Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 07 Ianuarie 2015 23:07

General (r) Aurel I.Rogojan, art-emisCare este institu?ia din ramura atât de stufoas? ?i pu?in eficient? a sistemului na?ional de administra?ie (Securitate) care ?ine contabilitatea la zi a gravelor vulnerabilit??i ale României, ca urmare a prejudiciilor cauzate prin subminarea economic? sistematic?, fie c? avem în vedere marile inginerii de evaziune fiscal?, sp?lare de bani, delapid?ri ?i gestiuni frauduloase asociate jafului mascat prin a?a-zisele privatiz?ri, fie legitimarea spolierii avutului public sub aparen?ele retroced?rilor, fie legisla?ia special dedicat? negustorilor de drepturi litigioase, dar nu în ultimul rând de daunele constatate an de an de Curtea de Conturi?

Cine are o eviden??, cât de cât aproape de adev?r, a sutelor de miliarde furate, ca s? d?m o expresie generic? rezultatului ansamblului de fenomene generate de înalta corup?ie sistemic?, sub a c?rei povar? st? s? se pr?v?leasc? România?

Câte ministere ?i servicii de informa?ii pentru securitate na?ional? au în organigrama lor departamente de prevenire ?i combatere a corup?iei, a evaziunii, traficului financiar ilicit ?i a sp?l?rii banilor? Unde se centralizeaz? produc?ia lor zilnic? de informa?ii? Cât ne cost?, pe noi contribuabilii, func?ionarea acestor institu?ii, cu ce costuri se ob?ine o informa?ie ?i cine ?tie m?sura în care aceste cheltuieli sunt compensate din recuperarea prejudiciilor?

Care dintre serviciile de informa?ii au luat urma conturilor ascunse prin b?ncile din insuli?e exotice? Ce persoane au fost r?spl?tite cu posturi de reprezentare diplomatic? pentru a securiza opera?iunile bancare ale infractorilor din „high life”-ul politic?

A efectuat Guvernul o evaluare a sabotajului de la Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?? S? ne amintim cum vreo ?ase-opt luni de la întronizarea lui Dan Radu Ru?anu ca mai-marele colect?rii birurilor, numita institu?ie a fost blocat? în nesfâr?ite reorganiz?ri, în atribuirea de salarii astronomice pentru ?efi, ocupându-se mai mult de lobby legislativ pentru marii evazioni?ti, pentru ca reorganizarea A.N.A.F.-ului s? se finalizeze cu re?inerea ?i arestarea preventiv? tocmai a demnitarului învestit s? vegheze la integritatea sistemului fiscal ?i a celui vamal. De la cine s? a?tept?m aceste raspunsuri?

Guvernul se împrumut? în fiecare an de pe pia?a bancar? cu cca. 10 miliarde de euro. Aproape s?pt?mânal, Ministerul Finan?elor î?i etaleaz? performan?a de a mai împrumuta o tran?? în condi?iile unui randament avantajos al dobânzii. Ne-am obi?nuit atât de mult cu aceste comunicate încât începem s? credem c? „arta” de a se împrumuta cât mai ieftin pentru a se sus?ine pe sine ?i sufocanta sa birocra?ie este, în fapt, tot ceea ce trebuie s? fac? Guvernul pentru bun?starea general? a societ??ii. Chestiunea care doare ?i mai mult este aceea c? guvernul ne prejudiciaz? anual de un multiplu de 10 miliarde de euro, prin neputin?a, ori nevoin?a, cronic? de a avea r?spunsuri ?i solu?ii la inventarul, departe de a fi complet, al întreb?rilor enun?ate.

Cine, cum, când ?i cât recupereaz? din sutele de miliarde care s-au „evaporat”? Ce fac Ministerul Finan?elor ?i Banca Na?ional? în leg?tur? cu masa monetar? absent? la apel?

Care este cuantumul indisponibiliz?rilor pentru prejudiciile cauzate ?i gradul de recuperare efectiv??

Se aude, tot mai frecvent ?i mai perceptibil, murmurul unui vis numit dorin??. „Amnistia fiscal?”. Foarte interesant! Ce bun? dovad? c? cei care sunt sub presiunea imposibilit??ii scoaterii la lumin? a banilor proveni?i din infrac?iuni ?i afaceri „underground” nu sunt personaje virtuale, ci oameni reali. Ei sunt cunoscu?i. Nu de azi, de ieri, ci de când au început s? în?ele, s? corup?, s? amenin?e, s? cumpere parlamentari, mini?tri, judec?tori ?i poli?i?ti, s? numeasc? ?efi la Fisc, la Vam?, la retroced?ri, la p?duri, la Fondul Proprietatea ?i lista poate continua. Cine ?i ce mai a?teapt?, ca s?-i oblige, cu for?a legii excep?ionale, s? dea înapoi ce au furat?

Constitu?ia nu ap?r? ho?ii. Invocarea în astfel de situa?ii extrem de grave a grijii pentru prezum?iile, drepturile ?i libert??ile cet??eanului poate semnifica tocmai atentatul la Constitu?ie. Toate institu?iile statului datoare s? apere Constitu?ia ?i valorile societ??ii democratice de devalizatorii vistieriei na?iunii ar trebui s?-?i acopere aloca?iile bugetare din recuperarea prejudiciilor, iar salariile angaja?ilor indexate cu o cot? procentual? din recuper?ri, f?r? stabilirea unui prag. În locul nesfâr?itelor ?i p?guboaselor restructur?ri ale agen?iilor responsabile de aceste grave vulnerabilit??i ale securit??ii economice, Guvernul ar trebui s? recurg? la un „import” de câteva sute de func?ionari pentru Fisc, Vam?, Poli?ie de frontier?, domeniile statului, resurse naturale ?.a. din administra?iile statelor scandinave, Danemarca, Olanda, Germania cu reputa?ie profesional? ?i probitate moral? imune la obiceiurile rele ?i proastele deprinderi care guverneaz? administra?ia româneasc?. Se vor g?si critici care s? spun? c? Justi?ia trebuie s? cerceteze, s? stabileasc?, s? hot?rasc?. De acord, a?a este, dar „ca s? nu ne m?nânce sfin?ii pân? la Dumnezeu”, chiar nu se poate face nimic? Cui nu-i va fi team? s? pun? piciorul în prag ?i s? dea comanda: „Banii înapoi!”.

footer