Revista Art-emis
Monstruosul scandal al listelor electorale PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
MarĹŁi, 04 Noiembrie 2014 14:48
General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisÎn listele electorale pentru alegerile aflate pe rol sunt mai multe persoane decât num?rul popula?iei adulte a României
 
Guvernul ne minte, clip? de clip?, în dimensiuni greu de imaginat ?i cu toat? candoarea de care este în stare nebunul inocent. Numai c? mini?trii ?i cei din fruntea guvernului, premierul Ponta ?i vicepremierii  Dragnea ?i Oprea nu par s? fi cunoscut vreodat? inocen?a. Primul tur al alegerilor preziden?iale nu ne-a dezv?luit, ci ne-a reconfirmat irefutabil, în toat? urâ?enia ei pestilen?ial?, mizeria din sufletele ?i caracterele bufonilor politici ajun?i în tronurile puterii prin perpetue minciuni, în?el?torii ?i dedubl?ri de personalitate. În lung? var? fierbinte a anului 2012 era, cât pe cât,  s? explodeze  bomb? secretului în care este ascuns num?rul real al popula?iei cu drept de vot. În plin scandal al mistific?rii rezultatelor referedumului de demitere a cet??eanului Traian B?sescu din func?ia de Pre?edinte al României, afirm?m:„[...] scandalul listelor electorale este atât de imens  ?i cu consecin?e atât de devastatoare, încât interesul înmormânt?rii lui - dac? se poate în Groap? Marianelor (cel mai adânc punct al P?mântului, aflat în Oceanul Pacific la 11.034 metri sub nivelul apelor) - va deveni periculos de contagios, impunând fie trimiterea unora în carantin?, fie achiesarea un monstruos compromis.” În listele electorale pentru alegerile electorale aflate pe rol sunt cu mult mai mai multe persoane decât num?rul popula?iei adulte a României. Declinul demografic în care a intrat România în utimul sfert de veac este deja un dat statistic, o concluzie dramatic?, expus? constant în toate analizele cu cel mai înalt gir ?tiin?ific. De?i faptele evidente nu pot contestate, decât de nebuni, Guvernul o face, ori de câte ori  este în joc interesul p?str?rii puterii, împotriv? voin?ei poporului c?ruia i se uzurpeaza suveranitatea.
 
În anul 1992, România avea 16.597.508  aleg?tori. Peste patru ani, la alegerile preziden?iale din 1996, num?rul aleg?torilor a crescut la 17. 218. 654  (+ 621. 146,  fa?? de 1992).  La alegerile din luna decembrie 2000, num?rul aleg?torilor  a fost  17. 699.727  (+1.102.219, fa?? de 1992), pentru ca alegerile din decembrie 2004  s? se ajung? la 18.449.344 (+1.851.836 fa?? de 1992)  iar în anul 2009  la 18.303.224 de cetÄ?teni cu drept de vot (- 146.120 fa?? de alegerile preziden?iale anterioare). Datele oficiale pentru alegerile preziden?iale pe rol indic? un num?r de 18.313.698 cet??eni români cu drept de vot la data de 12.09.2014 (+ 10.474 fa?? de anul 2009). Recens?mânt   popula?iei din annul 2011 arat? c? num?rul locuitorilor României  este aproape egal cu cel din anul 1965, adic? 19.043.000, în condi?iile în care atunci exist? o cre?tere natural? de 115 mii persoane, iar în prezent o sc?dere natural? de 55 mii persoane. Din anuarele statistice afl?m c? popula?ia ?colar?  este de 4.404.581 tineri, din care care se scad, cu suficient? marj? de siguran??, 907.353  studen?i, care au drept de vot. Ce rezult??  C? num?rul votan?ilor  nu are cum dep??i, nici cifra din 1992 ?i nici pe cea rezultat? din sc?derea num?rului minorilor din totalul popula?iei recenzate, adic? 16 milioane ?i ceva... Alte calcule indic? vreo 15.800.000!
 
Ca la întrecerile socialiste, pe cuvântul de pioneri al triadei Ponta-Dragnea-Oprea!
 
La marja de aproape dou? milioane a num?rului popula?iei, mai trebuie s? ne reamintim de cca. o jum?tate de milion de coduri numerice personale f?r? „adrisant”, cifr? adus? în discu?ie la fecare contestare a alegerilor ?i a „plajei de eroare”... C? Guvernul ne minte o demonstreaz? ?i faptul c? între dou? recens?minte, cel din anul 2002 ?i cel din 2012, de?i popula?ia ??rii a sc?zut cu 2,6 milioane de locuitori, cea din listele electorale se situeaz?, cu o nesemnificativ? excep?ie, în trend puternic cresc?tor. Ca la întrecerile socialiste, pe cuvântul de pioneri al triadei Ponta-Dragnea-Oprea! Dar ?i cu o perpetu? complicitate a tuturor guvernelor anterioare, care ?i ele au p?zit cu strajnicie acest secret teribil al num?rului popula?iei României. 
 
În listele electorale, în loc de doi votan?i, apar ?ase! 
 
O mic? tain? a falsurilor din listele electorale am deslu?it-o cu prilejul votului de duminic?, 2 noiembrie 2014.  Un cet??ean a sesizat c? în lista erau înscri?i ?i copii s?i, pleca?i pe la casele lor de vreo 15 ani ?i care, între timp, se afl?, fiecare, la al treilea domiciliu, dar ei figureaz? în listele electorale de la toate cele trei domicilii din 1992, când au votat prima dat?. Deci, în loc de doi votan?i, în liste ap?r ?ase! La un moment dat, în eviden?ele Casei Na?ionale a Asigur?rilor pentru S?n?tate, pe lâng? popula?ia României, mai era înc? una, care numeric putea fi a Ungariei, Bulgariei sau Greciei! Saraband? cifrelor din eviden?a popula?iei genereaz? o perpetu? minciun? în construc?ia bugetului, planificarea veniturilor ?i a cheltuielilor se face pe baz? de minciuni statistice.
  
Guvenul ne minte. Cât ne vom mai complace într-o perpetu? minciun??
 
Rela?iile cu Comisia European?, Fondul Monetar Interna?ional, Banc? Mondial?, O.N.U. ?i alte oganisme interna?ionale sunt ?i în ceata minciunii. Premierul ?i vicepremierii se contrazic, mai zilnic, în declara?iile publice. Deci, asta poate însemna ignoran??, minciun?, ori, ?i una ?i alta. Esen?ialul r?mâne. Guvenul ne minte. Ne minte fiindc? nu este cinstit ?i mereu are ceva de ascuns. Ascunderea adev?rului în leg?tur? cu num?rul popula?iei votante este unul dintre cele mai grave atentate la mecanismele de func?ionare a democra?iei, prin care se viciaz? fundamental bazele constitu?ionale ale puterii. Ce baze constitu?ionale ale puterii asigur? un guvern care, pentru alegerea Pre?edintelui României de c?tre cet??enii români din str?in?tate, nu a  creat posibilit??i de exercitare a votului nici pentru a zecea parte din cei cu drept de vot. Un num?r de de 294 de sec?ii  de votare înseamn? c? pot vota cca. 235.000 de aleg?tori. Dar c? nici ace?tia  s? nu poat? vota, s-a legiferat inep?ia declara?iei pe proprie r?spundere, c? aleg?torul român din str?in?tate nu va vota multiplu. Unde s? voteze multiplu?!  Câte sec?ii de votare exist?, în Canada, ori Australia, de exemplu,  ?i ce distan?e se afl? între ele, c? s? fie posibil un eventual vot multiplu?! Iar??i, avem dovad? unei alte minciuni, de aceast? data legitimat?.
 
Un guvern nu minte dac? a preluat puterea prin mijloace cinstite ?i dac? nu s-a ab?tut de la pactul politic legat ini?ial cu electoratul. La prima tr?dare, prima minciun?! La fiecare nou? tradare, o nou? minciun?! Cât ne vom mai complace într-o perpetua minciun??
footer