Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 08 Martie 2015 13:37
Personalit??i române?ti, art-emisR?zboiul total, perfid, invizibil ?i hibrid împotriva românilor.
„Nici dracu’ nu ?tie cine-s inamicii”

„Îndemna?i poporul s? nu se-nconvoaie/ ?ara-i r?v??it? - nu avem armat?/ Ne-am ales ca « pretini » lupi în piei de oaie/ Flac?ra drept??ii moare revoltat? [...] Îndemna?i poporul s? nu se-nconvoaie/ Ne-am vândut p?mântul - ne râd veneticii/ Cei ce conduc lumea  ne-mping în r?zboaie/ Nici dracu’ nu ?tie cine-s inamicii...”. (Virgil Ciuc?)

„Rasism”, „antisemitism”, „discriminare” ?i c?tu?e la gur?!

Când aud vorbindu-se de „democra?ie”, „reform?”, „discriminare” ?i de „algoritm politic” (rog lua?i not? de ghilimele), îmi vine s? pun mâna pe arm?, dar nu am permis. Care democra?ie, care libertate a cuvântului, care reform?? Vreme de un sfert de veac aceste cuvinte de magie neagr? nu au f?cut altceva decât s? mascheze corup?ia, jaful, abuzul, incompeten?a, tr?darea - promovate ca politici de stat -, ?i în mod cu totul special, lupta potenta?ilor, a „elitelor” h?mesite împotriva propriului popor ?i trecerea sub control total a acestuia. Libertatea de exprimare este o lozinc? de parad?, pentru c? O.U.G. 31/2002 ?i institu?iile inchizitoriale - Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii (C.N.C.D.) ?i Institutul Na?ional (? - n.a.) pentru Studierea Holocaustului din România - „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) ne pun c?tu?e la gur?. Dac? cineva reac?ioneaz? atunci când haitele unor ?igani dezl?n?ui?i pe strad? ne polueaz? auzul cu „dialoguri” zgomotoase, ne agreseaz? cu comportamente antisociale sau ne fur? pu?inii bani din buzunar, se cheam? c? facem rasism, discriminare. Infractorilor le este permis s? fie agresivi, s? ne înjure pe ?ig?ne?te, iar for?ele de ordine se prefac c? nu v?d, nu aud, nu în?eleg. Când un evreu comite infrac?iuni ?i este prins cu „ocaua mic?”, instantaneu, acuzatorul este acuzat de „antisemitism” ?i transformat din acuzator în acuzat. Se vorbe?te de nediscriminare, dar anumite etnii au locuri „rezervate” - f?r? vreun examen sau test -, la institu?iile ?colare ale statului român, în dauna celorlal?i, dar asta nu se define?te ca discriminare pozitiv?, ci „integrare social?”. De?i ne afl?m în România, nu ne putem cinsti eroii a?a cum merit? ?i cum ne dorim, f?r? avizul institu?iilor inchizitoriale. Sictir! Pardon de expresie!

Retr?im anii ’50 ai secolului trecut!

Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii (C.N.C.D.) - un fel de Inchizi?ie contemporan? - vede ?i aude doar ce vrea. Deun?zi, publicistul Ionu? ?ene a fos citat de Istvan Haller, directorul C.N.C.D., s? fie prezent la începutul lunii martie, la sediul institu?iei pentru declara?ii privind o a?a-numit? discriminare religioas? sau etnic? a pre?edintelui Klaus Iohannis[1], de faptpentru c? a îndr?znit s?-?i exprime liber opinia despre presta?ia noului ?ef al statului român. Aviz amatorilor! Cineva întreab?: „cumva faptul c? Iohannis e neam? ?i lutheran ne interzice s?-l critic?m? Cum r?mâne cu libertatea presei, atât de necesar? într-un stat ce se pretinde democrat? Dac? ast?zi un editorialist trebuie s? r?spund? în fa?? unei inchizi?ii moderne pentru articolele sale, mâine pot urma al?i jurnali?ti ce au opinii cu care nu sunt de acord politicienii”[2].S-a vorbit un sfertde veac de reform? ?i privatizare, dar s-a furat „f?r? frontiere”. Se vorbe?te de democra?ie ?i „respectarea drepturilor omului”, dar se aplic? (oficial sau „discret”) legi restrictive dup? tiparul „Big Brother”. Patriotismul, na?ionalismul, au ajuns nu doar no?iuni „demonetizate”, ci au fost etichetate ca „extremiste”. În România! La al?ii, de pild?, în Marea Britanie, în Spania, în Italia, în Fran?a... se poate ?i nimeni nu-i condamn?. Exemplu tipic de discriminare interna?ional?, dar ei sunt occidentali! Prin jungla internetului circul? o fraz? care trimite la medita?ie. Nu cunosc autorul, dar reflect? fidel realitatea ?i demonstreaz? „discriminarea cras?” din România: „Oare ce în?elege un str?in care vine în ?ar? ?i aude c? pe pre?edinte îl cheam? Iohannis, pe ?eful serviciului de informa?ii Hellvig, pe ?eful institu?iei anticorup?ie Kovesi, pe ?eful de la situa?ii de urgen?? Raed Arafat, iar pe directorul de la C.N.C.D., Istvan Haller?”. No comment!

