Revista Art-emis
Fiasco f?r? precedent al Sistermului Na?ional Antiterorist Francez dar ?i al politicii comune de securitate a Uniunii Europene PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Luni, 16 Noiembrie 2015 22:14

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisComunitatea informa?iilor secrete ?i sistemul securit??ii interne din Fran?a surprinse a doua oar? în zece luni

La zece luni dup? zilele de teroare de la începutul acestui an (7-9 ianuarie, atentatul asupra redac?iei „Charlie Hebdo" ?i evenimentele succedente, create de marea ?i, pe alocuri, hilara bâlbâiala a for?elor complexului antiteorist), Fran?a a fost n?prasnic lovit? de un nou atac terrorist, cu urm?ri mult mai dramatice. De peste sa?e ori mai mul?i decedati (129) ?i 352 de r?ni?i, din care 99 în stare grav?. Trei comandouri sinuciga?e , a c?ror preg?tire ?i coordonare a presupus o desf??urare logistic? impecabil asigurat? contrainformativ, au aruncat în aer nu doar trupurile ciopâr?ite ale numeroasele victime, ci ?i întreg cortegiul de m?suri speciale de prevenire, dispuse în urma atentatului terorist de la începutul anului. Cum de la Kiev, toate lucurile rele sunt puse pe seama pe seama lui Putin, consilierul ministrului ucrainean de interne, Anton Ghera?cenko, nu a pierdut ocazia de a marca „[...] Iar serviciilor secrete franceze le-a? sugera s? ancheteze cu aten?ie întreaga re?ea, de la executan?i pân? la cei care au comandat aceste atrocit??i teribile (n.tr. - atentatele de la Paris). Cine ?tie, poate în spatele lor se afl? amprenta serviciilor secrete ruse?". Sugestia oficialului ucrainean pare desprins? din gândirea senatorului american John Mc. Cain, unul dintre cei demasca?i ca fiind printre ofi?erii de stare civil? cosemnatari ai actului de na?tere a megastructurii terorist-diversioniste „Stat Islamic". Acela?i John Mc. Cain, a c?rui aotcuprinz?toare viziune geostrategic? l-a luminat ?i pe generalul Constantin Degeratu, înaintea lui Anton Ghera?cenko, s? vad? c? „Fluxul de migran?i [...] a devenit organizat ?i structurat datorit? sprijinului material ?i logistic acordat de serviciile secrete ruse". Nu ne propunem s? intr?m în dedesupturile acestor afirma?ii, dar ele vin bine ca scuze pentru neputin?a statelor membre ale Uniunii Europene de a-?i coordona politicile de Securitate, în contextul unei noi mari migra?ii, anticipate chiar din primele momente de dup? c?derea sistemului bipolar de putere, care a lumea în epoca R?zboiului Rece.

Un fiasco f?r? precedent al serviciilor speciale franceze, acestea au primit avertismente înainte cu dou? s?pt?mâni...

Unul dintre cei mai importan?i exper?i israelieni în sfera serviciilor secrete, ziaristul Ronen Bergman, de la cotidianul israelian „Yediot Aharonot", a declarat (15.11.2015) c? „Autorit??ile de la Paris au primit în urm? cu dou? s?pt?mâni avertismente cu privire la intensificarea semnificativ? a comunica?iilor între grupurile jihadiste din Orientul Mijlociu ?i posibili activi?ti din Fran?a". Comunica?iile aveau ca destina?ie mai multe ora?e din Fran?a, a afirmat Bergman, care, la rândul s?u, citeaz? înalte surse din serviciile de informa?ii israeliene ?i occidentale. In lumina acestor informa?ii, au fost luate mai ales m?suri defensive, precum înt?rirea pazei în jurul delega?iilor str?ine la Paris, dar nicio m?sur? în sensul încerc?rii de a-i intercepta pe autorii atentatelor de vineri sear? din Paris. [...].
Deocamdat? este imposibil s? se ?tie dac? avertismentele primite de Fran?a aveau de-a face în mod special cu acest atac, îns? este clar c? a fost vorba de un fiasco f?r? precedent al serviciilor de informa?ii franceze, a mai precizat Ronen Bergman.

In context, premierul israelian Benjamin Netanyahu a dispus demararea imediat? a unei cooper?ri de urgen?? între serviciile de informa?ii israeliene ?i agen?iile partenere franceze, c?rora li se va acorda tot sprijinul posibil.

Irakul confirm? c? au existat schimburi de informa?ii referitoare la posibile ac?iuni teroriste vizând Fran?a, S.U.A. ?i Iranul

Ministrul irakian de externe Ibrahim Al-Jaafari a declarat c? serviciile de informa?ii irakiene sale au primit date care au indicat c? Fran?a, SUA ?i Iranul se afl? printre statele vizate pentru comiterea de atentate. Oficialul irakian nu a precizat posibilul autor al acestor atentate ?i nici nu a oferit o dimensiune temporal? a atacurilor men?ionate, dar aceste declara?ii au survenit imediat dup? atentatele de la Paris, revendicate de Statul Islamic."

Al- Qaeda denun?? vehement atacurile criminale de la Paris

Comunitatea statelor arabe a fost unanim? în a condamna actele teroriste de la Paris. Dar, spre surprinderea tuturor, pân? ?i gruparea terorist? Al-Qaeda a condamnat atacurile violente care au avut loc în capitala francez?.
Unul dintre membri activi pe re?elele de socializare ai Al Qaeda, Hani Sbai, a distribuit pe contul personal de „Twitter" urm?torul mesaj: „In numele meu ?i al organiza?iei Al-Qaeda, denun? cu vehemen?? atacurile criminale din Paris.". Prin vocea lui Hani Sbai, Al-Qaeda îi acuz? pe jihadi?tii din Statul Islamic, afirmând c? opera?iunea a fost realizat? „ca r?spuns la bombardarea de c?tre Fran?a a sondelor petroliere din Der Ezzor".

