Revista Art-emis
Urmuz, parlamentul ?i babi?a PDF Imprimare Email
Acad. Dumitru Radu Popescu   
Duminică, 31 Ianuarie 2016 20:58

Acad. Dumitru Radu Popescu, art-emisFormula fericirii parlamentarilor const? în descoperirea adev?rului - prin propria lor con?tiin??, fire?te! - impenetrabil pân? ieri, când ?i-au votat m?rirea pensiilor, descoperirea a ceea ce oierii afla?i pe un picior de plai, pe-o gur? de rai, voiau s? ascund? - adic? descoperirea raportului dintre turme ?i câini! Fanatismul aproape dionisiac, am putea spune, cu care ra?ionalitatea ale?ilor poporului a descâlcit aceast? enigm? istoric? tr?deaz?, ?i certific? în acela?i timp, o iluminare divin?! C?ci dezleag? ?i bine mascatul - în secoli! - mister al Miori?ei! Oi?a bârsan?, laie buc?laie, credea, în naivitatea ei paradisiac?, s?rmana!, c? tragedia ce se punea la cale, într-o logic? matematic? absolut?, ce nu pierdea din vedere nici ora exact? a înf?ptuirii crimei - la apusul soarelui! - avea rostul, scopul, transfer?rii oilor p?cur?ra?ului în perimetrul stânelor veri?anilor s?i...! Veacuri la rând nici m?car nu s-a b?nuit c? tragedia odioas? - între cei de acela?i sânge! - pus? la cale într-o gur? de rai avea drept scop nu înfulecarea oilor celui mai bogat dintre veri?ani, ci însu?irea câinilor acestuia! P?cur?ra?ul, se ?tie, avea ?i cai mai b?rba?i, dar parlamentarii no?tri iubi?i ?i-au dat seama c? ?i câinii p?cur?ra?ului erau mai b?rba?i decât cei ai asasinilor - ?i c? ei, câinii, erau mai utili decât caii, fiind ?i mai mul?i...! Baza temeliei p?storitului consta în fundamentul întrupat de câini: - ei ap?rau oile de lupi, de ho?i, de ur?i, ?i, la o adic?, de barbari...! În „Miori?a" sunt oculta?i m?garii, probabil din cauza r?getelor lor inestetice, a?a c? nici parlamentarii no?tri, care, desigur, prin legea votat?, au intrat în istorie, nu s-au atins de m?gari!

Coborând adânc în istoria câinilor, ?i chiar dincolo de ea, în preistoria câinilor, parlamentarii danubiano-pontici cu constatat c? ei, câinii, sunt adev?ratul motor al crimei din gura de rai...! În Biblie, parlamentarii n-au g?sit niciun câine în rai, ?i n-au g?sit nici m?car vreo javr? la Est de paradis, unde dr?g?la?ul Cain ?i-a ucis fratele, pe evlaviosul Abel, f?r? s? fie de fa?? nici m?car o miori??, o parlamentari??, un c??el, un purcel, un mânz, un m?gar...! Se pare c? Dumnezeu nici nu începuse s? fac?, pân? atunci, lupii, boii ?i m?garii! Dar în gura de rai, de la piciorul muntelui, câinii ocupau o pozi?ie strategic?, discret dictatorial? - ei fiind cheia bog??iei, prin aptitudinile lor hame?e de a p?stra integritatea anatomo-fiziologic? a oilor...! Supu?i acestei fascina?ii a inteligen?ei canine, parlamentarii danubiano-pontici au intuit ?i pericolul ascuns în aceste patrupede care nu tr?iesc în turme, ca oile, ci p?zesc turmele de patrupede mai pu?in dotate în neuroni... Una e s? m?nânci carne, ?i alta e s? pa?ti iarba verde de acas?, ori de pe dealuri ?i mun?i...! Ordinea imoral? din lume a început în gura de rai prin telepatia criminal? prin care câinii mai b?rba?i ai p?cur?ra?ului le-au sugerat ?i impus ciobanilor mai tolomaci... s?-?i bage în p?mânt veri?anul!.. Veri?orul nu le acorda libertatea de a l?tra ?i la lun? ?i la stele!.. Ca s? nu par? lulu la c?p??âni...! Culmea: crima înf?ptuit? în lumina aflat? în e?ec, intersti?ial?, dintre zi ?i noapte, n-avea s? fie ?tiut? de nimeni, c?ci nu existau martori, iar ulterior, dispari?ia veri?anului putea avea zeci de mii de explica?iuni...! C? Miori?a a auzit gândurile criminalilor?.. ?i?! Zero! Miori?a nu putea vorbi - ?i nu putea fi ascultat? ?i în?eleas?! - decât de p?cur?ra?...!

Acest adev?r e sfânt! ?i ?i-o fi dat seama de el ?i parlamentarii - când au votat legea despre drepturile câinilor!.. Lege de care, cu siguran??, Urmuz ar fi fost încântat...! Ei, da, s? nu uit?m nici sublimul exemplu de psihologie colectiv? - num?ratul câinilor! - oferit de c?tre reprezentan?ii tulcenilor-maramure?eni-beg?ieni-sireteni! Cu siguran??, aceast? maxim? relevan?? a istoriei contemporane va conduce la o însemnat? productivitate industrial? de doctorate...! În chip fructuos, nu fraudulos, cultura filosofic? închinat? excesului de energie al câinilor ciob?ne?ti, de la vale, deal ?i munte, va eviden?ia normele expirate ale puterilor javrelor sub acoperire, precum ?i vigurosul ?i irefutabilul postmodernism canin! Sigur, azi, doar autocefalii bisnismani ?i bi?ni?ari, precum ?i atei?tii de pia??, pot uita garan?ia viitorului spiritual pe care ne-a oferit-o Urmuz! Ei, dar s? nu-i uit?m nici pe politicienii milo?i, a c?ror via?? binecuvântat? de Dumnezeu, pe p?mânt, a fost o repeti?ie pentru via?a cea adev?rat?, infinit?, de Apoi... Ei umplu cu har toate potecile pe care p??esc, la câmpie, la deal, la munte...! Se spune chiar c? o parlamentari??, care ?tia s? numere din zece în zece, cam ochioas? din fire, a fost iertat? de T?tânele ceresc pentru rezultatul unei adun?ri cu cifre umflate ?i pentru ni?te vorbe col?uroase spuse fa?? de un membru vivace al unui partid advers - ?i chiar a fost ajutat? s? intre în rai, pe cau?iune, dup? ce dânsa, v?zând un câine ciob?nesc mort de foame, de sete, ?i de dor de codru verde, i-a dat o oal? plin? cu ap? rece de izvor...!

Geniul lui Urmuz a constat în descoperirea ?i demonstrarea lipsei de existen?? a vreunei sinapse, atingeri sau leg?turi între subiect ?i predicat! Numai astfel absurdul î?i putea manifesta sublimul! Independen?a p?r?ilor, a pasiunilor, gândurilor, poate duce, firesc, am putea zice, la o armonie absurd? între eroare ?i adev?r. Omul - ?i câinele, în cazul de fa??! - v?zut din l?untrul ?i din afara sa intr? în logica pelicanului ?i a babi?ei...! Concluzia acestei ecua?ii fiind irefutabil fals?, putem p??i voio?i mai departe! Dar s? nu uit?m trandafirii - care, în o parte din Oltenia mehedin?ean?, certific? ?i cârn?ciorii sublimi! - câinii, oile, m?garii, caii, ciobanii, mun?ii, dealurile, câmpiile ?i ale?ii urma?ilor geto-dacilor-romani... Urmuz îl suna ?i noaptea pe Arghezi - care l-a debutat! - întrebându-l, ca un matematician, dac? virgula de lâng? cuvintele cutare ?i cutare e mai pu?in potrivit? sau ba, dac? verbul sau substantivul cutare e bine a?ezat în biblia cuvintelor potrivite?.. Era un perfec?ionist, Urmuz! Poate de aceea s-a trezit din somnul pe care ?i l-a oferit singur, într-o gur? de rai, într-un parc, acum câteva decenii, ca s? citeasc? ?i el legea despre drepturile ?i libert??ile câinilor autohtoni! Citind-o, a fost încântat!

În consecven?? logic?, Urmuz a?teapt? acum ca oierii, care le-au adus parlamentarilor brânz? ?i urd? pline de sonorit??i regionale, s? se bucure din partea poli?iei ?i a tribunalelor de elitismul danubiano-carpatic al justi?iei independente ?i suverane - libertatea dâmbovi?eano-bahluian? - libertatea aceasta fiind un succes al democra?iei artificiale ?i al c?tu?eriadadei ecologice. Urmuz mai a?teapt?, cu o mare încredere, ca justi?ia, acest cotidian spectacol de pia??, cu incanta?ii recitative, s? m?reasc? num?rul de jujeie pe cap de câine ciob?nesc furajat de ale?ii poporului!

footer