Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 05 Aprilie 2015 13:52

Prof. univ. dr. Nicolae Radu, art-emisÎn mod cert, interesele americanilor pentru prezervarea resurselor de energie sunt la fel de omniprezente, a?a cum este ?i terorismul[1]. Chiar s? fie adev?rate teoriile conspira?iilor cu privire la atacurile teroriste de la 9/11 septembrie 2001? S? fie oare Statul Islamic un nou produs al S.U.A.? O astfel de întrebare se impune cu atât mai mult cu cât Al Baghdadi a fost prizonier în Guantanamo, între 2004 ?i 2009. A fost Al Baghdadi recrutat de C.I.A. ?i Mossad pentru a construi o armat? capabil? s?-l d?râme pe pre?edintele sirian Bashar al Assad? De ce î?i doresc americanii controlul în Siria? S? fie oare adev?rat c? atunci când nu exist? terorism, posibile for?e interesate îl fac s? apar??

Opera?iuni in numele Democra?iei

Ac?iunile desf??urate de Arabia Saudit? ?i atacul asupra rebelilor din Yemen îndeamn? la reflec?ii puternice. Alunecarea Yemenului spre r?zboi civil a f?cut ca aceast? ?ar? s? devin? linia întâi în conflictul dintre Arabia Saudit?, în mare parte sunita ?i Iranul ?iit, pe care Riadul îl acuz? c? alimenteaz? conflictele din regiune ?i din Yemen prin sprijinul pentru mili?iile ?iite huthi. La prima vedere, atacul mili?iilor huthi, organiza?ii de rebeli de origine ?iit?, asupra palatului preziden?ial din regiunea Sanaa, l-au determinat pe pre?edintele Yemenului, Abd-Rabbu Mansour Hadi s? p?r?seasc? capitala Sanaa. Mili?iile huthi, fidele fostului pre?edinte al Yemenului Ali Abdullah Saleh ?i sprijinite de Iran au asediat ora?ul Aden. Criza risc? acum s? devin? un r?zboi prin interpu?i, în condi?iile în care Iranul ajut? mili?iile huthi iar Arabia Saudit? ?i celelalte monarhii musulmane sunite din regiune îl sprijin? pe pre?edintele Yemenului, Abd-Rabbu Mansour Hadi. Un conflict generalizat în Yemen poate amenin?a furnizarea global? de petrol, iar pre?urile sortimentului Brent a urcat cu aproape 6% dup? începerea opera?iunilor[2]. ?i totu?i, de ce era nevoie de o astfel de interven?ie din partea Arabiei Saudite ?i a alia?ilor s?i din Golf?

Ac?iuni controlate

Nu mai este niciun secret faptul c? S.U.A. îl simpatizeaz? pe Hadi, pre?edintele yemenit, în timp ce Iranul ?i-l dore?te la conducere pe fostul pre?edinte Saleh. Dincolo de simpatii sau antipatii, „U.S. Energy Information Administration” justific? interven?ia în for?? prin pozi?ia geografic? a Yemenului la strâmtoarea Bab el-Mandeb, un punct de trecere cheie pentru livr?rile interna?ionale, pozi?ie care face din statul arab o roti?? important? în mecanismul comer?ului de energie. Peste 3,4 milioane de barili de petrol au tranzitat zilnic strâmtoarea Bab el-Mandeb în 2013. Închiderea strâmtorii ar însemna ca cisternele s? fie for?ate s? navigheze în jurul vârfului sudic al Africii pentru a ajunge la pie?ele europene, nord-americane ?i sud-americane”[3].

Conspira?ii ?i catrene

Ca un arc peste timp, atentatele de la 11 septembrie 2001 au schimbat lumea. La 24 iulie 2001, miliardarul American Larry Silverstein achizi?iona complexul World Trade Center ?i îl asigur? împotriva unor atacuri teroriste pentru fabuloasa sum? de 6 miliarde de dolari. Cu doar 5 s?pt?mâni înaintea atacurilor. Ce s? însemne toate acestea? Conform celor neobosi?i în a c?uta prin meandrele timpului care s-a scurs de la producerea tragediei, Statele Unite sunt cele care au ie?it câ?tig?toare din toat? aceast? „poveste”[4]. Greu de crezut, dar practic, totul este posibil în zilele noastre. Pr?bu?irea Turnurilor Gemene r?mâne înconjurat? de mister, chiar dac? au murit mii de oameni nevinova?i. De ce au c?zut turnurile gemene atât de repede, exact pe locurile lor, dup? ce incendiile de la unele etaje au durat doar o or? sau dou??

Teoria conspira?iilor?

Turnurile au fost distruse de explozii controlate, având în vedere durat? pr?bu?irii (10 secunde) ?i focul ce a ars doar 56 de minute în World Trade Center 2 ?i 102 minute în World Trade Center. Au existat relat?ri despre zgomotul produs de explozii chiar înainte de pr?bu?ire ?i despre fl?c?rile violente care se vedeau la multe ferestre la etajele inferioare. Rapoarte oficiale folosesc drept argument ?tiin?ific ancheta extins? a Institului Na?ional de Standarde ?i Tehnologie care a concluzionat c? avioanele au avariat serios stâlpii de rezisten?? ai cl?dirilor, ace?tia cedând în cele din urm?. Aproape 40.000 de litri de combustibil de avion s-au v?rsat pe podele ?i au dus la extinderea incendiilor. Temperatura de pân? la 1.000 de grade Celsius a f?cut ca podeaua s? se îndoaie ?i stâlpii de sus?inere s? se pr?bu?easc?, provocând un zgomot asem?n?tor celui de explozie[5].Pr?bu?irea celor dou? turnuri a început instantaneu, s-a realizat perpendicular, a avut viteza virtual? a c?derii libere ?i a produs o cantitate foarte mare de praf, ceea ce se întâmpl? atunci când explozibilul oulverizeaza cimentul în particule minuscule. Mai mult, pr?bu?irile au fost totale, cele dou? cl?diri de 110 etaje , fiind reduse la o gr?mad? de moloz, înalt? numai de câ?iva metrii. Un mister inexplicabil r?mâne ?i faptul cum a fost posibil? o asemenea pr?bu?ire – în cazul în care s-a utilizat explozibil - deoarece nucleul fiec?rui turn era alc?tuit? de 47 de stâlpi de rezisten?a de o?el[6].Nu s-au g?sit urme ale explozibililor în cl?dire, de?i s-au f?cut c?ut?ri extinse ?i nu exist? nicio dovad? c? cineva ar fi t?iat anterior stâlpii de rezisten?? sau pere?ii, a?a cum se face într-o demolare controlat?. Cine ar fi avut de câ?tigat din toate acestea?

Interese secrete

Arabia Saudit?, Egipt, Yemen, Iordania, Siria, Iran, dar ?i SUA, Rusia ?i China demonstreaz? c? interesele conduc la multiple divergen?e, fapt ce ne determina s? aproxim?m cuvintele lui Napoleon: „nu exist? prietenii ve?nice, nu existea du?manii ve?nice, dar exist? interese ve?nice”! Gestul „istoric” marcat de premierul italian Silvio Berlusconi prin faptul ca pupa mâna pre?edintelui Libiei, colonel Muammar Gaddafi, la 29 martie 2010, la Sirte, în Libia, cu ocazia Summit-ului Ligii Arabe[7], r?mâne unul de referin??. Oare ce l-a determinat pe multimiliardarul italian Sivio Berlusconi s? fac? un asemenea gest?! Întrebarea se impune cu atât mai mult cu cât se cunoa?te c? ?eful statului libian Gaddafi ?i fostul premier Italian Berlusconi au avut o rela?ie personal? foarte apropiat?. Ceea nu se ?tie îns? la fel de bine, este c? Berlusconi avea leg?turi foarte puternice cu organismele de investi?ii ale statului libian.

