Revista Art-emis
Incon?tien?a, lipsa de responsabilitate politic?, social-cultural?, servilismul ?i delirul ini?iatorilor Legii nr. 217/2015 PDF Imprimare Email
Dan Tomozei   
Joi, 20 August 2015 17:22

Legea 217/2015Erau necesare punctele de vedere, explica?iile publice ale ini?iatorilor Legii 217/2015, legea care deschide por?ile noilor abuzuri la adresa memoriei, con?tiin?ei ?i reperelor române?ti. Numai c? declara?iile fostului pre?edinte P.N.L., Crin Antonescu, ?i ale co-ini?iatorului fostul senator liberal George Scutaru, nu fac decât s? confirme faptul c? înc? de la început proiectul de lege, iar acum legea promulgat? de pre?edintele Klaus Iohannis s-a aflat sub semnul delirului. Ce nu vor s? accepte Antonescu ?i Scutaru este c? sunt autorii unei legi mizerabile în baza c?reia to?i cei care vom continua s? scriem, s? credem în jertfa unor personalit??i precum Mircea Eliade, Radu Gyr, Crainic, Emil Cioran, Mircea Vulc?nescu, Ion Gavril? Ogoranu... al?turi de mul?i dintre cei care s-au opus comunismului, risc?m pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Interdic?ia vizeaz? cu predilec?ie spa?iul online, potrivit Art. 6 (3) din Legea 217/2015. În dou? interviuri ale jurnalistuluilui Cristian Andrei, doi dintre autorii modific?rilor acestei legi anticonstitu?ionale - Crin Antonescu ?i George Scutaru - exprim? o cras? superioritate ?i sfidare - în primul caz, o lips? de realism ?i capacitate de proiec?ie în timp - în al doilea caz. Antonescu ?i Scutaru confirm? o stare de grav? incon?tien??, dublat? de o periculoas? indiferen?? din pozi?ia de ini?iatori ai Legii nr. 217/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organiza?iilor ?i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ?i a promov?rii cultului persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii. În interviuri, cei doi liberali repet? obsesiv îndoieli, lipsa de cunoa?tere ?i de predictibilitate a efectelor legii ini?iate al?turi de colegul de partid Andrei Gerea. Din mesajele domnilor Antonescu ?i Scutaru respir? o atitudine de sfidare general? îndreptat? spre to?i cei care reclam? pericolul cenzurii, abuzurilor ?i atacurilor la adresa valorilor române?ti, deja exprimate de Alexandru Florian, directorul general al Institutului Na?ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.).

Alexandru Florian a solicitat deja public eliminarea statuilor ?i pl?cilor comemorative ale lui Nichifor Crainic ?i Mircea Vulc?nescu

Dac? Antonescu ?i Scutaru afirm? c? potrivit noii legi nu exist? probleme în promovarea personalit??ilor române?ti, Alexandru Florian a solicitat deja public eliminarea statuilor ?i pl?cilor comemorative ale lui Nichifor Crainic ?i Mircea Vulc?nescu, a c?rui statuie din Pia?a Sfântul ?tefan din Sectorul 2 - Bucure?ti, potrivit noii legi, ar trebui s? fie demolat? (vezi solicitarea semnat? de Alexandru Florian în numele institu?iei guvernamentale pe care o conduce)! Afirma?iile lui Florian, din pozi?ia de director de institu?ie aflat? în subordinea Guvernului României au fost f?cute înaintea interviurilor date de cei doi liberali. Asta ne confirm? delirul, incon?tien?a, lipsa de responsabilitatea politic?, social? ?i cultural? a celor care au ini?iat Legea nr. 217/2015: Antonescu, Scutaru ?i Gerea. S? oferi posibilitatea unui atac legal la adresa personalit??ilor române, dup? ce acestea au devenit jertfe în perioada teroarei sovieto-comuniste demonstreaz? nu doar incon?tien?? ci ?i o profund? necunoa?tere a realit??ilor române?ti. Chiar ?i a?a, profesorul de istorie Crin Antonescu r?mâne în nota care l-a afirmat: sfid?tor, ironic, profund lipsit de respect pentru cei care revendic? dreptul la decen??, normalitate ?i protec?ie pentru cei care s-au jertfit pentru România. Replicile oferite în interviul dat lui Cristian Andrei confirm? blocajul de personalitate în care se afl? fostul lider P.N.L.

