Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 16 Septembrie 2015 21:31

Prof. univ. dr. Ion CojaPronia cereasc? ne ofer? cel mai bun prilej pentru Unirea cu Basarabia!

Excelent textul prin care domnul Alex Machein le ofer? compatrio?ilor s?i basarabeni, din Republica Moldova, 13 argumente clare ?i conving?toare pentru a în?elege oricine cât de mari vor fi dincolo de Prut (?i de Nistru!) binefacerile de pe urma a ceea ce oricum se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu: Unirea cu România! Dar, evident, cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru toat? suflarea omeneasc? din vremelnica Republic? Moldova! Cel mai conving?tor mi s-a p?rut al 14-lea argument al clarv?z?torului român din Basarabia: Republica Moldova este o ?ar? prea mic? pentru ho?ii de la Chi?in?u.Nu le poate face fa??! Citind textul domnului Alex, mi-am pus întrebarea fireasc?: dar care ar fi argumentele care s? conteze pentru noi, cei de dincoace de Prut?! De ce am dori ?i noi aceast? Unire? ?i am dat s? g?sesc ?i eu m?car tot 13-14 argumente pentru care Bucure?tiul, chiar a?a lipsit de primar cum e, ar trebui s?-?i doresc? Unirea Basarabiei la ?ara Mam?! ?i chiar în clipa urm?toare mi-am dat seama, iluminat, c? tr?im un moment istoric despre care putem spune c? este cel mai propice pentru a face cât mai repede Unirea, de azi pe mâine dac? se poate, la noapte chiar! Un moment de care trebuie s? profit?m cu graba cea mai mare!

13 argumente în favoarea Unirii cu România - Text primit de la domnul general Ioan Costa?

Alex Machein, un cititor al ziarului „Timpul" ?i un mare român a formulat câteva argumente în favoarea Unirii Republicii Moldova cu România.V? invit?m s? le citi?i mai jos, al?turi de câteva comentarii de-ale autorului:
1. Republica Moldova este unicul stat care are ?ansa ca peste noapte s? devenim cet??eni ai Uniunii Europene cu drepturi depline.
2. Produsul Intern Brut (P.I.B. 2015: România 215 miliarde $ vs. RepublicaMoldova 8 miliarde $ (peste 1 miliard $ deja a fost furat). P.I.B.-ul Republicii Moldova reprezint? doar 4% din P.I.B.-ul României. În România sunt jude?e care au un P.I.B. mai mare decât Republica Moldova, precum Timi?, Prahova, Constan?a sau Cluj.
3. Salarile sunt de dou? ori mai mari ?i pensile de patru ori mai marii. Salariu mediu net pe ?ar?: România: 423 € vs. RepublicaMoldova: 174€; Pensia medie pe ?ar?: România: 201€ vs Republica Moldova: 52€.
4. RepublicaMoldova, în anul 2014, a exportat în România 18,6% din exportul total (peste 434 de milioane $) , România fiind cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. (exportul Republicii Moldova în U.E. constituie peste 54% )
5. Regiunea transnistrean? export? de dou? ori mai multe m?rfuri în România, decât în Rusia. Aproximativ 15% din tot ce vinde regiunea peste grani?e este cump?rat de statul român, în vreme ce în Federa?ia Rus? ajunge doar 8% din total. Transnisria export? în Moldova, ??rile U.E. ?i Ukraina peste 85%. Datele de la Tiraspol arat? c? aproape 60% din importurile regiunii vin din Federa?ia Rus? ?i doar 7% din restul Moldovei. La fel ca ?i cu Moldova, ?i rela?ia comercial? cu România merge într-un singur sens, practic produse române?ti pe pia?? transnistrean? sunt inexistente, cu toate c? România e principalul importator din Transnistria. Oare nu e de a dreptul comic? situa?ia ?i cine de cine aici depinde? Propagand? rus?/transnistrean? s-a bazat tot timpul pe minciun? în care de fiecare dat? omul simpu ?i dezinformat a fost o victima sigur? în ma?in?ria de manipulare tv a kremlinului pentru c? le-au b?gat în cap c? maica Rusia le ofer? oxigenul ?i c? le cump?r? toate produsele. Poate e momentul s? afle realitatea! G?g?uzia în prima jum?tate a anului 2014 exportul în ??rile U.E. a constituit 358 milioane lei, îns? în ??rile C.S.I. inclusiv Ukraina s-au exportat m?rfuri în valoare de 158 milioane lei, deci aproape 80% din valoare exportului g?g?uz s-a dus în ??rile U.E. (cele mai mari exporturi sau f?cut în Olanda, România, Bulgaria). Poate a venit timpul s? gândim cu capul, s? l?s?m nostalgiile sovetice ?i mirajul unui vector asiatic ireal, nelo0gic ?i penibil!
6. România ocup? locul al patrulea în U.E. la produc?ia de gaze ?i petrol. De anul asta România se alimenteaz? 100% din propriile resurse. Recent în Marea Neagr? s-au mai descoperit înc? câteva zeci de miliarde de metri cubi de gaze naturale pentru viitor în care statul Român a subliniat c? vor fi destinate doar pentru consumul propriu intern ?i pentru Republica Moldova.
7. Locul 5 în U.E. îl ocup? România la produc?ia de c?rbuni, cu o produc?ie de 35,5 milioane de tone. Pe primul loc este Germania, cu o produc?ie de 188,5 milioane de tone.
8. Produc?ia de energia electric? în România dep??e?te cu 30% necesitatea intern?, avînd surplus de energie electric? pe care ar putea s? o vând? altor ??ri ca Turcia, Ungaria, Serbia, Bulgaria ?i Moldova.
9. România de?ine 60% din rezervele de ap? mineral? ale Europei ?i poate asigura necesarul de ap? pentru 50% din Europa.
10. Justi?ie func?ional? ?i pentru popor, în special Direc?ia Na?ionalü Anticorup?ie (D.N.A.) ?i Agenäia naäionalü se Integritate (A.N.I.) care deja ?i-a ar?tat eficacitatea cu nume sonore b?gate la pu?c?rie. Pe anul 2014 D.N.A. România a recuperat: peste 310 milioane euro. „A?a cum am zis ?i la bilan?ul D.N.A., peste 310 milioane euro a?teapt? s? fie executate, sunt hot?râri definitive care pot fi executate. Dac? aceast? suma ar intra efectiv în bugetul de stat, spre exemplu, ar putea fi dublate salariile medicilor pe anul urm?tor. Este extrem de important c? scopul pedepsei penale s? fie atins ?i prin recuperarea acestor prejudicii, care, repet, sunt date prin hot?râri definitive ?i trebuie executate", a precizat Laura Codru?a Kövesi procuror ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie (D.N.A.)
11. În România, minorit??ile etnice au cele mai multe drepturi din Europa, nu exist? ?ar? s? ofere atâtea drepturi ?i facilit??i (referin?? pentru ru?i, g?g?uzi, ukraineni etc).
12. Potrivit datelor Agen?iei de Pl?ti ?i Interven?ie pentru Agricultur? (A.P.I.A.), o agen?ie din România, care func?ioneaz? în subordinea Ministerul Agriculturii, plafonul na?ional alocat din fonduri europene pentru pl??ile directe în anul 2015 este de 1,629 de miliarde de euro, în cre?tere cu 15% fa?? de cel din 2014 (1,428 miliarde euro), iar pentru 2016 este prev?zut? o suma total? de 1,813 miliarde euro. Deci fermierii ?i agricultorii moldoveni în cadrul statului Român vor avea un sprijin financiar solid, acces la diferite fonduri de dezvoltare/nerambursabile ?i de desp?gubire în caz de seceta sau inunda?ii ca to?i cet??eni europeni, de exempu România din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a primit ajutorul de 8,5 milioane de euro pentru a sprijini popula?ia afectat? de inunda?iile extinse din luna mai ?i din vara anului 2014. B?taia de joc fa?? de fermierii moldoveni ?i impoten?a statului nostru s?rac/corupt, face tot mai dificil? dezvoltarea afacerilor, ajungându-se în situa?ii disperate în care fermierilor/agricultorii moldoveni le este intors spatele, m? întreb, câte oportunit??i se pot deschide pentru ace?ti oameni fiind ?i ei p?rta?i la sumele oferite fermierilor ?i agricultorilor români. Sunt sigur c? vor avea o alt? via??!
13. ?ar? cu propriul Munte, Mare, Delta Dun?rii ?i multe alte avantaje pe care Republica Moldova nu le are ?i nu le va avea c? stat independent niciodat?. ?i ca s? coborâm mai profund la realitate, cele mai iubite ?i sfinte fiin?e: copiii. Republica Moldova ofer? m?micilor indemniza?ia unic? la na?tere: pentru primului copil 3.100 sau pentru copilul urm?tor 3.400 lei ?i atât. România ofer? aloca?ie de stat indiferent dac? persoan? a lucrat: 200 lei-Ron lunar echivalent a 950 lei M.D.A. lunar pân? la vârst? de 2 ani (suma ajungînd la 22.800 lei M.D.A. pe primii doi ani) ?i de la 2 la 18 ani ofer? o aloca?ie de 84 Lei-Ron lunar echivalent a 400 lei M.D.A./lunar (a?a aloca?ii de stat în Republica Moldova pân? la 2 ani ?i de la 2 la 18 ani e de domeniul fantasticului pentru ?ar? noastr?).
Cifrele devin cutremur?toare pentru mamele din Republica Moldova mai ales dac? raport?m la salariile minime din Republica Moldova ?i compar?m indemniza?ia pentru cre?terea copilului dintre aceste dou? ??ri: România ofer? 85% din media veniturilor pân? la vârsta de un an (între 600 Lei-Ron/luna ?i 3.400 Lei/Ron/luna) sau 2 ani (între 600 Lei-Ron/lun? ?i 1200 Lei-Ron/luna), Republica Moldova ofer? 30% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni.) pân? la vârst? de 1,5 ani persoanele neasigurate ?i 3 ani pentru cele asigurate.
R?mân f?r? cuvinte ?i iar??i îmi apar întreb?ri. Dup? un simplu calcul:cum poate Republica Moldova cu 90 euro salariu minim s? aib? de aproape 3 ori mai mic? indemizatia de cre?tere c? cea din România, când ei au salariu minim de aproape trei ori mai mare: Republica Moldova 30% din 90 euro ?i România 85% din 250 euro (calcul a fost raportat la salariu minim).
Mamele din Republica Moldova ar trebue declarate eroine în acest stat mizerabil în care prea pu?in se gînde?te la copiii s?i (?i aici nu am inclus stimulentul de inser?ie care este de 500 Lei/Ron /lunar pân? la vârst? de 2 ani) care deasemenea e absent în Republica Moldova .

M? opresc deocamdat? aici. România a demonstat în to?i ace?ti ani c? a fost ca un frate mai mare, oferind asisten?? social? ?i financiar?, mii de burse gratuite, zeci de milioane de euro pentru diverse proiecte, gradiniti, transport ?colar, smurd, gazoduct ia?i-ungheni (în care tot interesele de grup t?r?g?neaz? finalizarea acestiua) ajutoare pentru sinistra?ii din nordul republicii ?i multe altele. E mare p?cat c? unii din noi nu vor s? gîndeasc? c? indiferent cine va conduce Republica Moldova, aceast? ?ar? e prea mic? pentru atî?ia ho?i ?i grupuri de interese de aceia dac? nu vom avea inteligen?? s? în?elegem c?: Unirea este unica solu?ie vom risc? s? ne mai zbatem în mizerie, corup?ie, nedreptate ?i umilin?? înc? zeci de ani! În timp ce în Republica Moldova pre?urile la energia electric? au crescut cu 37%, gazul cu 15%, pre?urile la pâine ?i la produsele de panifica?ie se majoreaz? cu 15% începând cu 15 august, devalorizarea monedei na?ionale care tot reprezint? o lovitur? asupra popula?iei. Ar fi cazul c? A.N.R.E. s? revad? metodologia de calcul a tarifelor ?i s? introduc? tarife sociale,cum este în România, de exemplu. S? existe, cel pu?in, trei nivele de consumuri, astfel încât consumatorii vulnerabili s? nu fie lipsi?i de acest produs ?i, totodat?, s? poat? achita facturile. În România moneda natioanala e solid stabil?, crescînd ?i ea în ultimul an în compara?ie cu leul nostru, tot în aceast? vara a sc?zut T.V.A.-ului la produsele alimentare de la 24% la 9%, de la 1 iulie pre?urile medicamentelor vândute în România au sc?zut cu pân? la 20%, salariile tuturor angaja?ilor din sistemul sanitar românesc vor cre?te cu 25%, de la 1 octombrie ?i cu 73% pîn? la sfîr?itul anului 2017. Stau ?i m? gîndesc oare de ce toat? aceast? nedreptate, ?tiu, unii vor da vin? pe conducere, îns? se vor în?ela (a cât? oar??) pentru c? ei to?i sînt lega?i unii cu al?ii, divizindu-ne pe noi în dou? tabere cu ve?nicile dispute: limb?, na?iune... Nu e timpul s? începem s? gândim, s? ne maturiz?m odat?, s? vocifer?m to?i în acela?i glas c? unica ?ans? a Republicii Moldova este Unirea cu ?ara-Mam?!
11 Septembrie 2015

Dumnezeu î?i d?, dar nu-?i bag? ?i-n gur?!

Pentru prima oar? în ultimii ani, Bucure?tiul are mare nevoie de aceast? Unire, mai mult decât Chi?in?ul! Iar noi, românii din România, e cazul s? ne d?m seama c? avem mult mai mare nevoie de basarabeni decât am crezut vreodat?. A?a le-a întors Dumnezeu, ca s? ne mai mir?m odat? cât sunt de nep?trunse c?ile Domnului! Actuala situa?ie demografic? dramatic?, ?i mai ales cea tragic? spre care se îndreapt? Europa, atât de primejdioas? pentru to?i europenii, în România, în mod miraculos, poate fi contracarat? printr-un act politic a c?rui înf?ptuire se tot amân? din motive neclare, neserioase, nedemne de a mai fi luate în seam?: eliminarea ultimelor consecin?e nefaste ale tratatului criminal dintre Stalin ?i Hiter, din 1939! Condamnat de toat? lumea, de pe urma acestui act banditesc mai supravie?uie?te, ca o sechel? nevindecat? înc?, ca un atavism, grani?a de pe Prut! Din pricina cârd??iei bol?evico-naziste, cea mai bezmetic? din toat? istoria lumii, noi, românii, noi, România, avem câteva milioane de refugia?i c?rora e timpul s? le deschidem poarta întoarcerii acas?!

Noi, domnilor de la Bruxelles, avem o cot? de refugia?i de câteva milioane, care a?teapt? de peste 75 de ani s? revin? în Patria lor, a str?bunilor lor! Nu poate fi moment mai potrivit pentru efectuarea acestui gest de justi?ie istoric? decât zilele acestea, pe care le tr?im cu atâta spaim? ?i îngrijorare! Dumnezeu ne ofer? aceast? nea?teptat? ocazie ca spaima s? fac? loc bucuriei nesfâr?ite a Reîntregirii! Dac? pân? acum au existat re?ineri ?i argumente pentru tergiversarea Unirii, acestea cad toate în fa?a realit??ii pe care o tr?im de câteva zile: suntem amenin?a?i cu o invazie! O invazie pe care liderii europeni o accept? cu o u?urin?? suspect?, criminal? propriu zis! Dinaintea acestei invazii programate de în?i?i cei invada?i, noi putem s? ne d?m la o parte: doamn? Merkel, noi, românii, avem o solicitare mai veche, din partea a 4-5 milioane de refugia?i, care de 75 de ani sunt obliga?i s? tr?iasc? rup?i de ?ara lor! Pân? acum ne-a?i tot împiedicat s? ne reg?sim sub acela?i acoperi?. Înainte de a ni se fixa o cot? de refugia?i de ultim? genera?ie, îng?dui?i-ne s? respect?m ordinea a?tept?rii ?i s?-i primim mai întâi pe refugia?ii no?tri!

Da, fa?? de refugia?i trebuie s? avem toat? în?elegerea! Dar exist? o list? a refugia?ilor, o list? de a?teptare, ?i situa?ia refugia?ilor trebuie rezolvat? în timp ?i într-o anumit? ordine! Nu cumva trebuie s? începem cu cei care a?teapt? nu de câteva zile, ci de câteva genera?ii ca Europa s? le acorde aten?ia ?i în?elegerea cuvenite unor refugia?i?! Odat? înf?ptuit? politic Unirea, vor urma costurile întregirii. Costuri imense, ?tim bine asta din experien?a Germaniei, cât a costat unirea R.F.G. cu R.D.G. Toat? lumea va fi de acord c? aceste costuri vor fi atât de mari încât nu ne vom permite luxul de a mai cheltui ?i pentru refugia?ii altora. Iat?, pe scurt, schi?a unui scenariu politic deloc fantezist sau utopic! Nu e nevoie decât de voin?a politic? a unei clase politice care are acum ocazia de a se sp?la de toate p?catele din ultimii ani! Nu e nevoie decât de analiza lucid? a pa?ilor care trebuie f?cu?i! Iar dac? clasa politic? nu poate imagina acei pa?i, s? lase societatea civil? s?-?i ia r?spunderea! Adic? s? ia cu asalt frontiera de pe Prut, a?a cum au f?cut ceilal?i refugia?i cu frontiera, mult mai simandicoas?, mai bine ap?rat, a spa?iului interzis Schengen. Vom lua cu asalt frontiera de pe Prut din ambele direc?ii! O vom spulbera dintr-o sorbire, ca pe Milcovul de odinioar?! Mai corect este s? spunem: Mul?umescu-?i, Doamne!, pentru cum ai întors lucrurile în a?a fel ca s? putem înf?ptui dreptatea pe acest p?mânt românesc. Nu ne uita, Doamne!

footer