Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Miercuri, 09 Decembrie 2015 22:31

217/2015 = Legea-f?r?-de-legeO.U.G. 31/2002 completat? ?i ad?ugit? a fost finalizat? prin Legea 217/2015

De curând a fost promulgat? de pre?edintele minoritar al României, Klaus Johannis, Legea 217/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? 31/2002, transformat? în Legea 107/2006. Legea nu a avut avizul S.R.I. ?i nici al comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Legea nu a fost supus? dezbaterii publice ?i s-a adoptat la sfâr?itul sesiunii parlamentare, opiniei publice distr?gându-i-se aten?ia prin mediatizarea excesiv? a conflictului pre?edinte-prim-ministru, a celui din interiorul P.S.D. ?i a altor m?run?i?uri din via?a social?, într-o perioad? dominat? de canicul? ?i de preocuparea românilor privitoare la concedii. Cu alte cuvinte, legea aceasta a fost promovat? „pe ?est", ho?e?te-mi?ele?te, agravând poli?ia politic? ?i cenzura din societatea româneasc?, în acela?i timp lovind în simboluri ale spiritului na?ional românesc, care este un nucleu sensibil al na?iunii române. Spiritul na?ional românesc se valen?eaz? în timp, prin acumul?ri care se fac în momente istorice importante. Spiritul na?ional românesc este cel mai puternic vizat de c?tre acaparatorii str?ini ?i minoritari ai României. De aceea, consider c? este important s? rog cititorii s? z?boveasc? ?i s? acorde aten?ie celor la care ne vom referi mai jos. Faptul c? Ordonan?a 31/2002 este una nedemocratic? ?i antiromâneasc? este un adev?r care a fost probat în repetate rânduri în spa?iul public. ?i eu m-am referit la ea, de mai multe ori. La timpul potrivit, cea mai elocvent? argumenta?ie împotriva Ordonan?ei 31/2002, emanat? de evrei ?i promovat? tot de un minoritar, prim-ministrul Adrian N?stase (?igan), mi s-a p?rut cea a greu egalabilului istoric ?i patriot român, istoricul Gheorghe Buzatu, pe atunci vicepre?edinte al Senatului României. Ordonan?a a fost respins? de Parlamentul României ?i cu asta ar fi trebuit s? fie gata orice fel de continuare a discu?iilor. Dar nu a fost a?a. România trebuia s? fie îngenunchiat?, înainte de a fi culcat? la p?mânt, întoars? cu fa?a în sus ?i ?inut? cu piciorul pe gât. Ca urmare, prin ?iretlicuri pe care ca istoric le-am identificat adeseori în atitudinile judeo-bol?evice de dup? Al Doilea R?zboi Mondial ?i de dup? lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, ca ?i în timpul actualei conduceri de c?tre minoritari a României, acela?i A. N?stase, împreun? cu ?eful statului de atunci, minoritarul etnic Ion Ilici Iliescu (25% evreu, 50% ?igan, 25% român), au g?sit formula de a înc?lca democra?ia fals trâmbi?at? timp de 25 de ani. Astfel, în anul urm?tor, 2003, liderii F.S.N., aripa P.D.S.R., au organizat un referendum pentru modificarea Constitu?iei României, în care, printre alte prevederi care au afectat fiin?a na?ional? (dreptul str?inilor de a cump?ra p?mântul României, desfiin?area serviciului militar obligatoriu etc.), la care nu am s? m? refer, au introdus ?i adoptarea tacit?, ca modalitate de promovare a intereselor, chiar dac? reprezentan?ii poporului nu le vor accepta în viitor. Dup? stagiul petrecut la sertar, Ordonan?a 31/2002 a fost adoptat? tacit de Parlament ?i transformat? în lege, în anul 2006.