În iunie 2009, o companie înregistrat? în Olanda, controlat? de Compania libian? arab? de investi?ii externe, a preluat 10% din ac?iunile „Quinta Communications”, o societate de distribu?ie ?i produc?ie de filme cu sediul la Paris. „Quint? Communications” a fost fondat? în anii ’90 de Berlusconi, în parteneriat cu Tarak Ben Ammar, nepotul fostului lider tunisian Habib Bourguiba. Investitorii libieni aveau ac?iuni în companii italiene strategice. Ei de?ineau circa 1% din cea mai mare companie petrolier? italian?, Eni, dar ?i 2% din Finmeccanica, 2% din FIAT ?i aproape 15% din societatea de telecomunica?ii Retelit. Tripoli achizi?ionase ?i 22% din capitalul companiei de produse textile Olcese. Îns? una dintre cele mai cunoscute investi?ii este cea în echipa de fotbal Juventus, din ale c?rei ac?iuni Libia de?ine 7,5%, în timp ce cea mai controversat? este cea în Unicredit, cea mai mare banc? din Italia.

Oare, nu tot interesele economice au f?cut ca Muammar Gaddafi s? fie primit cu mare fast la Paris în 2007 ?i s? primeasc? acordul de a-?i instala cortul în parcul hotelului Marigny, aflat lâng? palatul Elysee, re?edin?a pre?edin?iei francize, cu ocazia unei vizite în Fran?a, în anul 2007? R?spunsul administra?iei franceze nu l?sa loc de interpret?ri! Amplasarea cortului ?ine de „tradi?ia de?ertului” pe care Muammar Gaddafi, n?scut, potrivit propriei sale legende, într-un cort beduin, „o respect? cu stricte?e”, a precizat purt?torul de cuvânt al pre?edin?iei franceze, David Martinon. Totu?i, grab? cu care Fran?a a bombardat Libia, la 19 martie 2011, sub pretextul sprijinirii rebelilor care luptau pentru alungarea de la putere a colonelului Gaddafi, a provocat suspiciuni legate de interesele ascunse ale Parisului[8]. Surprinz?tor sau nu, în 2012, surse deschise dezv?luiau c? un agent din cadrul serviciilor secrete franceze este suspectat c? l-a executat pe Gaddafi, la ordinul direct al lui Sarkozy, tocmai pentru a nu putea sufla o vorb? despre cele 50 de milioane date pentru campania electoral? a fostului pre?edinte francez. Adev?r sau manipularea opiniei publice?F?r? s? c?ut?m polemici, nu cumva scenariul este identic cu cel din România sau din Irak? În mod clar, România încurca planurile „elitelor” de globalizare ?i înrobire financiar? a lumii, inten?ionând chiar s? înfiin?eze un Fond de investi?ii al ??rilor în curs de dezvoltare, un proiect prin care Ceau?escu urma s? fie sprijinit financiar de unele ??ri arabe produc?toare de petrol, dar ?i de unele ??ri din Lumea a Treia[9].

Era Nicolae Ceau?escu un vizionar pentru România?

Câ?i dintre noi mai vor s? ?tie c? Ceau?escu inten?iona s? construiasc?, cu ajutor arab, ?i o Banc? Mondial? în Bucure?ti pentru credite mici acordate ??rilor în curs de dezvoltare? Proiectul a fost realizat, dup? mai bine de 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, dar nu de ?ara noastr?, ci de alian?? BRICS, format? din Brazilia, Rusia, India, China ?i Africa de Sud!În jocul de culise al marilor puteri, România a fost un stat cu un cuvânt greu în orice parte a lumii. Neimpovarata la creditorii str?ini, ce s-ar fi întâmplat dac? România ar fi beneficiat de o Banc? Mondial? la Bucure?ti? În mod cert, România avea toate ?ansele s? ajung? un centru de putere economic?! Cine putea s? tolereze acest lucru? Faptele sunt fapte! Rela?ia dintre cauz? ?i efect a fost evident?! Ceau?escu a fost executat în zi de Cr?ciun, în 25 Decembrie 1989! Cu ce ?ipe cine deranjase? Nicolae Ceau?escu a pl?tit datoriile externe ?i a interzis prin lege c? România s? se mai împrumute vreodat?! Totodat?, Nicolae Ceau?escu a crezut pân? în ultimul moment al vie?ii sale într-o Românie frumoas?, liber? ?i independent?! Ce este România în anul 2015? Dup? 25 de ani, România este împrumutat? la F.M.I., miliardele de euro fiind cheltuite f?r? ca ?ara s? înregistreze un progress, dar beneficiind de servicii anticorup?ie, doamne cu gen?i Vuitton ?i de mini?trii Picaso!

În mod cert, lumea este în permanent? mi?care!

Arabia Saudit? a lansat atacuri puternice asupra rebelilor houthi din Yemen! Iranul prive?te la ora?ul-port Aden! Rusia vegheaz? asupra Siriei, Europa prive?te parc? din ce în ce mai rezervat?, în timp ce Statele Unite ale Americii manifest? atitudine de for?? în raport cu nevoia de democra?ie. Zbigniew Brzezinski, fostul consilier pe probleme pe securitate na?ional? al lui Jimmy Carter ?i fondator al „Comisiei Trilaterale”, afirma c? „S.U.A. sunt prima, ultima ?i singura superputere”. Care sunt motivele adev?rate ale acestor mi?c?ri de for??? A devenit numele lui Ossama Bin Laden un „Brand” al r?ului pentru pentru desf??urarea unui r?zboi împotriva terorismului? De ce este nevoie de un nou r?zboi în Orientul Mijlociu? Cine î?i dore?te controlul resurselor de petrol în Irak? Ce loc revine Arabiei Saudite în men?inerea stabilit??ii în Orientul Mijlociu? Legitimeaz? non ac?iunea neputin?a marilor actori din sfera securit??ii interna?ionale?

Lucrurile nu sunt deloc întâmpl?toare!

Prezervarea unei lumi unipolare, dominat? f?r? echivoc de S.U.A., a constituit înc? de la început unul dintre obiectivele declarate ale neoconservatorilor pe care se sprijin? actuala Administra?ie de la Washington. Chiar în primul s?u „Discurs despre Starea Uniunii”, rostit la 29 ianuarie 2002, pre?edintele Bush a vorbit despre „noul imperiu american” al secolului al XXI-lea. Cât de adev?rat sau nu este acest lucru, este greu de apreciat, îns? pentru desf??urarea unui r?zboi împotriva terorismului de ce este amintit mereu numele lui Osama Bin Laden? S? fie acesta motivul de lupt? pân? când resursele de petrol din Irak vor fi epuizate?

Cine î?i mai dore?te pacea?

În reconfigurarea puterii în Orientul Mijlociu, ce rol revine organiza?iei AlQaida? S? însemne Statul Islamic un nou proiect al S.U.A.? Greu de crezut, îns? nu imposibil! Voci din cercul puterii se fac auzite! Alastair Crooke, agent al MI6 - serviciul secret britanic -, dar ?i consilier al unor înal?i oficiali europeni pe probleme privind Orientul Mijlociu, consider? c? principalii actori interna?ionali, de la pre?edintele S.U.A., Barack Obama, la Putin ?i Rusia, se raporteaz? la gruparea terorist? „Statul Islamic”, din Irak ?i Siria, pentru a-?i atinge propriile interese[10]. Faptele devin ?i mai stringente, cu atât mai mult cu cât relatile dintre Arabia Saudit? ?i Stalele Unite ale Americii sunt destul de controversate. Intersele strategice sunt evidente, fapt precizat chiar de pre?edintele american Obama. Din ce în ce mai multe voci vorbesc despre interesele occidentalilor pentru „aurul negru”. În Irak, americanii au adus haos, nu democra?ie, scria, la 12 ianuarie 2007, cotidianul „Financial Times”, într-un articol intitulat „Surge Toward Debacle în Iraq”[11].

Teoria complotului

Arabia Saudit? controleaz? structura economiei mondiale.

Cererea mondial? de petrol este estimat? s? creasc? la 99,7 milioane de barili pe zi în 2035, fa?? de 87,4 milioane de barili pe zi în 2012. În prezent, cererea la nivel mondial este încetinit? de reîntoarcerea recesiunii în Europ? ?i de cre?terea economic? lent? a Chinei[12]. La ace?ti factori se ad?ug? ?i o produc?ie constant? a statelor membre Organiza?iei ??rilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). Rezervele de petrol din lumea arab? reprezint? 60,17 % din totalul rezervelor confirmate de petrol ale lumii, ?i totalizeaz? o sum? de 683,5 milioane de barili, petrol de care, nu o singur? dat?, statele occidentale s-au ar?tat foarte interesate. În aceste condi?ii, ne mai surprind? ceea ce s-a întâmplat recent în ??ri precum Yemen, Egipt sau Regatul Bahrain? Nevoia de resurse este din ce în ce mai evident?. ??ri precum: China, S.U.A., Rusia sau Fran?a sunt în topul celor mai mari consumatori de resurse energetice, accesul la resurse reprezentând, de cele mai multe ori, doar o problem? de timp[13]. Interven?ia S.U.A. ?i alia?ilor s?i din 1991 în Kuweit a fost motivat?, în principal, de necesitatea de a securiza petrolul din zon? ?i de a-l împiedica pe Saddam Hussein s?-?i extind? controlul asupra lui. Dup? recenta opera?iune „Furtun? decisiv?”, se va repeta scenariul ?i în Yemen?

În loc de concluzii

În anul 2015, asist?m la o confruntare dintre Orientul ?i Occidentul lumii, în care Islamul devine nu doar un instrument de ripost? la noile teze ?i orient?ri ale ?tiin?elor sociale moderne, dar ?i o tem? abordat? cu obsesie drept singura cauz? a acestei noi confrunt?ri? S? fie vorba doar de o avalan?? de discursuri care au drept subiect nu fenomenul islamic contemporan, ci interesul pentru petrolul ??rilor arabe? Spunem acest lucru, ?tiut fiind faptul c? statele arabe de?in monopolul z?c?mintelor pe glob. Rezervele de petrol reprezint?  60,17% din totalul rezervelor confirmate de petrol ale lumii, ?i totalizeaz? o sum? de 683,5 milioane de barili, petrol de care, nu o dat?, statele occidentale s-au ar?tat foarte interesate. Economia mondial? este dependent? în continuare de resursele energetice conven?ionale, iar criz? energetic? continu? s? se adânceasc?. Pre?ul barilului de ?i?ei evolueaz? aproape s?pt?mânal, astfel încât la doar o zi dup? interven?ia Arabiei Saudite ?i a statelor aliate în Yemen, pre?ul a crescut cu 6, 7%. Gigan?ii economiei mondiale sunt într-o competi?ie acerb? pentru câ?tigarea suprema?iei pe pia?a „aurului negru”.

În mod clar, b?t?lia pentru resurse nu se mai poart? în culise!

[1] R?zboiul din Yemen, în, hotnews.ro/ 29.03.2015.
[2] vezi Nicolae Radu, Terorismul ?i Gâlceava regilor, art-emis.ro/15 martie 2015:http://www.art-emis.ro/analize/2806-terorismul-si-galceava-regilor.html
[3] R?zboi în Yemen. Incendiu pe pia?a petrolier? - implica?ii globale, în, dcnews.ro/ 28.03.2015.
[4] 11 septembrie 2001: Teoriile conspira?iei, premoni?ii.ro
[5] Ploscar, A., Securitatea în visiunea noii genera?ii, wordpress.com/ 27.03.2015.
[6] Scheletele din dulapul lui Sarkozy, activenews.ro/ 27.03.2015.
[8] Scheletele din dulapul lui Sarkozy, activenews.ro/ 27.03.2015.
[9] O nou? banca mondial? pentru economiile emergente - visul lui Nicolae Ceau?escu, zf.ro/ 28.03.2015.
[10] Opinia unui fost agent MI6. Toat? lumea folose?te Statul Islamic în inters propriu, în, mediafax.ro/ 28.03.2015.
[11] Nicolae, Radu, Terorismul ?i Gâlceava regilor,http://www.art-emis.ro/analize/2806-terorismul-si-galceava-regilor.html
[12] vezi Rusia afectat? de cre?terea pre?ului petrolului, ziare.com/ 27.03.2015.
[13] Andreescu, A., Radu, N., Privatizarea violen?ei, în timpolis.ro/ 26.03.2015.
footer