Revista Art-emis
Ucraina, o ?ar? normal?? PDF Imprimare Email
Alexandru Teodoreanu   
Miercuri, 03 Iunie 2015 20:42

Ucraina, stemaDe peste zece ani de zile a fost enun?at? solu?ia, vehiculat? de diver?i anali?ti ?i sociologi pentru transformarea Imperiului Sovietic de Apus - Ucraina - într-o ?ar? normal?. Nu este o noutate pentru nimeni faptul c? Ucraina este un stat multina?ional creat artificial din teritorii „mo?tenite" de la fosta U.R.S.S., din care multe nu i-au apar?inut niciodat? pân? la 1940: nordul Bucovinei, ?inutul Her?a, nordul ?i sudul Basarabiei, estul Poloniei cu Lvovul, Maramure?ul istoric, Crimeea, ?.a. Statul ucrainean „independent" a fost recunoscut de marile puteri pe baza unui tratat ?antazist (recunoa?tere contra anihil?rii arsenalului nuclear), nerecunoscut acum de Putin, tratat care nu are nicio leg?tur? cu realitatea geografic?, istoric?, etnic? ?i economico-social? regional? din Ucraina ?i Estul Europei. Deasemenea, acest stat a?a-zis na?ional (în realitate, prin autonomia Crimeii, Ucraina a fost de la început un stat federal ?i nu na?ional - o alt? minciun? care st? la baza na?terii Ucrainei) s-a creat prin înc?lcarea unor tratate ?i principii diplomatice de baz?, care-l fac deosebit de vulnerabil. Statele occidentale au denun?at - ca ?i Duma de stat ruseasc? -, anexa secret? a Pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, fapt ce a dus la unificarea Germaniei ?i independen?a ??rilor Baltice, ceea ce a constituit înc?lcarea, pentru prima oar?, a Tratatului de la Helsinki din 1975. A urmat destr?marea Iugoslaviei - a doua înc?lcare a acestui Tratat -, înc?lc?ri care conduc automat la nulitatea Tratatului de la Helsinki ?i la revenirea prin negocieri (pornind de la schimbarea configura?iei etnice), la frontierele stabilite prin tratatul de la Paris din 1919/1920. Aceste acte politico-diplomatice ?i înc?lc?ri de tratate în vigoare acceptate de marile puteri nu au avut niciun efect în sensul refacerii, m?car par?iale (pe baz? de negocieri, pornind de la principiul etnic), a teritoriului fostului regat al României, în grani?ele sale fire?ti ?i legale din mai 1940, înc?lcându-se grav principiile preceden?elor diplomatice ?i justi?iei interna?ionale statuate prin dreptul interna?ional! Ar mai fi de ad?ugat ?i politica dezastruoas? fa?? de na?ionalit??ile conlocuitoare, lipsa total? a reformelor ?i mai ales a voin?ei de a face reforme din cauza corup?iei endemice, ca ?i modul ?mecheresc în care s-a acordat cet??enia ucrainean?, pentru care, desigur, Ucraina trebuie s? dea explica?ii. Pentru românii din Ucraina: „Conform Dreptului Interna?ional ?i al dreptului Libert??ilor Cet??ene?ti din Carta ONU, Românii din Ucraina (?i nu numai) nu pot fi considera?i înc? cet??eni ucraineni, pentru c?, în anii 1992/1993 au fost f?cu?i cet??eni ai Ucraineif?r? voia lor (nu i-a întrebat nimeni pentru ce cet??enie opteaz? dup? destr?marea URSS). Li s-au adunat pa?apoartele într-o zi sub pretextul unor modific?ri, ca dup? câteva zile s? li se înapoieze ?tampilate cu men?iunea„Cet??ean ucrainean". Or se ?tie c? în toat? lumea cet??enie se dobânde?te prin na?tere sau la cerere. Unde sunt cererile românilor pentru acordarea cet??eniei ucrainene? Nic?ieri! Pentruc? nu exist?! Atunci, despre ce stat vorbim?!". Având în vedere toate aceste realit??i, nu exist? decât o solu?ie pentru gestionarea crizei ucrainene: restabilirea prin negocieri ?i referendum dup? principiul etnic (?tiind c? sunt deja zeci de mii de români autohtoni din Ucraina care au ob?inut cet??enia român?), a vechilor teritorii dinainte de 28 iunie 1940. Tot se împlinesc în acest an 75 de ani de la agresiunea sovietic? împotriva României din 27/29 iunie 1940, iar în 2016/2017 România ?i Ucraina pot renegocia Tratatul din 1997 - un tratat ilegal ?i prost conceput (în fapt, un act de tr?dare na?ional? comis de Pre?edintele, Guvernul ?i Parlamentul României, care a ratificat tratatul prin Legea nr.129/1997 - n.r.) ?i ulterior, scindarea (federalizarea) Ucrainei prin Respectarea tratatelor interna?ionale, a principiilor diplomatice. Ucraina nici acum nu dore?te s? respecte cerin?a U.E. de a se intra în normalitate prin recunoa?terea dublei cet??enii ?i a Dreptului Interna?ional, astfel încât s? poat? fi constituite entit??i na?ionale (administrativ teritoriale) independente (autonome) guvernabile.

Not?: Conform dialecticii lui Hegel, dac? o problem? social-politic? grav? (criz?, tulbur?ri ?i tensiuni interne acumulate în timp) a unui sistem socio-uman nu poate fi solu?ionat? prin interven?ia ?tiin?ific?, obiectiv? ?i oportun? a subsistemului de conducere, conform liberului arbitru pe care Dumnezeu ni l-a dat, atunci acea problem? se rezolv? prin autoreglaj, c?ci Dumnezeu nu las? probleme nerezolvate, chiar cu pre?ul disolu?iei Sistemului, adic? prin dictatur?, r?zboi, foamete, epidemii ?i situa?ia poate reveni la normal prin na?terea altui sistem social mai bun pentru oameni, dar numai cu mari sacrificii ?i jertfe umane. Iat? necesitatea cunoa?terii filosofiei ?i dialecticii bazate pe principiile cre?tinismului. Ce preten?ii putem avea de la ace?ti conduc?tori? Pot ei în?elege filosofia ?i diploma?ia dreptului când nu cunosc ?i nici nu vor s? cunoasc? Istoria adev?rat?, obiectiv?, a popoarelor?

footer