Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 04 Februarie 2015 20:45

Elena Lupescu, Elena Udrea - Carol al II-lea, Traian B?sescu- Doar emblema unui deceniu al guvern?rilor cleptocratice?! -

Vreme de un deceniu, Traian B?sescu s-a folosit de o portavoce feminin? pentru a-?i testa inten?iile sale ?i a anticipa cele mai importante mi?c?ri pe scena politic?. Poate c?, din acest motiv, portavocei i s-a spus Elena „Gur? de Aur”. Nu ?tim dac? utilizatorul portavocei o fi cunoscut zicala: „Po?i s? sco?i ?iganca din mahala, nu po?i s? sco?i mahalaua din ?iganc?”. O paralel? ?i asem?n?rile între tarele regimurilor politice ale regelui dictator Carol al II-lea ?i pre?edintelui juc?tor B?sescu nu pot r?mâne neobservate. ?i sub „carlism”, ca ?i sub „b?sism”, axa în jurul c?reia gravita politica de la Bucure?ti, ca s?-l cit?m pe Argetoianu, avea un pol sub centura capului statului ?i cel?lalt în poala unei Elene. „Duduia” Elena Lupescu (Tâmpeanu, Magda Wolf, Duta Grünberg) în prima ipostaz? a istoriei ?i Elena „Gur? de Aur”, în cea de-a doua. Ambele dudui s-au dovedit piese de mare rezisten??. Prima în ierarhia camarilei regale, a doua în Administra?ia Preziden?ial?. ?i una, ?i cealalt? tronau ca „regine” ale unei triade mafiote a puterii [Politic?-Bani-Servicii Secrete (nu neap?rat autohtone ! - n.n.)]. Dup? cum relata revista „Time”, Elena Lupescu „este cea mai ?ireat? f?c?toare de bani din România. Se spune c? ea ?i-a format capitalul de la oamenii care voiau s? ob?in? ceva de la Carol al II-lea. Favorurile economice ?i protec?ia regal? acordate de cuplul Carol al II-lea-Elena Lupescu veneau propor?ional cu sumele de bani încasate de la oamenii de afaceri vero?i, recomanda?i de c?tre ro?covana Elena”.

Dup? cum ne dezv?luie scurgerile de informa?ii, adev?rate bombe informa?ionale teleghidate, Elena „Gur? de Aur” ?i-a folosit pozi?ia în Adminstra?ia Preziden?ial? în acelea?i scopuri ca ?i „Duduca”. Un serviciu de informa?ii, înc? neîngenuncheat de noua camaril?, a crezut c?-l va proteja pe pre?edinte, determinând publicarea transcriptului unei convorbiri telefonice (octombrie 2005), care atest? indubitabil îndeletnicirile oneroase ilicite ale ?efei Cancelariei Preziden?iale. Se vede îns? c?, în afara plec?rii ei oficiale din serviciul pre?edintelui, nu s-a ob?inut un alt rezultat.

Duduca a avut un „serviciu” secret privat de informa?ii ?i influen?are. Mijloacele prin care func?iona acest „serviciu” erau inspirate din cele mai clasice metode informative, de la ascultarea convorbirilor telefonice la interceptarea coresponden?ei. Bineîn?eles c?, pentru a desf??ura asemenea activit??i, „Duduia” a trebuit s?-?i asigure colaborarea unor profesioni?ti ai spionajului.

Acestea sunt ?i concluziile la care ajunge ?i Raportul întocmit, la 29 iunie 1935, de c?tre „Corpul Detectivilor” din cadrul Direc?iei Generale a Poli?iei („Not? referitoare la Elena Lupescu - influen?a sa asupra unor personalit??i politice”). Una dintre concluziile raportului este c? Elena Lupescu „regiza specula pe spinarea ??rii”. Se face afirma?ia deosebit de grav? dup? care Carol, prin mijlocirea Elenei Lupescu, a devenit o „unealt? oarb? a Interna?ionalei a III-a”. Trezit? din adormire, vigilen?a public? ne semnaleaz? c? Elena „Gur? de Aur” a avut un traseu politic ghidonat, fiind plasat? în mediile politice (P.S.D., P.N.L., P.D.L., P.M.P.), infiltrat? pe lâng? primul demnitar al statului ?i… Mai departe ar trebui s? ne lumineze concluziile controlului intern, servit ca pretext de amânare a audierii conducerii interimare a S.R.I. de c?tre Comisia comun? a Camerei Deputa?ilor ?i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit??ii S.R.I. Simplul fapt al ini?iativei acestei amân?ri ?i acceptarea ei sunt cât se poate de simptomatice în privin?a raporturilor dintre „controlor” ?i „controlat”.

Printre scopurile ?i „curiozit??ile” Elenei Lupescu, satisf?cute cu ajutorul serviciului secret personal, erau controlul Siguran?ei Generale, ob?inerea de informa?ii din interiorul armatei, dar mai cu seam? despre chestiunile financiare ?i economice. Despre un serviciu privat de informa?ii al Elenei „Gur? de Aur” au existat palide referiri în pres?, în contextul premerg?tor campaniei preziden?iale din anul 2009. Interesul ei pentru domeniul securit??ii, rezervat Armatei ?i Serviciilor, era de notorietate. Ca s?-?i motiveze interesul ?i precup?rile de informare i-a „venit” ideea unui doctorat în domeniu, cu o tem? ?i plan de cercetare în politica regional? de securitate în arealul geostrategic al M?rii Negre. Credem c? nu cu acest gen de informa?ii a concurat Comunitatea Na?ional? de Informa?ii despre care, oare cu „gura aurit?” (?!), a l?sat a se în?elege c?-l mai ?i dezinforma pe idolul ?i protectorul ei, ex-pre?edintele Traian B?sescu. E bine s? ne aducem aminte c? ?i pre?edintele S.U.A., F.D. Roosevelt, a mai fost dezinformat, în unele chestiuni, când F.B.I.-ul a stablit c? mai tân?rul amant al primei doamne, Anna Eleanor Roosevelt, avea curiozit??i politice stârnite de ofi?erii spionajului sovietic din Ambasada U.R.S.S. la Washington.

În perioada dictaturii carliste, apuc?turile de „Mata Hari” ale metresei regale au fost dezaprobate de clasa politic?. Printre cei mai puternici critici s-au aflat Alexandru Averescu ?i C.I. Br?tianu. Ei au avut grij? ca un pamflet care demasca spionajul practicat de Elena Lupescu s? fie tip?rit în Italia ?i introdus în ?ar? prin intermediul Lega?iei acestei ??ri. Elena „Gur? de Aur” a fost sf?tuit? s? se autodema?te, fiind meticulos preg?tit întreg scenariul, inclusiv „mise en scene”.

Pentru cei viza?i de dezv?luirile de vineri seara nu a fost nimic de senza?ie sau ceva nea?teptat. Monitorizat? complet, cu toate mijloacele „Big Brother”, introduse în art. 14 alin (2) al Legii nr.51/1991 (modificat? ?i republicat? în M.O. nr.190 din 18.03.2014), purt?toarea gurii aurite, atât de frecvent folosit? de Traian B?sescu pentru adecvarea agendei publice, a ie?it doar la o repeti?ie înainte de premiera oficial?. Ce nu ?tiam din lista relativ bogat? a matrapazlâcurilor maleficei combina?ii „politic?- bani-servicii secrete”, ob?inut? cu „inteligen?? ?i trud? jurnalistic?” de c?tre Dan T?p?lag? ?i Cristian Pantazi? Câteva detalii. Din categoria „cheii de bolt?”. Cum vor fi valorizate detaliile ?ine, pe de o parte, de profesionalismul ?i probitatea anchetatorilor, iar pe de alt? parte, de presiunea opiniei publice ?i probitatea care mai exist? în pres?. Cei care puteau opri evolu?iile letale spiritului statului de drept, ?i chiar mai mult ?i mai r?u, sunt ar?ta?i cu degetul de dincolo de gratii, sunt obliga?i s? se ab?in?. Bine ar face s? ?i elibereze societatea de stresul prezen?ei lor, de bun?voie, din motive personale nespecifiabile.

În timpul lui Carol al II-lea, un individ cu ascendent în francmasoneria de rit Memphis era sponsorizat, cu ?tiin?a regelui, ca s? le denigreze pe regina Elisabeta ?i regina mam?, dar s? „promoveze imaginea luminoas? ?i inteligent? a Elenei Lupescu”. În zilele noastre, al?i slujitori ai aceluia?i rit, cu ?tiin?a „Marii Umbre”, vars? bani negri pentru potolirea foamei gurilor mari ?i spurcate ale oficinelor de propagand? televizat? ?i ale institutelor de sondare ?i manipulare a opiniei publice.

Cele se se întâmpl?, cred artizanii spectacolului, „o s? dea satisfac?ie revendic?rilor justi?iare ale poporului”, dar socotelile sunt gre?ite, dac? nu se atac? frontal ?i din r?d?cini întreg raul. Elena „Gur? de Aur” este doar emblema caracati?ei corup?iei care s-a consolidat ?i dezvoltat în România, într-un deceniu de continuare a guvern?rilor cleptocra?ilor.

Stadiul în care se afl? lupta împotriva corup?iei, tr?d?rii ?i spionajului care au carotat fundamentele economice ale statului de drept ?i decredibilizat Parlamentul, Justi?ia ?i guvernele este doar incipient, f?r? ca de partea legii s? se afle ?i conduc?tori ai luptei temerari, dedica?i în?l?imii cauzei. Serviciile na?ionale de informa?ii nu au conduc?tori. Competen?a managerial? în alte structuri speciale este contaminat? de bolile ultimului deceniu. Oricât de voinic? ?i hot?rât? ne-ar fi oastea, f?r? anvergura comandan?ilor, onestitatea ?i competen?a strategilor, în fa?a inamicilor dezl?n?ui?i va fi doar o prad? lupilor, precum turma f?r? ciobani ?i f?r? câini. În contextul geostrategic grav ?i complicat, subminarea prin scandaluri a componentelor informative ale securit??ii na?ionale ar însemna un pericol major, motiv ca undeva, cineva s? se felicite ?i s?-?i râd? în barb? de cât de bine i-au ie?it socotelile.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer