Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. C?lin Georgescu   
Miercuri, 11 Noiembrie 2015 19:38

Dr. C?lin Georgescu, art-emisUnicul deziderat al politicienilor este infrac?iunea

Politicienii nu au cum s? în?eleag? nicidecum mesajul protestatarilor, pentru c? sunt alt? specie uman?, marcat? exclusiv de singura lor ac?iune de dup? 1989 ?i anume însu?irea ?i preluarea bunului public, având ca unic deziderat infrac?iunea. Exist? o ?ans? s? ie?im din „sensul giratoriu în care ne învârtim de 25 de ani". Se poate, desigur, nu trebuie pierdut? speran?a. Frica domin? înc? societatea româneasc?, st? în suflet ?i nu pleac?. „ [...]sunt suflet în sufletul neamului meu", spunea Co?buc. Asta se treze?te acum în poporul român zilele acestea ?i în special în tineret, care dore?te s? fie responsabil pentru ceea ce face el, nu pentru ceea ce îi dicteaz? al?ii. Responsabilitatea este pre?ul Libert??ii! Ce eu nu în?eleg îns? este de ce mereu tinerii trebuie s? fie genera?ia de sacrificiu? De ce nu sunt adul?ii de sacrificiu ?i cei care s-au vândut pentru o mân? de ?echini? Reforma trebuie s? vin? din noi în?ine, din în?elegerea c? fiecare dintre noi suntem creatori, suntem fiin?e spirituale. Nu mai sim?im nici credin??, ci o vorbim ?i o afi??m pe re?ele de socializare, folosite intens pentru c? nu ne mai percepem sufletul. Românismul înseamn? s? fim noi în?ine. Str?mo?ii ?i înainta?ii no?tri s-au luptat pentru ap?rarea valorilor morale ale acestui neam. Pentru neam, aveau un mare respect ?i o mare credin??. Conduc?torii de azi l-au golit de toat? bog??ia moral? ?i fizic?.

Oamenii liberi lupt? pentru demnitate, sclavii pentru supravie?uire

Statul, partidele politice trebuie s? configureze un proiect de ?ar?, cum ar trebui s? arate ?i cât timp ar dura reforma. Ele fiind inexistente în spa?iul na?ional, r?mâne societatea civil?. Eu am propus un proiect de ?ar?. Se nume?te: „Hran?, Ap?, Energie", adic? promovez o ni?? european? unic? ?i ridic un steag care ar aduce România în sistemul economiei mondiale ?i o poate face s? conteze, pe fondul crizei mondiale teribile de hran? ?i ap? care se prefigureaz? la orizontul anilor 2020. Principalul este s? aduci ?ara la nivelul unei chem?ri. ?i atunci, cu un proiect de asemenea dimensiuni, refaci ?ara ?i devii buricul p?mîntului. Iar reforma... se face în fiecare zi, prin autoritatea impus? de proiect. Eu sunt doar un soldat credincios în slujba neamului meu. România are nevoie la conducere de oameni care s? fac? istorie, nu politic?. România are nevoie de caractere care s? lupte pentru o ?ar? demn? ?i sigur? pentru cet??enii ei, care în?eleg c? nu conteaz? privatizarea, ci guvernan?a ?i c? totul se reduce la interesul na?ional. Atunci când vom lupta pentru demnitatea na?iunii noastre, ca oameni liberi ?i vom înceta s? ne mai victimiz?m, s? ne invidiem ?i urî între noi. Reprofesionalizarea societ??ii române?ti se impune de urgen??. Incompeten?a promovat? la nivel de conducere de stat a n?scut corup?ia la nivel na?ional. Sis¬temul le-a permis ho?ilor s? fure. Prin urmare, el nu fura dac? nu i se permitea sau, ?i mai r?u, dac? nu era încurajat. O ?ar? nu se apar? cu robi. Ast?zi, românii au ajuns pribegi în ?ara lor.

De la ?tefan cel Mare încoace, toate pierderile suferite de România sunt mai mici decât ceea ce s-a furat în ace?ti 25 de ani

Prin ceea ce a afirmat fostul pre?edinte Traian B?sescu, s-a autodenun?at el însu?i ca fiind un ratat, un pseudocult, care nu a putut s? se înconjoare decât de indivizi dup? chipul ?i asem?narea lui. Samsarii politici au f?cut ?i fac eforturi disperate de a terfeli propriul popor, pentru ca totul în jur s? devin? la fel de murdar ca ei. În 25 de ani, clasa politic? i-a v?duvit pe tineri de educa?ia real?, ca apoi tot ea s? îi acuze. Este un atentat direct la drepturile omului, un act criminal din partea întregii clase politice, care de altfel, nu poate fi reformat?, ci doar schimbat? total. Pseudoeduca?ia promovat? l-a manipulat pe tân?r s? nu ?tie cine este, s? fie doar cine spun ei c? este. Noi trebuie s? moraliz?m societatea prin carte, prin istoria noastr? milenar?, fiecare s? înve?e adev?rul pentru el însu?i, munc? sincer?, onest? - cum a fost neamul românesc, s? înl?tur?m viclenia ?i istericalele fanariote ?i atunci vom putea fi români adev?ra?i. Tinerii de azi au ?anse sigure s? fac? acest lucru, pentru c? ei au sufletul curat. Dac? serviciile speciale române?ti ?i-ar fi f?cut datoria, nu ajungeam în halul acesta, adic? o ?ar? în faliment, care tr?ie?te pe datorie. Îns? ei au tr?dat cauza ?i nu au ap?rat statul, cet??eanul ?i p?mântul ??rii, ci alte interese, str?ine de neamul nostru. Ori, prin defini?ie, statul este în slujba cet??eanului ?i se lupt? pentru siguran?a ?i bun?starea fiec?ruia dintre noi. La noi îns?, statul a fost îngropat ca institu?ie ?i a fost înlocuit de securitatea statului. Ast?zi, Armata ??rii nu poate ap?ra nici Bucure?tiul, iar jandarmeria este mai ampl? în num?r ?i dotare decât armata. Pe cine apar? oare? ?ara sau politrucii de la putere? România se afl? ast?zi sub asediul marilor corpora?ii f?r? ?ar?. Corpora?iile sunt noul comunism. Iar jandarmeria, în cazul revolt?tor din Punge?ti cu Chevron, îi apar? pe ei, nu p?mântul ??rii ?i oamenii lui. Toate datele statistice sunt modificate. Scopul unei ??ri nu este s? produc? P.I.B., ci standard ridicat de via??. Ori, totul s-a pr?bu?it în jurul nostru: demografie, s?n?tate, ?coli, drumuri, case, trunchiuri de p?duri ?i trunchiuri de suveranitate. România este într-o sclavie economic?. De la ?tefan cel Mare încoace, toate pierderile suferite de România sunt mai mici decât ceea ce s-a furat în ace?ti 25 de ani.

Cozile de topor au devenit topoare dup? 1990

Nu suntem captivii unui agresor str?in, ci nou? în?ine, debusola?i în aceast? lume str?in?, cu o cras? lips? de icoane ?i repere morale ferme. Poporul român nu ?tie ce s? fac? înc? cu propria românitate ?i eroii ei. Dar, a?a cum se arat? zilele acestea, prin energiile colective mi?cate din loc pentru binele ??rii, va ?ti c?: suntem ceea ce suntem ?i nu vom fi decât a?a! Interesul na?ional a fost definit de Eminescu în 1877: „cre?terea moral? a genera?iei tinere".

Nu po?i integra uleiul cu o?etul, c? se vor separa din nou

„Criza refugia?ilor" nu este nici o criz?, este doar ceva indus de interese uria?e economice ?i nu numai, iar efectele pot fi dezastruoase. Asta se ?i dore?te. Este o manipulare imens? pentru anularea indentit??ilor na?ionale. Pierd ?i cei care sunt împin?i s? plece din ??rile lor, dar ?i noi. Europa nu poate ?i nu va putea niciodat? s?-i integreze, pentru c? suntem n?scu?i în culturi diferite, care nu se pot integra. Doar civiliza?ia este unic?. Sigur, oricine poate s? fie primit în Europa, cu condi?ia de a r?mâne minoritate. Îns? nu po?i integra uleiul cu o?etul, c? se vor separa din nou. De Gaulle a definit asta magistral. Ast?zi, nu mai exist? leadership european ?i atunci to?i politicienii cânt? cum le dicteaz? marile corpora?ii, care îi domin?. U.E. este o etap? dep??it?. Nu se în?elege c? U.E. este o organiza?ie interna?ional?, ale c?rei obiective ?i interese sunt ale ac?ionarilor ei ?i nu ale altora, care vin din exterior. A?a cum obsesia european? pentru austeritate este un fals grosolan. Politica na?ional? a fiec?rei ??ri este important?, investi?ia în Educa?ie, pentru a putea culege în Economie. Nu împrumuturi, care sunt doar o frân? pentru economie ?i prosperitate, ci dezvoltarea economiei de proximitate, ap?rarea resurselor naturale ale ??rii tale, preven?ia, guvernan?a. Nu s-a f?cut uniunea politic?, dar se cere uniunea monetar?!? Este o abera?ie, iar România, prin lacheii de serviciu, continu? s? tr?iasc? într-un mit, c? altul gânde?te în locul ei: U.E., N.A.T.O., F.M.I. etc. Nu suferim pentru p?catele noastre, ci de ele. S? fim credincio?i idealurilor noastre ?i s? r?mânem demni.

Not?: Numele domnului C?lin Georgescu a fost vehiculat de mai multe ori ca posibil? propunere pentru preluarea func?iei de premier al României. Din p?cate, în România interesele N.O.W. sunt puse înaintea celor na?ionale, precum pun nerozii, carul înaintea boilor! O nou? ?ans? a fost ratat? pentru a numi la ?efia Guvernului româniei un om pe m?sura discursului s?u. Textul prezentat este o adaptare f?cut? cu acordul domnului Dr. C?lin Georgescu, a interviului acordat de Domnia Sa jurnalistei Adina Ardeleanu[1].
------------------------------------------
[1]http://www.bursa.ro/politicienii-o-alta-specie-umana 282778&s=politica&articol=282778.html

 

footer