Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Miercuri, 09 Decembrie 2015 22:25

Pre;edintii Romaniei 4+1, art-emisBlestem întreit a dus cu el pe Dealul Cotrocenilor al treilea pre?edinte al românilor, Emil Constantinescu. Primul, c? a fost nevoit s? reprezinte acolo ceva ce nu mai exista în România de 50 de ani: dreapta româneasc?. S? reprezinte cu orice pre? o alternativ?, improvizat? ?i disperat? cum o fi fost ea, în fa?a stângii. Al doilea a fost structura din spatele lui, C.D.R.-ul, o cârpeal? patetic?, f?r? ideologie, program politic, program de guvernare, plan de ac?iune, experien??, expertiz? ?i preocup?ri reale pentru progresul ??rii. O stru?o-c?mil? îns?ilat? din ??r?ni?ti octogenari expira?i fo?ti de?inu?i politici, din impostori ?i fripturi?ti mai tineri din ?ar? ?i emigra?ie neap?rat cu „sânge" ??r?nist ?i pedigree anti-comunist, ?i din fo?ti membri ai partidului comunist, aproape to?i viitori poten?iali de?inu?i de drept comun pentru acte de fraud? ?i corup?ie. Al treilea blestem pe capul profesorului, ?inând de structura sa personal?, a fost c? forma?iunea sa intelectual? ?i experien?a dobândit? la catedra universitar? nu au ajutat la nimic, el a r?mas un diletant al puterii, un refulat plâng?cios ?i cu ranchiune - e drept, f?r? dosar de urm?rire penal?, ceea ce e mare lucru la un politician român din ziua de ast?zi - plecat din „dreapta" cu ghilimele ?i ajuns în prezent pe stânga, f?r? ghilimele.

În 1997, la Bucure?ti, fo?tii pre?edin?i Emil Constantinescu ?i Bill Clinton au lansat un parteneriat strategic România-S.U.A., deloc onorat în anii urm?tori de partea român?. De la 1996 ?i pân? în 2000, când Emil Constantinescu ?i C.D.R.-ul au condus România, programul de reforme a fost dat uit?rii, corup?ia g??tii guvernamentale a luat-o razna, crizele sociale au dat în clocot, justi?ia s-a privatizat ?i s-a prostituat, spre frustrarea unor drumari/ofertan?i americani nu s-a construit un centimetru de autostrad? cu Traian B?sescu patru ani ministru al Conven?iei la Transporturi; candidatura României la N.A.T.O. a fost respins? la Madrid, în iulie 1997, iar parteneriatul strategic româno-american din '97 a r?mas ap? de ploaie. ?i, ca s? pun? bomboana pe coliva fostei pre?edin?ii Emil Constantinescu ?i a guvernelor sale, scriau în toamna lui 2000 exper?i de pe Wall Street, cunosc?tori ai frustr?rilor prin care au trecut marile corpora?ii, creditorii externi ?i investitorii strategici occidentali, inclusiv cei americani, veni?i în România: „În aparen??, totul a fost normal. S-a negociat complex, pretutindeni, în petrol, petrochimie, telecomunica?ii, televiziune, produc?ie industrial?, agricultur?, electricitate, transporturi, imobiliare ?i servicii financiare. În realitate, îns?, România arat? ca o strad? plin? de hârtii ?i tranzac?ii e?uate, rupte ?i azvârlite pe jos. Investi?ii str?ine substan?iale nu vor fi f?cute pân? ce România nu va demonstra c? este hot?rât? s? instaureze un climat legal, stabil, liber de corup?ie, de birocra?ie ?i de incompeten?? birocratic?. Ultimii patru ani (guvernarea C.D.R. - n.n.) au fost martorii unui ?uvoi continuu de ordonan?e ?i decrete proaste, care au izgonit creditele externe ?i investitorii. În loc s? încurajeze afacerile ?i investitorii na?ionali, guvernul i-a stors financiar, n-a f?cut nimic împotriva corup?iei. În România este nevoie de un set de legi transparente, clare, neconflictuale ?i aplicate corect. Dispre?ul continuu pentru cerin?ele ?i normele Uniunii Europene în favoarea unor interese de ga?c? (subliniere în text) a trimis permanent un semnal negativ c?tre investitorii str?ini. Corup?ia a fost tema principal?, ea a erodat respectul pentru lege, pentru Justi?ie, poli?ie, vam? ?i oficialit??i, locale sau centrale". Emil Constantinescu ?i C.D.R.-ul s?u, un adev?rat „Colegiu na?ional" de corup?ie ?i ho?ie, au fost o pierdere colosal? de vreme pentru România.

Fostul pre?edinte Traian B?sescu a fost personajul cel mai negativ dintre to?i pre?edin?ii României (dup? presta?ia de un an de zile, se pare c? succesorul lui este la fel sau chiar mai nociv - n.n. I.M.). A fost o pacoste, parc? ve?nic?, pe capul românilor. A fost cel care a instaurat în România dictatura neamului prost. Marele blestem c?zut pe Traian B?sescu este c? ?i-a luat drept „model", mentor, patron ?i „bun prieten" pe George W. Bush jr., pre?edintele e?uat al S.U.A. C? Bush jr., cel mai nepopular pre?edinte al Americii din toate timpurile, a fost sursa blestemat? de inspira?ie în toate ini?iativele ?i ac?iunile anticonstitu?ionale ale pre?edintelui român, în toate momentele de înc?lc?ri flagrante ale principiului separ?rii puterilor în stat, în toate clipele - multe, teribil de multe - când românii au fost am?gi?i, min?i?i, fura?i ?i ignora?i. Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA au decis ?i soarta politic? a lui Traian B?sescu, l-au propulsat, pu?in mai târziu, direct la Palatul Cotroceni. În anii 2001-2004, administra?ia neoconservatoare George W. Bush jr. a pornit r?zboaiele în lumea islamic? ?i Orientul Mijlociu (Afganistan, Irak), a denun?at unilateral tratatul antirachet? ruso-american, vechi de 30 de ani, a lansat o opera?iune strategic? gigantic? - încercuirea Rusiei post-sovietice la frontierele sale directe, prin instalarea unor regimuri „portocalii" în ??ri ale fostei U.R.S.S., precum ?i o ofensiv? politic? cu obiective economice în arealul Marea Neagr?-Caucaz-Marea Caspic?, cu resurse petroliere, gaze naturale ?i c?i de tranzit intercontinentale. Toate acestea au fost man? cereasc? pentru B?sescu. Marea ?ans? a vie?ii sale. ?i, c?tre sfâr?itul lui 2004, personajul nepotrivit B?sescu a ajuns la locul nepotrivit - Palatul Cotroceni! La 12 decembrie a câ?tigat alegerile prin fraud?, scoaterea adep?ilor „portocalii" în strad?, la fel ca ?i la Kiev, ?antaj ?i presiuni externe asupra contracandidatului s?u. Câ?tiga pentru a doua oar? o pozi?ie-cheie în administra?ia ??rii, dup? ce îl învinsese „miraculos" (cite?te fraud? electronic?) pe Sorin Oprescu în 2000, la Prim?ria Bucure?tiului, la câteva zecimi de procent, ?i urma s? câ?tige iar??i, prin fraudarea voturilor emigra?iei, al doilea mandat preziden?ial peste cinci ani, în 2009.

B?sescu a fost copia fidel? a lui George W. Bush jr., în primii ?ase ani la Casa Alb?, 2000-2006. În egal? m?sur?, ?ocheaz? asem?narea izbitoare în ce prive?te erodarea complet?, politic?, public? ?i moral?, a celor dou? personaje, exact cu doi ani înainte de finalul celui de al doilea mandat. Prin 2012, „Washington Times" scria c? B?sescu a fost cel mai slab pre?edinte din ?irul celor patru pre?edin?i ai ??rii, c? în România reformele democratice ?i de liberalizare a pie?ei au e?uat; c? economia de pia?? a împ?mântenit definitiv o cultur? a corup?iei capitaliste; c? societatea, împ?r?it? net între o elit? bogat? ?i s?raci, adic? majoritatea popula?iei, este învr?jbit?; c? au ap?rut nemul?umiri ?i o reac?ie negativ? a majorit??ii fa?? de Uniunea European?, ?i c? toate aceste fenomene negative s-au petrecut în timpul administra?iei B?sescu. La fel ca modelul Bush jr., B?sescu a fost un „pre?edinte pentru st?ri conflictuale ?i r?zboaie". A declan?at confrunt?ri externe cu lideri ai Uniunii Europene ?i cu reprezentan?i ai Moscovei la Bruxelles; a trimis un num?r ridicat de solda?i români în Orientul Mijlociu - mai ridicat decât al tuturor celorlal?i est-europeni; a pornit conflicte interne cu toate celelalte ramuri ale puterii, cu propriul s?u prim-ministru, cu Parlamentul ?i cu Justi?ia; r?zboaie cu litera ?i spiritul Constitu?iei; cu opozi?ia social-democrat? sau liberal?. A fost provoc?tor, ar??gos, de multe ori a împins lucrurile la extreme, o bun? perioad? de timp aceste tactici conflictuale i-au adus un câ?tig important de imagine la un public stresat, frustrat ?i pus pe gâlceav? oriunde ?i oricând, la pia??, la volan, pe internet ?i în cabina de votare. A ticluit ?i provocat - „r?zboiul românilor împotriva românilor". Apoi, în confruntarea politic? intern?, B?sescu a dovedit cu prisosin?? c? „ucide" politic, cu sânge rece, în „execu?ii" publice. „Execu?ii" regizate de media clientelar?, de o justi?ie aservit? de la cele mai înalte niveluri, ?i pân? la comandouri de tineri procurori trimi?i la sate, la por?ile oamenilor, s?-i scoat? din case ?i s?-i terorizeze; de servicii secrete strict controlate, a c?ror activitate principal? ?i ilegal? a fost s? scruteze îndeaproape popula?ia ?i s? aduc? dovezi „compromi??toare" împotriva tuturor, politicieni din opozi?ie, oameni de afaceri, lideri sindicali, publici?ti respecta?i etc.
- Va urma -

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer