Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Luni, 14 Decembrie 2015 00:25

217/2015 Legea-fara-de-lege 2, art-emisNoile ad?ugiri f?cute Ordonan?ei 31/2002, încep cu articolul 1 în care, pe lâng? vechile interdic?ii, sunt men?ionate ca fiind interzise simbolurile legionare. Aceast? legiferare este un abuz împotriva istoriei României ?i cred c? trebuie s?-mi explic afirma?ia, dac? acest lucru este posibil în cele doar câteva rânduri care urmeaz?. Mi?carea Legionar? a fost o mi?care na?ional? româneasc?, ap?rut? cu aprox. Nou? decenii în urm?, care, ca orice problem? de istorie, trebuie privit? exclusiv ?tiin?ific ?i nu politic. Dup? aproape 100 de ani, Mi?carea Legionar? este o problem? a istoricilor ?i numai a lor. Pentru în?elegerea ei nu este nevoie de legi represive ?i de cenzur?, a?a cum ne impun st?pânii no?tri judeo-capitali?ti. În domeniul istoriei României, istoricii sunt cei care trebuie asculta?i de societatea româneasc?, tot a?a cum în domeniul medical îi ascult?m pe medici, în art? pe arti?ti, în drept pe juri?ti etc. Cei care ne impun acum represiunea prin cenzur?, ori nu sunt istorici ?i nu ?tiu istorie, ori ?tiu istorie ?i sunt de rea credin??, ceea ce este ?i mai grav. Este de a?teptat din partea regimului judeo-capitalist s? ne mai completeze Ordonan?a 31/2002 ?i cu interdic?ii pentru Ionel Br?tianu ?i genera?ia de aur a liberalismului românesc, cei care i-au nemul?umit ?i ei pe evrei pentru c? nu le-au dat drepturi nelimitate. De asemenea, ne a?tept?m s? fie învederat? ?i genera?ia pa?optist? a secolului al XIX-lea, cea care nu le-a dat evreilor cet??enia român?, a c?rei dobândire era condi?ionat? de apartenen?a la cre?tinism. Judeo-capitali?tii opereaz? în istorie impunându-?i p?rerile prin trimiterea la închisoare a celor de alte p?reri. Din toat? aceast? tic?lo?ie, cel mai grav este c? nici un etnic român din structurile statului nu se ridic? s? se opun?, cu riscul de a-?i pierde func?ia. Aceasta înseamn? c? s-au promovat doar oameni lipsi?i total de demnitate na?ional?.

Mi?carea Legionar? nu a fost o organiza?ie fascist?. Mi?carea Legionar? nu a fost o organiza?ie nazist?. Conform prevederilor Ordonan?ei 31/2002 eu pot doar s? spun ce nu a fost Mi?carea Legionar? ?i nu am voie s? v? spun ce doctrin? a avut, pentru a nu intra sub inciden?a art. 5 al ordonan?ei, care prevede o singur? sanc?iune pentru promovarea doctrine legionare: închisoare de la 3 luni la 3 ani, plus interzicerea unor drepturi. Ca urmare, aici argumenta?ia mea este ?chioap?. Va trebui s? m? ocup ?i s? scriu un studiu ?tiin?ific, bazat pe documente, bibliografie ?i note, pentru a nu m? trezi în pu?c?riile judeo-capitaliste, c?ci pe cele judeo-comuniste le-a cunoscut familia so?iei mele din plin. Iat? unde ne-a adus acest regim politic infect. Singura asem?nare a legionarilor cu fasci?tii italieni ?i cu nazi?tii germani era c? toate trei mi?c?rile erau mi?c?ri na?ionaliste. Dar na?ionalismul nu este un fenomen negativ, cum încearc? abuziv s? conving? popoarele promovatorii globalismului în zona de influen?? la care este ast?zi România arondat?. Na?ionalismul este un fenomen care nu va disp?rea la dorin?a evreilor, pentru c? oamenii de ?tiin?? (psihologi ?i sociologi) au proclamat c? în era global? con?tin?a na?ional? nu dispare. Legionarii nu au dorit exterminarea nici unei na?iuni. Legionarii nu au dorit s?-i ucid? pe evrei. Legionarii au pedepsit, dup? ce au ajuns la putere, doar pe acei români ?i evrei pe care i-au considerat vinova?i de persecu?iile politice ?i judiciare ?i de terorismul de stat care au fost practicate împotriva Mi?c?rii în perioada 1927-1940. În istorie, analiza ?tiin?ific? îi separ? decisiv pe legionari de fasci?ti ?i de nazi?ti. De altfel, Tribunalul de la Nürnberg (un tribunal unde criminalii sovietici, americani ?i britanici au condamnat criminalii germani - n.n.I.M.) nu a condamnat Mi?carea Legionar? pentru nimic ?i nu i-a asimilat pe legionari fasci?tilor ?i nazi?tilor. Grupul Etnic German a fost condamnat, expropriat, desfiin?at ?i pus în afara legii, dar Mi?carea Legionar? a continuat s? func?ioneze f?r? s? fie supus? oprobiului de c?tre înving?torii în r?zboi. „Tribunalul Poporului", dirijat de judeo-bol?evici ?i judeo-securi?ti[1], tribunal criminal, pentru c? a condamnat ?i nevinova?i, inclusiv la moarte, dar recunoscut, respectat ?i „valorificat" de judeo-capitali?tii care conduc ast?zi România, prin interpu?i sau direct, nu a pronun?at nici o sentin?? împotriva Mi?c?rii Legionare, în ansamblul s?u. Desigur c? au fost legionari care au fost condamna?i, unii chiar nevinova?i. Mi?carea Legionar? a avut (membri ?i simpatizan?i) milioane de oameni. Într-o ?edin?? de la C.C. al P.C.R. din anii '50, s-a f?cut afirma?ia c? în fiecare familie de etnici români a fost cel pu?in un legionar. Cu toate cele ar?tate mai sus, urma?ii evreilor cominterni?ti din anii '40-'50 s-au r?zgândit ?i, în 2015, au trecut la acuza?ii agresive, ne?tiin?ifice, neadev?rate, împotriva Mi?c?rii Legionare, amenin?ându-ne cu 3 ani de închisoare dac? le promov?m legionarilor memoria sau ideile.

Marii oameni de cultur? legionari ai României interbelice, români adev?ra?i, în?elep?i ?i faimo?i sunt interzi?i: Corneliu Codreanu, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Emil Cioran, Mircea, Vulc?nescu, Radu Gyr, Ion Barbu, Lucian Blaga, Aron Cotru?, Petre ?u?ea, Constantin Noica, Ion Mo?a, Valeriu Gafencu, Traian Herseni, Horia Vintil?, George Manu, Simion Mehedin?i, Petre P. Panaitescu, Arsenie Papacioc, Sextil Pu?cariu etc., etc. Sunt interesat s? v?d ce vor face judeo-capitali?tii ?i uneltele lor din România cu memoria arhimandritului Arsenie Boca, fostul stare? al M?n?stirii Sâmb?ta, pe care Legiunea l-a revendicat ?i îl revendic?, fo?tii legionari ?i fo?tii de?inu?i politici invocându-l în fiecare an în rug?ciunile lor ?i în evocarea martirilor lor, care au suportat uria?a oprimare din gulagul judeo-bol?evic. Vor închide M?n?stirea de la Prislop? Vor confisca portretele ?i c?r?ile lui Arsenie Boca din toate libr?riile din România? Sunt curios. Oricum, ?i dac? nu o vor face, ?i chiar dac? ar abroga legea, inten?ia ar?tat? dovede?te antiromânismul ?i ura care ne-o poart? ace?ti evrei, fie ei bol?evici, fie ei capitali?ti. ?i numai din enumerarea de mai sus a unor personalit??i culturale legionare, ne d?m seama c? Mi?carea Legionar? pe care evreii ne-o interzic, cu mâna unor tr?d?tori nenoroci?i ai no?tri, a fost ?i o mi?care cultural? na?ional? româneasc?. Sunt interzi?i într-un mod perfid, în interpretarea unuia dintre autorii acestei „legi". Într-una din seri, la o televiziune, jandarmul evreu A. Florian d?dea indica?ii de interpretare a legii, sus?inut de tr?d?torul Crin Antonescu, ?i el apar?inând unui alt grup minoritar („Crinu?a"!), dup? cum se pare, dar nu minoritar etnic.

Singurul legionar care scap? legii este Nichifor Crainic, care, în 1995, a fost absolvit de orice r?spundere de c?tre o instan?? compus? din judec?tori de?tep?i ?i demni, care au anulat ?i motivat magistral condamnarea dat? marelui intelectual de regimul judeo-bol?evic. Mi se pare c? punctul culminant al discursului agresiv al lui A. Florian a fost atins când a spus c? operele marilor gânditori legionari pot fi citite, dar nu se pot pune pe „tarab?", unde nu au ce c?uta. P?i dac? nu se vor mai g?si pe tarabele libr?riilor, anticariatelor, standurilor de carte, târgurilor de carte etc., cum s? le citim? Sau cum s? le citeasc? cei care nu le-au citit deja? S? le citim ca pe ni?te opere „samizdat", cum se citea Octavian Goga ?i al?i uria?i ai gândirii române?ti în anii st?pânirii evreie?ti a României de dup? Al Doilea R?zboi Mondial? De fapt, dup? p?rerea mea, operele celor men?iona?i mai sus ar trebui s?-?i g?seasc? loc în programele ?colare ?i s? fie bibliografie obligatorie în universit??i. Argumentul ipochimenului Florian este c? aceste capodopere pot c?dea pe mâna unor tineri, care nu au capacitate de în?elegere ?i ar putea s? îmbr??i?eze doctrina legionar?. Desigur, la prostia românilor invocat? indirect de Florian, a celor care au mai r?mas în ?ar? ?i nu ?i-au luat înc? lumea în cap, pericolul ar exista ?i tinerii s-ar „contamina" de românism. Mi?carea Legionar? a fost o mi?care na?ional? româneasc? pornit? de jos, din popor, „din instinctul na?iunii", cum scria generalul Platon Chirnoag?, personalitate f?r? apartenen?? politic?, care c?uta o ap?rare împotriva comunismului, doctrin? care, în acea perioad?, era asimilat? judaismului. Evrei fuseser? ?i cei care puseser? bomba în Parlamentul României, în 1920, ucigând ?i r?nind mari personalit??i, evrei erau ?i liderii comuni?tilor interbelici care se auto-intitulau „din România" ?i, de fapt, nu aveau nimic comun cu România, decât dorin?a de a o acapara. Judei au fost ?i cei care au prev?zut în Programul Partidului Comunist din România lupta pentru autonomia provinciilor române?ti, pân? la separarea de statul na?ional român... P?i cum s? nu fii împotriva acestor evrei bol?evici? Cum s?-i tolerezi? Cum de nu se ru?ineaz? actualii evrei de înainta?ii lor? Cum de nu-i reneag?? Tupeul este maxim.

Mi?carea Legionar? s-a cl?dit apolitic, pe principiile fundamentale ale neamului românesc: biseric?, na?iune, rege, armat?. Legionarii cuprindeau o mare parte din na?iunea român? ?i se identificau cu sufletul neamului. La nivelul anului electoral 1933, legionarii nu urm?reau ajungerea la putere, ci doar participarea la alegeri ?i intrarea în lupta politic? democratic?, dreapt?, în scopul promov?rii în întreaga ?ar? a valorilor românismului. Linia impus? de Corneliu Codreanu era ca legionarii s? preia puterea doar în momentul în care organizarea Legiunii ?i preg?tirea politic? ?i administrativ? a celor care urmau s? ocupe func?iile importante în capital? ?i în provincie va fi foarte bun? ?i va putea asigura o guvernare a românilor de c?tre români, de nivel înalt. Cu toate acestea, prim-ministrul mason I.G. Duca, înconjurat de cercuri evreie?ti, c?rora le ceruse sprijinul pentru a se men?ine la guvernare, a decretat scoaterea Mi?c?rii Legionare în afara legii, chiar în timpul campaniei electorale, când s-a v?zut c? aderen?a legionarilor era peste toate a?tept?rile ?i o parte a poporului era ner?bd?toare s?-i vad? pe legionari la putere (estim?rile vremii men?ioneaz? c? 80% din popula?ia României, tinerii, intelectualii erau pro-Mi?carea Legionar?). Mi?c?rii Legionare i s-a barat cu brutalitate accesul la via?a social-politic? a ??rii prin mijloace „democratice". Regimul politic interbelic nu a fost un regim democratic. În paralel cu reprimarea legionarilor, guvernul tolera în România câteva sute de mii de evrei, în mare parte bol?evici sau simpatizan?i ai acestora, care au p?truns fraudulos în România, escaladând frontierele sau mituind func?ionarii vamali. Cu complicitatea cona?ionalilor evrei, ace?ti refugia?i ilegali ?i-au f?cut loc în societatea româneasc?, dând din coate, au fost g?zdui?i de cona?ionalii lor, s-au aciuit, reu?ind s? performeze, mai ales în domeniul comer?ului ?i s? fac? trafic cu rezultatele muncii românilor, activitate din care cei mai mul?i s-au îmbog??it. În favoarea acestor evrei intra?i ilegal în România, în decembrie 1933, sub obl?duirea lui I.G. Duca, s-a pl?nuit un act normativ de împ?mântenire, care nu era în interesul societ??ii române?ti. Românii nu erau vinova?i de suferin?ele îndurate de evrei în diverse alte ??ri pentru a trebui s? îi bage în propria cas? ?i s? le dea agoniseala. Apelul repetat la bun?tatea românilor atinsese deja pragul abuzului de îng?duin??. În acest fel, elimina?i din via?a politic?, legionarii au ajuns la exasperare. Cu I.G. Duca prim-ministru, toate c?ile legale de ac?iune în societate le erau barate, cu toate c? ei ?i nu evreii proteja?i de Duca reprezentau nucleul vital al na?iunii române. Un grup de legionari l-a asasinat pe prim-ministrul I.G. Duca. Asasinii au fost judeca?i în anul 1934, anchetatorii urm?rind s? stabileasc? o leg?tur? a criminalilor cu c?peteniile G?rzii de Fier. Nu s-a g?sit nici o singur? prob?. Lideri politici cunoscu?i ai partidelor istorice, cu toate c? erau adversari politici ai legionarilor, au depus m?rturie în favoarea ?efilor G?rzii de Fier, care au fost absolvi?i de orice r?spundere pentru asasinarea lui I.G. Duca. Totu?i, de atunci ?i pân? ast?zi, aceast? crim? a fost temei de învinov??ire grav? a legionarilor. Ea a stat la baza unor crime colosale comise împotriva legionarilor.

Pe m?sur? ce Legiunea se dezvolta, se perfec?iona ?i era tot mai mult sus?inut? de milioane de români, mai ales de tineret, în marea lui majoritate, pe atât s-au înmul?it agresiunile guvernului regal împotriva ei. Ura regelui se datora ?i faptului c? Zelea Codreanu i-a refuzat cererea de a-l asocia la conducerea G?rzii de Fier, în schimbul ofertei de a-l numi prim-ministru. Popularitatea Mi?c?rii Legionare a cuprins toate categoriile sociale. În aprilie 1938 a fost arestat ?i judecat „C?pitanul" Corneliu Zelea Codreanu ?i mul?i al?i lideri ai Legiunii. Au fost condamna?i f?r? nici o prob?, întemni?a?i ?i înl?n?ui?i. În iulie 1938, au fost condamna?i din nou, în alt dosar, tot f?r? probe, pe baza unor acuza?ii inventate. La începutul lunii decembrie 1938, au fost asasina?i mi?ele?te, din ordinul regelui Carol al II-lea, ale c?rui m?suri erau inspirate decisiv de camarila sa de influen?? preponderent evreiasc?, în frunte cu metresa regelui, Elena Magda Wolff Lupescu, mare?alul Palatului, Ernest Urd?reanu, industria?ul Max Auschnitt, bancherul Aristide Blank, consilierul regal Ernest Baliff, sau Richard Franasovici... Reac?ia legionar? a fost asasinarea prim-ministrului Armand C?linescu, mâna de fier lung? ?i murdar? a regelui („omul însemnat"), dup? care terorismul de stat în România a atins formele cele mai grote?ti. Într-o singur? zi au fost asasina?i 247 de legionari care nu aveau nici un amestec cu asasinarea lui Armand C?linescu, ai c?rui ?ase asasini s-au predat singuri ?i ?i-au recunoscut fapta, dup? ce au p?truns în sediul postului de radio Bucure?ti ?i au justificat la microfon uciderea prim-ministrului. Au fost m?cel?ri?i. Apoi, în fiecare ora?, au mai fost asasina?i, tot din ordinul regelui, câte trei lideri legionari. Trupurile tuturor legionarilor au fost r?stignite în toate ora?ele, pe str?zi, la intersec?ii, ca s?-i vad? toat? lumea.
- Va urma -
---------------------------------------------
[1] În anii 1945-1946, organul represiv al regimului ocupa?iei militare sovietice a României a fost Brgada Mobil?, condus? de Alexandr Nikolschi, ai c?rei lucr?tori, cu to?ii minoritari etnici, mai ales evrei, aveau s? reprezinte structura de baz? viitoarei institu?ii Securitatea, înfiin?at? în anul 1948. Privitor la represiunea din anii 1945-1946, adeseori, unii reprezentan?i ai fostei Securit??i, încearc? s? se extrag?, sus?inând c? Securitatea nu are nimic în comun cu ororile anilor 1945-1948, dar Brigada Mobil? este „mama" Securit??ii.

footer