Revista Art-emis
Corespondent de pres? la Moscova ajuns consilier preziden?ial pentru securitate na?ional? PDF Imprimare Email
Narcisa Iorga   
Miercuri, 11 Martie 2015 20:03

George Scutaru - rejectedBiografia neroman?at? a unui corespondent de pres? la Moscova ajuns consilier preziden?ial pentru securitate na?ional?: George Scutaru

A?a cum N?stase nu credea în arest?rile de vineri (6 martie 2015 - n.r.) seara, nici eu nu cred în demisia de vineri diminea?a a lui George Scutaru. Dac? citesc atent comunicatul Administra?iei Preziden?iale, în?eleg c? George Scutaru a cam fost demis, imediat dup? decretul de eliberare a sa din func?ie, fiind semnat decretul de numire în func?ie a noului consilier pe probleme de securitate na?ional?, generalul Ioan Opri?or. Ambele anun?uri î?i fac loc în acela?i comunicat. Explica?ia oficial? a demisiei „din motive personale” e str?vezie. Ca ?i în cazul George Maior, demisionarul nu d? nicio explica?ie. Eliberarea din func?ie e anun?at? sec, pe site-ul Pre?edin?iei. Totu?i, spre deosebire de directorul S.R.I., care era dispus s? plece dup? finalizarea mandatului pre?edintelui care l-a numit, consilierul preziden?ial al noului ?ef de stat era în plin? ascensiune, el fiind cotat cu ?ansele cele mai mari în a prelua conducerea S.I.E. Ceva nu se leag?. George Scutaru a fost numit consilier preziden?ial chiar în prima zi a mandatului lui Iohannis, în 22 decembrie 2014. Era considerat ca fiind omul de mare încredere al pre?edintelui ?i se presupunea c? va fi omul cheie în stabilirea viitoarei strategii de ap?rare a României. Era membru C.S.A.T., în calitate de consilier preziden?ial pentru securitate na?ional?. St?tea vizavi de premierul României, unul în dreapta pre?edintelui, cel?lalt în stânga, practic, erau egali în raport cu Iohannis. La ?edin?a din 3 martie, un punct pe ordinea de zi a C.S.A.T. l-a reprezentat analiza ?i aprobarea raportului de activitate a Centrului Na?ional de R?spuns la Incidente de Securitate Cibernetic? - CERT-RO. George Scutaru este specializat în acest domeniu, în anul 2011 urmând un curs pentru oficiali civili ?i militari pe probleme de securitate cibernetic? (S.E.S.2/2011),  la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”, Garmish-Partenkirchen, Germania.

Directorul F.B.I. a venit la Bucure?ti tocmai când George Scutaru se preg?tea s? preia S.I.E.

În aceea?i zi de 3 martie, la Bucure?ti, a sosit directorul F.B.I. James  Camey. În declara?iile oficiale pe care le-a f?cut, ?eful F.B.I. a încadrat combaterea criminalit??ii cibernetice ca fiind o prioritate de top. Înaintea ?edin?ei C.S.A.T., James Camey a avut întâlniri fulger cu pre?edintele ?i premierul României, precum ?i cu noul director S.R.I. George Scutaru era vehiculat ca viitor pre?edinte al S.I.E. Cu totul nea?teptat, la mijlocul zilei de 6 martie, Administra?ia Preziden?ial? comunic? oficial eliberarea din func?ie a consilierului preziden?ial pentru securitate na?ional? George Scutaru. Toat? presa preia ?tirea, preconizând c? acesta se preg?te?te pentru preluarea Serviciului de Informa?ii Externe. Se fac biografii, descrieri ale traseului s?u politic, caracteriz?ri, majoritatea pozitive. Dup? amiaz?, purt?torul de cuvânt al Pre?edin?iei face o precizare: „George Scutaru a demisionat din motive personale”. În termeni diplomatici, s-a infirmat practic traseul presupus de jurnali?ti, de a-l urma în func?ie pe Teodor Mele?canu la ?efia S.I.E. Precizarea e important?, cu atât mai mult cu cât, în P.S.D., deja se exprimau regrete cu privire la votul acordat directorului S.R.I. propus intempestiv de c?tre Klaus Iohannis ?i care a ob?inut doar 15 voturi împotriv? din 513 valide.

Leg?tura dintre Mele?canu ?i Scutaru trece prin Moscova

Fostul director al S.I.E., Teodor Mele?canu, îi e deosebit de familiar celui despre care se zvonea c? va fi viitorul director al S.I.E., George Scutaru. Fost jurnalist de politic? intern? la Mediafax, Scutaru devine, în 1995, corespondent al PRO TV la Moscova, spre mirarea multora dintre jurnali?tii acelei epoci. Dup? un „stagiu” de trei ani în Rusia, George Scutaru revine brusc în ?ar?, direct în func?ia de consilier de imagine al lui Teodor Mele?canu, pe atunci pre?edinte al „Alian?ei pentru România”. Aceast? forma?iune politic? a fost creat?, în 1997, de fostul ministru de externe în guvernul V?c?roiu, prin ruperea unei aripi din P.D.S.R. A ob?inut o cot? surprinz?toare de 10% la primele alegeri la care a participat: localele din iunie 2000. Apoi a sc?zut, la fel de surprinz?tor, într-un interval foarte scurt de timp, la alegerile generale din toamna aceluia?i an, Ap.R. ob?inând doar patru procente, iar Mele?canu numai 1,8% din voturile pentru pre?edintele României ce aspira s? devin?. Ap.R. fuzioneaz?, în 2002, cu P.N.L. A?a a devenit George Scutaru liberal. Ba chiar unul de frunte, primind direct func?ia de pre?edinte al Biroului Politic al P.N.L. Buz?u. De atunci, a tot urcat în ierarhia politic?, s?rind etape mari, pân? la pozi?ia de-a stânga pre?edintelui României în Consiliul Suprem de Ap?rare a ??rii. Preg?tirea profesional? a lui George Scutaru în domeniul securit??ii na?ionale începe în 2006, când absolv? Colegiul Na?ional de Ap?rare. Nimic deosebit, cam to?i tinerii oameni politici urmând cursurile acestui colegiu. De aici încolo îns?, lucrurile devin cu adev?rat interesante:

2010 - absolv? Colegiul Na?ional de Informa?ii. Acesta este un curs postuniversitar din cadrul Academiei Na?ionale de Informa?ii, care preg?te?te ofi?eri pentru SRI. Cursul dureaz? 45 de zile ?i este dedicat celor ce doresc s? dobândeasc? cuno?tin?e generale în domeniul activit??ii de informa?ii, contrainforma?ii ?i de securitate, ”persoanelor interesate” din institu?ii, autorit??i publice ?i organiza?ii neguvernamentale. Cursul promite formarea abilit??ilor de gestionare a problematicii de securitate na?ional?.

2010 - absolv? Colegiul N.A.T.O. de la Roma, Cursul pentru generali, ofi?eri de rang înalt ?i ambasadori. Iat? c? în acela?i an cu absolvirea cursului C.N.I., George Scutaru ajunge la Colegiul N.A.T.O. pentru generali, ofi?ei de rang înalt ?i ambasadori. În 2010, Scutaru era deputat, nicidecum ofi?er de rang înalt sau ambasador. Era îns? vicepre?edinte al Comisiei de Ap?rare din Camera Deputa?ilor ?i membru al Delega?iei Parlamentului României la Adunarea Parlamentar? N.A.T.O., precum ?i membru fondator al Grupului „ProAmerica” al Parlamentului României.

2011 - devine pre?edinte de onoare al Ligii Militarilor Profesioni?ti. De?i, în mod oficial, el nu este un militar profesionist, poate fi justificat? aceast? func?ie prin faptul c? era ?i vicepre?edinte al Comisiei de Ap?rare. Statutul Ligii o define?te ca fiind o asocia?ie apolitic?. George Scutaru era vicepre?edinte al P.N.L. În acela?i an, Scutaru absolv? trei cursuri ?i programe de securitate ?i securitate cibernetic? în Germania ?i S.U.A.

2013 - particip? la programul de informare organizat de Ambasada S.U.A. la Bucure?ti ?i Misiunea S.U.A. la N.A.T.O. la baza aeriana N.A.T.O. de la Geilenkirchen (Germania), Comandamentul Opera?ional Întrunit de la Brunssum (Olanda) ?i sediul N.A.T.O. de la Bruxelles (Belgia)

George Scutaru voia referendum pentru retragerea militarilor români din Irak, ignorând parteneriatul cu S.U.A.

A?adar, George Scutaru face, în cinci ani, saltul de la Moscova la N.A.T.O. Problema e c? Moscova nu crede în lacrimi, iar Washingtonul nu uit? ?i nu iart?. George Scutaru, din calitatea sa de secretar al Comisiei de Ap?rare, dar ?i de vicepre?edinte local al P.N.L., este unul dintre vârfurile luptei absurde pe care liberalii au început-o cu pre?edintele Traian B?sescu pe frontul din Irak, punând România într-o situa?ie dificil?. În vara anului 2006, C?lin Popescu T?riceanu, prim-ministru, Teodor Atanasiu ?i George Scutaru au fost promotorii ideii retragerii trupelor române?ti din Irak, luând prin surprindere S.U.A., partenerul strategic al României. Pe 29 iunie, premierul României, C?lin Popescu T?riceanu ?i ministrul ap?r?rii, Teodor Atanasiu, au anun?at public c? guvernul României cere retragerea militarilor români din Irak, f?r? s? se consulte nici cu pre?edintele României, nici cu partenerul strategic al României, S.U.A. A doua zi era programat? o ?edin?? C.S.A.T., în care cei doi voiau s? impun? o decizie în acest sens. Mai mult, ministrul ap?r?rii, Teodor Atanasiu, deja trimisese o telegram? ata?a?ilor militari din ambasade, cerându-le s? informeze despre decizia de retragere a trupelor române?ti, f?r? vreo decizie a C.S.A.T. Pe 30 iunie 2006, T?riceanu ?i Atanasiu au propus în ?edin?a C.S.A.T. ca militarii români s? fie retra?i din Irak. Ministrul de externe Mihai R?zvan Ungureanu ?i Sebastian Vl?descu s-au opus, fiind singurii mini?tri liberali plasa?i de partea pre?edintelui B?sescu în C.S.A.T. P.D.L., de?i aflat la guvernare, nu fusese în?tiin?at cu privire la apelul primului-ministru ?i al ministrului ap?r?rii. Câ?iva liberali, în frunte cu T?riceanu, stabiliser? cu o sear? înainte, la un restaurnat din Bucure?ti, s? aib? aceast? atitudine, pentru „a-i lua fa?a” lui B?sescu, dup? cum explica Bogdan Olteanu într-o discu?ie cu oficialii Ambasadei S.U.A. la Bucure?ti, conform unei telegrame Wikileaks. T?riceanu îi avertisase, în schimb, pe liderii P.C. ?i U.D.M.R., pe al c?ror sprijin conta. P.S.D., condus la acea vreme de Mircea Geoan?, un filoamerican recunoscut, s-a pozi?ionat în favoarea consult?rii partenerilor americani ?i europeni înaintea oric?rei decizii de retragere a trupelor.

Ulterior ?edin?ei C.S.A.T., George Scutaru a cerut demisia mini?trilor liberali Mihai R?zvan Ungureanu ?i Sebastian Vl?descu pentru c? s-au pozi?ionat împotriva propunerii P.N.L. de retragere a trupelor din Irak. În acela?i timp, Scutaru era membru fondator al grupului „Pro America” din Parlamentul României ?i membru al Delega?iei Parlamentului României la Adunarea Parlamentar? N.A.T.O. Era ?i secretar al Comisiei de ap?rare din Camera Deputa?ilor, iar în aceast? calitate a afirmat c? „atitudinea celor doi mini?tri arat? gre?eala f?cut? prin punerea în func?ii importante a unor persoane care nu au avut o leg?tur? foarte strâns? cu partidul”. Dup? respingerea din C.S.A.T. ?i reac?iile negative din partea S.U.A. ?i Marii Britanii, George Scutaru continua s? sus?in? necesitatea retragerii militarilor români, promovând ideea unui referendum na?ional pe care pre?edintele României ar fi trebuit s?-l declan?eze ca urmare a strângerilor de semn?turi de c?tre P.N.L. „Strângerea semn?turilor are rolul de a-i demonstra pre?edintelui B?sescu c? e o problem? care preocup? societatea. Eu sunt convins c? domnul Traian B?sescu, care de atâtea ori vorbea de întoarcerea la popor, în momentul în care va vedea c? aceast? propunere are în spate ?i câteva sute de mii sau poate dou?-trei milioane de semn?turi, poate nu va mai fi atat de reticent”, declara George Scutaru în iulie 2006. A r?mas mult timp un sus?in?tor al ideii de retragere a trupelor române?ti în Irak. Acest lucru nu poate fi uitat la Washington, mai ales când persoana vrea s? ocupe un post de conducere în serviciul de informa?ii externe.

George Scutaru, un pion ce tindea s? devin? turn, urma s? se ocupe de legile „Big Brother”

Pe 5 februarie 2015, pre?edintele Klaus Iohannis î?i f?cea public? ini?iativa de a reanaliza legile din domeniul securit??ii informatice, cu scopul de a dep??i blocajul în care aceste legi se g?seau. Iohannis anun?a c? vor avea loc consult?ri cu societatea civil?, înainte de reînceperea unui nou proces legislativ. Din partea Administra?iei Preziden?iale, responsabil era numit nimeni altul decât George Scutaru. Analiza primar? a fost prezentat? în ?edin?a C.S.A.T. din ziua de 3 martie, ziua în care a f?cut o vizit? fulger la Bucure?ti directorul F.B.I., declara?iile sale oficiale vizând tocmai preocuparea S.U.A. pentru securitatea cibernetic?. Aici se închide cercul. Explica?ii concrete probabil c? nu vom avea niciodat?. Vom r?mâne cu informa?ia c? George Scutaru a demisionat subit „din motive personale”. S? cread? cine vrea! Eu cred altceva: „Big Brother” de la Washington a v?zut ceva ce l-a determinat s? scoat? din joc un pion ce tindea s? devin? turn.

Sursa (cu acordul autoarei): Cutia Pandorei [1]

--------------------------------------------

[1]  http://cutiapandorei.net/biografia-neromantata-a-unui-corespondent-de-presa-la-moscova-ajuns-consilier-prezidential-pentru-securitate-nationala-george-scutaru/

footer