În 2005, în baza acestui „act normativ" am avut onoarea s? fiu ac?ionat în justi?ie, atât de Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, cea mai înalt? agen?ie de poli?ie ideologic? a evreimii mondiale, cât ?i de Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din România. Eu cred c? ura cu care m-au tratat pe mine în numeroasele articole din ziare, de la posturile de radio „Vocea Americii", „Europa Liber?", „BBC" ?i „Radio France International", toate aflate sub influen?? ?i control evreiesc, ca ?i în memoriile evreie?ti împotriva mea, adresate autorit??ilor române (ale Ministerului Justi?iei, Ministerului Înv???mântului, Guvernului, Ministerului Culturii, Consiliului Jude?ean Sibiu, Prefecturii Sibiu, Prim?riei Sibiu, Universit??ii „Lucian Blaga" din Sibiu), nu este doar ura mai marilor evrei împotriva mea, respectiv a unei persoane, un profesor ?i împotriva adev?rurilor probate ?tiin?ific pe care le-am afirmat în articolul „Impactul problematicii Holocaustului asupra României contemporane ?i aspecte ale rela?iilor dintre români ?i evrei", articol publicat în revista „Transilvania", serie nou?, Anul XXXIV (CX), nr. 3/2005 ?i în alte articole, pe care l-au invocat în plângerea penal? f?cut?. Eu am sim?it ?i, dup? îndelungi reflec?ii, am identificat o ur? a denigratorilor mei evrei împotriva românilor ?i na?ionalismului românesc, cel care, de-a lungul istoriei, a identificat mereu abuzurile f?cute de evrei, pe parcursul îndelungatelor lor eforturi pentru acapararea României. Câ?tigul de cauz? pe care eu l-am avut în Justi?ie, în toate etapele procesuale, i-a înver?unat ?i mai tare pe antiromâni ?i i-a f?cut s? m? submineze, în secret, crezând c? eu nu voi afla. Dar despre asta, cu alt prilej. Aceast? acaparare a României este ast?zi o realitate pe care, în anul 2007, a recunoscut-o chiar ?i pre?edintele Israelului, Shimon Peres, care a vorbit public despre „cump?rarea României" de c?tre evrei. Faptul c? atât Parchetul, cât ?i instan?a de judecat? care a judecat plângerea evreilor împotriva rezolu?iilor Parchetului favorabile mie, cât ?i Guvernul României, care, prin C.N.C.D., le-a respins de asemenea plângerea, nu i-a descurajat s?-?i continue activitatea de intimidare a oric?rui cercet?tor/investigator/jurnalist/profesor/etc., care ar mai fi dispus s? conteste exager?rile, uneori de-a dreptul obraznice, ale unor evrei privitor la diverse momente din istoria României.

Anul acesta, 2015, România este deja în pozi?ia „c?zut pe spate" ?i minoritarii de?in func?ii cheie în conducerea României: Pre?edin?ia (prin Klaus Johannis), serviciile de informa?ii (prin Edouard Hellwig, Mihai R?zvan Ungureanu, Silviu Predoiu), Guvernul (prin Victor Ponta, nume real, Naumovici), Ministerul de Externe (prin Bogdan Aurescu), Ministerul de Finan?e (prin Orlando Teodorovici) etc. Cred c? enumerarea de mai sus este suficient? ?i o putem opri, chiar dac? lista este mult mai lung?. Românii sunt trimi?i în derizoriu ?i pu?i „sub papuc". Astfel, bog??iile ?i afacerile României pot fi furate/jefuite în lini?te, iar majoritatea este supus? minorit??ii, ca nu cumva s? se mai nasc? ?i s? se mai poat? ridica lideri ca Ionel Br?tianu, ca Ion Antonescu, sau ca Nicolae Ceau?escu, în timpul c?rora România era a românilor, iar minoritarii se bucurau de acelea?i drepturi cu românii, f?r? a avea ?i dreptul de „a-i înc?leca" ?i de a sus?ine colonizarea României de c?tre puteri str?ine. În 22 decembrie 1989, a avut loc debarcarea românilor de la conducerea ??rii lor ?i înlocuirea lor cu minoritari, dintre care au fost desemna?i de c?tre marii planificatori ai evenimentelor ?i cei mai puternici ?i influen?i conduc?tori ai României: evreo-româno-?iganul Ion Ilici Iliescu, evreul Silviu Brucan (Saul Brukner), ?iganul Nicolae Militaru (Lep?dat), evreul Petre Roman (Piotr Neulander) ?i ungurul Virgil M?gureanu (Imré Asztalos). Pe lâng? acest nucleu al celor mai puternici conduc?tori ai ??rii, au mai fost adu?i doi evrei în func?ii foarte importante: Alexandru Bîrl?deanu ?i Dan Mar?ian, pre?edin?ii Senatului ?i al Camerei Deputa?ilor din parlamentul României. Era al doilea „desc?lecat" judeo-ungaro-?ig?nesc, dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial. De primul „desc?lecat" judeo-bol?evic am sc?pat, prin eforturile aripii na?ionaliste române?ti din Partidul Comunist, în frunte cu Gheorghiu-Dej ?i Ceau?escu. De cei de acuma, nu ?tiu dac? mai putem sc?pa curând. Ace?ti ?apte „emana?i" din decembrie 1989, men?iona?i mai sus, aveau în mâna lor toat? puterea din România. Ei au trecut imediat la a-i pune pe români „cap în cap". Sunt multe exemple, dar eu men?ionez doar mineriadele când minerii români au fost ridica?i împotriva românilor care contestau noua conducere minoritar? a României. Lista minoritarilor care s-au ridicat imediat dup? acele evenimente la suprafa?a vizibil? a conducerii României este impresionant?. Fie c? erau evrei ?i ?igani ascun?i, fie c? erau unguri la vedere, fie c? erau evrei deghiza?i în unguri sau români, minoritarii erau într-un num?r important în pozi?iile de decizie, num?r care nu se justific? procentual.

Al?turi de ei în?i?i, minoritarii ?i-au ales ?i ?i-au al?turat la putere jidovi?i ?i oportuni?ti români, fripturi?ti interesa?i doar de îmbog??ire ?i de „trai pe v?trai" pe seama îngenunchierii majorit??ii române?ti. To?i au fost ale?i bob cu bob, cu mult? grij? ca to?i s? fie sus?in?tori ai „sistemului tic?lo?it" (T. B?sescu). În armat?, poli?ie, servicii au fost ridica?i mul?i dintre cei care figurau în diverse dosare ale „revolu?iei" ?i, dac? nu respectau regula jocului murdar, puteau fi imediat compromi?i. De altfel, în toat? via?a social-politic? se promoveaz? oamenii pe criteriul de a fi ?antajabili ?i a putea fi, la nevoie sau la ordin extern, imediat înl?tura?i. Un exemplu care va r?mâne „de manual" este cel al ministrului de Finan?e, Darius Vâlcov. Cu opt ani în urm?, ca primar al Slatinei, a luat mit? dou? milioane de euro. S.R.I. a ?tiut ?i a t?cut opt ani. S.R.I. i-a dat aviz s? ocupe func?ia de ministru de Finan?e. F?r? avizul S.R.I., în România, nimeni nu poate ocupa nici o func?ie. Butada „indiferent cine este la putere, conduc serviciile", este în func?iune. S?racii pro?tii din decembrie 1989 care strigau din to?i bojocii „Jos Securitatea!". Românul Vâlcov a fost apreciat de foarte mul?i finan?i?ti ca fiind cel mai bun ministru de Finan?e de dup? 1990. Ajuns în aceast? func?ie a concluzionat c? acordul României cu Fondul Monetar Interna?ional este p?gubos pentru ?ar? ?i a refuzat s?-l înnoiasc?, atât în toamna anului 2014, cât ?i în februarie 2015. Nu numai c? a fost imediat destituit, dar a fost ?i b?gat la închisoare pentru fapta de cu opt ani în urm?... De ce i-o fi dat S.R.I. (serviciu din componen?a Comunit??ii Informative a N.A.T.O., structur? condus? de la Washington) avizul s? ocupe func?ia de ministru? De ce nu l-au închis de cum au ?tiut c? a luat mit?? Oare, l-ar fi iertat de fapta sa dac? semna acordul României cu F.M.I.? „Da!", spun eu, l-ar fi iertat ?i ar fi folosit informa?ia împotriva lui la urm?torul eventual gest de independen??. Lupta anti-corup?ie, pe care eu am sus?inut-o ?i a? continua s? o sus?in dac? ar fi corect? ?i nu ar urm?ri ?i represiunea împotriva românismului.

