Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 26 Noiembrie 2014 22:10

Total Recall - Control total art-emis„Fiat justitia, ruat coelum!”(Seneca)

Stima?i cititori, dup? epuizarea circului electoral de toamn?, când în finala cursei pentru tronul de la Cotroceni s-au aliniat la etapa final? dou? marionete ale „teoriei conspira?iei" aduse în stadiul de punere în practic?, românii au fost bulversa?i de „Tsunami-ul” organizat cu meticulozitatea profesionistului de c?tre marii interesa?i de preluarea controlului total. Faptul acesta ne duce cu gândul la un film S.F. de succes de prin anii ’90, al c?rui personaj principal a fost interpretat de cunoscutul actor Arnold Schwarzenegger, ast?zi, politician, asemenea pre?edintelui nou ales al României. Butada „Total Recall - Control Total” se refer? nu la coinciden?a originii etnice a celor doi, ci la dilema în care ast?zi ne afl?m. Domnul Iohanis s-a n?scut în România, este, prin na?tere, cet??ean român. Pe parcurs, a jurat credin?? Germaniei, ob?inând astfel ?i calitatea de cet??ean german. De precizat este c? prin for?a împrejur?rilor nu i-a jurat credin?? României. N-a avut prilejul. Întrebarea fireasc? nu poate fi ?optit? în spatele cortinei, ci spus? cu glas ferm: c?rui stat îi va fi credincios cet??eanul Iohanis? Germaniei, c?reia i-a jurat credin?? sau României, unde s-a n?scut, dar fa?? de care nu are niciun angajament scris. De moralitate nu discut?m, ar fi prea mult! La întrebarea simpl?, r?spunsul dificil îl poate da actul fundamental al ??rii, Constitu?ia României. În Germania, un cet??ean al ??rii numite, care opteaz? pentru cet??enia altui stat, pierde - sine die - cet??enia german?. De altfel, este ?i cazul celor cu dubl? sau multipl? cet??enie arvuni?i de vremelnicii ?efi de guverne ?i un?i ca mini?trii trasei?ti (m? refer în spe?? la „trasei?tii-suveic?” ai U.D.M.R., afla?i, de un sfert de veac, neconstitu?ional, mai tot timpul în c?ru?a guvernamental?). În conglomeratul oribil al minciunii, corup?iei ?i tr?d?rii Neamului Românesc trebuie s? i se fac? dreptate ?i ordine. Le reamintim celor mai slabi cu memoria, c? articolul 1, al. 5 al Constitu?iei României precizeaz?: „În România, respectarea Constitu?iei, a suprema?iei sale ?i a legilor este obligatorie.” Inten?ia noastr? nu este de a face procese de inten?ie, de aceea v? propunem s? lectura?i un material preluat din portalul Ziua News[1] care, în cazul c? respect? realitatea, acesta impune auto-sesizare ?i luarea unor m?suri radicale de c?tre supremele institu?ii îndrituite s? p?zeasc? Justi?ia ?i respectarea aplic?rii legii în România. V? rug?m s? citi?i, s? analiza?i ?i s? trage?i, singuri, concluziile. (Redac?ia ART EMIS)

„Nimeni nu este mai presus de lege!”

Aruncarea lui Werner Klaus Johannis c?tre Pre?edin?ia României reprezint? un plan bine stabilit, de sfârtecare ?i ingenunchere a ??rii noastre de c?tre masoneria german?. Evolu?ia lui Werner Klaus Johannis a fost din plin monitorizat? de serviciile de informa?ii, îns? acestea nu au spus niciodat? c? prin acest sas masoneria german? î?i propune s? influenteze ?i s? controleze principalele institu?ii de decizie na?ionale ?i interna?ionale de la noi. Cele ce le veti citi în continuare au la baz? un amplu documentar, efectuat pe baza tuturor investiga?iilor efectuate pe tema de lagatur? dintre Iohannis ?i masonerie, din mai multe surse, unele fiind investiga?ii ale ZiuaNews, în leg?tura cu Cancelaria Germaniei ?i cu leg?turile dintre aceasta ?i P.D.L., ca ?i leg?turile cu Forumul German, cu evanghelismul german, Funda?ia Adenauer, Centrul Economic German. Alte texte apar pe Internet ?i sunt dezv?luiri ale Ziarului de Sibiu, altele apar?in publicatiei Ziaristi Online, sau texte ale unor jurnali?ti independen?i ca Ovidiu Zara, sau Marius S?l?jean, dar ?i al?ii, lista investgatorilor acestui caz fiind destul de lung?. Ei bine, una dintre activit??ile secrete ale masoneriei germane este dezagregarea teritorial? ?i economic? a României, lucru care s-a v?zut în ultimii 25 de ani. S? vedem legatura lui Werner Klaus Johannis cu masoneria german?. Dup? instalarea primarului sas Werner Klaus Johannis la cârmuirea orasului Sibiu, masoneria german? a devenit tot mai virulent?, g?sind in persoana primarului o adevarata? coloana a V-a pentru promovarea intereselor de dominare ?i control.

Crin And?nu?a netezit terenul pentru proliferarea masonilor germani

Johannis a fost sprijinit în activitatea sa de lideri ?i afaceri?ti de marca din Sibiu, care au c?p?tat pozi?ii importante pe harta puterii fiind cataloga?i drept principalii „sateli?i” ai Clubului Economic German. Printre ace?tia au ap?rut în centrul aten?iei masonilor ?i Steffan Mildner, coordonatorul biroului de consultan?? româno-germana G.T.Z. din Sibiu, al c?rui nume a fost conectat la ramifica?iile afacerii retroced?rilor din centrul istoric al Sibiului c?tre Consistoriul Evanghelic German. Motiva?ia masonic? a acestui gest o reprezint? faptul c? de numele G.T.Z. se afl? lega?i importan?i finan?atori care î?i desf??oara activitatea în cadrul Ministerului Federal de Interne German, în interiorul c?ruia activeaz? importan?i lideri masonici în frunte cu Otto Schilly. Al?turi de acesta, pe harta puterii masonice sibiene ?i-a f?cut incet loc Steffan Johannes Max Braune, num?rul doi în cadrul Alian?ei P.N.L.-P.D. Sibiu ?i aflat în structura de conducere a Clubului Economic German. A fost propulsat în prim plan ca urmare a finan??rilor masive acordate actualei puteri sibiene, prin verigile afacerii Titan Trade, precum ?i prin influen?area unor centre locale de putere, precum Consiliul Local, în presoana Otiliei Man. Cel mai recent membru al filierei germane îl constituie Andreas Huber, care „p?storeste” afacerile reprezentan?ei germane Opel la Sibiu, ?i pe care Werner Klaus Johannis l-a cununat în cursul lunii august, creându-i pârtie pentru a accede în cercul de elit? al Clubului Economic German. Paradoxal este faptul c? cel care a netezit terenul pentru proliferarea masonilor germani mai sus mentiona?i în Sibiu nu este de origine germanica, ci este un roman: Crin And?nu?, de profesie economist. Increng?turile propuls?rii lui Crin And?nu? ca si cap de pod al masoneriei de sorginte germanic? se reg?se?te în anul 1993. Pe atunci cel în cauza era ?ef de cabinet la Funda?ia Româno-German? ?i avea în vizor ca în func?ia de director al institu?iei mai sus men?ionate s? fie promovat un om care s? fac? jocurile masoneriei. Speculând o presupus? rela?ie de concubinaj între directorul funda?iei din acel moment si secretara acestuia, Crin And?nu? s-a trezit peste noapte în func?ia suprem? de decizia a funda?iei mai sus men?ionate. Pe aceasta cale, ?i-a câ?tigat încrederea masonilor ?i a dat frâu liber p?trunderii în Sibiu a masoneriei germane, f?când interven?ii ca, prin influen?a sa, pionul german G.T.Z. s? aib? sediul în buricul ora?ului, pe strada Avram Iancu. Intâlnirile masonilor germani au ajuns astfel s? aiba loc la ceas de tain? în crama Mildcosib, care apar?ine aceluia?i Steffan Mildner de la G.T.Z. ?i în cadrul c?reia î?i expun ideile de sorginte masonicî persoane precum: Werner Klaus Johannis ?i arhitectul ?ef Szabolts Guttmann.

Nicolae Nan, „Na?” al lumii afacerilor sibiene

Sus?inerea larg? din partea partidelor politice pentru Klaus Iohannis se datoreaz? faptului c? este membru al Masoneriei. De fapt, asist?m la un r?zboi între Masonerie, ce su?ine opozi?ia ?i pe primarul Sibiului pe de o parte, ?i Traian B?sescu, omul fostei Securit??i, pe de alt? parte. Klaus Iohannis nu este un sfânt para?utat din Sibiu, ci un om implicat în afaceri locale ?i transna?ionale sub obl?duirea unor personalit??i puternice ale masoneriei române. Nicolae Nan, Ioan Berghezan, Ioan Tu?inean sunt nume intrate în rândul masoneriei sibiene. „Fr??ie" despre care mai toat? lumea vorbe?te cu, cel mult, „am auzit c?... ” a împânzit mai toate mediile de conducere ale jude?ului. Mai nou, la Sibiu a p?truns puternic ?i masoneria german? - Andreas Huber ?i Steffan Mildner sunt dou? exemple de acest fel. Primul nume ap?rut în urma investiga?iilor efectuate de Ziarul de Sibiu a fost cel al liderului politic, Nicolae Nan, care pe bun? dreptate ?i-a însu?it titulatura de „Na?” al lumii afacerilor sibiene ?i care a intrat în vizorul masonilor în perioada 1990-1991, datorit? poten?ialului rela?ional de care dispunea. Masoneria l-a luat în colimator nu pentru persoana sa, ci pentru lan?ul de leg?turi prin alian?? pe care le-a cultivat de-a lungul timpului. Filiera oamenilor pe care acesta i-a recomandat în masonerie este una vast? ?i este fundamentat? pe principiul puterii. Primul a fost Dan Nanu, consilier local, pe care „Na?ul” Nicu Nan l-a cununat anterior, ?i care a reprezentat un argument decisiv. În aceast? direc?ie, sprijinul acordat lui Dan Nanu a venit datorit? faptului c? fratele s?u, Florin Nanu, este procuror, iar tentaculele acestuia se întind pân? la institu?iile centrale ale magistraturii din Bucure?ti. De asemenea, o alt? sus?inere a fra?ilor Nanu pentru masonerie a venit din partea procurorului Silaghi, care a înt?rit recomandarea f?cut? de Nan. A doua proptea recomandat? de Na?ul Nan pentru masonerie este Ioan Tu?ineanu de la SC Construc?ii SA. A intrat în vizorul masonilor datorit? faptului c? a pornit de jos, de la m?tur?, ca simpul func?ionar în prim?rie, atr?gând aten?ia asupra influen?ei masive pe care acesta o exercita la nivelul jude?ului, în cadrul afacerilor cu licita?ii. Senatorul Nicolae Neagu nu putea sc?pa tentaculelor masonice, datorit? faptului c?, din 1990 încoace, el însu?i ?i-a cultivat rela?ia cu Na?ul Nan prin afacerile derulate la nivelul jude?ului, calul Troian fiind Metalcar S.A., ale c?rei afaceri au fost gestionate de acesta direct pân? în anul 2004 ?i apoi din umbr?, dup? ce acesta a devenit parlamentar de Sibiu. De men?ionat faptul c? senatorul Neagu a fost acceptat în ultimul val masonic de la Sibiu.

Sus?in?torul principiilor masonice

Conexiunile masoneriei sibiene cuprind îns? ?i membrii ai fostului partid de guvern?mânt - Ioan Cindrea, omnipotentul politician al P.S.D., a ajuns în vizorul masoneriei înc? din vremea în care organiza?ia jude?ean? a acestui partid era condus? de controversatul Francisc Tob?, care a avut un rol aparte în timpul evenimentelor din decembrie 1989, de la Sibiu. Dup? momentul postrevolu?ionar, încep?torul Ioan Cindrea în ale politicii nu s-a expus în primul plan al politicii sibiene, ci a ?tiut s? stea în umbra lui Tob?, dar având totu?i abilitatea de a-?i dezvolta rela?ii la Bucure?ti în cadrul Ministerului Muncii ?i Solidarit??ii Sociale. Acesta a fost momentul culminant al carierei politice a lui Ioan Cindrea care a atras atan?ia liderilor masonici actuali, fiind catalogat dreptul unul dintre cei care au ajuns s? st?pâneasc? ?i s? foloseasc? arsenalul de semne ?i ritualuri masonice în cadrul întâlnirilor. Constantin Morar, fost pre?edinte al Consililui Jude?ean Sibiu a ajuns ?inta masonilor datorit? faptului c? era caracterizat un fidel sus?in?tor al principiilor masonice, printre care dirijarea intereselor jude?ului c?tre aceste cauze masonice - atragerea investitorilor din str?in?tate, investi?ii în domenii preferen?iale care s? aduc? profit imediat - au constituit punctul major.

Întâlnirile masonilor germani, la ceas de tain? în crama Mildcosib

Un alt nume impus în galeria masonilor locali este Ioan Beghezan, procuror-inspector în cadrul Cur?ii de Apel Alba. În perioada în care acesta a ajuns în aten?ia masonilor, Ioan Beghezan î?i c?p?tase deja reputa?ia unui om care ?i-a demonstrat capabilitatea de a-?i întinde tentaculele pân? la institu?iile decizionale de la Bucure?ti, printre care cele cu puterea cea mai mare erau: Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i chiar institu?ia Procurorului General al României. Acelea?i rela?ii de rudenie prin alian?? s-au f?cut cunoscute ?i în cazul procurorului Ioan Beghezan în cadrul masoneriei, acesta recomandându-l pe procurorul M?nicu?, originar din Poiana Sibiului, datorit? poten?ialului financiar pe care îl avea acesta. La rândul lui, procurorul Mânicu? se afl? în rela?ii apropiate cu Ioan Ghi?e, actualul proprietar al lan?ului de afaceri Ana Oil, care ?i-a întins plapuma afacerilor peste zone importante de afaceri din Sibiu ?i Mure?. Element notabil, procurorul Berghezan este na?ul procurorului M?nicu?, ca ?i în cazul lui Nan, rela?ia de rudenie prin alian?? având o pondere important? pentru segmentul masonic. Întâlnirile masonilor germani au ajuns astfel s? aib? loc la ceas de tain? în crama Mildcosib, care apar?ine aceluia?i Steffan Mildner de la G.T.Z. ?i în cadrul c?reia î?i expun ideile de sorginte masonic? persoane precum: Klaus Johannis ?i arhitectul ?ef Szabolts Guttmann. Acesta din urm? a ajuns s? atrag? aten?ia masonilor ca urmare a faptului c? so?ia sa, având o func?ie ascuns? în cadrul firmei Arhigraf, care apar?ine arhitectului Valeriu Grigorov, a ajuns s? aib? în anul 2004, un profit de peste 1 miliard de lei. Anterior, Mildner a ?inut s? precizeze destina?ia clar? a afacerii Mildcosib. „Societatea MILDCOSIB este afacerea mea personal? care nu are nici o leg?tur? cu proiectul G.T.Z. Este vorba de o societate cu profil vinicol, iar orice profit ob?inut din aceasta este folosit pentru derularea unor proiecte sociale.Milcosib nu are nici un rol comercial în proiectul G.T.Z. Pentru o perioad? scurt? de timp de circa doi ani a existat o implicare a Mildcosib pentru proiectul privind contractatele manageriale cu exper?i locali. Acesta a fost un sprijin total ne-economic astfel încât sumele pl?tite au fost una câte una rambursate c?tre G.T.Z. Nu a existat nici un cent de profit. Cu alte cuvinte nu am un al doilea venit rezultat din derularea afacerilor MILDCOSIB".

Arsenalul masonic utilizat este diversificat

„Organigrama" de func?ionare a masoneriei reprezint? un aspect ascuns ochiului public, asupra c?ruia vom insista în cele ce urmeaz?. Structura de putere a masonilor se bazeaz? pe ranguri ierarhizate, în care membrul situat la un anumit nivel ierarhic nu-?i cunoa?te decât ?eful de pe nivelul imediat superior, în genere acesta fiind cel care l-a recomandat ?i sus?inut pentru a accede în masonerie. Înainte de a fi propulsat în structurile masonice, persoana respectiv? se afl? în studiu pe o durat? de cel pu?in trei ani, timp în care sunt testate o serie de calit??i precum: poten?ialul de putere al rela?iilor la vârf pe care le de?ine, influen?area deciziilor la nivel înalt prin func?ia pe care o are. Al?turi de acestea, sunt vizat ?i anumite tare de personalitate, fiind luate în colimator persoanele avide de putere, dornice de func?ii ?i pozi?ii sociale de conducere. Dup? cei trei ani de supervizare a ucenicului, „protectorul” lanseaz? verigii imediat superior propunerea de a accede în rândurile masoneriei, dup? care depune un jur?mânt de credin?? care s? ateste în esen?? obedien?a fa?? de principiile organiza?iei. Activitatea masonic? la nivel global a ajuns s? fie monitorizat? de capii serviciilor secrete. În perioada în care Radu Timofte de?inea func?ia de vicepre?edinte al comisiei de ap?rare al Senatului, acesta a supervizat activitatea grup?rilor masonice. De pe aceste pozi?ii, a dezv?luit c? „masoneria î?i propune s? influen?eze ?i s? controleze principalele institu?ii de decizie na?ionale ?i interna?ionale. Se vorbe?te tot mai des ?i se scrie tot mai mult de faptul c? aceast? organiza?ie are ca scop ?i adesea chiar reu?e?te s? de?in? controlul în domeniu economic, politic, cultural ?i mai nou militar. Nu cred c? se ?tie prea mult despre masonerie, aceasta fiind o organiza?ie destul de complex? despre care nici m?car membrii supu?i nu ?tiu acest lucru. Dac? se ?tie câte ceva, se ?tie din ceea ce s-a deconspirat pân? acum prin publicarea unor documente secrete (protocoale, scrisori). Aceste documente au fost receptate negativ de liderii masonici, deoarece ar fi fost de preferat ca cei care au vorbit s? nu încalce jur?mântul, iar activit??ile secrete s? nu fie cunoscute decât de un grup foarte restrâns. Celorlal?i mai mici nu le sunt prezentate adev?ratele inten?ii ale masoneriei, acestea fiind simple unelte care doar cred sau î?i imagineaz? c? ?tiu câte ceva. Scopul vizat de liderii masonici locali este unul singular ?i poate fi sintetizat sub formula domina?iei ?i controlului « de cadavru » al centrelor decizionale, care s-au impus în domeniile men?ionate. Arsenalul masonic utilizat este diversificat, de la rela?iile de rudenie prin alian?? ?i pân? la încreng?turile conexiunilor de comand? ?i control al institu?iilor care vizeaz? subordonarea nucleelor de putere ale acestora. În colimator se afl? afaceri?ti notorii, politicieni de marc? ?i justi?iabili care de?in pârghile deciziei„.

De ce a fost propus la Klaus Iohannis pre?edin?ia României

Klaus Johannis face el însu?i parte din clubul Lions Sibiu ?i a fost chiar pre?edintele acestuia, între anii 2004-2005. Din cele dou? cluburi sibiene mai fac parte omul de afaceri Ilie Vonica, directorul D.S.P. Ioan Mani?iu, deputatul Mircea Cazan ?i sotia sa, Adriana, fostul rector al U.L.B.S., Dumitru Ciocoi Pop, medicul pediatru Mihai Neamtu, patronul societ??ii Geiger - care a castigat multe dintre contractele cu prim?ria Sibiu - Gheorghe Geiger, fostul prefect Ilie Mitea, dar ?i Constantin Trihenea, pre?edintele Consiliului Judetean, Martin Bottesch ?i mul?i al?i oameni cu influen?? în Sibiu. In continuare, prezentam leg?turile P.D.L. cu cancelaria lui Merkel, din care o s? rezulte foarte clar de ce a ajuns Klaus Iohannis vârful de lance al alian?ei P.N.L.-P.D.L. ?i de ce a fost propus la pre?edin?ia României. O s? reg?si?i nume foarte cunoscute, care au f?cut „suveica”pe la toate partidele. Noul Reich, alimentat financiar prin dou? funda?ii germane, s-a extins de-a lungul Europei, înrobind institu?iile na?ionale intereselor de partid, manipulând opinia public? ?i transformând contribu?iile europene în daruri portocalii, cu destinatari înregimenta?i politic. Cu toate c? reprezint? o infrac?iune la Legea partidelor politice, organiza?iile str?ine au stimulat financiar puternic partidul lui B?sescu ?i politica democrat? în România, ini?iind apoi scenarii pseudopolitice de lupt? pentru ap?rarea democra?iei, în scopul anihil?rii sociali?tilor afla?i, în prezent, în aproape toat? Europa, în opozi?ie. Cei mai mul?i dintre membrii de baz? ai P.D.L. sunt conecta?i la banii ?i rela?iile neoprotestan?ilor. Sumele de bani ?i puterea de a influen?a luarea unor decizii, atât în interiorul P.D.L.-ului, cât mai ales în afara lui, le sunt date parlamentarilor penticostali sau celor care aspir? la statutul de parlamentar, de organiza?iile neoprotestante puternice din S.U.A. Întregul P.D.L. este împânzit de neoprotestan?i care se folosesc de aceast? confesiune pentru a accede la func?ii, la bani, la influen??. De?i sunt extrem de pu?ini oamenii politici care recunosc deschis apartenen?a lor la neoprotestantism, temându-se c?, într-o ?ar? majoritar ortodox?, acest lucru i-ar prejudicia la vot, v? arat?m leg?turile mai marilor P.D.L. cu diverse culte neoprotestante, dar ?i beneficiile pe care oamenii politici le-au ob?inut de pe urma acestei apartenen?e ?inute secret?.

Evanghelici, penticostali, neoprotestan?i, bapti?ti ?i adventi?tii de ziua a ?aptea

În urma alegerilor din 2008, au fost vota?i doar ?apte parlamentari evanghelici, bapti?ti ?i penticostali, to?i f?când parte din Partidul Democrat Liberal: Lucian Rivi? Tipei (Arad), Nicolae Jol?a (Bihor), Orest Onofrei (Suceava), Mircea Lubanovici (Diaspora), Gheorghe David (Timi?) Marius Dugulescu (Timi?) ?i Iosif Veniamin Blaga (Hunedoara). Realitatea îns? a fost alta. Nucleul neoprotestan?ilor din PDL începe cu fostul premier Emil Boc, care este penticostal, la fel ca ?i fostul primar de Cluj-Napoca, Sorin Apostu, fostul pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj, Alin Ti?e, deputatul Daniel Buda, fostul pre?edinte al Consiliului Jude?ean Bihor, Radu ?îrle. Deputatul Lucian Tipei este chiar fiul pastorului Pavel Tipei, ?eful Cultului Penticostal din România, prieten la cataram? cu primarul Aradului, Gheorghe Falc?, ?i acesta, dar ?i socrul s?u, Gheorghe Seculici, fiind apropia?i de penticostali. Emil Boc a negat c? este penticostal, îns? a omis un detaliu: cei 300.000 de dolari lua?i de la poc?i?i. Conform Prim?riei Cluj-Napoca, „Emil Boc a salutat finalizarea, la 8 octombrie a.c., a demersurilor comunit??ii române penticostale din zona Chicago, inclusiv a Bisericii Philadelphia, legate de colectarea unor importante fonduri (aproximativ 300.000 USD) destinate îndep?rt?rii efectelor inunda?iilor din România, urmând ca aceast? sum? s? fie direc?ionat?, prin intermediul Ministerului Administra?iei ?i Internelor, sus?inerii proiectelor de refacere a zonelor afectate de calamit??i”.

Anghel Florin Serghei, William Brânz?, Daniel Buda, Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Lucian Rivi?-Tipei, Badea Riceard, penticostali PDL-i?ti, au propus, în preajma alegerilor preziden?iale din 2009, proiectul de lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat ?i biseric? în domeniul asisten?ei sociale, adoptat în luna decembrie a acelui an, de Camera Deputa?ilor. Concret, proiectul prevedea ca toate bisericile din România, inclusiv cea penticostal?, s? primeasc? ajutor de la stat.

Vasile Blaga a f?cut, la începutul lui 2010, o vizit? în Atlanta, Georgia, fiind înso?it de pastorul Paul Negru?, de la Biserica Baptist? „Emanuel" din Oradea. Nici Ambasada României din SUA, nici consulul onorific al României din Atlanta, nu au fost în?tiin?a?i de aceast? ac?iune, afirmându-se c? vizita lui Blaga, pe atunci ministru de Interne, a fost ferit? de ochii curio?ilor. Penticostalii români care frecventau Philadelphia Romanian Church au ?tiut din timp de aceast? vizit?, fiind invita?i s? participe la întâlnirea cu liderul PDL. Ortodoc?ii români au fost deranja?i de hot?rârea fostului ministru de Interne. P?rintele ieromonah dr. Chesarie Bertea a cerut explica?ii reprezentan?ilor Ambasadei Române. Dac? prima reac?ie a acestora a fost de a nega zvonurile, la câteva s?pt?mâni un func?ionar al Ambasadei i-a confirmat preotului vizita lui Blaga în Atlanta.

Mircea Lubanovici, penticostal de seam?, a fost ales deputat în circumscrip?ia electoral? nr. 43 Diaspora, colegiul uninominal nr. 3, fiind ?i membru supleant al Delega?iei Parlamentului României la Adunarea Parlamentar? a N.A.T.O. La 27 de ani, Mircea Lubanovici a emigrat, împreun? cu so?ia sa, în SUA, mai exact în Chicago, unde a absolvit „Harry Truman Community College”. În calitatea sa de deputat de Diaspora, Lubanovici a organizat conferin?e ?i simpozioane în comunitatea român? penticostal?, inclusiv ?i-a introdus electoratului colegii politicieni, cum ar fi penticostalul Radu ?ârle, senator de Bihor, deputatul de Cara?-Severin, tot penticostal, Valentin Bo?neag ?i Ioan Moldovean, neoprotestantul pre?edinte al Alian?ei Evanghelice Române. To?i cei men?iona?i mai sus, inclusiv ?eful Consulatului General al României din Los Angeles, C?t?lin Ghenea, au participat, în Arizona, la o serie de conferin?e sponsorizate de Biserica Baptist? „Happy Valley". Românii de alte confesiuni, care doreau s? stea de vorb? cu consulul C?t?lin Ghenea erau nevoi?i s? pl?teasc? „o tax? de intrare", de 20 de dolari, pe care nu se oferea nicio chitan?? sau alt act.

William Brânz?, deputat PDL de Diaspora, a c?rui apartenen?? la cultul penticostal nu mai este o necunoscut?, se ocup? tot de problemele românilor din afar?. În plin? campanie electoral? pentru alegerile preziden?iale, Brânz? a mers în Fran?a, unde a participat la o întrunire a comunit??ii penticostale din Paris.

D?nu? Liga, de confesiune adventist?, este un alt deputat democrat-liberal a c?rui rela?ie de prietenie cu pastorul adventist Viorel Patran? a fost demonstrat?. Acesta din urm? a de?inut mai multe companii în SUA ?i Marea Britanie, care au avut de câ?tigat din tombola „100% Adev?rat", desf??urat? la OTV.

Viorel-Riceard Badea, senator PDL, adept al cultului penticostal de peste Ocean, î?i desf??oar? activitatea în circumscrip?ia electoral? pentru românii cu domiciliul în afara României, fiind ?i secretar al Comisiei Românilor de Pretutindeni, precum ?i membru al Comisiei pentru politic? extern?.

Marius Dugulescu, preot baptist, fiul pastorului Petru Dugulescu, fost deputat de PN?CD, a ajuns, prin sprijinul dat de PDL, în func?ia de deputat de Timi?. Totu?i, Dugulescu, vicepre?edintele Comisiei pentru drepturile omului, culte ?i minorit??i na?ionale, din Camera Deputa?ilor, va participa la alegerile din 9 decembrie, în calitate de membru al PP-DD. Dugulescu este apropiat ?i de democrat-liberalii Sever Voinescu ?i Teodor Paleologu, ace?tia participând la conferin?a „Valorile cre?tin-democrate, Valorile Europei Unite", organizat? de c?tre deputatul PDL Marius Dugulescu.

Daniel Negrea, deputat PDL ?i penticostal, ocup? ?i func?ia de consilier jude?ean în Arad, dar, în perioada 2005-2009, a fost membru în Consiliul Europei, prezidat de Jose Manuel Barroso.

Cuzman Cionca, pastor, membru PDL, nu se sfie?te s? fac? politic? în biserica Penticostal? în care predic?. În preajma referendumului de demitere a pre?edintelui, Cionca a pledat în favoarea lui Traian B?sescu, transmi?ându-le enoria?ilor s?i c? „Tot ceea ce s-a întâmplat în România în ultima s?pt?mân?, noi, p?storii vo?tri, nu suntem de acord. Este uzurparea statului de drept [...] Nu suntem de acord nici cu atitudinea fra?ilor no?tri, care nu mai ?tiu în ce partid sunt. Eu am fost pro ?i înc? sunt pro unei politici verticale, s?n?toase. Noi suntem pro Constitu?ia. Sunt ni?te gunoaie to?i, dar vrem ca legea s? fie respectat?”. Folosind un limbaj necre?tin, Cionca îi motiva pe penticostalii s?i s? mearg? la vot ?i s? pun? ?tampila „împotriva uzurp?rii statului de drept".

Vasile ?ân?a?, ?eful cultului penticostal din zona Oa?ului, a beneficiat de finan??ri consistente din Statele Unite ale Americii. ?în?a? a f?cut afaceri cu Ioan Oltean, Gheorghe Seculici ?i Gheorghe Falc?, to?i trei f?când parte din culte neoprotestante. Oltean ?i Falc? i-au convins pe liderii jude?eni PDL din Satu Mare s? accepte candidatura unuia dintre fiii lui ?ân?a?, Samuel, fostul subprefect din Satu Mare, acest serviciu costându-l 1,5 milioane de euro.

Traian Iga?, fost ministru de Interne, membru PDL, este adventist de ziua a ?aptea, fiind ?i cel care a încântat electoratul prin cânt?ri de pe scenele organizate cu ocazia mitingurilor democrat-liberale. Iga? este ?i membru în Comisia Românilor de Pretutindeni, având ca scop atragerea voturilor de la cei din diaspora.

Mircea Man, democrat-liberalul care a câ?tigat pre?edin?ia Consiliului Jude?ean Baia Mare ajutat de Episcopia Ortodox?, s-a sucit. Pentru alegerile din aceast? toamn?, Man este sus?inut de penticostalii din Maramure?, în schimbul unui imobil în care neoprotestan?ii s? î?i desf??oare întrunirile.

Nicolae Bud, parlamentar PDL, a fost împreun? cu pre?edintele Consiliului Jude?ean Maramure?, Mircea Man, secretarul PDL Maramure?, Gheorghe Marian, fostul subprefect al Maramure?ului, Constantin Bolo?, F?nic? Pop, fostul candidat la Prim?ria din Baia Mare, Ioan Indre, fost democrat-liberal, primarul din Ulmeni, Lucian Morar, edilul comunei Gârdani, Gheorghe T?t?ran ?i primarul comunei F?rca?a, Ioan Stegran, membru înscris în comunitatea penticostal?, în 2010, la inaugurarea Bisericii Penticostale Betel din comunca F?rca?a.

Gheorghe Flutur, pre?edintele Consiliului Jude?ean Suceava, are strânse leg?turi cu adventi?tii de ziua a ?aptea. În luna mai a acestui an, democrat-liberalul a participat la simpozionul intitulat „Libertatea religioas? - factor de armonie social?”, organizat de Biserica Adventist? de Ziua a ?aptea din Gura Humorului, în parteneriat cu Asocia?ia Na?ional? „Con?tiin?? ?i Libertate", de asemenea, de cult neoprotestant.

Ionic? Pop, consilier PDL Cluj, este sus?in?tor al cultului adventist. În 2011, el a afirmat public c? face parte din consiliul de administra?ie al Liceului Adventist „Maranatha", pentru ca reprezentan?ii CJ s? dispun? evacuarea elevilor ortodoc?i dintr-o cl?dire dorit? de conducerea liceului adventist.

Victor F?r?g?u, Gheorghe St?ni?te, David Ilie, Vasile Boari, Ioan Lupoian, Mircea C?pu?an, Gavril Moldovan ?i Gabi Coval?, to?i neoprotestan?i ?i fideli P.D.L., au întemeiat o forma?iune-satelit a acestui partid, Uniunea Cre?tin Democrat? din România (U.C.D.R.).

Grafica - Ion M?ld?rescu 

-------------------------------------------------------

[1]http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/klaus-iohannis-e-omul-masoneriei-germane-pentru-destabilizarea-romaniei-134836

footer