Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 09 Noiembrie 2014 18:27
Vladimir Putin, Valdai, 24 octombrie 2014Ignorarea voit?, de c?tre mass media la nivel global, a evenimentelor importante, când acestea sunt dezv?luite cuno?tintei publice, ele cap?t? semnifica?ii mult mai adânci si mai grave decât in?eniile cu care au fost ascunse. Un astfel de eveniment s-a consumat în 24 octombrie, la Soci, în cadrul „Clubului de la Valdai”, unde reprezentan?i ai elitelor occidentale s-au întrunit s? audieze un discurs al pre?edintelui Federa?iei Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin. De?i se apreciaza c? acesta este, probabil, cel mai important discurs politic de la  l?sarea „Cortinei de fier” - discursul lui Churchill din 5 martie 1946 - mass-media international? a instituit blocada informational?, astfel c? pu?in? lume a aflat ce mesaj a transmis Putin elitelor occidentale. Ceea ce nu poate s? insemne decât existen?a unui motiv serios, pentru ca discursul pre?edintelui rus s? nu trezeasc? in con?tiin?a opiniei publice interna?ionale sentimente de contestare a politicilor oficiale. În mentalul occidental este inr?d?cinat? credin?a c? „Rusia sau Alian?a Estic? dore?te r?zboi si distrugere.” De ce ar dori Rusia sau Alian?a Estic? r?zboi si distrugere?! De ce mass-media interna?ional? a f?cut ca discursul lui Putin s? fie ignorat, ori perceput cu sensurile r?st?lm?cite? Fiindc?, spun anali?tii politicii mondiale, în acest discurs Vladimir Putin „a schimbat brusc regulile jocului”. Jocul politicii interna?ionale a fost interpretat, pân? acum, dup? scenariul: politicienii f?ceau declara?ii publice, de dragul de a men?ine o fic?iune pl?cut? a suveranit??ii na?ionale, dar declara?iile erau strict pentru spectacol ?i nu  aveau nimic de-a face cu substan?a politicii interna?ionale. Între timp, se angajau în negocieri secrete, ascunse opiniei publice, „în care cele mai bune oferte reale erau f?cute cu ciocanul afar? si cu pumnul pe mas?”.

Putin a acceptat ?i el acest joc, a?teptând ca Rusia s? fie tratat? de la egal la egal. Dar acest? a?teptare a fost spulberat?. În replic?, pre?edintele rus a declarat c? timpul jocului s-a terminat ?i , înc?lcând în mod explicit tabu-ul Occidentului, s-a adresat direct oamenilor, nu f?r? a lua în calcul blocada informational? occidental?. S? încerc?m a deslu?i care au fost ideile directoare ale discursului din „Clubul de la Valdai”:
1. Rusia nu va mai practica diploma?ia secret? ?i nu se mai angajeaz? în negocieri în „camera din spate”, pentru fleacuri. Dar, Rusia este preg?tit? pentru discu?ii ?i acorduri cruciale, dac? acestea conduc la securitate colectiv?, sunt bazate pe corectitudine ?i ?in seama de interesele fiec?rei par?i.
2. Toate sistemele de securitate colectiv?  la nivel mondial sunt distruse. Nu mai exist? nici o garan?ie interna?ional? de securitate, pentru nimeni. ?i entitatea care le-a distrus are un nume: „Statele Unite ale Americii”.
3. Arhitec?ii Noii Ordini Mondiale au e?uat, dup? ce au construit un castel de nisip. Indiferent, daca va fi sau nu construit? o nou? ordine mondial?, de orice fel, nu este doar decizia Rusiei, dar este o decizie care nu se poate împlini f?r? Rusia.
4. Rusia favorizeaz? o abordare conservatoare pentru introducerea inova?iilor în ordinea social?, dar nu se opune investig?rii ?i discut?rii acestor inova?ii, pentru a vedea dac? introducerea oric?ror dintre ele ar putea fi justificat?.
5. Rusia nu are inten?ia de a merge la pescuit în apele tulburi create de expansiunea „imperiului de haos” al Americii si nu are nici un interes în construirea unui nou imperiu de c?tre ea (acest lucru nu este necesar; provoc?rile Rusiei se afla in curs de dezvoltare în teritoriul s?u deja vast).  Rusia nu este dispus? s? ac?ioneze ca un salvator al lumii, a?a cum ea a fost în trecut.
6. Rusia nu va încerca s? reformeze lumea prin propria ei imagine, dar nici nu va permite nim?nui s? o reformeze prin imaginea lui. Rusia nu se va închide de lume, dar oricine încearc? s? o izoleze, s? fie sigur c? va culege o tornad?.
7. Rusia nu dore?te ca haosul  s? se r?spândeasc?, nu vrea r?zboi, ?i nu are inten?ia de a începe unul. Cu toate acestea, azi Rusia vede izbucnirea r?zboiului global ca aproape inevitabil?, este preg?tit? pentru el, ?i continu? s? se preg?teasc? pentru el. Rusia nu vrea r?zboi, dar nici nu se teme de el.
8. Rusia nu inten?ioneaz? s? aib? un rol activ în contracararea celor care înc? încearc? s? construiasc? Noua lor Ordine Mondial?. Cu o conditie, pân? la eforturile lor de a începe s?  afecteze interesele cheie ale Rusiei. Rusia ar prefera s? stea ?i s? priveasc? la ei […]. Dar cei care încearc? s? trag? Rusia în acest proces, prin nerespectarea intereselor sale, vor fi pu?i in fa?a adev?ratului sens al durerii.
„R?zboiul Rece nu s-a terminat cu semnarea unui tratat de pace clar ?i transparent. Noi reguli sau un joc f?r? reguli. „Cred c? aceast? situa?ie - a subliniat Putin - descrie cu exactitate punctul de cotitur? istoric? unde am ajuns ast?zi ?i alegerea cu care ne confrunt?m cu to?ii. Nu este nimic nou, desigur,în ideea c? lumea se schimb? foarte rapid. Dar, când analiz?m lumea de azi, s? nu uit?m lec?iile istoriei. R?zboiul Rece s-a încheiat, dar el nu s-a terminat cu semnarea unui tratat de pace clar ?i transparent, cu acorduri privind respectarea normelor existente sau crearea de noi norme ?i standarde. Acest lucru a creat impresia c? a?a-numitul „înving?tor” din R?zboiul Rece a decis s? exercite presiune pentru a remodela lumea în func?ie de propriile nevoi ?i interese.
[…] Poate c?, nu avem motive reale de îngrijorare, sus?in ?i pun întreb?ri incomode? Poate pozi?ia excep?ional? a Statelor Unite ?i modul în care acestea î?i desf??oar? conducerea lor este într-adev?r o binecuvântare pentru noi to?i, ?i imixtiunea lor în evenimentele din întreaga lume este s? aduc? pace, prosperitate, progres, cre?tere economic? ?i democra?ie, iar noi ar trebui, poate, doar s? ne relax?m ?i s? ne bucur?m ? Permite?i-mi s? spun c? nu este cazul, absolut nu este cazul.
[…] A dicta unilateral ?i a institui cuiva modele proprii produce rezultatul opus. În loc de solu?ionare a conflictelor aceasta conduce la escaladarea lor, în loc de state suverane ?i stabile, vedem r?spândirea tot mai mare de haos, ?i în loc de democra?ie exist? suport pentru un public foarte dubios, de la neo-fasci?ti deschisi la radicali islamici. De ce se sprijin? astfel de oameni?
[…] Ei au sponsorizat odat? mi?c?rile extremiste islamice pentru a  lupta cu Uniunea Sovietic?. Aceste grupuri au primit experien?a lor de lupt? în Afganistan ?i mai târziu a dat na?tere la talibani ?i Al-Qaeda. Occidentul, dac? nu i-a sprijinit, cel pu?in a închis ochii, ?i, a? spune, a dat informa?ii, sprijin politic ?i financiar pentru invazia terori?tilor interna?ionali în Rusia (nu am uitat acest lucru) ?i ??rile din regiunea Asia Central? […]
[…] Numai prin în?elepciune actuala conducere egiptean? a salvat aceast? ?ar? arab? cheie, de la haos. În Siria, ca ?i în trecut, Statele Unite ?i alia?ii s?i au început finan?area direct? ?i înarmarea rebelilor, permi?ându-le s? umple rândurile lor cu mercenari din diferite ??ri. Permite?i-mi s? întreb de unde acesti rebeli primesc banii pentru arme ?i speciali?ti militari? Cum a reu?it ISIL s? devin? astfel un grup puternic, în esen??, o for?? armat?
adev?rat??  
[…] Suntem con?tien?i de faptul c? lumea a intrat într-o er? de schimb?ri ?i transform?ri la nivel mondial, când cu to?ii avem nevoie de un anumit grad de precau?ie, de capacitatea de a evita m?suri necugetate. În anii de dup? R?zboiul Rece, participan?ii la politica la nivel mondial au pierdut din aceste calitati. Acum, avem nevoie mai mult ca oricând< de asemenea calit?ti. În caz contrar, speran?ele pentru o dezvoltare pa?nic?, stabil? va fi o iluzie periculoas?, în timp ce tulbur?rile de ast?zi vor servi pur ?i simplu ca un preludiu la pr?bu?irea ordinii mondiale. Am fost capabili s? elabor?m norme de interac?iune dup? al doilea r?zboi mondial, ?i am reu?it s? ajungem la un acord la Helsinki în anii 1970. Datoria noastr? comun? este de a rezolva aceast? provocare fundamental? în aceast? nou? etap? de dezvoltare.”
     
Not?: Adev?rul nu are leg?tur? cu simpatiile, ori antipatiile fa?? de Putin ?i regimul pe care l-a instituit la Moscova. Un regim contestat, prin raportare la standardele democra?iei occidentale. Dar, Rusia, prin imensitatea întinderii sale planetare, apar?ine a dou? lumi esen?ial diferite. Cea oriental?, strâns legat? de reconfigurarea centrelor de putere din Regiunea Pacificului, niciodat? complet în?eleas? ?i acceptat? în cheia occidentului ?i cealalt? lume, în care persevereaz? a se face in?eleas?, începând din epoca ?arului Petru cel Mare. Acestea sunt daturile istoriei. Cine ?i cum le poate shimba?
footer