Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 15 Octombrie 2014 23:21

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisLibertatea se câ?tig? uneori cu sabia în mân? ?i se pierde la masa tratativelor.

România alian?elor

Cu riscul de a fi catalogat anti-american deci „tr?d?tor” a?a cum erau considera?i cei care criticau politica marelui prieten sovietic în anii 50, voi încerca s? deschid un subiect care a devenit prea repede unanim acceptat f?r? a fi dezb?tut sau f?r? a se discuta argumentele pro si contra. Prea u?or ?i prea ieftin conduc?torii no?tri ader? la alian?e ?i principii îndoielnice, uneori doar pentru a-?i sc?pa pielea ?i o parte din avere (vezi cazul Mihai - 23 august 44), alteori pentru a ob?ine puterea ?i a se men?ine în scaun(vezi aproape întreaga istorie). Prea de multe ori ?ara asta a fost pus? la dispozi?ia unor imperii sau imperatori care sub pretextul oferirii protec?iei, au scos din ea cât au putut. Roma a sc?pat de pr?bu?ire dup? înfrângerea lui Decebal prin tr?dare, datorit? aurului din Dacia. Turcia înc? mai are de vânzare aur românesc primit sub form? de pe?che?, dar, bir, sau pur ?i simplu luat cu japca, aur pe care acum românii îl pl?tesc la pre?uri de sute de ori mai mare f?r? a realiza c? poate cump?r? aurul luat de la gâtul t?iat al str?mo?ilor. Muzeele Vienei înc? mai poart? în vitrine ?i subsoluri aurul scos de iobagii români din Apuseni, Moscova nici acum nu a înapoiat tezaurul dat cu prea mare u?urin?? sub pretextul protec?iei. Prea mult a pl?tit ?i înc? mai pl?te?te acest popor, acest p?mânt sub pretextul oferirii protec?iei ?i prieteniei sau parteneriatului politic sau strategic. Parc? suntem blestema?i s? fim mereu lega?i la ochi ?i s? nu în?elegem c? nimeni, nimeni altcineva nu ne va ap?ra, nu ne va proteja, nu î?i va pune la saramur? pielea pentru noi, nimeni nu î?i va da sângele pentru a ne ap?ra pe noi în timp ce noi ne desfiin??m armata, industria de ap?rare, sentimentul patriotic, cultura, istoria, sistemul de s?n?tate, sistemul educa?ional cu mirajul unei protec?ii iluzorii. Românul prea s-a înv??at s? stea în cârcium? ?i s? bea iar solda?ii s? îi salveze casa iar acum vrea ca el s? se uite iar al?ii s? îi apere grani?ele, de?i nimeni nu este dispus s? piar? de dragul lui. Culmea este îns? c? de?i avem o istorie plin? de astfel de exemple, nu înv???m nimic din ea. Nu înv??am c? Mihai Viteazu a învins numai atunci când armata sa era bazat? pe oastea mare, adic? cea din popor, nu pe lefegii, sau militarii imperiului protector. Cum s-a dep?rtat de c?pitanii lui ?i armata ??rii ?i s-a l?sat pe mâna generalilor str?ini ?i a mercenarilor, cum a r?mas f?r? cap. ?tefan cel Mare a r?mas în scaun 47 de ani pentru c? a ?tiut pe cine s? se bazeze ?i cum s? î?i ?in? oamenii în mân?, nu pentru c? a fost sprijinit de „protectori” binevoitori. Este adev?rat, s-au mai creat alian?e, au mai fost semnate tratate, dar acestea sunt f?cute de regul? pentru a oferi siguran??, nu pentru a ap?ra sau a l?sa totul în seama alia?ilor. ?i alian?elor. S? nu uit?m c? de cele mai multe ori acestea sunt înc?lcate atunci când una din p?r?i nu mai are nevoie de cealalt? parte sau când a reu?it s? o fac? s? cread? prea mult în jur?minte, l?sându-se descoperit?. S? nu uit?m, revenind la Mihai Viteazu, c? a fost ajutat de Maximilian nu pentru c? acesta îl iubea ci pentru c? era singurul care îl putea învinge pe Sigismund care începuse s? pun? probleme imperiului. Dup? ce a sc?pat de Sigismund, imperiul a sc?pat ?i de Mihai. A?a procedeaz? imperiile a?a vor proceda în continuare, nimic nu s-a schimbat, doar pro?tii care cred în prietenia celor mari.

România intereselor

România a fost este ?i s? sper?m c? va mai fi o ?ar? bogat?, dar din p?cate cu oameni s?raci ?i cu conduc?tori la care verbul de baz? este „a vinde-vânzare”. Ace?tia fie au fost vându?i, fie vânz?tori, nimic nu   s-a f?cut în afara acestui verb. România a fost este ?i s? sper?m c? va mai fi o ?ar?, o ?ar? a?ezat? la r?scruce de drumuri, de civiliza?ii ?i culturi. Sunt destule elemente ?i dovezi care spun nu doar c? ne afl?m la r?scruce de civiliza?ii ci chiar c? civiliza?iile au plecat de aici în cele patru z?ri ?i eu înclin s? cred c? a?a este. Sfinxul, Bucegii, Mun?ii Buz?ului, P?durea Baciului, Ceahl?ul, Sarmisegetuza, T?rt?ria, declara?ia papei Ioan Paul al doilea în 1999 sunt suficiente argumente care m? fac s? cred c? nu întâmpl?tor ?i nu degeaba atâtea imperii au dorit s? profite acest p?mânt dar nu s?-l cucereasc? sau extermine, nu s? îl distrug? ca entitate, nici fizic nici spiritual, de?i mici tendin?e locale ale unor vremelnici ?i m?run?i guvernan?i au existat. Este foarte important acest aspect, acest amânunt istoric,   trebuie s? în?elegem de ce totu?i nici un imperiu, nici cel turcesc, nici cel rusesc ?i nici cel austro-ungar nu au dus st?pânirea pân? la cap?t, nu au transformat România în pa?alâc, nu au ras popula?ia sau spiritualitatea, nu au evacuat sau str?mutat popula?ia, nu au populat masiv ?ara cu alte popula?ii pân? la pierderea identit??ii na?ionale. Un r?spuns ar fi faptul c? atât de mul?i erau cu ochii pe aceast? ?ar?, încât nici unul nu a îndr?znit s? for?eze nota, de frica celorlal?i ?acali care a?teptau s? le vin? ?i lor rândul. Pe de o parte ?ara a fost suficient de bogat? pentru a da de mâncare secole la rând nu doar românilor, ci ?i romanilor, turcilor austriecilor, ungurilor, ru?ilor, nem?ilor ?i mai nou americanilor. De secole românii dau de mâncare altora, muncesc pentru al?ii, se fur? ?i se omoar? între ei pentru a-?i mul?umi ”ocrotitorii”, protectorii. Dar un alt r?spuns al men?inerii României înc? integre este poate ?i aceast? putere, spiritualitate, civiliza?ie, for?? divin? poate, care a dus la apari?ia acestui popor ?i a altora plecate de aici. Culmea, nici Hitler nu a îndr?znit s? fac? cu România ce a f?cut cu Polonia sau Cehoslovacia ?i chiar cu Fran?a. A preferat s? lase la conducerea ??rii un rege slab, nevolnic, sprijinit ?i în?elat pe rând de partide politice lipsite de curaj, secondat ?i apoi dominat de un militar care a pus înainte de orice interesele ??rii intrând ?i el în galeria vându?ilor, iar petrolul ?i grâul luate au fost luate cu contract de vânzare-cump?rare pe care conduc?torii de azi se fac c? nu îl cunosc, pentru c? ei au ales s? intre în galeria vânz?torilor. Exist? dovezi ascunse de str?ini, nerecunoscute sau necunoscute de români care arat? de ce România este Gr?dina Maicii Domnului, cum a spus Ioan Paul al II-lea. Exist? undeva în con?tiin?a imperiilor, în subcon?tient un respect dar ?i o team? fa?? de cei ce le-au dat via??. Un singur popor a îndr?znit s? î?i condamne Tat?l prin Fiul s?u dar asta este excep?ia care înt?re?te regula.

Ast?zi, România aflat? în acela?i loc strategic,istoric ?i spiritual Ales, este din nou folosit?, manipulat?, am?git?, „ocrotit?” de un imperiu împotriva altui imperiu, pentru c? la cârma ei se afl? din nou dreg?tori care au preferat s? fie vânz?tori, nu vându?i, „oameni liberi” nu eliberatori, slugi nu dreg?tori. Iar românul, acest str?nepot ingrat al m?re?ei civiliza?ii a Traco-Dacilor, uitând de str?bunii s?i, de toat? mo?tenirea genetic?, doarme a?teptând mila ?i ajutorul alogenilor a?a cum a?teapt? la fiecare an electoral promisiunile mincinoase ?i pungile cu zah?r ?i ulei.

- Va urma -

footer