Crin Antonescu: „[...] atunci când vorbim despre Cioran, Noica, Eliade, Vulc?nescu nu putem s? consider?m c? dominanta operei lor este legat? de afinitatea Cerere-demolare-monument-Mircea-Vulcanescutemporar? ?i destul de redus? în timp cu mi?carea legionar?" [...] Eu în?eleg chiar foarte greu de aceast? dat? cum s-a putut ajunge la o asemenea discu?ie. Sunt obi?nuit cu manifest?ri publice de profund? precaritate intelectual?, dar chiar cu a?a ceva nu credeam c? ne putem întâlni. [...] Ceea ce legea incrimineaz?, ceea ce legea pedepse?te este manifestarea public?, manifestarea organizat? cu simboluri ?i idei, care s-au dovedit a fi criminale, care au dus la moartea a milioane de oameni în lume ?i la multe zeci de mii în România ?i cred c? acest lucru este absolut necesar. [...] Nu cred c? poate exista cineva întreg la minte care în aplicarea care s? considere c? studierea, citirea, parcurgerea, comentarea unor opere, de exemplu ca a lui Cioran, Eliade, poate s? intre sub prevederile acestei legi".
George Scutaru: „Legea a ap?rut pentru c? nu exista posibilitatea pedepsirii unor persoane care fac apologia unor curente precum cel legionar ?i de fiecare dat? în instan?? se spunea c? nu exist? baz? legal? pentru acest lucru. [...] interzicerea unor scriitori care la un moment dat în timpul vie?ii sunt cunoscu?i c? ar fi avut în timpul vie?ii simpatii legionare. Nu am urm?rit a?a ceva prin lege, dar nu mi se pare normal ca în ziua de ast?zi s? existe persoane care cu diagonal? ?i c?ma?? verde s? fac? apologia Legiunii. [...] Am v?zut pe unii care plâng pe diferite posturi de televiziune, spunând c? vor fi b?ga?i dup? gratii. Nu asta a fost inten?ia mea ?i a colegilor mei, co-semnatari ai acestui proiect de lege".

Nici Antonescu, nici Scutaru nu ne dau exemple de români care se fac vinova?i de genocid, de moartea a milioane de oameni. Nici nu ar putea s? o fac. Îns?, prin legea lor, au dat ap? la moar? fanaticilor, indivizilor care genereaz? cu adev?rat tensiuni sociale, celor care seam?n? anti-semitism prin ac?iuni total incon?tiente, lansând din func?ii publice afirma?ii lipsite de responsabilitate. Unul dintre cei care, de ani de zile, sfideaz? orice urm? de bun sim? ?i decen?? este Alexandru Florian, directorul general al (I.N.S.H.R.-E.W.), institut care func?ioneaz? din bani publici, în subordinea Guvernului României. Nu discut aici al cui descendent este ?i care sunt argumentele care îl domin? în misiunile sale. Îns?, Alexandru Florian ne spune cu claritate ce îi permite legea care îi are ca ini?iatori pe liberalii Antonescu, Scutaru, Gerea, promulgat? de pre?edintele liberal (?) Iohannis.

Alexandru Florian cere eliminarea din spa?iul public a personalit??ilor care au pl?tit cu via?a pentru c? s-au opus comunismului adus în România tocmai de tat?l sau ?i de colegii sovietici

„Nichifor Crainic are plac? pus? de Academia Român? cu aprobarea Prim?riei pe strada Vasile Conta, Nichifor Crainic care a f?cut parte din guvernarea Antonescu; mai este un bust al lui Mircea Vulc?nescu în sectorul 2, fost subsecretar de stat la Ministerul de Finan?e ?i condamnat pentru crime de r?zboi în baza Legii 312/1945 cu modific?rile ulterioare"[1]. Alexandru Florian sus?ine c? Legea nr. 217/2015 „nu este o lege a cenzurii, nu împiedic? discu?ia despre anumite crea?ii ale unor autori care în perioada interbelic? au fost simpatizan?i sau chiar membri ai Mi?c?rii Legionare" îns? „nu po?i s? promovezi în spa?iul public o simbolistic? legat? de fascism ?i în acela?i timp s? promovezi memoria victimelor [...] Aceast? lege interzice cultul unor persoane care s-au f?cut vinovate de apartenen?? la Mi?carea Legionar? ?i au fost condamnate"[2]. Iat? o afirma?ie care împlete?te prostia, sfidarea, lipsa de cunoa?tere ?i imbecilitatea. Rezultatul este similar proceselor comuniste din anii '50, atunci când întreaga elit? româneasc? a fost judecat? ?i condamnat? pentru „crime de r?zboi". Atunci, victimele totalitarismului sovietic-comunist au fost academicieni, profesori, preo?i, studen?i, oameni nevinova?i sau vinova?i c? s-au opus comunismului, în mod individual sau organizat.

Dup? mai bine de 70 de ani, condamna?ii sunt acuza?i ?i condamna?i din nou, pentru acelea?i fapte de curaj! Acum, la fel ca ?i atunci, la?itatea, tr?darea, frica, sunt apreciate ?i încurajate prin lege, prin intermediul institu?iilor statului

Noua lege a liberalilor, promulgat? de pre?edinte cu o dubl? incon?tien?? na?ional?, vine s? îi condamne a doua oar? pe cei care au suferit, s-au jertfit, au p?strat demnitatea ?i onoarea României, personalit??i ale c?ror destine ?i familii au fost distruse de un sistem totalitar-criminal. De aceast? lege profit? organiza?ii precum cea condus? de Alexandru Florian, atacând odat? în plus simboluri, valori ?i jertfe române?ti cu rezonan?? na?ional? ?i mondial?. Trebuie s? se ?tie bine c? în Monitorul Oficial nr. 557 din 27 iulie a.c. a fost publicat? Legea nr. 217/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organiza?iilor ?i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ?i a promov?rii cultului persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii, lege promulgat? de pre?edintele Iohannis. Potrivit legii, pentru promovarea numelor unor personalit??i de marc? ale culturii române, se poate face pu?c?rie. De asemenea, potrivit legii, pl?cile comemorative, statuile ?i busturile dedicate personalit??ilor române?ti care intr? sub inciden?a legii, vor trebui eliminate.

Principalele modific?ri ?i complet?ri aduse O.U.G. 31/2002, prin Legea nr. 217/2015

Articolul 2, literele „a"-„c" se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:
a) prin organiza?ie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se în?elege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care î?i desf??oar? activitatea temporar sau permanent, în scopul promov?rii ideilor, concep?iilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura ?i violen?a pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase ?i inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violen?? pentru schimbarea ordinii constitu?ionale sau a institu?iilor democratice, na?ionalismul extremist. În aceast? categorie pot fi incluse organiza?iile cu sau f?r? personalitate juridic?, partidele ?i mi?c?rile politice, asocia?iile ?i funda?iile, societ??ile reglementate de Legea societ??ilor nr. 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerin?ele prev?zute la prezenta liter?;
1. b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se în?elege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum ?i orice alte asemenea însemne, care promoveaz? ideile, concep?iile sau doctrinele prev?zute la lit. a);
2. c) prin persoan? vinovat? de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi se în?elege orice persoan? condamnat? definitiv de c?tre o instan?? judec?toreasc? român? ori str?in? sau prin orice hot?râre recunoscut? în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi, precum ?i persoana din conducerea unei organiza?ii al c?rei caracter criminal a fost constatat prin hot?rârea unei instan?e penale interna?ionale; (legea asimilez? ca valabile procesele tribunalelor poporului din anii '50-'60 - n.a.)
Articolul 2, dup? litera d) se introduc dou? noi litere, literele e) ?i f), cu urm?torul cuprins:
e) prin holocaust pe teritoriul României se în?elege persecu?ia sistematic? ?i anihilarea evreilor ?i a rromilor (noutate legislativ? - n. a.), sprijinit? de autorit??ile ?i institu?iile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;
1. f) prin Mi?carea Legionar? se în?elege o organiza?ie fascist? din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de „Legiunea Arhanghelul Mihail", „Garda de Fier" ?i „Partidul Totul pentru ?ar?" (legea admite de-a valma vinov??ii dovedite exclusiv în baza legilor staliniste probate de tribunale ale poporului din anii '50-'60 - n.a.)
Art. 4: alineatele (1) ?i (2) se modific? ?i vor avea urm?torul cuprins:
(1) Confec?ionarea, vânzarea, r?spândirea, precum ?i de?inerea în vederea r?spândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani ?i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceea?i pedeaps? se sanc?ioneaz? ?i utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Art. 5 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:
Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi, precum ?i fapta de a promova, în public, idei, concep?ii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepse?te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani ?i interzicerea unor drepturi.
Art. 6 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend?.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanit??ii ?i a crimelor de r?zboi, astfel cum sunt definite în dreptul interna?ional, în Statutul Cur?ii Penale Interna?ionale ?i în Carta Tribunalului Militar Interna?ional înfiin?at prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, ?i recunoscute ca atare printr-o hot?râre definitiv? a Cur?ii Penale Interna?ionale, a Tribunalului Militar Interna?ional înfiin?at prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Interna?ional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Interna?ional pentru Rwanda sau a oric?rui altui tribunal penal interna?ional înfiin?at prin instrumente interna?ionale relevante ?i a c?ror competen?? este recunoscut? de statul român, ori a efectelor acestora se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend?.
(3) S?vâr?irea faptelor prev?zute la alin. (1) ?i (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 12 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:
Se interzice ridicarea sau men?inerea în locuri publice, cu excep?ia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, pl?ci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de s?vâr?irea infrac?iunilor de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi.
Art. 13 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi unor str?zi, bulevarde, scuaruri, pie?e, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i de crime de r?zboi unor organiza?ii, cu sau f?r? personalitate juridic?.
Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------------
[1] Agerpres
[2] A.C.N.S.A.S., FOND Penal, dosar nr. 77, vol. 34, f. 107-119 (f-v).

footer