Revista Art-emis
C.I.A. controleaz? global re?elele mass-media pentru provocarea unui nou r?zboi mondial PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 22 Octombrie 2014 23:07
C.I.A. - S.U.A.Dup? o activitate de 25 de ani ca jurnalist la „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Udo Ulfkotte s-a hot?rât s? recunoasc? faptul c? în toat? aceast? perioad? a fost unul dintre oamenii C.I.A. prin care se controleaz? media cu acoperire interna?ional?. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” este unul dintre cele mai mari ziare din Germania ?i, asemenea tuturor re?elelor mass-media majore, a fost ?i este controlat de C.I.A., a declarat fostul editorialist Udo Ulfkotte. Într-o declara?ie pentru „Russia Today”, Udo Ulfkotte men?ioneaz?: „Am fost jurnalist timp de 25 de ani ?i am fost educat s? mint, s? tr?dez ?i s? nu spun adev?rul în public […] Am fost sus?inut de Agen?ia Central? de Informa?ii (C.I.A.)”.

El relateaz?[1], conform, c? simpatiile sale proamericane au fost decisive în racolarea de c?tre C.I.A., dar c? s-a hot?rât s? spun? adev?rul despre mass-media central? controlat? […] pentru c? se teme de r?zboi în Europa: „Mass-media german? ?i american? încearc? s? aduc? r?zboiul pentru oamenii din Europa, prin r?zboiul cu Rusia. Acesta este un punct f?r? întoarcere ?i am de gând s? m? ridic ?i s? spun… c? nu este corect ceea ce am f?cut în trecut, pentru a manipula oamenii, pentru a face propagand? împotriva Rusiei”. Ulfkotte a spus c? majoritatea jurnali?tilor din mass-media central? din Statele Unite ?i Europa sunt „a?a-numi?i neacoperi?i oficial”, care lucreaz? pentru o agen?ie de informa?ii: „Cred c? este în special cazul jurnali?tilor britanici, pentru c? cu ei au o rela?ie mult mai strâns?.
La fel au o rela?ie special? cu jurnali?tii israelieni. Desigur, ?i cu jurnali?tii francezi, cu jurnali?tii australienii, din Noua Zeeland?, sau din Taiwan, din alte multe ??ri [...]”.
 
Antecedente ale controlului agen?iilor secrete asupra presei - „Opera?iunea Ulfk Mockingbird”
 
Controlul C.I.A. asupra mass-media are o mare notorietate ?i este mai bine documentat, de?i a?ii genului au ap?rut la serviciile secrete britanice. Începând din 1948, fostul avocat de pe Wall Street, Frank Wisner, ca director al Biroului de Proiecte Speciale (transformat ulterior într-o divizie a C.I.A.), a ini?iat „Opera?iunea Mockingbird”, cu scopul de a folosi mass-media ca vehicul de propagand? pentru elita financiar?. Wisner l-a numit pe Philip Graham de la „Washington Post” pentru a conduce opera?iunea ?i a recruta jurnali?ti. Au avut prioritate cei care au lucrat anterior pentru serviciile secrete militare în timpul celui de Al Doilea R?zboi Mondial. Ini?ial sub o atent?, competent? ?i cuprinz?toare supervizare a coordonatorului MI-6 pe continentul nord-american,William Stephenson.
 
Pân? la începutul anilor ’50, Wisner a preluat sub control jurnali?ti de renume de la „New York Times”, „Newsweek”, „C.B.S.” ?i alte canale media cu acoperire global?[2]. Din 1953, opera?iunea a fost condus? de directorul C.I.A., Allen Dulles ?i cuprindea aproape fiecare organiza?ie mare de ?tiri, inclusiv „New York Times”, revistele „Time” ?i „Life”, dar ?i televiziuni de ?tiri, în special „C.B.S. News”, sub conducerea lui William Paley. În plus fa?? de ziarele ?i re?elele de ?tiri de televiziune, C.I.A. a controlat ?i produc?ia de filme de la Hollywood. Ulterior, când documente ale C.I.A. au devenit publice (accidental sau legal), s-a aflat ?i de alte canale media controlate: „New York Herald Tribune”, „Saturday Evening Post”, „Scripps Howard”, „Hearst”, „Associated Press”, „United Press International”, „Sistemul de Radiodifuziune Reciproc?”, „Reuters” ?i „Miami Herald”, dup? cum a publicat Carl Bernstein, jurnalistul care a declan?at Scandalul „Watergate”, urmat de demisia pre?edintelui Richard Nixon.
Sunt dovezi stabilite oficial, care arat? c? re?eaua de propagand? a C.I.A. „marele Wurlitzer” - cum a numit-o Wisner -, a existat ?i în 1970, când a fost dezv?luit? de c?tre „The Church Committee was the United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities” (Comitetul Church), precursorul Comisiei Speciale pentru Informa?ii a Congresului S.U.A., condus? de senatorul democrat Frank Church. Un raport al numitei Comisii a Congresului, din 1976, men?iona: „C.I.A. cuprinde în prezent o re?ea de mai multe sute de persoane str?ine din întreaga lume care ofer? informa?ii pentru C.I.A. ?i uneori încearc? s? influen?eze opinia public? prin utilizarea de propagand? sub acoperire. Aceste persoane furnizeaz? accesul direct pentru C.I.A., c?tre un num?r mare de ziare zilnice sau s?pt?mânale, c?tre zeci de servicii de pres? ?i agen?ii de pres?, posturi de radio ?i de televiziune, edituri comerciale, precum ?i alte institu?ii mass-media str?ine”.

CIA dirijeaz? propaganda pentru un r?zboi catastrofal cu Rusia
 
Din m?rturisirile editorialistului Udo Ulfkotte, determinate, potrivit propriilor afirma?ii, de teama de un r?zboi între Statele Unite, Europa ?i Rusia, rezult? c? „mass-media german? ?i american? încearc? s? aduc? r?zboiul pentru oamenii din Europa, prin r?zboiul impotriva Rusiei […] Acesta este un punct f?r? întoarcere, ?i am de gând s? m? ridic ?i s? spun … c? nu este corect ceea ce am f?cut în trecut, prin manipularea oamenilor, f?când propagand? împotriva Rusiei, iar ceea ce fac colegii mei nu este deloc corect pentru c? ei sunt mitui?i s? tradeze nu numai poporul german, ci ?i celelalte popoare din Europa. ]…] Mie îmi este foarte fric? de un nou r?zboi în Europa, ?i nu-mi doresc ca el s? se întâmple, pentru c? r?zboiul nu vine de la sine, exist? întotdeauna oameni care împing spre r?zboi, iar acest lucru este facut nu numai de politicieni, ci ?i de jurnali?ti […] Ne-am tr?dat cititorii, doar pentru a împinge spre r?zboi. […] Eu nu mai doresc acest lucru. M-am s?turat de aceast? propagand?”. Un gazetar care ?ine la rigorile meseriei sale, dar, în aceea?i m?sur?, ?i orice avizat, cât de cât, în materie de contrainforma?ii ?i ap?rare fa?? de dezinformare, nu neap?rat cea ridicat? la nivel de art?, nu poate s? nu se întrebe cât este sinceritate ?i cât este manopera special? în aceste dezv?luiri.
 
Pentru „Russsia Today”, dezv?luirile lui Udo Ulfkotte sunt venite la momentul oportun, fiindc? ofer? un foarte bun prilej de a se reitera teme bine cunoscute din arsenalul diploma?iei de for??. La Moscova se spune mereu c? „elita conduc?toare, oligarhia financiar? care se afl? în controlul Statelor Unite, r?zboiul este un instrument personalizat pentru centralizarea ?i men?inerea puterii ?i de stabilire a unei noi ordini monetare mondiale. Tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina a fost ca s? provoace Rusia […] Rusia ?tie ce se întâmpl? ?i se preg?te?te acum pentru un inevitabil - r?zboiul termonuclear. Ceea ce era de neconceput cu doar doi sau trei ani în urm?, Rusia ia acum în considerare o organizare pe scar? larg? din punct de vedere militar ?i ia în considerare un posibil prim atac împotriva N.A.T.O. ?i S.U.A.”.
 
Din scenariu ?i regie nu se putea s? lipsesca ?i un general, un înalt oficial al Ministerului Ap?r?rii rus, care s? pun? concluzia ?i s? dea direc?ia, generalul Iury Iakubov: „În opinia mea, inamicul nostru principal este de fapt S.U.A. ?i blocul Nord-Atlantic […] Rusia ?i-a unit for?ele de Ap?rare a Spa?iului Aerian cu cele terestre, pe mare ?i for?ele nucleare aeriene. În plus, este necesar s? se conceap? condi?iile în care Rusia ar putea efectua un atac preventiv.”
Cum s-ar spune, „Quod erat demonstrandum!”.
Grafica - M?ld?rescu
-------------------------------------------------
[2] Deborah Davis, „Katharine Mare: Katharine Graham ?i Washington Post”, Ed. Harcourt Brace Jovanovich (H.B.J.), 1979.
footer