Revista Art-emis
Corup?ii clasei politice, infractori cu certificat de bun? purtare garantat de serviciile secrete?! PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 22 Noiembrie 2015 14:35

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisLista înal?ilor demnitari ?i a func?ionarilor publici condamna?i pentru acte de corup?ie ?i incompatibilit??i ori suspec?i de astfel de fapte (situa?ii) cuprinde, deja, mai multe sute de nume. Peste 200 numai în actualul Parlament. În cvasitotalitatea cazurilor men?ionate, persoanele aflate în conflict cu legea fac parte din categoria celor aflate sub inciden?a art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protec?ia informa?iilor clasificate, care stipuleaz? obligativitatea verific?rii prealabile sub aspectele onestit??ii ?i al profesionalismului, referitoare la utilizarea acestor informa?ii. De asemenea, candida?ii la învestirea în func?ii publice care implic? acces la informa?ii clasificate sunt, în temeiul prevederii legale men?ionate, sunt supu?i verific?rilor de securitate. O prim? concluzie care se impune este aceea c? marii infractori ai României din categoria înal?ilor demnitari sunt, ori au fost, de?in?tori de certificate pentru autorizarea accesului la informa?iile clasificate necesare îndeplinirii atribu?iilor func?iei, din categoriile „secret de stat", dup? caz „secret N.A.T.O." („secret", „strict secret", „strict secret de importan?? deosebit?"), eliberate de Oficiul Registrului Na?ional al Informa?iilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.). Eliberarea certificatelor O.R.N.I.S.S. este, potrivit legii men?ionate, a Hot?rârii Guvernului României nr.535/2002 pentru aprobarea Standardelor na?ionale de protec?ie a informa?iilor clasificate în România ?i a Hot?rârii Guvernului României nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protec?ia informa?iilor clasificate ale Organiza?iei Tratatului Atlanticului de Nord în România, condi?ie obligatorie prealabil? pentru exerci?iul func?iei publice, care implic? crearea, accesarea ori utilizarea informa?iilor clasificate. Certificatele ORNISS se elibereaz? numai dup? parcurgerea unei minu?ioase proceduri de verificare ?i avizare, sub aspectul vulnerabilit??ilor (riscurilor ) de securitate pentru protec?ia secretelor.

Verific?rile ?i testele de securitate vizeaz?, nu în ultimul rând, stabilirea predispozi?iilor, tenta?iilor, sl?biciunilor fa?? de corup?ie, aceasta constituind ?i un risc major de periclitare a secretelor de stat. Cel mai adesea, serviciile de spionajul recurg la corupere pentru a ob?ine informa?iile secrete, ori a realiza alte scopuri subversive. Persoanelor supuse verific?rilor de securitate li se cere s? completeze, între mai multe altele, Anexa nr. 12 al H.G. 535/2002 „Formularul financiar". Acesta se verific? ?i pe baza rezultatelor se evalueaz? constrângerile ?i vulnerabilit??ile fa?? de tenta?iile la corup?ie.

O a doua concluzie care se impune este aceea c?, pe calea verific?rilor de securitate, marii corup?i au fost garanta?i de serviciile secrete, sub aspectul onestit??ii ?i al vulnerabilit??ilor (riscurilor) fa?? de corup?ie. ?i nu numai atât! Bandi?ii, care se ?tiau foarte bine ce învârt, odat? ce s-au v?zut cu certificatele O.R.N.I.S.S. în buzunar, ?i-au râs în barb? ?i s-au considerat infailibili. Serviciile nu i-au prins, i-au prins, dar nu i-au atins, i-au prins, dar „înalta ra?iune de stat"..., deci pot nestingheri?i, ba chiar ?i la ad?postul patalamalei O.R.N.I.S.S., s?-?i vad? de devalizarea bugetului public.

Pân? la momentul 14 august 2013 nu existau excep?ii de la obligativitatea sus-men?ionatelor verific?ri de securitate. La data amintit? a intrat în vigoare Legea nr.255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur? penal? ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii procesual penale. F?r? nicio leg?tur? logic? cu materia procedurii penale, legea protec?iei informa?iilor clasificate a fost modificat?, în sensul c?: „Accesul la informa?ii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) ?i e), este garantat, sub condi?ia valid?rii alegerii sau numirii ?i a depunerii jur?mântului, pentru urm?toarele categorii de persoane: a) Pre?edintele României; b) prim-ministru; c) mini?tri; d) deputa?i; e) senatori; f) judec?tori; g) procurori; h) magistra?i-asisten?i ai Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, care, în concordan?? cu atribu?iile specifice, sunt îndrept??i?i s? aib? acces la informa?iile clasificate f?r? îndeplinirea procedurilor prev?zute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale institu?iilor din care ace?tia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Na?ional al Informa?iilor Secrete de Stat, dup? ce au luat cuno?tin?? de responsabilit??ile ce le revin privind protec?ia informa?iilor clasificate ?i au semnat angajamentul scris de p?strare a secretului prev?zut la art. 36 alin. (3)."

O a treia concluzie, de o maxim? gravitate, care se impune ?i care necesit? clarific?ri, este aceea c?, dup? 11 ani de la apari?ia legii informa?iilor clasificate, cea mai de seam? categorie a demnitarilor ?i func?ionarilor publici cu acces la cele mai importante secrete, dar ?i cel mai mult expus? la corup?ie (dup? datele statistice!) nu mai este supus? verific?rilor de securitate. Cine ?i de ce a avut acest interes? Comentariile sunt de prisos. Oricum, excep?ia introdus? nu scuz? cu nimic situa?ia anterioar? datei de 14 august 2013, când, nu pu?ini dintre marii corup?i se prezum? a fi fost sp?la?i de verific?rile de securitate ?i avizul pentru eliberarea certificatelor O.R.N.I.S.S.

Nota bene: În ziua de 19 iulie 2013, ultima ?edin?? din sesiunea parlamentar?, s-au adoptat, prin vot la „foc automat", sute de acte normative, anume temporizate, pentru c? vigilen?a ale?ilor era, deja, pe drumul destina?iilor de vacan??...

footer