Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gavril Cornu?iu   
Duminică, 13 Februarie 2011 21:46
Cornutiu GavrilUn lucru cu cât este mai scump cu atât este mai ieftin. Vorbesc de valoarea real? a lucrului. Aceasta deoarece un lucru scump, de valoare real?, nu doar c? are fiabilitate, având durata de utilizare cu mult mai mare decât cel ieftin, dar el cre?te eficien?a în atingerea scopului. Deci cel mai valoros lucru este cel ce se potrive?te cel mai bine scopului propus, rolului pe care trebuie s? îl joace. Fiecare a avut o ma?in? c?reia la un moment dat a trebuit s?-i schimbe o pies?. Toat? lumea ?tie c? piesa original? care se potrive?te perfect ofer? o func?ionare optim? ?i protec?ia restului pieselor ma?inii, iar piesa neoriginal? cu cât e mai îndep?rtat? de standarde cu atât genereaz? o func?ionare mai proast? ?i poate uza celelalte piese, defectând mult mai profund ma?ina. A?a este ?i cu oamenii. Considera?i c? fiecare om este o pies? într-un sistem institu?ional, într-un sistem social. Omul potrivit la locul potrivit garanteaz? o maxim? eficien?? în rolul profesional ?i social presupus pozi?iei ocupate, crescând armonia func?ional? a sistemului ?i performan?ele celor din jurul lui. Atunci când este vorba despre loc de decizie, efectul va fi în func?ie de raza de aplicabilitate a acesteia. Un bun conduc?tor de întreprindere sau institu?ie poate performa sau poate falimenta respectiva institu?ie ori întreprindere. Pân? aici cam toat? lumea gânde?te la fel, dac? este de bun? inten?ie ?i sincer?. De aici încolo apare întrebarea: bine, dar care este piesa original?, având toate standardele, sau în cazul nostru omul potrivit la locul potrivit? În primul rând, trebuie s? cunoasc?, la nivel profesional, scopul, mijloacele ?i metodologia de ob?inere a efectului de rol profesional ?i social. Cu cât va fi mai pu?in profesionist în aceste trei direc?ii cu atât eficien?a lui va fi mai mic?, trecând în efect negativ. Adic?, dac? vei pune un inginer de tractoare s? creasc? pe?ti, pe?tii vor muri, iar dac? vei pune un agronom s? repare avioane, atunci doar cei care au hot?rât acest lucru s? se urce în acestea.
Am dat exemple extreme. Dar to?i cei numi?i sau ale?i pe un post de decizie se înscriu undeva pe linia ce leag? extremele: performan?? - slab? eficien??. Orice individ ajuns pe un post de decizie pentru care nu are calificare în domeniul în care ia decizia produce pagub?, pân? la distrugerea întreprinderii sau institu?iei în cauz?.

În al doilea rând, fiecare profesie are un tip particular de gândire. Cu totul altfel gânde?te un inginer, un jurist, un medic sau un preot etc. În timpul form?rii lor, indivizii se amprenteaz? definitiv cu un mod specific domeniului de a gândi. Recalific?rile ulterioare, f?r? a porni de la acel mod de a gândi în care s-a format, sunt cârpeli care au valoarea cârpelilor de tipul: din costumul unui om scund ?i gras vreau s? fac un costum pentru un om înalt ?i sub?ire. Sigur c? va ie?i un costum cu care po?i grebla prin gr?din?, dar nu po?i frecventa cu el saloane cu preten?ii. A?a-zisa ?ans? democratic? a recalific?rii din slujb? în slujb? se refer? la oameni care s? fac? ?i ei ceva ca s? câ?tige o pâine, dar nu la oameni de performan??, care s? performeze institu?ia, s? duc? lumea înainte. Oamenii de performan?? cresc în propria profesie, din nivel în nivel, tinzând spre competen?a maxim? posibil?. Un om care nu a fost performant în propria meserie în care s-a format, care nu a fost capabil s? tr?iasc? din meseria în care s-a format acela nu va fi performant în nicio alt? activitate în care se va reprofila. Un asemenea om neperformant în meseria lui, dac? va fi în pozi?ie de decizie în alt? activitate, va necinsti prin incompeten?? scaunul pe care st?, f?când r?u domeniului, prin aceasta contribuind la înr?ut??irea general? a societ??ii, de aici f?cându-?i r?u sie?i ?i familiei sale, chit c? prostul se crede întotdeauna genial. Nu sunt p?reri la un taifas. Acestea sunt afirma?ii exacte ale unui om de specialitate. Sunt specialist în e?ecuri umane. P?rerea atât de invocat?, de fapt o scuz?, cum c? politica este singurul domeniu în care nu trebuie s? ai o preg?tire deosebit? este un fals ?i praf pentru orbirea celor care nu v?d cu ochii lor. În societ??ile performante, ca s? te apuci de politic?, trebuie s? fi fost absolvent, dar nu orice absolvent, al celor mai prestigioase universit??i. Citi?i biografiile oamenilor politici occidentali. Dac? nu po?i dovedi c? faci parte din elita genera?iei tale, din cei 3-5% n?scu?i, iar nu f?cu?i ?i antrena?i (?coli?i) la sânge nu ai ce c?uta în politic?. La noi diluviul politic ?i social a scos la suprafa?? repeten?ii ?i gunoaiele, iar prostul nu numai c? nu poate accepta, dar nici m?car nu poate în?elege c? este prost. El va numi în func?ii de decizie indivizi care îi seam?n?. De aceea institu?ional România este condus?, cu rare excep?ii, de impostori. Impostori nenoroci?i de trei surcele afla?i c?, în afara celor ca voi, întreaga popula?ie v? dispre?uie?te ?i î?i bate joc de voi pe la spate, chiar dac? în fa??, în mod pref?cut, p?streaz? o aparent? deferen??. footer