Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 01 Martie 2015 17:45
Prof. univ. dr. Nicolae Radu art-emisRomânia î?i poart? neputin?a la Masa T?cerii!
 
România risc? s? fie vândut? la hectar! Peste 700.000 hectare sunt deja în grij? investitorilor str?ini, arabi, spanioli, olandezi, turci, chinezi ?i evrei. România nu este o ?ar? f?r? resurse. România are în exploatare aproape 80 de tipuri de resurse minerale, de la alabastru, ape geotermale ?i naturale ?i pân? la minereuri auro-argentifere, cuar?, calcar, marmur?, lignit ?i minereuri de molibden sau de uraniu. Rezervele de gaze de ?ist ale României sunt estimate la 1.444 miliarde metri cubi, ceea ce înseamn? c?, pe baza unui consum mediu anual de 14 miliarde metri cubi, pot asigura autonomia ??rii timp de 100 de ani, potrivit Agen?iei americane pentru informa?ii din sectorul energiei (E.I.A.). Cu z?c?minte totale de aproape 310 tone aur ?i pe peste 1.300 tone argint, cu peste 80 de tipuri de resurse minerale, de la alabastru, ape geotermale ?i naturale ?i pân? la minereuri auro-argentifere, cuar?, calcar, marmur?, lignit ?i minereuri de molibden sau de uraniu, România î?i poart? neputin?a la Masa T?cerii! Fie c? amintim vremurile istorice ?i fastul Cancelariei de la Viena, fie c? privim spre Bruxell-ul zilelor noastre, uit?m c? locul nostru nu a fost niciodat? la mas? celor puternici! Str?mo?ii no?tri erau lega?i de glie. Iobagi sau ??rani aservi?i. Ce se întâmpl? acum? Istoria î?i pretinde dreptul la reflec?ie, dar cine s? aud?? Cine s? în?eleag?? Cine mai vrea s? asculte? Cine mai poate s? în?eleag? ceva?
Avem servicii de securitate, avem procurori anticorup?ie, înc? mai avem poli?ie, dar mai avem ?i interese na?ionale? România pare c? a devenit un stat militarizat. Sunt o sumedenie de trupe, de for?e cu atribu?ii care se suprapun, cu atât mai mult cu cât avem, probabil, cei mai mul?i generali pe metru p?trat din Europa, f?r? s? fim în r?zboi cu cineva[1].
 
De mai bine de 25 de ani, România a devenit Bancomat
 
Din nefericire, suntem martori t?cu?i, poate mult prea t?cu?i a unor fapte ce î?i pun amprenta în mod necinstit pe fa?? României. Rezervele de gaze naturale ale României sunt de cinci ori mai mici decât în urm? cu 20 de ani, iar cele de petrol s-au înjum?t??it. Rezervele de aur ale ??rii noastre s-au dus ?i acestea! Au fost scose la mezat rezervele de curpru în valoare de 10 miliarde de dolari, cu un pre? la strigare de 50 milioane dolari! Întâmplare s? fie numai? Ce are România dup? 25 de ani de libertate? O datorie extern? de peste 100 miliarde euro ?i nu mai pu?in de 59 de acorduri de concesiune petrolier? pentru perimetre de explorare, dezvoltare sau exploatare, acorduri aflate în diferite stadii ?i care presupun atât c?utarea ?i extragerea de ?i?ei cât ?i de gaze naturale. Dintre acestea, 10 perimetre sunt operate de companii americane sau cu ac?ionariat american, dou? de o companie controlat? de gigantul rus Gazprom ?i alte dou? în parteneriat româno-americano-rusesc[2]. Ce câ?tig? statul român din toate acestea? Inexplicabil sau nu, minele de aur mo?tenite de la daci ?i români ?i-au închis por?ile, în condi?iile în care corpora?ii str?ine î?i fac sim?it? prezen?a la Ro?ia Montan?. Câ?i ?in seama, oare, de faptul c? în Mun?ii Apuseni, pe lâng? cea mai mare rezerv? de aur ?i argint din Europa, aur de o calitate ridicat?, mult superioar?, ar fi ?i o rezerv? uria?? de wolfram, metal mai scump decât aurul ?i mult mai pre?ios, greu de g?sit, foarte necesar în industria militar? ?i spa?ial? ?i în economie, în general? Cum s? în?elegem c? pentru 520 de kilometri p?tra?i, inima de aur a Apusenilor, statul român prime?te o chirie de nimic, concesiunea fiind încheiat? pentu 20 ani[3]?. S? fie, oare, solu?ia de progres a României lichidarea economiei productive ? România are z?c?minte totale de aproape 310 tone aur ?i pe peste 1.300 tone argint, dar Corpora?iile str?ine î?i asum? drepturi de proprietate. Nu a?a se întâmpl? în Irak, în Libia sau chiar ?i în Nigeria? Rezervele de gaze de ?ist ale României sunt estimate la 1.444 miliarde metri cubi, ceea ce înseamn? c?, pe baza unui consum mediu anual de 14 miliarde metri cubi, pot asigura autonomia ??rii timp de 100 de ani, se arat? într-un un studiu al Agen?iei americane pentru informa?ii din sectorul energiei (E.I.A.). România ocup? locul al treilea în U.E. în func?ie de rezervele de gaze de ?ist , dup? Polonia (4.190 miliarde metri cubi) ?i Fran?a (3.879 miliarde metri cubi). Ce s? în?elegem din toate acestea? Realitatea este crunt?! De mai bine de 25 de ani, România a devenit un Bancomat pentru to?i cei atârna?i prin copacii puterii. Industria a disp?rut, s?n?tatea este în colaps, înv???mântul a devenit un nesfâr?it experiment! România a ajuns o pia?? de desfacere! Vremurile ne-au împins înainte!
 
Postdecembri?ti r?spl?ti?i cu func?ii ?i stele
 
Ceau?escu a fost împu?cat pentru „subminarea economiei na?ionale”! Guvernan?ii postdecembrie 1989 au fost r?spl?ti?i cu func?ii ?i stele. Mare?alul Averescu se r?suce?te în groap?! La fel ?i mare?al Prezan! Mare?alul Antonescu vrea dreptate pentru români! -n.r.Se pare c? „Steaua României” r?spl?te?te ?i tr?darea de neam! Se mai spune c? România a fost deja vândut?! P?mântul este vândut ?i el! Din p?cate! Str?inii sunt l?sa?i s? devin? st?pâni ai românilor. Tinerii c?zu?i sub gloan?e zac sub lespezi grele de piatr? în timp ce p?rin?ii înc? îi mai plâng, cât mai sunt, lâng? crucile în?l?ate spre cer. Pentru ce se întâmpl? toate acestea ?i în folosul cui? M?surile de austeritate luate între 2009 ?i 2011 i-au obligat pe mul?i oameni de afaceri s? între în economia subteran?., în timp ce potenta?ii vremii au ?tiut s? fac? afaceri cu statul român. Criz? economic? nu a f?cut decât s? agraveze relele care au precedat-o[4]. Cre?terea C.A.S., cre?terea accizelor, introducerea impozitului minim, m?rirea TVA s.a. - toate la un loc - au m?rit evaziunea fiscal?[5]. Cum ?i aminteam, ne mai surprinde, oare, faptul c?, în anul 2009, economia subteran? reprezenta circa o treime din produsul intern brut al României, aproape dou? treimi din aceste sume provenind din munc? la negru, iar restul din nedeclararea veniturilor ob?inute?
 
 
Cine sunt vinova?ii?
 
Dup? 21 de ani de false preocup?ri pentru performan??, România a devenit o pia?? de import. Nu se cunoa?te vreun produs românesc vestit la export[6]. Avem Carrefour, exist? supermarket Cora, dar produsele române?ti lipsesc. Avem îns? gogo?ari din Argentina, ro?ii din China, fasole din Columbia. Unde sunt merele române?ti? Unde este grij? pentru produc?torul intern? De ce este nevoie de importuri, în timp ce produc?ia de lapte este aruncat?, în lipsa de cump?r?tori? Laptele românesc nu mai este bun sau comisionul adus de importuri este mai gras? Bugete, servicii ?i misiuni speciale, elicoptere pr?bu?ite, sisteme de salvare înghe?ate, autorit??i na?ionale spulberate, declara?ii belicoase, gen?i „Vuitton” ?i ac?iuni anticorup?ie. Ce am ajuns? Nu cumva lupul strig? lupul !? În mod cert, ho?ului îi este fric? de ho?! Ce au f?cut cei afla?i în slujba ??rii? Cine a vrut s? vad? corup?ii? De ce nu li s-au confiscat averile dobândite ilicit celor declara?i vinova?i ?i condamna?i? Unde este România? Nu cumva tr?im într-o lume paralel??
Cine mai vrea s? ?tie de bunica prins? în pia?? cu o leg?tur? de m?rar ?i cu o pensie de 7 lei ?i amendat? de autorit??i „vigilente”?!
Cine mai vrea s? ?tie de nenea Costic? sau de nenea Vladimir sau de bunica Maria ce î?i caut? dreptatea pentru o palm? de p?mânt la por?ile puterii, chiar ?i la 80 de ani?
Cine mai vrea s? ?tie de un tat? asfixiat în cas?, al?turi de cei 6 copii?
Cine mai ?ine seama de tineri ?i b?trâni împov?ra?i de datorii la b?nci ?i cu casele pierdute?
Cine mai are ochi s? vad? suferinzi prin farmacii care sunt adu?i în imposibilitatea de a mai avea acces la medicamente adev?rate pentru înc? o zi de via???
Cu ce au gre?it p?rin?ii no?tri de au ajuns s? î?i tr?iasc? via?? cu greu de la o zi la alt?? Cine mai gânde?te altfel decât în scop electoral la românii ce trudesc din greu prin str?in?tate?
Cine îi mai a?teapt? acas??
Cine sunt vinova?i de toate acestea?
Privesc emisiunile TV ?i m? crucesc! Ascult explica?iile celor ce uit? c? au fost sau sunt înc? prin copacii puterii ?i m? îngrozesc, chiar dac? sunt om cu inima tare! Faptele nu sunt de azi! Istoria probeaz? mereu trecutul. Regretatul Academician Florin Constantiniu ne îndemna la reflec?ii! „Un popor de oi na?te un guvern de lupi”! Parafrazând cumva, se poate reconsidera f?r? a dilua for?? mesajului: un popor de oi nu va face decât s? fie m?nat de o hait? de lupi! A?a s? fie oare? Scriam, la început de an 2014, într-un material numit „Boboteaz? min?ilor înghe?ate” c? va veni ?i vremea când „cel ce ridic? sabia de sabie va pieri”! S? în?elegem c? sabia a fost ridicat?? Unde vom ajunge? Ce se dore?te cu adev?rat, dincolo de zgomot de c?tu?e?
 
Ce mai înseamn? România?
 
Un început de drum, un pre?edinte ce se manifest? onest ?i ac?iuni în for??! De ce doar acum toate acestea? Nu sim?i?i c? România plânge? M? gândesc la viitorul lui Georgic? ?i al copiilor din aceast? Românie, „Gr?din? a Maicii Domnului” - cum a denumit-o Papa Ioan Paul al II-lea - ce se dore?te s? r?mân? frumoas?, ?i nu pot s? nu m? întreb, a?a cum m-am mai întrebat în zadar: România, încotro? Anul 2015 nu este un an u?or! În materie de securitate sunt înc? multe de f?cut. Tema corup?iei este complex?. Milioane de euro pl?tite drept comisioane, ascund amabilit??i ?i vechi prietenii de ga?c?. Cum este posibil s? vedem corup?ii dup? ?apte ani de la comiterea faptelor? În mod cert, România are nevoie de lini?te de lideri autentici. România are nevoie de oameni care cred în faptul c? România merit? un alt destin ?i care pun binele comun deasupra celui personal sau de grup[7]. Din p?cate, România este lipsit? de planuri de dezvoltare pe termen mediu ?i lung. Discu?iile ?i m?surile institu?ionale sunt departe. Limba român? nu ne mai ajut?. Guvernan?ii vorbesc ?i tot guvernan?ii se prefac c? în?eleg! Conflictul prevaleaz? în fa?? argumentului, iar vina r?mâne f?r? vinova?ii! Ce mai înseamn? politic? de promovare a unei Românii frumoase? Un joc al elegan?ei, îmbinat în mod excep?ional cu inteligen?? ?i subtilitate. Unde ne sunt diploma?ii? Reconsider?rile istorice sunt necesare, cu atât mai mult cu cât avem teritorii pierdute ?i voit uitate, tezaur românesc r?t?cit la Moscova, interese na?ionale din ce în ce mai diluate. Cine suntem noi? Ce mai înseamn? România?
Numeroase sunt întreb?rile, dar nu ne r?spunde nimeni. Cu toate acestea, optimismul nu trebuie s? ne p?r?seasc?, a?a cum nici speran?a nu se stinge u?or! Credin?? în Dumnezeu ne ajut? s? mergem mai departe !
În loc de concluzii...
 
Trebuie precizat celor ce se gr?besc s? dezvolte prejudec??i, c? preocup?rile mele tind a surprinde realitatea imediat? prin incursiuni întreprinse din perspective sociale polivalente, tip antropologie social?, teoria cunoa?terii, psihologie politic?. Parcursul arheologic fundamentat pe impact social nu ?ine de politic, cu atât mai mult cu cât politicul nu a stat niciodat? în aten?ia aspira?iilor. Mul?umesc România! Mul?umesc ?i celor ce gândesc ?i au puterea de a în?elege!
--------------------------------------
[1] Nitu Ionel, Presedintele ales in acest an va guverna, intr/un fel sau altul, pona in 2024, in, Bursa.ro/ 26.02.2015
[2] Harta resurselor Romaniei, in, www.gandul.info/ 23.02.2015
[3] E., Cornea, Rosia Montana rezista !, in, www.napocanews.ro, 2010/ 27.02.2015
[4] Acad. Fl. Constantiniu, Istoria României la r?scruce, interviu, pe site-ul  http://absentul.blog.com/2010/04/08/istoria-romaniei-la-rascruce/
[5] Cristian Socol, vicepre?edintele Asocia?iei Generale a Economi?tilor din Romania, 08.09.2010, în www.standard.money.ro
[6] Acad.Fl. Constantiniu, Op. citat.
[7] Nitu Ionel, Presedintele ales in acest an va guverna, intr/un fel sau altul, pona in 2024, in, Bursa.ro/ 26.02.2015
footer