Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Alba Iulia Catrinel Popescu   
Miercuri, 06 Ianuarie 2016 22:00

Dr. Alba Popescu, art-emisNecesitatea regândirii strategiei de securitate na?ional?

Abstract: La grani?a de est a României se desf??oar? un r?zboi atipic, hibrid, în care una dintre tabere nu poart? însemne de ?ar? dar st?pâne?te perfect arta militar?,este sus?inut? de un aparat de propagand? sistematizat ?i de o retea de natur? politico-economico-financiar? suficient de puternic? ?i de extins? încât s? limiteze reac?iile coparticipan?ilor din sistemul politic interna?ional. Asist?m, f?r? îndoial?, la o schimbare de paradigm? în rela?iile politico-militare dintre Federa?ia Rus? ?i alia?ii N.A.T.O., relaxarea specific? perioadei post R?zboi Rece fiind înlocuit? treptat de necesitatea adapt?rii la realitatea din teren unde, r?zboiul hibrid este în plin? desf??urare[1]. Igitur qvi desiderat pacem, paeparet bellum[2] - cei care doresc pacea s? se preg?teasc? de r?zboi. Este acesta ?i cazul României? Este România pregatit? s? contracareze atacuri specifice unui r?zboi hibrid? Este necesar? regândirea Strategiei de Securitate Na?ional? în acord cu noile evenimente din regiunea extins? a M?rii Negre?

La grani?a estic? a României se desf??oar? un r?zboi hibrid, Federa?ia Rus? atac? Ucraina utilizand metode de tip politico-militar, economico-financiar, imagologico-propagandistic, psihologic, informatic, prin intermediul unit??ilor paramilitare ?i militare, serviciilor secrete, partidelor politice afiliate, institu?iilor media subordonate, organismelor economice ?i financiare. Anexarea Crimeii la Federa?ia Rus? reprezint? rezultatul de facto al invaziei unui stat suveran, membru al O.N.U. Mi?c?rile secesioniste din estul Ucrainei sunt pasul urm?tor spre dezmembrarea acestei ??ri. Modalit??ile complexe prin care se execut? atacurile precum ?i natura civilo-militar? a acestora demonstreaz? hibridizarea conflictului armat. Vizat? de avertismentul dat de pre?edintele rus Vladimir Putin în contextul Kosovo[3]precum ?i de cel al propriilor alia?i, România trebuie s? se „preg?teasc? de r?zboi pentru a avea pace”. Cât de preg?tit? este România în acest moment? Cât de vulnerabil? este în fa?a unui atac de tip hibrid? Cât de necesare sunt introducerea r?zboiului hibrid sub inciden?a articolului 5 ?i regândirea strategiei de securitate na?ional?? Sunt câteva întreb?ri care a?teapt?, înc?, r?spunsuri.

Ce este r?zboiul hibrid?

R?zboiul hibrid reprezint? cea mai recent?, mai complex? ?i, probabil cea mai extins? în viitor, expresie a r?zboiului modern, care amalgameaz? elemente ale conflictului armat conven?ional cu cel neconven?ional de tip nuclear, biologic, chimic, psihologic, geo-tectonic ?i meteorologic, informa?ional, propagandistic, imagologic, îmbr?când atât forma clasic? a confrunt?rilor armate cât ?i elementele specifice terorismului, r?zboiului de gheril?, insurgen?ei ?i insurec?iei, ale conflictului armat simetric ?i asimetric. Criteriile definitorii esen?iale ale r?zboiului, în accep?iunea clasic?, sunt: caracterul colectiv - prin implicarea marilor colectivit??i, a na?iunilor; caracterul organizat - presupune existen?a unui centru de comand?, confrunt?rile fiind sistematizate, caracterul juridic – chiar dac? a fost declarat ilegal printr-o serie de tratate si documente interna?ionale[4]r?zboiul r?mâne o modalitate de interac?iune între state, normat de jus ad bellum - legile r?zboiului; caracterul de lupt? armat? - în absen?a implic?rii componentelor de tip hard power este improprie folosirea termenului de r?zboi. Conceptul de r?zboi absolut apar?ine lui von Clausewitz[5], care a diferen?iat r?zboiul limitat ca scop, spa?iu ?i durat? de cel nelimitat, f?r? spa?ii neutre ?i necombatan?i, care urm?re?te înfrângerea complet? a inamicului ?i alia?ilor lui, scop pentru care absolut toate resursele na?iunii sunt puse în joc, sub comanda factorului politic, considerat fundamental. O sut? de ani mai târziu, în plin militarism prusac, generalul Erich von Luddendorff a subordonat factorul politic comenzii militare, transformând paradigma r?zboiului absolut în cea a r?zboiului total, încununat de victoria final?. În viziunea politologului ?i sociologului francez Raymond Aron, r?zboiul total prezint? obiective nelimitate ca timp ?i spa?iu, presupune utilizarea nelimitat? a resurselor na?ionale ?i a for?ei militare, refuzul compromisului ?i pacea impus?[6], explicând apari?ia acestei noi forme de lupt? politic? prin dezvoltarea societ??ii industriale ?i tehnologice precum ?i prin impactul mass mediei asupra opiniei publice care faciliteaz? mobilizarea general? ?i creaz? unitatea na?ional? în fa?a amenin??rilor de r?zboi. R?zboiul hibrid este derivat din paradigma r?zboiului total, reprezentând o etap? mai complex? ?i extrem de eterogen? a acestuia, în deplin acord cu progresul tehnologic ?i informa?ional actual. R?zboiul hibrid nu este o total? noutate, tactici hibride fost aplicate ?i în trecut. Diferen?a actual? este determinat? de poten?ialul distructiv de mare amploare, de eterogenitatea mijloacelor, de extinderea fenomenului la scar? planetar? subsecvent globaliz?rii ?i interconect?rii sistemelor economico-financiar, de comunica?ii, de transport, precum ?i de riscul declan??rii unei conflagra?ii nucleare, fapt care limiteaz? op?iunile de tip hard power în favoarea celor de tip soft power. De?i, pe fond, din perspectiva dreptului interna?ional, discut?m despre un r?zboi de tip simetric, expresia acestuia comport?, în principal, aspecte asimetrice, greu de gestionat, greu de contracarat.

Care sunt amenin??rile de tip hibrid?

Într-un excelent articol[7]publicat de Nathan Freier în Small Wars Journal, analistul Center for Strategic and International Studies CSIS[8]aobservat c?, la ora actual?, structurile de securitate se confrunt? tot mai mult cu amenin??ri de tip non-militar fa?? de care, capabilit??ile ?i planurile opera?ionale se afl?într-o combina?ie unic? de componente diferite ?i incongruente, abordarea din perspectiv? pur militar? nemaiputând acoperi întreaga gam? de provoc?ri pe care le presupune paradigma unui r?zboi hibrid. Faptul c? amenin?area este non-militar? nu exclude caracterul violent sau devastator al acesteia, mijloacele de tip soft-power putand induce mari dezechilibre sociale, economice, politice în statul ?int?, mai ales atunci când sunt combinate elemente apar?inând r?zboiului de gheril?, terorismului, criminalit??ii organizate, insubordon?rii civice ?i insurgen?ei. În acest context, Freier a identificat ?i noi amenin??ri militare hibride denumite high-end asymmetric threats (HEAT), de tip tradi?ional, neconven?ional, specific terorismului catastrofic ?i disruptiv hi-tech citând totodat? un oficial United States Department of Defense DoD[9]care descria HEAT ca fiind amenin??rile generate de c?tre puteri regionale în plin? afirmare ?i de c?tre rogue states[10]- state sau entit??i de tip statal care sponsorizeaz? terorismul, aflate înafara principiilor statului de drept ?i a normelor interna?ionale - care utilizeaz? tehnologii foarte sofisticate pentru a împiedica accesul la resurse ?i exprimarea puterii de c?tre un stat competitor. Acela?i autor aminte?te c?,întrucât amenin??rile hibride sunt extrem de diverse ?i poten?ialul lor destabilizator ?i distructiv este remarcabil, este nepotrivit a le cataloga drept majore sau minore, atragând aten?ia c? structurile îndrituite cu elaborarea politicilor de securitate ar trebui s? se focuseze, în principal, asupra acestor noi provoc?ri la adresa securit??ii ?i stabilit??ii interna?ionale. Mai mult, Freier sus?ine c? o defini?ie valabil? acestui tip de amenin??ri ar fi cea de "provoc?ri relevante la adresa securit??ii ale c?ror origine, caracter, modalitate de ac?iune ?i domeniu ?int? sunt dificil de identificat ?i clasificat" care necesit? un r?spuns militar extins, caracterul hibrid al acestor amenin??ri fiind dat de eterogenitatea elementelor care concur? la definirea lor iar, caracterul relevant la adresa securit??ii fiind conferit de faptul c?, de?i nu sunt în exclusivitate de ordin militar ele vizeaz? capacitatea de ap?rare a statului ?i exced conceptele standard de atac, ap?rare, victorie, înfrângere, vulnerabilitate, risc ?i amenin?are.

Orice tip de amenin?are este amplificat? de vulnerabilit??ile ?intei. Spre deosebire de celelalte tipuri de amenin??ri, cele hibride sunt extrem de eterogene ?i, subsecvent, flexibile în raport cu natura vulnerabilit??ii adversarului. Anumite vulnerabilit??i interne cresc poten?ialul amenin??rilor hibride, precum coeziunea socio-politic? intern? slab?, frecvente crize economico-financiare, sociale, politice, institu?ionale, sistemul plutocratic represiv ?i absen?a statului de drept, prezen?a structurilor de crim? organizat? care subordoneaz? sau infiltreaz? institu?iile de for?? ale statului, relativa izolare diplomatic?, profilul de pivot geostrategic sau de stat tampon. În aceste condi?ii, aplicarea simultan? a formulelor de tip hard-power ?i soft-power, de tip statal ?i non-statal, simetric ?i asimetric cople?esc adversarul obligându-l s? aloce resurse dintre cele mai diverse în toate domeniile de opera?ii care au drept scop epuizarea ?i înfrângerea lui. Spre deosebire de amenin??rile asimetrice, acestea sunt orchestrate de actori de tip statal, care utilizeaz? serviciile unor actori nonstatali gen organiza?ii teroriste ?i de crim? organizat?, forma?iuni de gheril?, organiza?ii anarhiste, organiza?ii non-guvernamentale, societ??i de mass-media sau transna?ionale, partide politice.

- Va urma -

Not?: Textul face parte din comunicarea prezentat? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice ?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?i SERVICIILE SPECIALE ÎN AP?RAREA ROMÂNIEI, 12-14 iunie 2015.

---------------------------------------------

[1] Du?u C,. ?eful NATO: Rusia a aruncat peste bord toate angajamentele interna?ionale, 20.08.2014,
http://www.cotidianul.ro/seful-nato-rusia-a-aruncat-peste-bord-toate-angajamentele-internationale-245714/ accesat la data de 20.08.2014.
[2] Aforism apar?inând scriitorului latin Publius Flavius Vegetius Renatus, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/624659/Vegetius accesat la data de 20.08.2014.
[3] Kosovo independent Putin «arunc?» Transilvania în mâinile separatistilor maghiari, România sub atac, 18.02.20118, http://romanianationalista.blogspot.ro/2008/02/kosovo-independent-putin-arunca.html accesat la data de 28.08.2014.
[4] Este vorba despre Pactul Kellogg-Briand (1928) care declar? ilegal r?zboiul ca form? de solu?ionare a diferendelor dintre state, Carta de la Londra (1945) care introduce „crima împotriva p?cii" în dreptul penal interna?ional ?i Carta ONU (1945) care îngr?de?te dreptul statelor de a recurge la for?? în afara aprob?rii Consiliului de Securitate, cu excep?ia dreptului la ap?rare în fa?a unei agresiuni din partea unui alt stat.
[5] Von Clausewitz, C. P. G.(2001), Despre R?zboi, Editura Antet, Bucure?ti.
[6] Aron R.(1954), The Century of Total War, Garden City, Doubleday and Company, p. 9-32.
[7] Freier N., (09.12.2009), Hybrid Threats and Challanges: Describe... Don't Define, Small Wars Journal, www.smallwarsjournal.com, accesat la data de 16.08.2014.
[8] CSIS - Center for Strategic and International Studies, http://csis.org/
[9] US DoD - United States Department of Defense - Departamentul Ap?r?rii al Statelor Unite ale Americii
[10] Freier N., (09.12.2009), op.cit., apud Michele A. Flournoy, Rebalancing the Force: Major Issues for QDR 2010, Federal News Service, April 27, 2009, remarks delivered at the Center for Strategic and International Studies, Available from http://policy.defense.gov/sections/public_statements/speeches /usdp/flournoy/2009/April_27_2009.pdf Accessed December 29th, 2009, p.7.

footer