Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. Ilie ?andru   
Miercuri, 22 Aprilie 2015 20:37

România mic?A?a scrie Ilie ?erb?nescu într-un articol… Folosind pluralul „Bucure?tii”, autorul, probabil, are în vederea ?ara. Totu?i cele dou? nu pot fi confundate: România este… România, iar Bucure?tiul este un ora? al României, chiar dac? el este Capitala ??rii. ?i asta cu atât mai mult cu cât Bucure?tiul ar r?mâne capitala României ?i ar avea tot cam vreo dou? milioane de locuitori, chiar în condi?iile pierderii Ardealului. În timp ce România ar avea cu vreo ?apte, opt milioane de locuitori mai pu?ini! Dar nu ar fi numai atâta. Pierderea Ardealului ar însemna o catastrof?! O catastrof? pentru care politicieni de azi ai României nu ar mai putea fi niciodat? ierta?i de Neamul Românesc! Numai cine nu are suflet de român adev?rat poate vorbi despre pericolul pierderii Ardealului ca despre un fapt oarecare. Probabil sunt destui ?i din ace?tia. Fiindc? sloganul lansat câdva de Sabin Gherman face pui, cum se spune, începe s? câ?tige tot mai mult teren, nu numai în rândul celor care au declarat, cât se poate de clar, imediat dup? 1918, c? „nu exist? între ungur ?i ungur deosebire, to?i v? urâm, to?i tindem cu toate mijloacele la p?satrarea suprema?iei noastre, ca ceasul reînvierii Ungariei s? ne afle înmul?i?i ?i înt?ri?i”. Probabil aceasta o fi fost ?i logica pentru care U.D.M.R.-ul a guvernat România aproape dou? decenii! Nu e vina lor, e prostia noastr?. Ba chiar mai mult decât o prostie, este o tr?dare de ?ar?! Tocmai de aceea s-a ajuns acum la aceast? situa?ie, la posibilitate real? ca România s? piard? Ardealul! De ce? Fiindc? „Bucure?tii n-au f?cut nimic s?-l p?streze!” ?i, astfel, tot mai mul?i români ardeleni au devenit acum „puii” lui Gherman, sim?indu-se p?r?si?i de „clo?ca” de la Bucure?ti!

De ce Bucure?tii n-au f?cut nimic s?-l p?streze? Fiindc? a r?mas ?i acum acela care a fost în urm? cu aproape 90 de ani, adic? „personificarea bizantiniemului ?i balcanismului celui mai întunecat, unde mergem numai ca s? corupem ?i s? facem afaceri în sitl balcanic”. Da, a?a era v?zut el atunci de c?tre cei care ne ur?sc, iar aceast? ur? este una ancestral?, o boal? f?r? leac. „A? ruga pe conduc?torii ??rii noastre de ast?zi, ca ?i de mâine, ca s? gândeasc? c? orice încercare de a-i câ?tiga suflete?te pe unguri, pe secui, pe politicienii care s-au urcat azi în spatele lor, este condamnat? dinainte la cel mai catastrofal e?ec…”. Sunt cuvintele rostite de Emil Aurel Dandea, deputat de Mure? în Parlamentul României, în ?edin?a Camerei Deputa?ilor din 31 octombrie 1928, de care guverna?ii ??rii de dup? 1989 nu au vrut ?i nu vreau s? ?in? seama.

Din p?cate, cu toat? triste?ea, trebuie s? recunoa?tem c? toate cele de mai sus au r?mas actuale. Cum e posibil acest lucru? Voi r?spunde tot prin cuvintele unuia dintre acei români-ardeleni care a luptat pentru f?urirea României Mari. A luptat pe front, atunci cânt ?ara se afla într-o situa?ie disperat?, iar el nota în jurnalul s?u: „trebuie s? murim sau s? învingem”! Este vorba despre patriotul, omul politic, scriitorul ?i publicistul Octavian C. T?sl?uanu, care scria la sfâr?itul celui de al patrulea deceniu al secolului 20: „?ara întreag? e învr?jbit?, r?scolit? de patimi urâte ?i ru?ionoase. Str?inii ni s-au urcat în cap ?i ne râd în nas. Oamenii de caracter ?i de talent sunt înl?tura?i ?i înlocui?i la conducerea statului cu lichele ?i slugi plecate, lipsite de preg?tire ?i con?tiin??”. Aceasta în ciuda faptului c? „România a fost creat? ca un stat de drept, în care legile nu pot fi înlocuite cu hatâruri ?i abuzuri”! Cât de actuale sunt aceste cuvinte!

