Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Eugen Mih?escu   
Duminică, 23 August 2015 19:47

Torquemada de Dâmbovi?a„Când guvernul violeaz? drepturile poporului, insurec?ia este, pentru popor ?i pentru orice parte a sa, dreptul cel mai sacru ?i cea mai indispensabil? dintre îndatoriri." (Articolul 35 din „Declara?ia drepturilor omului ?i ale cet??eanului" din anul 1793)

Dreptul la revolt?

E curios cum a disp?rut acest articol din „Declara?ia universal? a drepturilor omului" a Na?iunilor Unite. În secolul al XX-lea s-a considerat, se pare, c? dreptul la revolt?, atunci când ale?ii î?i uit? menirea pentru care au fost pu?i în fruntea statului, nu mai este „cea mai indispensabil? dintre îndatoriri"... La ce le-au folosit românilor cei 26 de ani de libertate? A înv??at ceva poporul român, în to?i ace?ti ani, despre democra?ie, despre drepturi, obliga?ii, libert??i? A reu?it s? înnoade oare istoria, s? în?eleag? ce i s-a întâmplat dup? cel de Al Doilea R?zboi Mondial? Ce înva?? elevii despre acea perioad? din manualele de istorie? Ce înva?? despre personalit??ile care au marcat cultura româneasc? între cele dou? r?zboaie? Vor mai putea afla ceva cu adev?rat despre România anilor 1930-1945? Despre zbaterea ??rii aici, în locul unde se love?te Apusul de R?s?rit?

Torquemada de Dâmbovi?a

Parlamentarii României au votat cu la?itate ?i indiferen??, aproape în unanimitate, o lege care poate interzice înv???mântului românesc s? comenteze, s? în?eleag? perioada care a precedat instaur?rii comunismului. O lege care, în loc s? permit? cunoa?tere, dezbatere, în?elegere, nu face decât s? interzic?. La fel ca pe vremea Inchizi?iei, în Evul Mediu. Un „tovar??" cu trecut nebulos - în C.V.-ul s?u nu scrie nimic despre ce a f?cut în perioada 1977-1991 - numit în fruntea unei institu?ii guvernamentale numit? Institutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.), unde are rang de secretar de stat ?i un salariu pe m?sur?, Alexandru Florian, deci, se felicit? pentru c? Legea num?rul 217/2015, care „interzice organiza?iile ?i simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob" ?i „cultul persoanelor care s-au f?cut vinovate de apartenen?a la mi?carea legionar? ?i au fost condamnate", a fost promulgat? fuga-fuga de pre?edintele Iohannis ?i va ap?rea în Monitorul Oficial. În scurt? vreme, Alexandru Florian, acest nou „Torquemada de Dâmbovi?a", va avea instrumentele necesare pentru a cere justi?iei s? arunce în temni??, la semnalul s?u fire?te, pe oricine consider? dumnealui c? „promoveaz? cultul unor persoane care au fost condamnate" de Tribunalul Poporului în anul 1946!

Alexandru Florian va putea „promova" victimele „Holocaustului"

Alexandru Florian este mul?umit c? acum va putea „promova victimele Holocaustului" într-un spa?iu românesc cur??at de simbolurile „fasciste" ?i citeaz? dou?: placa comemorativ? de pe cl?direa în care a locuit Nichifor Crainic ?i bustul lui Mircea Vulc?nescu din pia?a Sfântul ?tefan. Las la o parte faptul c? aceast? expresie, „promovarea victimelor", îmi face pielea de g?in?. Nu m? mir? îns? nimic din partea unuia care în?elege s? profite de pe urma suferin?ei unor martiri demolând statuile altor martiri... Nichifor Crainic este membru al Academiei Române, reinstituit în anul 1995 dup? ce Curtea Suprem? a României a hot?rât recursul în anulare pentru „Lotul ziari?tilor" din care a f?cut parte când a fost judecat de „Tribunalul Poporului" în 1946. A f?cut ?i 15 ani pu?c?rie! Întemeietorul revistei „Gândirea" nu are dreptul la o plac?? Mircea Vulc?nescu, alt mare gânditor, teolog ?i jurnalist, a murit în pu?c?rie, în beciurile de la Aiud, schingiuit pentru c? i-a îndemnat pe de?inu?ii azvârli?i al?turi de el de comuni?ti s? nu-?i piard? demnitatea. S-a f?cut saltea, la propriu, încercând s?-l protejeze, cu propriul trup, pe Iuliu Maniu de podeaua ud?, din ciment a hrubei unde erau arunca?i. A murit la 48 de ani cerând: „S? nu ne r?zbuna?i!".

„Nu face altuia ceea ce nu dore?ti s? ?i se fac? ?ie!"

Azi, lupt?torii anticomuni?ti sunt prima ?int? a tovar??ului Florian. Cine urmeaz? mâine? Mihai Eminescu? „Scheletul" din dulapul României, ca s?-l parafrazez pe Patapievici? Ve?i interzice opera poiltic? a poetului na?ional sau poate ve?i reu?i s?-l interzice?i cu totul? A?a vre?i s?-i înv??a?i pe tinerii României toleran?a? Cred c? aici e potrivit s? citez Articolul 6 din aceea?i „Declara?ie a drepturilor omului ?i ale cet??eanului": „Libertatea este puterea care apar?ine omului de a face tot ceea ce nu îngr?de?te dreptul altuia; ea are drept principiu, natura; drept regul?, justi?ia; drept ap?rare, legea; limita sa moral? se afl? în urm?toarea maxim?: Nu face altuia ceea ce nu dore?ti s? ?i se fac? ?ie !".

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer