Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Duminică, 18 Octombrie 2015 18:25

Imigran?i nedori?i în România, art-emisPromit c? acest text va fi ca o not? de plat? dintr-un restaurant newyorkez, de pe Coasta de Est, sau din Vegas, în vestul Americii. Americanii glume?i nu cer, la sfâr?it, nota de plat?. Zic chelnerului, sau fetei, „May I have the damage report, please?", adic? „Po?i s?-mi dai procesul-verbal de pagube, te rog"? Adic?, ce bani am de scos din am?râtul meu de buzunar? De la debarcarea anglo-americanilor în Europa, pe plajele Normandiei, în Fran?a, la 6 iunie 1944 ?i de la invazia est-europenilor la cump?r?turi ?i c?scat gura în Vestul Europei, dup? c?derea Zidului Berlinului, în 1989, media nu a mai relatat atât de mult despre un num?r atât de mare de n?v?litori peste frontierele europene p?r?site de ni?te droga?i, droga?i cu buruiana „Schengen Cannabis Indica". Diferen?a este fundamental? ?i de o gravitate istoric? maxim?: în '44 ?i '89 credincio?i europeni au venit la al?i credincio?i europeni, iar acum islamici necredincio?i ?i neeuropeni vin peste credincio?i europeni. Consecin?ele dramei de azi se vor vedea în cel mult o genera?ie ?i vor fi catastrofale pentru acest continent. Izgonirea noului Califat, în n?scare sub ochii no?tri ?i Reconquista Europei nu vor mai fi posibile niciodat?. A?a cum în cele aproape 8 secole de Califat Islamic în Europa (711-1492), au fost posibili Carol Martel, Carol cel Mare, viteazul cavaler Roland ?i cântul s?u, au fost posibile regatele eliberate Asturia, Navarra, Leon, Aragon, Castillia ?i Portugalia, au fost posibili regii catolici Ferdinand ?i Isabella, a fost posibil? c?derea emiratului Granadei, la 2 ianuarie 1492, ultimul bastion al islamismului din Europa, a fost posibil? reîntoarcerea cre?tinilor în vechile lor locuri, a fost posibil? Reconquista - ?i astfel am trecut fulger?tor peste 770 de ani de istorie european? irepetabil?.

C?ut?m dispera?i un salvator al Europei!

Deocamdat?, a?a cum am promis, vom încerca s? r?spundem la întrebarea-titlu a acestei scrieri: cât îl cost? pe un român s? sponsorizeze un invadator al Europei, al României? Acest calcul n-a fost f?cut, sau este f?cut ?i ?inut ascuns de guvernan?ii de la Bruxelles ?i de germanca Angela Merkel, lidera erodat? a Europei ?i cu o pierdere de popularitate în ultimele 4-5 s?pt?mâni de Cancelariat f?r? precedent în to?i cei 10 ani de când de?ine amintita func?ie. Nici un guvern afectat, sau neafectat, deocamdat?, de invazie nu a suflat un cuvânt despre costurile nepotrivitei „compasiuni", în timp ce opinia public? european? este tot mai dezam?git? de ?tirile deloc pl?cute ce au început s? abunde - c? în Europa se întrev?d schimb?ri sociale abrupte ?i dureroase; c? nu este vorba de o criz? sirian?, sau irakian?, ci de o criz? a frontierelor Europei; c? cei care au invadat Europa nu provin din teritoriile siriene ?i irakiene controlate ?i terorizate de ISIS, ci sunt „infractori" din vechi tabere de refugia?i din Orientul Mijlociu, ?i nu victime reale ale r?zboiului; c? n?v?litorii tineri cu haine ?i pantofi de firm? ?i da?i cu parfumul la mod? mega super-tare „Je t'adore, Jihad" au trecut la amenin??ri ?i la rupt garduri; c? primele tabere de a?a-zi?i refugia?i sunt, deja, focare de violuri, abuzuri sexuale ?i proxenetism; c? „refugia?ii" refuz? „live" pe TV pachetele cu ajutoare umanitare de la Crucea Ro?ie; c? n?v?lirea este, în propor?ie cople?itoare, una economic? ?i nicidecum o spaim? de r?zboi, sau de decapitare etc.

Un român trebuie s? munceasc? timp de 2 ani, 9 luni ?i 3 zile ca s? între?in? timp de un an o persoan? acceptat? ilegal, f?r? pa?aport ?i viz?, în România

?i totu?i, socoteli privind costurile invaziei s-au f?cut, dar nu la nivelul Uniunii Europene, ?i nici la cel federal, al întregii Germanii, ci al landurilor germane. Astfel, autorit??i ale Bavariei au vorbit de sume extrem de ridicate, de aproximativ 40.000 de euro anual, pentru o singur? persoan? din valul actual de migran?i, iar cifre medii mai reduse, de 12-13.000 euro, au fost aduse în discu?ie de oficiali din landurile Baden-Württemberg ?i Schleswig-Holstein, de asemenea din marile ora?e Berlin ?i Bremen. Recent, cotidianul „Frankfurter Allgemeine Zeitung" a estimat ?i publicat cifra general? de 14.500 dolari S.U.A. pe an, necesari pentru necesit??ile de baz? - casa, masa ?i asisten?a medical? - ale unui a?a-zis refugiat nord-african sau islamic în Europa. Ce înseamn? aceast? sum? anual? pe care un german sau oricare alt cet??ean comunitar al U.E., trebuie s-o cheltuiasc? cu un invadator, „tradus?" în române?te, adic? raportat? la buzunarul românului? Înseamn? astfel:
- conform datelor B?ncii Mondiale, PIB-ul anual al României în 2014 afost de 9.996,7 USD, adic? o dat? ?i jum?tate mai mic decât suma minim? necesar?, de 14.500 dolari, pentru între?inerea anual? a unui invadator intrat f?r? viz?, ilegal, în Uniunea European?. Adic?, românul produce ast?zi mai pu?in decât au nevoie invadatorii - iar aceasta este o premier? absolut? în istoria României, f?r? precedent de 1.500 de ani - de la marile migra?ii asiatice încoace;
- conform datelor Institutului Na?ional de Statistic? al României, în luna iulie a.c., salariul mediu lunar al românilor a fost de 1.719 lei, adic? 438 USD/ lun? la cursul oficial al B.N.R. de la 28 septembrie 2015. În continuare, 438 USD/ lun? sunt 5.256 USD/an. Ceea ce înseamn? c? un român trebuie s? munceasc? timp de 2 ani, 9 luni ?i 3 zile ca s? câ?tige salariul total de 14.500 USD ?i apoi s?-l cedeze integral, ca s? între?in? timp de numai un an o persoan? acceptat? ilegal, f?r? pa?aport ?i viz?, în România, de c?tre pre?edintele, guvernul, Armata ?i for?ele de ordine române;
- în sfâr?it, conform datelor oficiale, aloca?ia lunar? a unui copil/adolescent român între 2 ?i 18 ani este de 84 lei/lun?, adic? de 21,2 USD, adic? de 254,4 USD/an. Suma consumat? anual de o persoan? acceptat? ?i r?mas? în România ilegal, de 14.500 USD, reprezint? aloca?ia de stat pentru un copil român pe o perioad? de 57 de ani. Aloca?ia de stat a unui copil român pân? la ie?irea lui la pensie. Ignoran?a, nesim?irea ?i somnul ra?iunii nasc mon?tri, domnilor guvernan?i de la Bruxelles ?i Bucure?ti. Revolt?tor!
C?ut?m dispera?i un Salvator!

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer