Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 08 Aprilie 2015 21:08

General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emis B?sescu amnezic de C.I.A.

Oamenii cu memoria scurt? nu obosesc niciodat?. A?a se face c? ei sunt tot timpul activi ?i ne invadeaz? via?a cotidian? cu pu?inele lor idei, sus?inute, îns?, cu o perseveren?? de care nu au parte cauzele bune. Redevenit simplu cet??ean, dar cu pedigree preziden?ial, Tr?ian B?sescu uit? lucruri esen?iale, cum ar fi, de exemplu, propriile antecedente, chiar ?i cele mai recente, de „partener special” al unor servicii secrete. Amnezia, dar oare numai amnezia, l-a împins, s?pt?mâna trecut?, s? arunce in pia?? ni?te aluzii la metodele de anchet? ale C.I.A., dezavuate pe plan interna?ional ?i catalogate drept „inumane, excesive ?i intolerabile in societ??ile democratice”, În urma unei laborioase anchete a Congresului S.U.A.?! Sau încearc?, fostul „partener special”, s? ?in? la „respect” ?i Agen?ia din Langley, Virginia, crezând c?-i va merge, a?a cum i-a reu?it cu Securitatea, jucând la cel?lalt cap?t cu D.I.A., de unde îi venea înalta protec?ie politic?, oferit? de generalul Ion Dinc?, unul dintre durii Comitetului Politic Executiv? (Cel pu?in o parte a D.I.A. s-a dovedit a fi, în decembrie 1989, un avanpost al G.R.U. - n.n.). Ofi?erul Dumitru B?sescu, tat?l lui Tr?ian, a fost loc?iitor politic la mari unit??i din Armata a II-a, avându-l ca ?ef, în e?aloanele centrale, pe Ion Dinc?, secretarul Consiliului Politic Superior al Armatei. Acesta, ulterior, a promovat pân? la func?ia de prim vice prim ministru al Guvernului (1980-1989) . Dac? Ion Dinc? nu ar fi avut grij? de „b?iatul lui Mitic?”, istoria vie?ii lui Tr?ian B?sescu ar fi fost cu totul alta.

Era, în epoc?, un fel de ultim? speran?? a activi?tilor partidului, s?-?i „reeduce” urma?ii sc?pa?i de sub control, c?utându-le „locuri de munc?” prin armat?, dar mai ales la Securitate, neap?rat cu oportunit??i de a ob?ine un post de reprezentare în str?in?tate. Fiii lui „nea Mitic?” aveau la Direc?ia Contrasabotaj a Securit??ii dosare grele (catastrofe maritime care au l?sat în urm? zeci de mor?i, v?duve ?i orfani). De câteva ori, generalul Emil Macri ?i Serviciul Securit??ii Portuare Constan?a au încercat s? determine impunerea r?spunderii juridice a vinova?ilor de dezastre, suspecte a fi provocate prin acte de diversiune ?i subminare economic?. Se vorbea, în surdin?, ?i de tr?dare, în în?elegere cu puteri maritime concurente. De fiecare dat?, îns?, venea la timp o înalt? interven?ie politic? protectoare. Copiii lui „nea Mitic?” deveneau indispensabili în misiuni secrete externe, de mare risc. Astfel c? , fie ramura clandestin? a Direc?iei de Informa?ii Militare, fie Centrul de Informa?ii Externe, fie Unitatea Special? de Contraspionaj Extern trebuia s? le valorifice resursele ?i disponibilit??ile. R?zboiul de opt ani, dintre Irak ?i Iran a fost ?i el o astfel de oportunitate. Între multe altele …

Fiul lui nea Mitic? nu s-a temut de nimic ?i de nimeni. ?inea Securitatea la distan?? cu amenin?area Partidului ?i ?inea Comitetul Jude?ean de Partid Constan?a la respect, în numele misiunilor secrete în serviciul Patriei. Dup? 1990, din fortul Jilava, unde se afla intemni?at, aflând c? personajul are perspective în politic?, Ion Dinc? a dat pricaz („în familie”): „Ave?i grij?, s?-l sprijini?i pe b?iatul lui nea Mitic?, s? urce cât mai sus!”. Revenind în prezent, memoria scurt? a lui Traian B?sescu nu opereaz? selectiv. El ?tie prea bine c? C.I.A. nu este un ?oricel c?ruia s?-i fie team? de mieunatul unui pisoia? închis pe balcon, ca pedeaps? c? a uitat de utilitatea l?di?ei cu nisip ce o avea acolo. Cu toate acestea, induce Agen?ia în mesajul aluziv al unui discurs public. Marile amnezii ale lui Traian B?sescu ?in, îns?, de carentele de cunoa?tere privind istoria C.I.A. „Agen?ia” sau „Compania” este simbolul puterii reale a Americii postbelice, guvernul din umbr?, cel prin care se realizeaz? continuitatea politicilor de securitate na?ional? ?i asigur? suprema?ia mondial? asupra celorlate continente, c?ci continentul este unitatea geopolitic? de masur? a intereselor americane. La asemenea dimensiuni, statele conteaz?, nici cât înseamn? fiecare, iar indivizii doar dac? pot reprezenta o sum? cu real poten?ial insurec?ional. C.I.A. a influen?at dinamica geopolitica mondial?, a creat re?ele de spionaj globale, a avut zeci de agen?i ?efi de state, a pus în oper? lovituri de stat în mai toate ??rile Americii Latine ?i din Indochina. În competi?ie cu K.G.B., a de?inut controlul mondial al traficului cu revolu?ii, a privatizat r?zboaie, a creat armate clandestine, cu care poate ?ine lumea în nesfâr?ire. ?i, ca ?i cum toate cele aminte, de departe incomplet men?ionate, nu ar însemna nimic, un nea’ Traian, a lu’ nea’ Mitic?, vrea s? spun? c? ?tie el, ce ?tie… În realitate, îns?, nu are reprezentarea a ceea ce nu ?tie.

Efectul imediat al limbari?ei ne apare a fi arestarea preventiv? a lui Mohamad Yassin, un interpus în ac?iunea de recuperare a jurnali?tilor români trimi?i, in aprilie 2005, la Bagdag, într-o opera?iune imagologic? instrumentalizata anapoda. Anterior, Yassin a fost beneficiarul unor „cadouri imobiliare” substan?iale din patrimoniul Prim?riei Capitalei. Cu siguran??, memoriile sale penale vor fi interesante. Operatiunea „Bagdad” a fost ini?iat?, în scenariu ?i regie de manipulare, de politruci de dreapta, pus? în oper? de extremi?ti de stânga ?i rezolvat? ca între ni?te clanuri mafiote, înfr??ite în pauzele dintre r?zboaie. In distribu?ie nu a existat vreo persoan? care s? nu fi avut de-a face cu vreun serviciu secret. Dup? cum, mai multe servicii secrete str?ine îl aveau pe Omar Hayssam ca resurs?, ori mijloc pentru un scop. Comandantul Suprem B?sescu a aflat de la guralivii din servicii, gr?bi?i s? i se fac? utili, lucruri care, în mod normal, nu priveau atribu?iile sale, dar, s? spunem c? doar i-au pl?cut, de aceea s-a implicat ?i, din eroare de compas, a dat peste cap anii de munc? ai agen?iilor care preg?tiser? dosarul transferului de putere de la Damasc.

Retrospectiv privind, beneficiul net a fost tras de Vladimir Putin. „Prim?vara arab?” a început, peste câ?iva ani, de la Vest c?tre Est ?i d? înapoi acum, de la Vest c?tre Est. Re?eaua de afaceri a lui Omar Hayssam nu a fost doar un paravan al cauzelor ideologice, ci ?i plasa miriapozilor spionajului în care au c?zut penibile figuri politice, gr?bite s?-?i masoare patriotismul cu argin?ii tradarii. Recolta de iepuri, dintr-un singur foc, a fost peste a?teptari! Omar Hayssam a avut ordin de misiune: „Corupe, decarteaz?!”, „Corupe, decarteaz?!, „Corupe, decarteaz?!”. Cum ar fi putut s? stea deoparte Comandantul Suprem?! Numai c?, „voluntariatul irepresibil” al acestuia, a încurcat pu?in perspectivele C.I.A. Nici la Washington nu se crede în lacrimi. Vremea socotelilor, vine ?i ea!

footer