Revista Art-emis
Iohannis, Pre?edintele nim?nui?! PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 08 Noiembrie 2015 17:12

General (r) Aurel Rogojan, art-emisPe ce mân? joac? Iohannis?

Nu am putut remarca preocuparea vreunei puteri sau autorit??i a statului de a gestiona, în toate dimensiunile ?i implica?iile, criza provocat? de tragedia familiilor care ?i-au pierdut copiii, ori sunt la c?p?tâiul r?ni?ilor care se zbat între via?? ?i moarte. România nu pare a avea un lider adev?rat, un lider cu prestigiu ?i autoritate moral?, care s? întruchipeze valorile în care crede comunitatea, pentru ca în momente ca acestea s? ne polarizeze energiile c?tre un ?el. Mul?imile revoltate, ie?ite ori adunate în pie?ele publice, au nevoie s?-?i transmit?, s? le fie ascultate ?i satisf?cute revendic?rile. In patru zile, nu s-a g?sit o cale de comunicare. Cine ?i cum î?i va asuma acest rol? Cine ?i ce direc?ie va da acestor revendic?ri, ?tiut fiind c? psihologia mul?imilor poate, cu foarte mult? u?urin??, excede ra?ionalit??ii. Prima runda a „consult?rilor" cu partidele, alian?ele politice ?i „societatea civil?" nu au avut un moment de bun augur. Astrologul Palatului Cotroceni a dat gre?. Ori i-a schimbat vreun serviciu secret astrogramele, ori nu a avut datele reale ale „situa?iei operative din câmpul tactic". La baza acestei concluzii preliminare st? chiar scurta ?i s?raca declara?ie de pres? a pre?edintelui, dup? încheierea celor dou? zile de pelerinaj la Pre?edin?ie a partidelor, alian?elor ?i a „societ??ii civile".

Nu putem crede ce ne-a spus pre?edintele, fiindc? am accepta c? statul român nu mai exist?

Pre?edintele a f?cut o declara?ie care a aruncat în aer întreaga logistic? de preg?tire a marilor deciziilor politice, la vedere ?i secret?, care are obliga?ia corectei ?i completei sale inform?ri. Faptul de a fi fost captivat de „think tank"-ul „societ??ii civile", de a fi aflat lucruri pe care nu le ?tia, altminteri nu avea ce s? aprecieze, decât dac? i s-a spus ce dorea s? aud?, trimit în ridicol importante departamente ale Administra?iei Preziden?iale. În primul rând, cele de comunicare cu organiza?iile neguvernamentale, analiz? politic?, securitate na?ional? ?i, în mod aparte, staff-ul Comunit??ii Na?ionale de Informa?ii, condus de Dudu Ionescu. O mân? de diver?i, chipurile, selec?iona?i dintre militan?ii mitingurilor din ultimele dou? zile, au surclasat cele mai profesioniste ?i performante structuri ale statului, pl?tite cu bani grei pentru ca Pre?edintele s? poat? veghea la respectarea Constitu?iei ?i buna func?ionare a autorit??ilor publice, la ap?rarea drepturilor ?i libert??ilor noastre. Nu putem crede ce ne-a spus pre?edintele, fiindc? am accepta c? statul român nu mai exist?. Dac? nu ar mai exista statul România, Iohannis ar fi pre?edintele nim?nui! Gestul pre?edintelui de a face un joc „în orb" pune serioase întreb?ri în leg?tur? cu autorul regiei. Ceea ce ne apare ?i mai îngrijor?tor este c?, dup? toate datele, atâtea câte pot fi observate, inducerea crizei politice de la Bucure?ti pare a fi o nou? verig? ad?ugat? în lan?ul sl?biciunilor care vulnerabilizeaz? flancul estic al euroatlantismului.

Erodarea climatului securit??ii publice

Comportamentul liderilor partidelor la Cotroceni a fost o mostr? de la?itate ?i complicitate tacit? la un joc pe sub masa a?a ziselor consult?ri politice. To?i ?tiau, c?ci nu sunt chiar naivii lumii, c? zeci de mii de oameni, în Bucure?ti ?i în marile centre regionale (Ia?i, Cluj, Craiova, Timi?oara...) nu pot apare organiza?i în pie?ele publice, oricât de grav ar fi motivul. Nu era aceasta o tem? preocupant? pentru fondul consult?rilor? Nu trebuiau, mai întâi, s? se întrebe, ?i o parte ?i cealalt?, ce li se întâmpl? cu adev?rat? Mai mult chiar, o important? portavoce, pre?edintele Asocia?iei pentru Implementarea Democra?iei, Alexandru Cump?na?u, un „prieten" al ambasadorilor str?ini promova?i într-o emisiune de succes a postului de televiziune „Realitatea", a spus în direct, c? „mar?ienii" (din ambasade! - n.n.) i-au ?optit de câteva zile ce va urma. Se putea intui, chiar ?i f?r? ajutorul surselor din mediul diplomatic. Dar, în leg?tur? cu acest fapt, cum c? pe la ni?te ambasade se ?tia, se discuta ?i, mai mult, s-a ?i avertizat, sunt foarte serioase motive de reflec?ie. ?i ca s? înt?resc temeinicia motivelor de reflec?ie, am s? relatez un fapt petrecut vineri, 6 octombrie 2015, ora 13,50 în fa?a unei cl?diri abandonate din Pia?a Charles du Gaulle, unde pân? înainte de evenimentele din decembrie 1989 a func?ionat Ata?atura Comercial? a U.R.S.S. In locul numit, la ora men?ionat?, pe trotuarul de lâng? imobilul aflat în paragin? era adunat un grup de tineri, care comunicau cu un ro?covan aflat în curtea fostei reprezentan?e, în timp ce de peste gard le d?dea ni?te bannere ro?ii înf??urate pe lance neagr?. Dup? grai ?i alte aparen?e (tr?date de cele dou? prezen?e feminine din grup), p?reau a fi studen?i de dincolo de Prut... Era ceva ilegal, trebuia anun?at? poli?ia?! Întrebarea o fi retoric?, dar ascunde în tâlcurile ei erodarea unui climat al securit??ii publice, care în alte împrejur?ri nu ar fi fost posibil? .

Fiindc? în weekend se duce la Sibiu, revolta îl va a?tepta ?i în s?pt?mâna viitoare

Nu suntem în fa?a unor revolte, pur ?i simplu, spontane, oricâte aparen?e ar fi construite pentru a ne manipula percep?iile. Problema este cât cost? între?inerea aparen?elor ?i de unde vin banii? Pre?edintele K.W. Iohannis, printre pu?inele informa?ii utile oferite prin declara?ia de pres?, a l?sat s? se în?eleag? c? revolta va mai dura, din moment ce, în una din zilele urm?toare, se va duce în Pia?a Universit??ii. ?tiut fiind c? în weekend se duce la Sibiu, revolta îl va a?tepta ?i în s?pt?mâna viitoare. ?i cum gestul pre?edintelui de a ne da de gândit, dac? statul român mai exist?, nu poate r?mâne neobservat, nu putem s? nu reiter?m: „Pe ce mân? joac? Iohannis, un pre?edinte al nim?nui?!

footer