Revista Art-emis
De ce fel de N.A.T.O. au nevoie membrii s?i estici? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 22 Februarie 2015 22:26
Corneliu Vlad,art-emisStatelor din centrul ?i estul continentului care au intrat în comunitatea euroatlantic?, criza ucrainean? le-a pus o întrebare presant?: este sau nu Alian?a preg?tit? s? asigure securitatea membrilor s?i mai noi, li se aplic? ?i lor „principiul mu?chetarilor” înscris în faimosul art. 5 al Tratatului de la Washington - „To?i pentru unul, unul pentru to?i”? Sau, cum plastic se tot exprim? pres? occidental?, ar muri militarii americani sau vest-europeni pentru Tallin sau Var?ovia sau Riga? Roza vânturilor, emblema de pe drapelul albastru al Alian?ei, pare s? exprime grafic, în actualele circumstan?e, ?i direc?iile nea?teptate din care statele din flancul estic al N.A.T.O. recep?ioneaz? semnale nelini?titoare. C?ci nelini?ti - desigur, de cu totul alt? natur? - vin nu numai dinspre Moscova, ci ?i dinspre Bruxelles ?i alte capitale occidentale. „Divizarile interne din N.A.T.O. privind principalele probleme de securitate care afecteaz? statele aflate la frontier? estic? a Alian?ei reprezint? o surs? de neliniste” constat? la sfâr?itul lui 2014 fostul reprezentant permanent al Poloniei la N.A.T.O., prof. Jerzy M. Nowak. În sânul Alian?ei, exemplific? el, se manifest? diferende legate de evaluarea amenin??rilor ?i de cerin?ele în termeni de capacitate militar?, de politic? fa?? de Rusia ?i de misiunile din afar? zonei. Un izvor de nelini?te a fost, pân? la un moment, pentru statele din flancul estic, ?i „abordarea nelinistitoare” a statelor membre riverane Mediteranei, care tindeau „s? marginalizeze” art. 5 al Tratatului de la Washington, manifestau reticen?e fa?? de proiectele de înt?rire a flancului estic ?i adoptaser? „o abordare unilateral? a rela?iilor N.A.T.O.-Rusia, în sensul c? se concentra doar pe cooperare, neglijând elementele de rivalitate ?i instabilitate manifestate de a??acest partener strategic exigent” care este Moscova. Or, statele est-europene foste membre ale Tratatului de la Var?ovia au intrat în N.A.T.O. tocmai pentru a beneficia de o real? securitate în cadrul Alian?ei, la ad?post de presiuni ?i amenin??ri care ar putea veni din partea fostului lor „frate mai mare” de la Moscova.

Politologul polonez, acum profesor universitar la Var?ovia pled? pentru o aten?ie special? a N.A.T.O. fa?? de statele din flancul estic al Alian?ei, nu înainte îns? de a enumera o serie de sfid?ri ?i amenin??ri de natur? politic? la adres? Poloniei, dar care pot fi desigur extrapolate în mare întregii zone a flancului estic:
- formarea în regiune a unui sistem de for?e defavorabile pentru Alian?? (?i Occident în general), în condi?iile perioadei de tranzi?ie economic?, fapt care îndeamn? Rusia s? umple vidul strategic creat de retragerea progresiv? a Statelor Unite de pe continentul european;
- apari?ia, în cadrul N.A.T.O., a unui dezechilibru în domeniul securit??ii, provocat de disponibilitatea unor state occidentale de a lu? în considera?ie exigen?ele Rusiei privitoare la neinstalarea de structuri militare pe teritoriul statelor din Europa central? ?i de nord ?i adâncirea diferendelor între statele aliate, ceea ce posate duce la paralizia organiza?iei ?i chiar la tentative de dizolvare;
- criza profund? ?i lipsa de consens în sânul Uniunii Europene, care frâneaz? nu numai cooperarea, dar ?i dezvoltarea unei politici comune de securitate ?i ap?rare;
- apari?ia unor partide care se pronun?a pentru un fel de neo-izola?ionism ?i care se distan?eaz? de N.A.T.O. ?i U.E. pentru a se concentra cu prioritate pe definirea unui poten?ial na?ional de ap?rare.
  
În aceste condi?ii - ?i ?inând seam? desigur de focarul de tensiune din Ucraina care tinde s? se complice ?i s? se cronicizeze - „de ce fel de N.A.T.O. avem nevoie?”, se întreab? fostul reprezentant al Poloniei la sediul Alian?ei. ?i tot el avanseaz? prime r?spunsuri:
1. În primul rând, trebuie asigurat? bun? îndeplinire a art. 5. Va trebui s? fim siguri c? în caz de agresiune, nu numai pe teritoriul polonez, dar ?i pe cel al ??rilor baltice, sprijinul aliat va fi automat ?i imediat (pentru protejarea instala?iilor strategice, centrelor de comandament, aeroporturilor, porturilor, infrastructurii etc). Ast?zi - afirm? f?r? menajamente ambasadorul polonez - persist? îndoieli ?i ne putem întreba dac?, atunci când va veni momentul, Alian?a nu se va transform? într-un coffee shop, adic? în forum de discu?ii la nesfâr?it, incapabile s? ia o decizie;
2. Alian?a atlantic? trebuie dotat? cu capacit??i suficien?e de ap?rare, mai ales în ce prive?te ap?rarea teritoriului, men?inerea de for?e de descurajare credibile ?i supraveghera bunei func?ionari a planurilor de urgen?? ?i a planurilor de ap?rare în caz de amenin?are a Alian?ei care ar ?ine de art.5. Nu pot fi neglijate nici dezvoltarea de sisteme antirachet? sau antiaeriene integrate, de for?e de reac?ie ale N.A.T.O. ?i alte for?e care ar putea fi utilizate pentru ap?rarea teritoriului;
3. Statele Unite trebuie s? joace în continuare un rol de prim plan în cadrul Alian?ei;
4. Distinc?ia tacit? între membrii „vechi” ?i cei „noi” ai Alian?ei va trebui suprimat?, pentru a asigur? tuturor statelor membre acela?i nivel de securitate.
5. Alian?a trebuie s? aib? o politic? r?s?riteana credibil? fa?? de Federa?ia Rus? (pentru „ancora” acest stat de Europa), ?inând seam? de specificitatea pozi?iei geografice a statelor din regiune ?i l?sând deschis? perspectiva ader?rii Ucrainei, Republicii Moldova ?i Georgiei la N.A.T.O.;
6. Polonia ?i celelalte ??ri din zon? trebuie s? fie codeciden?i ai politicii N.A.T.O., mai ales în ce prive?te politic? s? r?s?riteana. Universitarul polonez încheie abordarea s? intransigen?? asupra noilor responsabilit??i ale N.A.T.O. în contextul creat de criz? din Ucraina apreciind c? „schimbarea strategic? ?i antioccidentala care a avut loc în Rusia are un caracter durabil”. Context în care Alian?? atlantic? va trebui s? ia m?suri concrete pentru înt?rirea securit??ii ?i ap?r?rii statelor membre ale NATO din vecin?tatea Rusiei, dar în acela?i timp „s? men?in? un echilibru între politic? disuasiv? fa?? de Moscova ?i posibilitatea revenirii la o cooperare cu Rusia dac? aceast? va renun?? la politica sa agresiv? fa?? de Ucraina”. În orice caz, încheie autorul polonez, dup? summitul N.A.T.O. 2014, statele membre din flancul estic au un sentiment de a fi mai în securitate, „desi cumva într-o manier? înc? incomplet?”. Mai în securitatea?„cumva înc? incomplet?”Cam incerte exprim?ri într-un domeniu atât de riguros cum este cel al ap?r?rii ?i securit??ii! Oricum, fostul reprezentant polonez la N.A.T.O. sper? c? strategia ?i conceptul strategic ale Alian?ei vor fi adaptate ?i mediului european de securitate, dar ?i cerin?elor specifice ale statelor din flancul estic al N.A.T.O.
footer