Actele teroriste din Fran?a sunt rezultatul unor politici occidentale gre?ite

O reac?ie ferm? de condamnare a avut ?i guvernul de la Damasc, cu men?iunea c? pre?edintele Siriei, Bashar Al-Assad, nu a sc?pat prilejul de a atrage aten?ia c? „[...] atacurile din Paris sunt rezultatul politicii occidentale eronate, în general ?i cea a Fran?ei, în mod special". Pre?edintele Siriei a scos în eviden?? faptul c? erorile politice ale statelor occidentale ?i Fran?ei au contribuit la expansiunea terorismului, reiterând importan?a adopt?rii unor noi politici ?i întreprinderii unor m?suri eficiente pentru stoparea sprijinirii terori?tilor, din punct de vedere logistic ?i politic, pentru a se ajunge la eradicarea terorismului. In context, Bashar Al-Assad a afirmat c? „[...] atacurile teroriste care au vizat capitala francez? nu pot fi disociate de ceea ce s-a întâmplat recent la Beirut, nici de ceea ce se întâmpl? de cinci ani în Siria sau în alte zone [...]" subliniind, totodat?, c? „organiza?iile teroriste nu cunosc frontiere".

?eicul Omar Bakri: „In cele din urm?, dac? nu vre?i s? deveni?i ?int? a atacurilor teroriste, nu ocupa?i p?mânt musulman ?i nu ataca?i p?mânt musulman."

?eicul Omar Bakri este unul dintre cei mai importan?i militan?i extremi?ti „în numele Islamului". Condamnat pe via??, el a p?r?sit Marea Britanie ?i s-a stabilit de mai mul?i ani în Liban. Intr-un interviu, acordat cu câ?iva ani în urm? Televiunii Române, Bakri a afirmat c? România este p?mânt islamic ce trebuie eliberat ?i asta pentru c?, odat? ce Islamul a p?truns în ?ar?, musulmanii au obliga?ia de a elibera teritoriul acesteia. Este cazul mai multor ??ri din Europa precum Serbia, Albania sau Macedonia, dar ?i România. Ulterior, asemenea alega?ii au proliferat ?i din alte surse, fiind coroborate ?i cu proiecte geopolitice aparent fantasmagorice, cum ar fi refacerea spa?iului musulman din China pân? la Atlantic . Proiecte care, odat? lansate, g?sesc adep?i c?rora s? li se înfl?c?reze imagina?ia, suficient pentru a trece de la utopie la violen?a extrem?.

China de la concluzii la ac?iuni practice de consolidare a securit??ii antiteroriste

Ministrul securit??ii publice (sinonimul ministrului de interne - n.n.) din China, Guo Shengkun, ?eful Grupului de Stat Antiterorist, a ordonat (15.11.2015) consolidarea m?surilor antiteroriste preventive, ca urmare a atentatelor teroriste de la Paris. Potrivit Agen?iei „Xinhua", ministrul securit??ii publice a dat directive privind „[...) cre?terea nivelului de alert?, consolidarea ac?iunilor de spionaj, precum ?i a sistemului de avertizare timpurie împotriva terorismului în scopul garant?rii securit??ii publice ?i a stabilit??ii." Guo Shengkun a solicitat autorit??ilor de la toate nivelurile s? ?in? cont de „caracterul dificil"al ac?iunilor de combatere a terorismului, subliniind c? este necesar s? se concentreze aten?ia asupra m?surilor de prevenire ?i s? se consolideze controlul asupra securit??ii interne. Ministrul chinez a subliniat c? este extrem de important rolul societ??ii în r?zboiul împotriva terorismului.

In loc de concluzii...

In retrospectiv? istoric? privind, Comunitatea serviciilor speciale franceze ?i-a cânt?rit foarte atent informa?ia destinat? pre?edin?ilor din stânga e?ichierului politic, chiar dac? parcimonia nu a dep??it limitele angajamentor de credin?? în serviciul na?iunii ?i al Republicii Franceze. Conteaz? ?i expresia mesajului informational, unde nuan?ele pot face esen?ialul. Comunitatea informa?iilor secrete franceze, desi nu duce lips? de profesioni?ti de elit?, de mari caractere ?i patrio?i, chiar ferven?i na?ionali?ti, a clacat , nu de pu?ine ori, din cauza nem?rginelor orgolii ?i rivalit??i dintre palatele simbol ale puterii republicane, pe lâng? care sunt acreditate. Inal?ii deciden?ii ai statului francez (cei ai momentului actual) nu par a excela în managenentul informa?iei secrete, ca fundament, ori, liant al politicilor de Securitate. Politicienii care decid modernizarea ?i finan?area structurilor de opera?iuni cladestine acoperite împotriva insurgen?ilor terori?ti înva?? greu ?i se conving numai dup? repetate ?i tragice erori c? lucrurile trebuie duse ?i dincolo de inten?iile declarate, cel mai adesea cu scop de a câ?tiga capital politic. În fa?a tragediei familiilor îndoliate, a durerii poporului francez, ne plec?m ?i ne exprim?m compasiunea, dar ?i speran?a c?, numai prin solidaritate, în?elepciune ?i clarviziune politic? proprie, popoarele Europei vor putea g?si calea ie?irii din marele impas al momentului.

footer