Revista Art-emis
Na?ional-comunismul, adversarul de moarte al iudeo-cra?iei? (4) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 17 Mai 2015 09:17

Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisDistrugerea economiei române?ti a avut un efect imediat, u?or de prev?zut: intrarea în ?omaj a milioane de români ?i for?area acestora s? p?r?seasc? ?ara pentru a supravie?ui s?r?ciei instalate dup? 1990! Cu efectul demografic dorit: sc?derea cantitativ? ?i calitativ? a popula?iei României!... În ce scop? Pentru a transforma România într-o ?ar? ?int? a unei imigra?ii masive. Deja sute de mii de evrei, din Israel majoritatea, au ob?inut cet??enie român? ocolind procedurile legale de încet??enire! Olanda este ?i ea o ?ar? interesat? de peisajul românesc... Vorba lui Jean Marie Le Pen: „Ave?i o ?ar? prea frumoas? ca s? nu ?i-o doreasc? ?i al?ii! V? va fi greu s-o p?stra?i!". ?i, din p?cate, aceasta este situa?ia în care am ajuns, noi, românii: suntem pe cale s? ne pierdem ?ara. Nu în fa?a unor armate biruitoare, ci în fa?a unei agresiuni perfide a-tipice, bazat? pe minciun? ?i fals, pe tr?dare, pe ?antaj. Mascarada democra?iei, a alegerilor libere, a adus la guvernare o liot? de sperjuri, nemernici controla?i prin ?antaj ?i corup?ie de cei care au conceput vastul proiect de de-românizare a României cu complicitatea celor mai tic?lo?i dintre români. Este evident? politica demografic? pe care autorit??ile o duc dup? 1990: diminuarea drastic? a popula?iei prin descurajarea vie?ii de familie, prin încurajarea contracep?iei, prin obligarea românilor, a tineretului mai ales, s? p?r?seasc? România, de preferat definitiv! Nu ne putem împiedica s? nu facem leg?turile logice care se impun de la sine: e?ecul iudeo-comunismului a fost, în fapt, aparent. ?inta iudeo-comunismuluinu nu a fost instaurarea comunismului, ci instaurarea iudeo-cra?iei! N-au reu?it s-o ob?in? sub paravanul sloganului comunist, c?ci comunismul s-a întors împotriva lor, împotriva celor care l-au inventat! Drept care în 1989 au decretat e?ecul comunismului ?i l-au ?ters de pe fa?a p?mântului!

Da, tr?iam sub regim dictatorial! Dar era dictatura intereselor române?ti! A intereselor Neamului!

Comunismul trebuia s? dispar? deoarece evreii cominterni?ti nu au reu?it s? se men?in? la conducerea ??rilor comuniste! Acesta este motivul pentru care trebuia f?cut? „schimbarea", reforma, perestroika lui Gorbaciov! Cel prin care iudeo-bol?evicii ?i-au renegat propria oper?! Robotul rebel care nu a mai vrut s?-?i asculte inventatorul. Ani de zile, dup? ce evreii cominterni?ti au fost marginaliza?i în structurile partidelor comuniste, s-a f?cut propagand? ideii c? nu reu?e?te, nu poate reu?i comunismul! ?i în 1989 comunismul a fost demolat, demontat ca un decor de teatru, iar noi am fost atât de naivi s? nu ne d?m seama c? de fapt comunismul reu?ise, era pe drumul ce ducea la reu?it?. Bun?oar? ni s-a ascuns de propaganda a?a zis anti-comunist? de la Europa liber?, în fapt o proagand? anti-româneasc?, faptul c? în 1964 Gheorghiu-Dej a desfiin?at pensiile de ilegalist, de lupt?tor anti-fascist ?i alte sinecuri care îi aveau beneficiari aproape numai pe evreii din România... Era un gest plin de semnifica?ii, despre care eu unul, ins destul de informat, nu am aflat decât zilele trecute. Dac? aflam la timpul respectiv, a? fi în?eles mai devreme faptul c?, repet: comunismul, în varianta sa fireasc?, numit? na?ional comunism, reu?ise! Cu inerente poticneli ?i ezit?ri, dar direc?ia era cea bun?. Era direc?ia na?ional-comunist?! Da, tr?iam sub regim dictatorial! Dar era dictatura intereselor române?ti! A intereselor Neamului! E tragic c? ne-am l?sat prosti?i de exager?rile, minciunile ?i manipularea unei propagande care, dintotdeauna, este o specialitate a casei lui Israel! A evreilor diabolici! Ceau?escu era în pragul pension?rii, vârsta ?i boala îl scoteau curând din mul?imea de func?ii pe care ?i le asumase. Atât pe el, cât ?i pe cei din genera?ia sa. Vechea gard? î?i tr?ia asfin?itul, p?r?sirea arenei politice era iminent?. Chestiune de luni de zile, un an, doi cel mult! Cei care ar fi urmat s? preia structurile de partid ?i de stat nu mai erau din categoria celor ce se puteau bate cu c?r?mida în piept, arogându-?i merite imaginare din anii, inventa?i, ai luptei de clas?, ai luptei în ilegalitate etc. Noii lideri ai P.C.R. erau oameni normali. Nicu Ceau?escu dovedise calit??i umane remarcabile. Avusese ca mentori profesori universitari eminen?i. Se înconjurase de un num?r relativ mare de activi?ti de partid buni profesioni?ti, de seama sa ori ceva mai vârstnici. Se dovedise la Sibiu, ca prim secretar de jude?, dispus ?i capabil s? reformeze lucrurile cu m?sur? ?i bun sim?, cu respect pentru competen?a autentic?, cu bune inten?ii pentru omul de rând ?i pentru ?ar?.

Eram pe f?ga?ul normaliz?rii ?i lucrurile s-ar fi normalizat pân? la cap?t dac? românii erau l?sa?i s?-?i vad? de ale lor

Dup? 1990, într-o Românie ?ar? mai departe na?ional-comunist?, principiul competen?ei profesionale, al calit??ii morale, ?tiam cu to?ii c? va c?p?ta o greutate ?i mai mare! Deja, peste tot unde mai erau p?stra?i în func?ii de conducere activi?ti cu „merite istorice", dar nuli profesional, ace?tia erau seconda?i de adjunc?i buni meseria?i, profesioni?ti autentici. Sub conducerea lui Nicu Ceau?escu ?i a „g??tii" sale de in?i descuia?i la minte, noi, ceilal?i, ne a?teptam la o evolu?ie pozitiv? a lucrurilor, prin care s? se îndrepte unele anomalii u?or de îndreptat. Alde Traian ?tef?nescu, Emil Popescu-Mac, Ion Cristoiu, Dan Fruntelat?, Mihai Ungheanu, care urmau s?-l înso?easc? pe Nicu Cea?escu la comanda ??rii, nu aveau cum s? mai tolereze impostura, s? mai accepte anti-românismul, s? mai încurajeze cultul de?ucheat al personalit??ii. Eram pe f?ga?ul normaliz?rii ?i lucrurile s-ar fi normalizat pân? la cap?t dac? românii erau l?sa?i s?-?i vad? de ale lor! Iar normalizarea nu ar fi însemnat altceva decât îndep?rtarea unor sechele ale regimului iudeo-comunist, a unor abera?ii implementate în via?a românilor de evreii veni?i pe tancurile sovietice s? guverneze România, s? introduc? dictatura clasei muncitoare! Acum, în decembrie 1989, fiii acelor evrei erau pe baricade împotriva comunismului. A na?ional-comunismului! Reu?ita modelului na?ional-comunist ar fi însemnat e?ecul istoric al iudaismului în încercarea sa de a institui cu orice pre? iudeo-cra?ia pe planeta noastr?. Repet: instituirea iudeo-cra?iei este un proiect al unor „g??ti" de evrei care î?i supra-evalueaz? poten?ialul de a interveni în istoria planetei. E foarte adev?rat c? s-au priceput s? perfec?ioneze în secret, în ascuns, procedee, tehnici ?i structuri, unele deja institu?ionalizate, prin care s? submineze ordinea public?, social-politic? din orice ?ar?! De pe întreaga planet?, pot spune! Sunt capabili s? dea jos orice guvern! Sunt capabili s? demoleze, s? distrug? orice edificiu social-politic, spiritual sau economic! Dar nic?ieri ?i niciodat? evreii nu au dovedit capacitatea de a edifica! De a pune ceva valabil ?i trainic în locul a ceea ce au distrus!

Not?: vom face text separat cu privire la ce era bine ?i ce era r?u în România anului 1989, pentru a nu pierde firul discu?iei noastre: adversitatea dintre iudeo-comunism ?i na?ional-comunism!

footer