Mar?rutizarea României

 

Dup? ce au distrus ?i au vândut economia ?i p?mânturile ??rii, dup? ce au anihilat Armata României, iar prin drogul numit televiziune au îndobitocit popula?ia României, mercenarii au trecut la executarea fazei de atac direct asupra educa?iei, a culturii generale ?i chiar a limbii române. Ba, mai mult, Rozalia Biro, propus? de U.D.M.R. ca ministru al Culturii, î?i trecuse în C.V. limba român? ca limb? str?in?. Str?in? o fi pentru domnia sa, care a mai aruncat pe gur? ?i „inteligenta” emana?ie cu „copiii bipezi”. Rând pe rând, din programa ?colar? pre-universitar? au fost elimina?i „inconvenabilii” reprezentan?i ai culturii autohtone. Orele de educa?ie fizic? aproape c? nu mai exist?, dar se introduc ?i se promoveaz? anormalit??ile ?i ororile sexuale, ideea c?s?toriilor între indivizi de acela?i sex, la pachet cu cre?terea ?i educarea unor copii, în ideea desfiin??rii familiei tradi?ionale. „Istoria Românilor” a fost reformulat? ?i re-scris? ca „Istorie”. A fost introdus?, ca un apendice, „Istoria Holocaustului”. Urma?ul alogenilor Dionis ?i Odarca Patapievici - dublii agen?i ai GeStaPo ?i N.K.V.D. în anii ultimei conflagra?ii mondiale, antiromânul declarat Horia Roman Patapievici l-a numit pe Eminescu „cadavrul din debaraua” românilor. Recent, un mercenar din mass-media l-a acuzat - cu „forme f?r? fond” - pe Mihail Sadoveanu c? ar fi condamnat oameni la moarte. Luceaf?rul poeziei române?ti este pus din nou la zid: „de data aceasta într-un autentic tuci ?ig?nesc, inova?ie Ple?o-Patapu-Liiceano-C?rt?reasc?. [...] O ruda de-a regilor Cioab?, un oarecare C?t?lin-minune, a fost pus ca semn?tur? pe o «carte» anti-Eminescu, l?udat? de to?i tâmpii din trena impostorilor numi?i. [...] Din ancheta cultural?, publicat? de Tribuna ?i Ziari?tii Online rezult? c? «autorul Humanitas», C?t?lin Cioab?, nu numai c? nu ?i-a scris cartea publicat? de patronul s?u, Gaby Liiceanu, dar nici m?car nu a citit-o!”[3]

Distrugerea valorilor române?ti

Când citim sau auzim cuvântul „r?zboi” ne gândim la bombe, avioane, tancuri... îns? ast?zi se poart? „r?zboiul hibrid”, ale c?rui lovituri sunt generate cu sprijinul serviciilor speciale, aflate deasupra legii. De-a lungul întregii sale istorii, România a stat în b?taia vânturilor, la întret?ierea drumurilor marilor imperii, care au folosit-o, fie ca teren de lupt?, fie ca trambulin? pentru experimente ?i salturi spectaculoase. Poporul român, unul dintre cele mai vechi de pe continentul european, nu este cu nimic inferior altor popoare ale lumii ?i, în pofida tuturor vicisitudinilor ?i tr?d?rilor a rezistat intemperiilor ?i vremurilor aprige. Poporul român a dat civiliza?iei cele dintâi semne ale scrierii, a inventat stiloul, l-a „n?scut” pe Iorga, pe Enescu ?i Grigorescu, pe Celibidache ?i Eliade, pe Ion Antonescu, pe Henri Coand? ?i Ana Aslan, pe Conta, ?u?ea, Brâncu?i, Palade... ?i pe al?i „uria?i” ai umanit??ii: Paulescu a d?ruit omenirii insulina, Victor Babe?, vaccinul antirabic. Imun la vaccinul ultim amintit, un comentator într-ale hârtiilor fo?nitoare emise de fabricile de parale, dup? un consum excesiv de suc de cucut?, a luat-o birj?re?te pe ar?tur?, erijându-se în filosof, lingvist ?i chiar în profet, în fapt, fiind doar un mercenar lipsit de scrupule.

Perle ale „În?elepciunii lui Solomon”

Zilele trecute, o distins? personalitate contemporan? mi-a semnalat existen?a, într-un cotidian na?ional, a unui articol cu titlul interogativ: „Ne permitem limba român??”, autor fiind un comentator pe teme financiare la Jurnalul.ro. Intrigat de întrebarea-titlu, am c?utat textul, îns? accesul la „În?elepciunea lui Solomon” cioplit? în piatra articolului nu mai este accesibil. Este posibil ca dup? ce au luat cuno?tin?? de enormit??ile în?irate ca m?rgelele pe a?? proast? ?i de reac?iile cititorilor, redac?ia portalului s? fi procedat la evacuarea „debu?eului” încriminat. Tardiv! R?ul fusese deja comis chiar, în prima zi a prim?verii calendaristice! O fi vreun „M?r?i?or” sui generis! Am reu?it s? mai g?sesc totu?i o „urm?”, un fragment preluat ?i republicat, undeva în spa?iul virtual[4]. În cele ce urmeaz? reproduc câteva „perle” elucubrante, extrase ale „În?elepciunii lui Solomon”, un fel de „exerci?ii superficiale, de istorie contrafactual?” (l-am citat chiar pe autor): „Ne permitem limba român?? Limba noastr?-i o comoar?. Înv???m asta înc? din clasa I. [...] trebuie s? ne întreb?m ?i dac? limba noastr? matern? nu e cumva p?guboas? pentru noi (p?guboas? pentru noi este revela?ia idioat? a dumneavoastr?, domnule I.B. - n.a.). S? ne întreb?m care sunt costurile - economice ?i nu numai - ale faptului c? avem o limb? materna latin?, cu o structur? gramatical? ?i topica complicat? ?i care ne consum? mult timp, s? o înv???m ?i s? o utiliz?m (de gramatica limbii germane o avea cuno?tin??, domnul filosof-filolog de cafenea? De scrierea etimologic? ?i gramatica limbii franceze o fi auzit, stimabilul? Dar de ciud??eniile limbii engleze? - n.a.). În loc s? ne bucur?m de pragmatismul, func?ionalitatea ?i «ergonomia» comunica?ional? a limbii engleze (Ferici?i cei s?raci cu duhul![5] - n.a.). Vrem, nu vrem, timpul înseamn? bani. E foarte posibil ca [...] înv??area limbii române s? fie pur? pierdere de timp [...]. Filosofi, istorici ?i antropologi s-au întrebat de-a lungul timpului dac? nu cumva ne era mai bine s? fim altceva decât suntem. [...] Aceste întreb?ri r?mân [...] exerci?ii superficiale, de istorie contrafactual?...” ?i d?-i ?i lupt?... Semnatarul acestor enormit??i, impardonabile ?i inadmisibile atacuri asupra limbii ?i credin?ei neamului românesc, continu? s? debiteze alte filosofii emise la cârciuma din mahala: „nu cumva ne era mai bine s? fim altceva decât suntem. [...] dac? nu cumva am fi fost un popor mai bine organizat ?i mai eficient dac? am fi fost catolici sau protestan?i în loc de ortodoc?i”. Doresc s? îi adresez o singur? întrebare, retoric?, desigur: Mister I.B., nu cumva era mai bine pentru noi, dac? nu v-a?i fi n?scut? Dac? p?rin?ii ilustrei dumneavoastr? personalit??i au gre?it dându-v? via??, noi, ceilal?i n-avem nicio vin?. Nu v? putem îng?dui aliena?ia, dar fiindc? sluji?i interesele altora, nu ale românilor, bine-ar fi s? v? strânge?i degrab? catrafusele ?i s? v? angaja?i la „Canal 4”, în Anglia. Televiziunea respectiv? caut? cu lumânarea mercenari anti-români ?i ca s? nu se spun? c? fac discrimin?ri, voi cita o zical? evreiasc? ce se muleaz? perfect pe elucubra?iile emise de înalta dumneavoastr? în?elepciune solomonian?: „To?i se plâng de lips? de bani, dar de lips? de minte, nimeni”.

Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------
[5] Ferici?i cei s?raci cu duhul... versetul 3, capitolul V, „Predica de pe munte” din Evanghelia lui Matei
footer