Iat? c? cele scrise de Ilie ?erb?nescu nu mai pot mira pe nimeni, iar ele pot deveni o realitate dureroas? tocmai datorit? faptului c? acolo, la Bucure?ti, „oamenii de caracter ?i de talent sunt înl?tura?i ?i înlocui?i la conducerea statului cu lichele ?i slugi plecate, lipsi?i de preg?tire ?i con?tiin??”! Sunt tocmai acele „lichele ?i slugi plecate, lipsi?i de preg?tire ?i con?tiin??”, care nu au f?cut ?i nu fac nimic pentru p?strarea Ardealului între grani?ele României. Ei au uitat c? aceast? ?ar? s-a n?scut prin jertafa de sânge a sute ?i sute de mii de români care ?i-au dat via?a pentru ea. S-a n?scut din jerta celor care, în acele zile grele ale anului 1917, aveau în suflet ?i în minte un singur lucru: „trebuie s? murim sau s? învingem”! ?i au mai uitat dumnealor, guverna?ii de azi ai ??rii, un adev?r rostit de marele patriot, Nicolae Titulescu: „România nu poate fi întreag? f?r? Ardeal”! De ce? Fiindc? „Ardealul e leag?nul care i-a ocrotit copil?ria, e ?coala care i-a f?urit neamul, e farmecul care i-a sus?inut via?a”.

Da, domnilor guverna?i, acesta este Ardealul, pentru care voi nu a?i f?cut ?i nu face?i nimic pentru a-l p?stra, cum bine zice Ilie ?erb?nescu. Fiindc? a?i cedat str?inilor aproape tot Ardealul, cu resursele sale naturale, cu bog??iile ?i frumuse?ile sale, cu apele, p?durile ?i mun?ii, cu institu?ii ?i b?nci. Aproape c? nu mai este nimic în Ardeal care s? fie sub controlul statului român. Nici economic, nici politic. Sunt convins c? cei ce conduc ast?zi ?ara nu ?tiu cât din Ardeal mai este proprietatea României! A?a a fost ?i este posibil ca acel „dicton” rostit de un jalnic renegat, pe nume Sabin Gherman: „m-am s?turat de România”!, s? prind? via??, s? se l??easc? tot mai mult ?i s? se transforme, în timp, în acel curent periculos ?i antiromânesc „transilvanismul”. Acesta nu urm?re?te altceva decât spargerea unit??ii na?iunii române ?i destructurarea României ca ,,stat na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil”. În cadrul acestuia au r?s?rit, precum ciupercile dup? ploaie, tot felul de asocia?ii ?i societ??i „culturale”, care îl cultiv? ?i care fac tot mai multe eforturi spre a-?i uni for?ele. C? este vorba despre Liga „Transilvania Democrat?”, n?scut? la Cluj-Napoca în 2012, sau de „Mi?carea Ardelean?”, ap?rut? la Bistri?a, în 2013, ori de altele ca acestea, care s-au l??it în multe ora?e, scopul lor este unul singur: ruperea Ardealului de România! Culmea e c? toate activeaz? legal, fiind înregistrate, cu toate c? în statul lor este prev?zut clar scopul pentru care ac?ioneaz?: autonomia Ardealului!

Într-un articol, ap?rut în cotidianul „Haromszek” nr.7387 (Covasna), semnat de Fancsali Ern?, întitulat „Situa?ia autonomiei transilv?nene”, sunt analizate pe larg toate ac?iunile care s-au desf??urat în perioada de dup? 2012, pe tot cuprinsul Ardealului, pentru ca curentul autonomist ?i antiromânesc al „transilvanismului” s? devin? cât mai eficient, prin câ?tigarea de c?tre tot mai mul?i aderen?i, români ?i unguri, pentru înfiin?area de noi filiale ale organiza?iilor separatiste ?i automiste. „Nu trebuie s? renun??m la lupta noastr?, trebuie s? ne angaj?m în viitoarele procese politice, ca deciziile ce ne vizeaz? s? fie adoptate nu în lipsa noastr?, ci împreun? cu noi”, scrie autorul în finalul articolului.

Nu cred c? exagerez deloc atunci când afirm c? situa?ia din Ardeal a mers atât de departe încât a devenit o chestiune de securitate ?i siguran?? na?ional?, care ar trebui s? intre imediat în aten?ia Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii. Altfel, chiar exist? pericolul pierderii Ardealului, „nu prin lupt?, în fa?a superiorit??ii adversarului, îl vor pierde în lini?te, pe Facebook”, cum bine scrie Ilie ?erb?nescu.

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer