreprinderi cu orient?ri multiple, ofer? managerului posibilitatea de a-?i valorifica personalitatea ?i importan?a în diverse domenii de activitate cu scopul de a ob?ine un rezultat cât mai bun în ac?iunile realizate. Managerul este personalitatea care î?i acumuleaz? capacit??ile de conducator în raport cu cerin?ele impuse de dezvoltarea intelectului uman ?i necesit??ile evolutive ale vie?ii sociale. Via?a social?, schimb?toare în con?inut sub influen?a proceselor educative ?i instructive, impune managerului, respectiv managerului ?colar, condi?ii ?i obliga?ii în raport cu desf??urarea ac?iunilor dependente de existen?a fenomenelor umane. Managerul, fiind persoana care regleaz? ?i stumuleaz? func?ionarea unui sistem, are nevoie s?-?i modifice neîntrerupt aptitudinile în dependen?? de necesit??ile factorului uman (resurs? uman? în procesele de produc?ie) ?i nivelul dezvolt?rii mediului social. Pe m?sura acestor necesit??i sociale ?i umane managerul este acel care trebuie s?-?i valorifice propriul intelect în toate aspectele teoretice ?i practice integrate în func?ia propriului domeniu de activitate. Modelul ?i rolul s?u de conduc?tor trebuie s? activeze în baza unor principii fundamentale pe care se întemeiaz? o cauz? nobil? format? din normele proprii de conduit? ?i a capacit??ilor dezvoltate conform teoriilor ?tiin?ifice cu privire la aceast? func?ie. Îmbun?t??irea permanent? a propriului model de conduc?tor opereaz? în termeni de responsabilitate fa?? de sine ?i institu?ia pe care o administreaz?. Acesta este un proces prin care managerul, în timp, se formeaz? pe sine însu?i ca personalitate ?i acesta, la rândul lui, formeaz? nemijlocit personalitatea unit??ii institu?ionale, axat? pe valori, astfel influen?ând dezvoltarea uman? în raport cu necesit??ile socio-umane. Necesit??ile socio-umane, generate de procesele cunoa?terii, î?i actualizeaz? prezen?a prin domeniul ?tiin?ei a c?rei func?ie sistematizeaz? în mod concret medodele de instruire ?i educa?ie necesare omului ?i societ??ii acestuia. Metodele respective de educa?ie ?i instruire se realizeaz? în cadrul unit??ilor de înv???mânt, iar conduc?torul acestora este managerul ?colar care valorific? neîntrerupt con?inutul complex al ac?iunilor.

Managerul ?colar, cu multiple obliga?iuni ?i roluri, este personalitatea care reprezint? prin forme concrete realitatea unit??ii de înv???mânt. Diversitatea obliga?iunilor unui manager ?colar se manifest? prin interac?iunea serviciilor educa?ionale realizate prin intermediul celor mai noi tehnici de organizare ?i administrare institu?ional?. Complexitatea administr?rii se înscrie prin participarea direct? a managerului ?colar la formarea ?i perfec?ionarea benefic? a proceselor educa?ionale; la ac?iunea adecvat? de comunicare cu subalternii, elevii, p?rin?ii elevilor ?i al?i membri ai comunit??ii; la proiectarea ?i gestionarea calitativ? a managementului educa?ional ?i financiar al institu?iei; la formarea unui mediu psiho-social s?n?tos în cadrul unit??ii ?colare ?i, nu în ultimul rând, fiind actorul care trebuie s?-?i îndeplineasc? rolul de prieten ?i dasc?l adev?rat al elevului. Prin ac?iunea managerial? real? unitatea de înv???mânt î?i asigur? nivelul respectiv de cultur? care întrune?te, în acela?i timp, totalitatea valorilor intelectuale ?i spirituale necesare comunic?rii institu?ionale. Comunicarea institu?ional?, în func?ie de necesit??i ?i exigen?e, formeaz? acel sistem al valorilor educa?ionale prin care managerul ?colar devine un stimulator de energie pozitiv? care dezvolt? ?i creaz? tabloul perfect al unui management educa?ional. Eventual, prin logica ac?iunilor, managerul orienteaz? elevii, cadrele didactice ?i alt personal educativ ?i tehnic c?tre acele activit??i de valoare care unesc rolul distins al procesului de înv???mânt, f?cându-l mai calitativ ?i competitiv. Un proces de instruire de calitate se afirm?, cu certitudine, doar printr-un comportament remarcabil al managerului ?colar, exprimat prin calit??i de valoare, respectiv, fiind un model propriu personalit??ii sale care se r?sfrânge pozitiv în comportamentul copiilor ?i subalternilor. Un manager ?colar, con?tient de ac?iunile sale, î?i promoveaz? cu demnitate personalitatea sa în cadrul institu?iei ?colare, iar imaginea ?colii, la rândul ei, nu face altceva decât s? completeze (sau s? dubleze) personalitatea managerului ?i rolul unit??ii de înv???mânt în societate.

Managerul ?colar, fiind mereu în pas cu societatea modern?, este urmat de mari responsabilit??i cu caracter de a reforma în continuu metodele de educa?ie ?i instruire, astfel formând omul în dimensiunea personalit??ii autentice. Acest rol major în formarea omului managerul ?colar îl concepe cu ajutorul politicilor ?i tehnicilor educa?ionale (cele tradi?ionale fiind completate cu cele contemporane) centrate pe con?inutul motiva?iei al identit??ii ?i personalit??ii, care cuprinde totalitatea de factori ce contribuie la formarea unui comportament autentic al elevului. Managerul ?colar, fiind în acela?i timp ?i cadru didactic, trebuie s? se prezinte ca un factor de produc?ie al programelor ?colare care s? cunoasc? explicit ?i clar no?iunea real? a instruirii, astfel devenind un model al cunoa?terii atât pentru sine cât ?i pentru elevi ?i întregul colectiv didactic. Fiind persoana cu un intelect ridicat ?i cu cuno?tin?e vaste în diverse materii ?i domenii de activitate, managerul contribuie substan?ial la formarea unei culturi institu?ionale ?i la formarea unui echilibru intelectual care motiveaz? ?i dezvolt? randamentul ?colar prin toate formele ?i ac?iunile realizate. Manifestarea pozitiv? a activit??ilor ?colare este rezultatul care determin? capacitatea intelectual? a managerului, având ca suport sistemul de decizii care stabile?te corect direc?ia de administrare a institu?iei. Cu ajutorul deciziilor adecvate managerul cu propria personalitate ofer? garan?ii sigure în realizarea obiectivelor ce stabilesc soliditatea ?i evolu?ia ?colii. Astfel, prin capacitatea managerial? unitatea de înv???mânt devine un centru deschis pentru formarea personalit??ii ?i un centru cultural competitiv atât pentru persoana managerului cât ?i pentru întreaga unitate de înv???mânt.

Rela?ia autentic? dintre managerul ?colar, cadru didactic ?i elev sincronizeaz? multitudinea de ac?iuni cu efecte pozitive, care devine o condi?ie indispensabil? pentru a influen?a administrarea ?i instrurea unei personalit??i adev?rate. Managerul ?colar, fiind persoana care condi?ioneaz? realitatea mediului ?colar, este, în acela?i timp, procesul social prin care se contopesc rela?iile umane cu ac?iunea de a produce valori, efecte, impresii. Toate, la rândul lor, exprim? ?i întrunesc conduita managerului ?colar în raport cu elementele fundamentale ale managementului, a modalit??ilor specifice de exprimare a func?iei administrative. Pentru a exercita o influen?? pozitiv? asupra întregului mediu social managerul ?colar este obligat s? corespund? unor cerin?e ?i condi?ii prin facultatea logic? a gândirii, calitatea însu?irilor psihice-morale, nivelul corespunz?tor de cuno?tin?e, capacitatea de întreprinz?tor ?i moderator cu decizii adecvate, calitatea absolut? ?i condi?ionat? de a fi competent în toate ac?iunile realizate. Pentru a produce un exemplu real în gestionarea procesului didactic managerul ?colar este obligat s? st?pâneasc? perfect teoria ?i practica proceselor fundamentale de instruire ?i educa?ie, caracteristice managementului educa?ional. Cu calit??ile intelectuale, profesionale, antreprenoriale, interumane, managerul este acel care promoveaz? calitatea proceselor educative, imaginea unit??ii de înv???mânt, individualitatea elevului ?i a cadrului didactic. În esen??, ac?iunea de succes a managerului este rezultatul capacit??ii de a conduce, orienta ?i motiva elevul ?i întregul personal didactic al ?colii. Prin propriul model de comportare managerul ?colar se formeaz? ?i î?i promoveaz? propria personalitate, ?i, nemijlocit, contribuie la crearea unor noi personalit??i necesare mediului social.

Atmosfera s?n?toas? a unui mediu social, inclusiv a unui mediu ?colar, poate fi creat? doar pe criterii de transparen??, realizate de persoane ce administreaz? institu?ia, societatea, omul. Ace?ti oameni de conducere, fiind numi?i manageri, inclusiv manageri ?colari cu capacit??i organizatorice, sunt responsabili de gestionarea resurselor umane, materiale ?i financiare din cadrul institu?iei. Fiind motiva?i de rolul acestei func?ii de conducere, managerii ?colari prin competen?ele manageriale asigur? func?ionarea activit??ilor educa?ionale, astfel satisf?când necesit??ile sociale în procesul de dezvoltare uman?. Fiind un exponent al comunit??ii educative, managerul ?colar este acel care trebuie s? demonstreze ?i devotamentul respectiv fa?? de func?ia pe care o de?ine în corela?ie cu pozi?ia social?. Prin pozi?ia sa social? managerul ?colar urmeaz? a fi persoana care s? întruneasc? toate calit??ile pozitive pentru a putea fi imitat ca un model al serviciilor sociale ?i, totodat?, constituind un model demn de urmat pentru genera?iile urm?toare. Pozi?ia social? pe care o de?ine managerul ?colar include în sine integritatea moral?, demnitatea, respectarea angajamentelor fa?? de sine ?i fa?? de institu?ia ?colar?, astfel fiind nucleul societ??ii. Integritatea moral?, în sens pozitiv, urm?re?te ac?iunea favorabil? în numele binelui, în a?a mod formând personalitatea managerului ?colar în societate. Func?ia managerial? activând în baza formulei de a organiza ?i coordona activit??i cu scop bine definit reprezint? strategia ?tiin?ei de a conduce, utilizând în acest proces toate mijloacele disponibile în vederea asigur?rii unui rezultat cu succes sigur. Punerea în aplicare a tuturor mijloacelor disponibile include în sine, în mod prioritar, stabilirea unor rela?ii bune de colaborare cu colectivul pedagogic ?i colectivul de elevi, astfel formând tehnica eficient? de comunicare între indivizi. În acest mod se formeaz? influen?a pozitiv? a comunic?rii care dezvolt? nivelul educa?iei în cadrul institu?iei ?i în afara ei, definit de modelul individual al managerului în raport cu individualitatea fiec?rui elev ?i profesor. Elevul ca ?i profesorul ?i managerul, parte component? a institu?iei ?colare, este acel element care trebuie privit ca un obiect ?i partener strategic în ac?iunea de conducere. Respectiv, ac?iunea eficient? de conducere a unei institu?ii vine proiectat? cu caracter complet prin dimensiunea personalit??ii managerului ?colar, axat? pe calit??i umane ?i capacit??i intelectuale. Anume, cu calit??ile umane bune ?i capacit??ile intelectuale deosebite este determinat? individualitatea managerului ?colar în interac?iune cu individualitatea unit??ii de înv???mânt ?i a societ??ii.

A fi un manager ?colar înseamn? a fi un bun om al societ??ii, o personalitate a ?colii si a întregului sistem public. Func?ia managerial? trebuie s? fie creat? pe realitatea prin care se dezvolt? unitatea de înv???mânt ?i societatea. Activând pe principii de transparen??, corectitudine ?i criterii de concuren?? (sistemul economiei de pia?? bazat pe cerere ?i ofert?) vor fi realizate mereu noi obiective în modernizarea procesului de instruire ?i promovarea individului ca personalitate a societ??ii. Ac?iunea de promovare a individului, ca personalitate a societ??ii, se poate forma doar pe modelul managerului, având la baz? comportamentul adecvat, viziunea distins? prin modul de gândire ?i modul de a vedea real lucrurile din lumea care-l înconjoar?, modul de comunicare cu publicul (angaja?ii, elevii). Cu alte aspecte ?i calit??i negative precum orgoliul, arogan?a ?i incompeten?a un manager ?colar nu poate activa în cadrul unei institu?ii de înv???mânt, deoarece acesta nu va mai fi niciodat? în pas cu cerin?ele impuse de societatea contemporan?. Nemijlocit, un manager ?colar de calitate trebuie s? fie preocupat în totalitate de problemele comunit??ii pe care o administreaz?, iar interesele personale s? fie inferioare fa?? de cele publice ?i, cu siguran??, s? fie plasate în afara func?iei manageriale. Un manager ?colar de calitate trebuie s? fie omul al unei ?inute corecte în toate ac?iunile întreprinse; un bun pedagog ?i un conduc?tor competent calificat; un bun prieten al elevilor prin care s? dea dovad? de respect reciproc, astfel formând echilibrul etic ?i echitabil dintre manager-pedagog-elev ?i corela?ia obiectiv? dintre cultur?-valoare-educa?ie-personalitate-identitate.

footer