Lupta anticorup?ie are ?i o component? de poli?ie politic? în sprijinirea st?pânirii politice str?ine a României ?i în înlocuirea unor oameni de afaceri români, cu oameni de afaceri str?ini, majoritatea evrei. A? da dou? exemple din ora?ul meu natal, Sibiu, cele ale oamenilor de afaceri români Ilie Carabulea ?i Ilie Vonica. Ei au fost amândoi unii dintre cei mai boga?i oameni din Transilvania, având unele din cele mai prospere ?i func?ionale afaceri. Dup? ani de zile în care cei doi au fost sub presiune pentru a-?i înstr?ina unele afaceri (Banca „Carpatica", respectiv Grupul „Polisano"), primul a ajuns la închisoare ?i î?i vinde o mare parte din ac?iunile de la banc?, iar al doilea s-a „sinucis" (!?). Banca „Carpatica", singura banc? privat? cu capital majoritar românesc, a fost vândut? unui grup str?in, iar un mare procent din ac?iunile Grupului „Polisano" sunt în curs de a fi vândute de doamna Dana Vonica, tot unor evrei de peste Atlantic. Nu, stima?i cititori, în rândurile de mai sus nu am divagat. Ordonan?a 31/2002 ?i problematica atins? foarte, foarte pe scurt, mai sus, se leag? într-un tot unitar care se nume?te „Acapararea României de c?tre str?ini/evrei"! Metru cu metru, pas cu pas. Din punctul meu de vedere, apartenen?a României la structurile euro-atlantice este cu totul altceva decât s-a promis românilor, când erau chema?i la lan?. Europa unit? a unor state suverane ?i egale în drepturi, democratice, civilizate, umane etc. s-a transformat într-un odios sistem colonial, cel care a impus ?i regimul politic antina?ional-antiromânesc, regim sus?inut cu complicitatea mizerabil? a minorit??ilor na?ionale din România, care, a?a cum am ar?tat ?i într-una din c?r?ile mele, reprezint? un grav factor de risc pentru securitatea etniei române ?i pentru stabilitatea viitoare a statului na?ional unitar românesc.

Dup? 26 de ani de regim judeo-capitalist, dup? ce minoritarii ?i-au atins un num?r impresionant de privilegii ?i obiective strategice istorice, dup? ce am fost „pu?i în rând", în N.A.T.O. ?i în U.E., dup? ce Condolleazza Rice ne-a declarat cei mai buni din Europa în privin?a drepturilor acordate minorit??ilor (alte state-colonii nu au renun?at la controlul societ??ii de c?tre majoritari), dup? ce, pe m?sur? ce am dat str?inilor b?ncile, asigur?rile, peste 25% din p?mânt (deocamdat?), gazele ?i petrolul (tot), aur, distribu?ia energiei, cimentul, p?durile etc., am fost l?uda?i ?i declara?i „democra?ii democra?ilor". Cu toate acestea, jandarmii no?tri politici, ne-au impus înc? vreo 10 articole de completare a Ordonan?ei 31/2002. De ce mai erau necesare aceste articole? Mai trebuie oare r?sucit cu?itul în ran?? Nu le ajungea antiromânilor legisla?ia existent?? Trebuie oare ca aceast? mizerie antiromâneasc? s? continue? R?spunsul la toate aceste întreb?ri ?i la multe altele de acela?i fel pe care nu le-am mai formulat este categoric: „Da!" Ceea ce mie mi se pare cel mai trist este c? str?inii-evreii ?i-au g?sit jidovi?ii din rândul nostru, al etnicilor români. Astfel, documentul emanat de poli?ia politic? evreiasc?, prin Al. Florian, director al Institutului „Elie Wiesell", a fost votat în unanimitate în Parlamentul României! Este uimitor pân? unde au mers slug?rnicia, nemernicia, oportunismul ?i lipsa minimului respect pentru valorile democra?iei ?i ale românismului. Aproape 600 de oameni s-au îndreptat spre urn?, cu incon?tien??, rea voin??, rea credin??, prostie, indolen??, nesim?ire ?i, precum o turm?, au votat cu to?ii la fel, împotriva nucleului vital al istoriei românilor. Au agresat Istoria, regina ?tiin?elor umaniste, de care nu au habar! M? bucur c? în acea turm? am avut un singur fost amic... Am ?i un fost student, senator(!) de Vâlcea. Toat? via?a am s? regret nota 5 pe care i-am dat-o cu mul?i ani în urm? (dup? ce l-am picat de mai multe ori), dup? multe ?i mari interven?ii, not? în baza c?reia a terminat facultatea, putând ?i el s? spun? c? are studii „superioare" ?i s? ajung? senator. O nulitate! Sunt foarte vinovat ?i mi-am jurat mie însumi s? nu mai fac a?a ceva. Nulit??ile trebuie l?sate la nulit??i, gunoaiele la co?ul de gunoi, iar valorile ar trebui s? fie promovate ?i îngrijite ca ni?te bibelouri. Revenind la parlamentarii care au votat legea, afirm cu t?rie: halal reprezentan?i, halal români! Sunt demni de tot dispre?ul. Din punctul meu de vedere, aceast? unanimitate din „parlament" poate fi considerat? ca fiind falimentul deplin al sistemului politic aflat la putere în România de ast?zi. Din punctul meu de vedere, pentru românism, este greu s? se poat? face mai mult r?u, din punct de vedere al ideologiei na?ionale. Sunt foarte sup?rat.

Ordonan?a 31/2002 actualizat? men?ioneaz? c? „prin persoan? vinovat? de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii se în?elege orice persoan? condamnat? definitiv de c?tre o instan?? judec?toreasc? român? sau str?in?, printr-o hot?râre recunoscut? potrivit legii..." :
Art. 6 modificat, alin. (2) men?ioneaz? c? se iau în considerare toate sentin?ele pronun?ate de tribunalele înfiin?ate ?i legal recunoscute de statul român. Prin aceast? formulare perfid?, sunt recunoscute toate procesele „Tribunalului Poporului", institu?ia regimului judeo-bol?evic care a trimis elitele na?ionale române?ti în gulagul pe care l-a creat. Deci, judecând de la simplu la complex, putem concluziona, f?r? putin?? de t?gad?, c? judeii ?i al?i minoritari sau str?ini de ?ar?, din conducerea zonei de influen?? de care apar?inem în acest moment istoric, nefericit pentru românism, sunt, de fapt, continuatorii judeo-bol?evicilor care au controlat cu maxim? autoritate România postbelic?. Chiar ?i conduc?torii ??rii de etnie român?, de pân? în anii 1956-1958-1960, pu?ini la num?r, raportat la procentul majorit??ii na?ionale române?ti, au fost parte a regimului impus de bol?evicii judei, tartorii comunismului interna?ional ?i românesc, criminalii elitelor române?ti. Influen?a lor pân? ast?zi împiedic? orice tentativ? de promovare a unui proces real al comunismului, din perioada gulagului.
Ordonan?a proclam? c? „prin holocaust se în?elege persecu?ia sistematic? sprijinit? de stat ?i anihilarea evreilor europeni de c?tre Germania nazist?, precum ?i de alia?ii ?i colaboratorii s?i din perioada 1933-1945". Este o defini?ie de ei inventat?, respectiv reformulat?, pentru a putea r?spunde dorin?elor judeilor de represiune politic? în România actualmente supus? lor, holocaust însemnând, de fapt. altceva, foarte diferit în în?eles. Nu mai insist, pentru c? acei judei ?tiu prea bine c? am dreptate, iar celor care nu ?tiu, dar sus?in aceast? f?c?tur?, nu le mai dau medita?ii.
La art. 2 lit. e) defini?ia holocaustului este completat? cu men?iunea c? prin holocaust trebuie s? în?elegem ?i persecu?iile împotriva ?iganilor. Asimilarea persecu?iilor cu holocaustul este ceva inacceptabil, chiar grotesc.
Art. 6 alin. (1), învedereaz? „minimalizarea în mod evident" a persecu?iilor evreilor. Deci, nu avem voie nici s? contest?m dimensiunea fenomenelor, exager?rile evidente, cum ar fi cifrele evreilor omorâ?i de români, care, în unele cazuri au fost exagerate pân? la dep??irea cifrei totale a evreilor tr?itori în România, la un moment dat. Românilor li se
bag? un pumn negru ?i murdar în gur? ?i trebuie s? tac?. Aici am fost adu?i, dup? 26 de ani de „libertate".
- Va urma -

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer