Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ilie B?descu   
Luni, 08 Decembrie 2014 01:18
Alexandru Dughin, Bazele geopoliticii - 1Numeroase publica?ii au înghi?it ?i prezentat pe nemestecate „Lista lui Dughin” eviden?iat? de c?tre „contributorii” fiului lui Leon Tismeni?ki - fost agent sovietic ?i veteran al r?zboiului civil din Spania din anii ’30 ?i care, pentru slujirea regimului comunist, a primit ca recompens? gradul de general. La rândul s?u, Tismeni?ki jr., a fost un r?sf??at al regimului comunist, dar, în anul 1980, dup? publicarea unei c?r?i despre neo-marxism, odrasla agentului sovietic s-a „plictisit subit” de comunism ?i a luat drumul Vestului. Gurile rele vorbesc despre o înfiltrare, ca agent al Securit??ii în mediile intelectuale occidentale[1]. Nu poate fi ignorat faptul c? Tismeni?ki jr. a fost ?i r?sf??atulunor guverne postdecembriste, care l-au coco?at tocmai în postura lupului paznic la oi. Desigur, revista „22” ?i garnitura G.D.S. nu putea s? nu ?in? isonul opiniei juniorului despre lista în discu?ie. „Prietenii ?tiu de ce!”. În post-scriptumul unui articol, Tismeni?ki jr. men?ioneaz? cu mesaj subliminal tenden?ios: „Cartea lui Dughin «Bazele geopoliticii» a ap?rut în române?te cu o postfa?? semnat? de sociologul protocronist Ilie B?descu, profesor la Universitatea din Bucure?ti”.[2]
 
Pentru corecta informare a cititorilor, preciz?m c? lista lui Dughin cuprinde mari personalit??i din diverse regiuni ale lumii, pe care geopoliticianul rus le consider? reprezentative pentru diversele curente de gândire ?i orient?ri politice la scara lumii. Ei se distribuie pe toate continentele. Nu ?tim cu câ?i dintre ace?tia se va fi întâlnit efectiv. Cei ce-au publicat „lista româneasc?” nu fac nici o men?iune asupra acestui fapt ?i deci asupra unui alt posibil substrat al unei asemenea liste. Consider?m c? este util? publicarea numelor din România, ap?rute pe „Lista lui Dughin”:
- Ion Iliescu, fost lider al Partidului Social Democrat, fost pre?edinte al României, acum una dintre eminen?ele cenu?ii ale Partidului Social Democrat aflat in opozi?ie cu regimul pro-american al pre?edintelui B?sescu.
- Adrian N?stase, fost prim-ministru al României, Pre?edinte al Funda?iei Titulescu, membru al Partidului Social Democrat, cel care l-a lansat în politica mare pe actualul prim-ministru Victor Ponta.
- Dan Zamfirescu, teolog, ideolog, unul dintre principalii ideologi na?ionali?ti ai erei Ceau?escu.
Ilie B?descu, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române de ?tiin?e. Cel mai prestigios geopolitician din România.
- Momcilo Luburici, Rector al Universit??ii Dimitrie Cantemir (Bucure?ti)
- Doru Tompea, Rector al Universit??ii Petre Andrei (Iasi)
- Diana Câmpan, purtator de cuvant al Universit??ii din Alba Iulia (Transilvania)
- C?lin Mih?escu, conduc?torul Mi?c?rii Eurasiatice din România, politolog, conduc?tor al editurii «Eurasiatica».
- Ion Gurgu, conduc?tor al Editurii «Predania» (literatur? conservatoare, Ortodox?).
- Victor Roncea, jurnalist, redactor ?ef al portalului de ?tiri ?i analize (pe unele chestiuni poate avea pozi?ii incomode, nu e filorus).
- R?zvan Marica ?i Mihai ?om?nescu – conduc portalul de ?tiri activenews.ro
- Vasile Ernu, editor al portalului de analize criticatac.ro (site anti-globalizare, stângist)
- Ioan Valentin Istrati, preot, jurnalist de radio ?i televiziune la trinitas.ro, post regional în limba român? pentru România, Moldova ?i Bucovina, editor al portalului doxologia.ro
- George Bara, jurnalist, portalul «Ziarul Natiunea» http://www.ziarulnatiunea.ro/
- Vasile Simileanu, geopolitician, editor al publica?iei de analize “Geopolitica”
- Aurelian Anghel, sociolog, are pozi?ii conservatoare
- Marius V?c?relu, om de ?tiin??, profesor la ?coal? Na?ionale de ?tiin?e Politice ?i Administra?ie Public? (Bucure?ti);
- Ion Coja, profesor universitar, lingvist, scriitor ?i publicist. Eurosceptic, anti-american.
- Dan Puric, actor ?i regizor de teatru ?i cinema, scriitor ortodox conservator popular.
- Mihai Andrei Aldea, preot ortodox, conservator, anti-globalizare.
- Mircea Dogaru, colonel în rezerv?, conduce Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
- Ovidiu Hurduzeu, Scriitor romano-american, critic social, ideolog distributivist (concepte economice alternative). Critic fa?? de conducerea SUA ?i a României. Conservator social.
- Bogdan Stanciu, conduce Asocia?ia anti-avort „Provita.”
- Radu Bogdan Herzog, politolog, analist, colaborator regulat la sec?iunea româneasc? a site-ului „Vocea Rusiei”.
În continuare, consider?m prioritar s? oferim cititorilor - pentru început - comentariul prof. univ. dr. Ilie B?descu referitor la aceast? list?. În episoadele urm?toare vom prezenta postfa?a sociologului român la lucrarea filosofului rus Aleksandr Dughin „Bazele geopoliticii ?i viitorul geopolitic al Rusiei”, care poate fi considerat? drept cea mai importanta analiz? scrisa în ultimele dou? decenii despre trecutul, prezentul ?i perspectiva Rusiei. Mul?umim domnului profesor univ. dr. Ilie B?descu pentru amabilitatea acordului de publicarea în revista ART-EMIS a remarcabilei analize-postfa?? a domniei sale la lucrarea geopoliticianului rus Aleksandr Dughin, precum ?i a comentariul asupra listei. (Ion M?ld?rescu)
 
Prof. univ. dr. Ilie B?descu despre „lista conspirativ?” a lui A Dughin ?i (începând cu viitoarea edi?ie a revistei) despre cartea geopoliticianului rus
 
Lista este o dovad? tocmai pe dos. Un grup conspirativ are câteva tr?s?turi: nucleu ideologic, convingeri comune, apartenen?? la o grupare ocult? etc. Or, lista este extrem de eterogen?, sunt persoane cu pozi?ii ideologice absolut diferite, cu profiluri profesionale diverse, cu atitudini mai degrab? anti sau neutre fa?? de politica Moscovei etc. În al treilea rând, întâlnirile, dup? ?tiin?a mea, au avut de regul? caracter public. Iar dac? au fost întâlniri personale, mai apoi au fost aduse la cunoa?terea publicului. Întâlnirea mea cu Dughin, de pild?, a fost una public?, nu privat?. Explica?ia posibil? a întâlnirilor lui Dughin (?i lista real? cuprinde ?i personalit??i din mediul interna?ional, precum Suleiman Demirel, de pild? etc.) deriv? din specificul metodei geopolitice. Geopolitica este ?tiin?a actorilor ?i gânditorilor geopolitici. Un specialist al domeniului are nevoie de dialog, confruntare, cunoa?terea pozi?iilor, verificarea vectorilor ?i a intensit??ilor etc. Faptul c? Dughin s-a întâlnit cu oameni de stat, cu exponen?i ai unor curente politice ?i ideologice diverse, cu geopoliticieni, cu sociologi etc., arat? c? el chiar este un geopolitician serios, c? ?tie ce vrea ?i c? vrea s? ?tie. Reac?ia de la noi este o dovad? fie c? nu ?tim ce vrem, fie c? nu vrem s? ?tim ceva în chip riguros. Iar chestiunea cu „lista conspirativ?” este comic? spre grotesc ?i oricum atest? destul? mediocritate în subtext.
 
Intâlnirea mea cu prof. Dughin n-a fost una personal?, privat?, ci una public?.
 
Eu am semnat postfa?a la cartea lui, „Bazele geopoliticii ?i viitorul geopolitic al Rusiei”, ?i interesul s?u pentru o astfel de întâlnire era firesc. Eu interferasem cu preocup?rile lui, cu studiile lui ?i, în plus, exprimasem un punct de vedere diferit ?i chiar opus propriului s?u punct de vedere. La rândul meu, era firesc, în calitatea mea de cercet?tor al domeniului, s? ?tiu cum gânde?te pe viu specialistul rus. Mai apoi, nu cred c? trebuie s? ader?m la acele bizare tendin?e neocominterniste, de esen?? bol?evic? pur?, de a reinventa cenzura, delictul de opinie, prohibi?ia ideologic?. Cum s? î?i închipui c? dac? te-ai v?zut, într-un cadru public (?i chiar privat), cu un profesor de geopolitic? de la Universitatea de Stat din Moscova ai furnizat dovada c? e?ti promotor al altei ideologii ?i al altui câmp de interese decât ale poporului t?u? Dar gândirea ta, studiile tale, c?r?ile tale, opiniile tale, exprimate în chip r?spicat, nu conteaz?? Eu sunt mereu uimit s? constat c?, dup? 1989, sunt trecut, cu o anume periodicitate, printre criptocomuni?ti, când tat?l meu ?i fratele meu au fost de?inu?i politici, iar copil?ria mea a stat sub teroarea închisorilor comuniste, a deport?rii, a etichetei de chiaburi ?i „du?mani ai ordinii sociale”, cum eram eticheta?i pe vremea aceea, o etichet? pentru care se intra în pu?c?rie. Nu cred c? cei ce sus?in asemenea abera?ii nu ?tiu c? în 1990 eu am creat Asocia?ia pentru Studiul Rezisten?ei Anticomuniste a Ligii Studen?ilor (ASTRALIS), iar, mai apoi, am editat, sub coordonare, Enciclopedia valorilor reprimate, o lucrare de 1.000 de pagini, ?i am continuat s? scriu pe tema aceasta în toate lucr?rile mele de geopolitic?! În studiul din postfa?a c?r?ii prof. Dughin am examinat critic pozi?ia sa în principalele chestiuni sensibile (precum ideea sa despre imperiu, perspectiva multipolarismului, ideea dualismului geopolitic, pozi?ia sa fa?? de România ca stat national întregit etc. etc.). În interviul pe care l-am acordat colegului s?u de la Moscova, prof. Bovdunov, am reafirmat punctul meu de vedere de pe o cu totul alt? pozi?ie decât aceea a profesorului rus. Mai apoi, doresc s? repet cât mai ap?sat c? întâlnirea mea cu prof. Dughin n-a fost una personal?, privat?, ci una public?, fiindc? au fost acolo profesori, sociologi, jurnali?ti, istorici, ambasadori etc. Prin urmare, a fost o întâlnire public?, nu privat?. A?adar, care este chestiunea? V? da?i seama unde suntem împin?i, în ce climat de mediocritate nedemn??
 
 
Mediul intelectual de la noi a fost adus în fa?a unui test care va confirma abilitatea intelectualului român de a evita asemenea zone joase.
 
Este evident c? motivele de substrat ale speculatorilor acestei liste (în care sunt publicate nume de-a valma, f?r? leg?turi semnificative între ele dincolo de rama listei) nu sunt nici pe de parte în serviciul României. A? înclina s? cred c? lucrurile stau chiar pe dos, ca s? nu mai spun c? cei ce fac tevatur? în jurul ei n?zuiesc (în van, evident) s? construiasc? o imagine fals? asupra României intelectuale. Ca s? nu mai vorbim de faptul c?, în subsidiar, în chip eristic, evident, se sugereaz? c? frontiera româneasc? a U.E. este atât de confuz? încât ar fi nevoie de alte min?i decât cele române?ti pentru gestionarea chestiunilor intelectuale ?i ideologice ale unei asemenea frontiere. De modul în care ne vom feri de asemenea imondicii depinde, într-un fel, chiar deznod?mântul la unele chestiuni mai serioase. Mediul intelectual de la noi a fost adus în fa?a unui test, destul de penibil, dar totu?i un test. Modul în care se va regla o asemenea chestiune va confirma abilitatea intelectualului român (a jurnalistului, în primul rând) de a evita asemenea zone joase. Nu ?tiu ce va fi, în final, dar nu pot s? uit ?i s? evoc traumatismul politic din vremea copil?riei mele când eu tremuram într-un sat din Mun?ii Banatului în vreme ce unii dintre campionii „listelor conspirative” ?i pretenden?i la pozi?ia de paznici de poart? ai Occidentulu se l?f?iau pe sofalele cominterniste din cartierele nomenclaturii. Ca opera?ie intelectual?, aceast? a?a-numit? „list? conspirativ?” este cu totul mediocr? ?i sunt convins c? nimeni serios din mediile institu?ionale ?i din media româneasc? nu va c?dea într-o asemenea capcan?. Oricum, celor interesa?i de pozi?ia mea în chestiunile geopolitice abordate în cartea sa de c?tre prof. Dughin le recomand postfa?a mea la edi?ia româneasc? a c?r?ii. Iar pentru vreo opinie serioas? le recomand s? uite c? la geopolitic? ?i la fotbal se pricepe oricine. Pentru c? nu este deloc adev?rat ?i nici de vreun folos cât de mic. Ba, din contr?, este pentru to?i cu totul d?un?tor. Chiar ?i pentru autorii acestei diversiuni mediocre.
 
„Ni?te unii” care se dau însemna?i pe malurile Dâmbovi?ei...
 
Ca s? nu c?dem ?i noi victime vrajei conspira?ioniste, voi preciza c? înclin totu?i spre ipoteza c? lucr?tura „listei conspirative” izvor??te din mentalitatea celebrului personaj al lui Caragiale care se întreba retoric: „?i ce-o s? zic? Europa?”. Iat? de unde eman? conspirativitatea listei: de la „ni?te unii” care se dau însemna?i pe malurile Dâmbovi?ei ?i se aud striga?i s? apere, chipurile, N.A.T.O. ?i Uniunea European?. Efectul de comedie buf? spore?te când te gânde?ti c? vajnicii deconspiratori cred c?-i fac aten?i pe responsabilii intelligence-ului marii metropole, culmea, asupra unora dintre cei ce-au f?cut din integrarea noastr? ca stat în cele dou? structuri proiectul vie?ii lor politice ?i diplomatice. Dac? nu m-ar vizita mai vechea mea amintire difuz? din copil?rie mai c-a? râde în hohote.
 - Va urma -
-------------------------------------------
[1] Documente despre aceast? ac?iune pot fi g?site în arhivele sec?iei interna?ionale a P.C.R.
footer